Otevřené město

Informovanost o dění v Úvalech měli dlouhou dobu na svých bedrech redaktoři tištěného měsíčníku Život Úval… Do vzniku internetových stránek MěÚ v září 2005, které zařizovala místostarostka ing. Jana Horová, to byl vlastně jediný informační zdroj o dění na MěÚ. O vzniku porevolučního Života Úval a fungování redakční rady jsme se zmínili v rozhovorech s bývalými šéfredaktory – PhDr. Lenkou Mandovouing. Vladislavem Procházkou.

Tomu, kdo chce být informován o tom, co se teprve připravuje, nezbývá než sledovat činnost rady města, zastupitelů a jednotlivých výborů. Od poloviny roku 2013 informovanost občanů velmi zlepšilo zveřejňování kompletních podkladů pro jednání zastupitelů na internetových stránkách města. Materiály jsou k dispozici týden před samotným jednáním.

Zeptali jsme se ing. Lucie Trávníčkové…

Jak došlo ke zveřejňování podkladových materiálů pro zastupitelstvo?
Došlo k tomu sobecky /směje se/. Jako členka Otevřených Úval jsem měla k podkladovým materiálům pro jednání zastupitelstva přístup. Každý zastupitel dostává z MěÚ podkladové materiály před jednáním zastupitelstva. Všechny strany, které mají své zastupitele tak mají přístup k informacím. Následně se k materiálům mohou dostat i ostatní členové příslušné strany. Dělali a dělají to tak všichni, jak Otevřené Úvaly, tak co vím i ostatní – ČSSD, ODS,… Podklady jsou zastupitelům k dispozici týden před zastupitelstvem – elektronicky i v tištěné podobě.

Lucie trávníčkováPromíňte, skočím vám do řeči. Pokud tedy nemám svého zastupitele, tak nevím nic o bodech jednání, která se budou na zastupitelstvu projednávat či schvalovat?
Na webu města a na vývěskách jste si mohl počátkem roku 2012 přečíst pouze program jednání. V tištěné podobě byla jedna sada všech dokumentů k dispozici na podatelně MěÚ k nahlédnutí v jejich pracovní době. V elektronické verzi byly podklady přístupné pouze zastupitelům.

Kdy tedy došlo ke změně?
Ke konci roku 2011 jsem ukončila členství v Otevřených Úvalech…

Tím jste se odřízla od informací?
Ano. Manžel tyto informace měl nadále. Já si tykám s většinou zastupitelů, takže jsem dostala i další nabídky na přeposílání podkladů. Zastupitelé vlastně nechápali, o co mi jde. Já, jsem ale byla jako občan bez informací. Z principu jsem nechtěla získávat informace jako manželka či kamarádka, ale chtěla jsem si vyzkoušet být opět řadový občan.
Obrátila jsem se na radní , aby projednali na radě zveřejňování podkladových materiálů na internetu. V daný moment to však radní nepovažovali za prioritu – všichni tyto informace měli.
Tak jsem de facto „obešla“ radu a 13. ledna 2012 jsem oslovila zastupitele přímo otevřeným dopisem. Jeden z mých argumentů pro zveřejňování těchto materiálů např. byl, že kdyby byl zveřejněn záměr na zvyšování daně z nemovitosti, nevznikl by kolem toho takový rozruch. Tedy on by asi vzniknul, ale občané a podnikatelé by neměli pocit, že zastupitelé rozhodují „o nás bez nás“ a mohli by se vyjádřit před schválením usnesení zastupitelstva.
Požádala jsem MěÚ o rozeslání dopisu všem zastupitelům, kteří neměli na webu města na sebe kontakt.

Na webu MěÚ, ale je na každého zastupitele emailový kontakt.
Dnes již ano, ale na počátku roku 2012 tomu tak nebylo. Na webu města jste si v sekci kontakty mohl najít e-mail starosty a místostarostů. Kdo se orientoval, mohl si např. na webu Otevřených Úval najít e-mail jednotlivých členů, tím pádem i zastupitelů. Dnes má již každý občan možnost kontaktovat svého zastupitele.

Jaká byla reakce na Váš otevřený dopis?
Obrátila jsem se na redakční radu s žádostí o zveřejnění otevřeného dopisu v Životě Úval. Redakční radě bylo údajně zakázáno vedením města dopis otisknout. Celé mě to naštvalo. O to víc jsem od té chvíle byla důslednější. Většina zastupitelů se zveřejňováním podkladových materiálů nesouhlasila. Dopis vyšel v dalším čísle ŽÚ. Paní Tesařová /tajemnice MěÚ/ slíbila, že zjistí proč to, co lze jinde, například v Černošicích, není možné v Úvalech. V březnu 2013 se Ministerstvo vnitra vyjádřilo kladně, že je možné podklady zveřejňovat beztrestně – po splnění ochrany osobních údajů – začernění rodných čísel atd.
No a konečně na jednání zastupitelstva 25. 4. 2013 bylo zveřejňování podkladových materiálů na internetových stránkách města zastupiteli jednomyslně schváleno.
20. 6. 2013 byly materiály poprvé zveřejněny. Celý tento příběh trval rok a půl.

Děkuji za rozhovor a za všechny Úvaláky děkuji za přínos k lepší informovanosti v našem městě.
Poděkování patří hlavně paní tajemnici MěÚ Janě Tesařové neb bez jejího přičinění bychom se minimálně v tomto volebním období zveřejňování kompletních materiálů pro jednání zastupitelstva nedočkali.

 

Pro úplnost informací dodejme, že na internetových stránkách MěÚ najdete nejen materiály pro zastupitelstvovýbory zastupitelstva, ale také zápisy z rady města a většiny komisí rady města. Na novém webu MěÚ (připraveném místostarostou ing. Michalem Bredou a spuštěném v lednu 2014) najdete nyní staré materiály v patičce pod odkazem „starý web – kopie“.

Written by