Zastupitelé odmítli výzvu

Na čtvrtečním dlouhém a několikrát vyostřeném zasedání zastupitelstva byly po téměř pěti hodinách jednání zařazeny na závěr i jednotlivé body „výzvy zastupitelům“. Žádný z bodů nebyl zastupiteli schválen. Následný bod s informací rady města k výzvě, která hovoří o tom, že jsou body výzvy již splněny, také nebyl odsouhlasen.

Podrobnosti k jednání zde budou doplněny.

Po 4,5 hodinách jednání zastupitelstva (asi ve 22,30 hod.) se na program jednání dostala výzva. Po úvodních slovech starosty jsem dostal slovo k podání informace o výzvě – o rozměru plnění „obsahu“ a rozměru výzvy v oblasti „závazku“. Impulsem k přerušení a diskusi o jednotlivosti, nikoli o pravidlech plnění, byla zmínka o seznamu faktur za měsíc leden. Informace tajemnice úřadu paní Tesařové o napnutém termínu 10 dní na zápis z komisí a výborů byla impulsem ke sklouznutí diskuse do technické roviny.

Starosta města p. Borecký /Otevřené Úvaly/ otevřel diskusi zastupitelů k tomuto bodu jednání informací, že „toto zastupitelstvo může zavazovat pouze samo sebe, ne to zastupitelstvo co přijde“.

Zastupitel p. Černý /Pro Úvaly/ navrhl tento bod díky pokročilé hodině a rozsahu možné diskuse nejen kolem plánu investic přesunout na další jednání zastupitelstva. Díky návrhu starosty na duben pak tento návrh stáhl.

Pan Gloc /Pro Úvaly/ porovnával potřebnost výzvy s jednacím řádem zastupitelstva. Následně navrhl hlasovat o výzvě v plném navrženém znění.

Paní Váňová /TOP 09/ zpochybnila vymahatelnost výzvy a smysluplnost hlasování o ní.

Paní Tesařová zpochybnila technickou proveditelnost zveřejňování zápisů do 10 dnů. Na dotaz paní Kouklové /Pro Úvaly/ sděluje, že zápis z výborů se před zveřejněním musí projednat v zastupitelstvu. Lhůta musí být delší. Následovala diskuse zastupitelů k tomuto bodu. Situaci vyostřilo hlasování o ukončení diskuse. Diskuse ukončena nebyla, koalice (neúčastí některých zastupitelů) neměla v tuto chvíli většinu 8 hlasů. Do diskuse se zapojili také přítomní občané.

Starosta pokračuje hlasováním o jednotlivých bodech výzvy:

