Úvalské lejnotrysky

Fotografie níže vypadají na první pohled romanticky. Ale jenom na první. Protože na pohled druhý a na první čmuch je jasné, že nejde o romantiku…

Příspěvek Mgr. Petra Boreckého (Otevřené Úvaly, místostarosta města) s jeho souhlasem převzatý z www.otevreneuvaly.cz:

Fotografie níže vypadají na první pohled romanticky. Ale jenom na první. Protože na pohled druhý a na první čmuch je jasné, že nejde o romantiku, ale o tryskající výkaly z úvalské kanalizace. Tento pohled a smrad si po každém jen trochu větším dešti užívají zejména obyvatelé Horovy čtvrti, ale ochuzeni již nejsou ani obyvatelé ulic Riegrova a sousedé ČOV. Proč tomu tak je a co s tím? Odpověď hledejte v článku.

kanalizace
kanalizace

Toto téma bezpochyby není tak atraktivní jako úvalská rozhledna (i když podobně, jako nájemní smlouva u ní, trochu smrdí) nebo debata o tom, kdo se více zasloužil o otevřenost města, ale možná o to více je pro život ve městě důležité a musí se řešit.

Takže pojďme na to!
Nejprve si musíme něco říci o příčinách tryskajících kanálů, což bude čtení možná nudné, ale nezbytné pro pochopení zbytku textu.

Jak byla úvalská kanalizace navržena?

Úvalská splašková kanalizace je konstruována od počátku 90. let jako kanalizace oddílná a gravitační (= splašky tečou z kopce). To znamená, že v „rouře“ pro splašky mají téci pouze splašky a nic jiného. Tomu ve výpočtech projektantů odpovídaly konstrukční plány kanalizace, které počítaly s tím, že:

1. tzv. balastní vody, což je voda převážně dešťová, ze zahrad, ulic a chodníků, budou odváděny samostatnou dešťovou kanalizací nebo budou likvidovány přímo na pozemku
2. kanalizace bude utěsněna proti pronikání spodních vod
3. odvětrávací víka kanalizace (na obrázku), budou zajištěna proti vnikání vody
kanalizace

S ohledem na tyto původní předpoklady byla dimenzována splašková kanalizace v Úvalech.

Mapa kanalizace v Úvalech

Níže najdete základní mapku, která ukazuje, jak jsou odkanalizovány jednotlivé čtvrti (chybí tam Radlická čtvrť, Zálesí a U Horoušánek, ale to není teď důležité). Z mapky je zřejmé, že všechny oblasti jsou sváděny do hlavního kanalizačního řadu, který jde ulicí Mánesovou k Horově ulici a následně přes koupaliště do čistírny odpadních vod, kde z druhé strany z ulice Muchova vstupuje odkanalizování čtvrti v Setých a u Hodova.
kanalizace

Hlavní kanalizační řad v Mánesově je tvořen potrubím o průměru 30 cm (ano, čtete se správně, splašky cca 3 500 lidí odvádí potrubí o průměru 30 cm …), které je v Horově ulici před mostem navíc nešťastně lomeno do pravého úhlu …

Aktuální stav kanalizace v Úvalech

1. Kanalizace v oblasti Úvaláku je oddílná jen teoreticky. Díky způsobu jejího budování v 70. letech a také díky jejímu technickému stavu a y tomu, že si někteří vlastníci nemovitostí napojili svody dešťové vody ze svých objektů (někdy dokonce i legálně) přímo do splaškové kanalizace, se nejedná o kanalizaci oddílnou ani náhodou a při všech deštích nám tečou splašky a dešťová voda pěkně dohromady. Situaci řeší jen částečně odlehčovací komora na staré čističce
2. Kanalizace v Pařezině, zejména pak ve Wolkerově ulici je v dezolátním stavu – netěsné potrubí, šachty, někdy i dokonce poškozená kamenina jsou vítanou stokou pro dešťové srážky
3. Trochu záhadou je, proč natéká velké množství balastních vod v Riegrově ulici, která svádí zcela novou kanalizaci ze Slovan a z ulice 5. května.
4. Hlavní řad v ulici Mánesova a Horova je dimenzován pouze na splaškovou vodu a navíc je v ulici Horova směrem ke koupališti lomen do pravého úhlu. To vede k tomu, že při deštích se vytváří v síti obrovské tlaky, které dokáží i betonové víko kanálu vyrazit do výše téměř 50 cm a následně vytvořit „lejnotrysk“… To samé se následně tlakovou vlnou děje na druhé straně ČOV, kde voda narazí na kopec?

Co s tím?

Máme několik možností. Buď si můžeme říkat, jaká je to atrakce, vzít to pozitivně a vozit sem turisty nebo věc postupně řešit. Bohužel to nebude ani rychlé, ani levné. A jaké jsou tedy možnosti řešení?

1. vybudování bezpečnostních přelivů v Horově ulici, V Podhájí a za ČOV. Znamená to, že pod úrovní vozovky a víka kanálu se vybuduje odvodní potrubí, o průměru 30 cm, které v případě vysokého nátoku vody odvede odpadní vodu … do Výmoly. No fuj, řeknete si. Ale ono se tak stejně děje, jen ta voda vyrazí víko a pak teče po povrchu silnice do Výmoly stejně. Horší, než současnost to nebude :-(. Náklady na tuto akci jsou několik set tisíc Kč… , ale je relativně rychle realizovatelná. Pak ale přichází ta hlavní legrace … a to je
2. oddělování dešťové vody a utěsnění kanalizace. V některých oblastech (Wolkerova, Pařezina, ale týká se to i čtvrti U Horoušánek) bude nutné zásadně rekonstruovat kanalizaci. V některých místech výkopy, jinde zkusíme metodu bezvýkopové sanace (utěsnění potrubí polymerem. Více o této technologii např. zde). Je to věc, která bude trvat několik let a bude drahá (řády milionů, možná desítek milionů Kč)
3. rekonstrukce kanalizace v oblasti Úvaláku. Popravdě, zde je to z hlediska technického nejlepší vykopat a postavit znovu. Buďme ale upřímní, včetně rekonstrukce rozkopaných ulic se jedná o částku cca 50 mil. Kč a není reálné, že by na to Úvaly v nejbližších letech měly peníze.
4. postupně vymáhat od majitelů nemovitostí, kteří mají nelegální dešťové přípojky do splaškové kanalizace jejich zaslepení. Které objekty to jsou, se zjistí kouřovou zkouškou. Je jasné, že to nebude zrovna populární krok, ale myslím, že je nezbytný.

Závěr

Shrneme-li výše uvedené, je zřejmé, že z úvalských „lejnotrysků“ se budeme „těšit“ tak ještě 1 – 2 roky, pokud se podaří získat souhlas Povodí Labe s vybudováním odlehčovacích potrubí. Řešení větší části problému jako takového však potrvá příštích nejméně 10 – 15 let. Problém se navíc naplno projevil vlastně v posledních dvou letech, kdy došlo ke skokovému napojení velkého množství obyvatel na kanalizaci, paradoxně díky mohutnému budování kanalizace v letech 2010 – 2013.

Výše uvedené částky a složitost řešení problému je také odpověď na otázku – „jaktože s tím nikdo nic nedělal…“

P.S. Vím, že jsem to celé velmi zjednodušil, ale kdybych do toho motal ještě kapacitu čističky, zvětšení průměru hlavní stokové řady na 120 cm atd., tak už by se to vůbec nedalo číst.

Petr Borecký
http://www.otevreneuvaly.cz/rubrika/aktuality/clanek/418/uvalske-lejnotrysky/
22. 09. 2014

Written by