 • Zveřejňování videozáznamu z jednání zastupitelstva
  Do jednacího řádu zastupitelstva se (za stávající bod 12.8) zařazuje bod „Město z jednání zastupitelstva pořizuje videozáznam. Videozáznam je nejdéle do 10 dní od jednání zastupitelstva umístěn na internetových stránkách MěÚ.“
  Pro: 4 – Jaromír Gloc, Jan Černý, Vojtěch Dvořáček, Naděžda Kouklová /4x Pro Úvaly/
  Proti: 1 –  Miloslav Kolařík /TOP 09/
  Zdrželi se hlasování: 6 – Ludmila Milerová, Dana Poláková, Josef Polák, Petr Borecký /4x Otevřené Úvaly/, Alexis Kimbembe /ODS/, Helena Váňová /TOP 09/
  Usnesení nebylo schváleno.
 • Zveřejňování zápisů rady, komisí a výborů
  Město bude zveřejňovat zápisy z jednání rady a všech komisí a výborů na internetových stránkách MěÚ, nejdéle ve lhůtě 10 dní od jednání. V tomto smyslu budou případně upraveny jednací řády komisí i výborů.
  Pro: 3 – Jaromír Gloc, Jan Černý, Naděžda Kouklová /3x Pro Úvaly/
  Proti: 1 –  Miloslav Kolařík /TOP 09/
  Zdrželi se hlasování: 7 – Ludmila Milerová, Dana Poláková, Josef Polák, Petr Borecký /4x Otevřené Úvaly/, Alexis Kimbembe /ODS/, Helena Váňová /TOP 09/, Vojtěch Dvořáček /Pro Úvaly/
  Usnesení nebylo schváleno.
 • Rozklikávací rozpočet města
  Provedou se veškerá organizační opatření, případně výběrové řízení k realizaci zveřejňování rozpočtu města, jeho hospodaření a finančních údajů (tzv. „rozklikávací rozpočet“) do nejvyšší možné míry detailu (položky nebo faktury) na internetových stránkách MěÚ tak, aby k pravidelnému zveřejňování informací došlo co nejdříve, nejpozději v druhém pololetí roku 2015.
  Pro: 4 – Jaromír Gloc, Jan Černý, Vojtěch Dvořáček, Naděžda Kouklová /4x Pro Úvaly/
  Proti: 1 –  Miloslav Kolařík /TOP 09/
  Zdrželi se hlasování: 6 – Ludmila Milerová, Dana Poláková, Josef Polák, Petr Borecký /4x Otevřené Úvaly/, Alexis Kimbembe /ODS/, Helena Váňová /TOP 09/
  Usnesení nebylo schváleno.
 • Zveřejňování faktur
  V případě, že modul zobrazování „rozklikávacího rozpočtu“ města nebude obsahovat zobrazování údajů přijatých faktur, provedou se veškerá organizační opatření, případně výběrové řízení k realizaci zveřejňování faktur od částky 20 tis. Kč a více na internetových stránkách MěÚ tak, aby k pravidelnému zveřejňování informací došlo co nejdříve, nejpozději v druhém pololetí roku 2015.
  Pro: 3 – Jaromír Gloc, Jan Černý,  Naděžda Kouklová /3x Pro Úvaly/
  Proti: 1 –  Miloslav Kolařík /TOP 09/
  Zdrželi se hlasování: 7 – Ludmila Milerová, Dana Poláková, Josef Polák, Petr Borecký /4x Otevřené Úvaly/, Alexis Kimbembe /ODS/, Helena Váňová /TOP 09/, Vojtěch Dvořáček /Pro Úvaly/
  Usnesení nebylo schváleno.
 • Zveřejňování smluv
  Obchodní vztahy města budou uzavírány tak, aby nebylo znemožněno zveřejňování smluv. Město bude zveřejňovat veškeré smlouvy a smluvní závazky na internetových stránkách MěÚ, nejdéle ve lhůtě 10 dní od podpisu. Zároveň bude zajištěno zveřejnění všech již uzavřených smluv, jejichž plnění nebo rizika trvají. K doplnění smluv na internet dojde co nejdříve, nejpozději do poloviny roku 2015. U smluv uzavřených v minulosti, kde druhá smluvní strana nebude souhlasit se zveřejněním smlouvy, budou na internetu zveřejněny pouze základní údaje smlouvy (uzavření, platnost, obsah a stručný popis a identita smluvních stran).
  Pro: 3 – Jaromír Gloc, Jan Černý,  Naděžda Kouklová /3x Pro Úvaly/
  Proti: 1 –  Miloslav Kolařík /TOP 09/
  Zdrželi se hlasování: 7 – Ludmila Milerová, Dana Poláková, Josef Polák, Petr Borecký /4x Otevřené Úvaly/, Alexis Kimbembe /ODS/, Helena Váňová /TOP 09/, Vojtěch Dvořáček /Pro Úvaly/
  Usnesení nebylo schváleno.
 • Veřejné připomínkování projektů
  Zastupitelstvo zavazuje starostu, radu města a vedoucí pracovníky městského úřadu přijmout taková organizační opatření, aby nové záměry a projekty města byly vždy zveřejněny na internetových stránkách MěÚ s informacemi o cíli záměru, výši předpokládaných nákladů města, přínosu pro město a jeho obyvatele, časovém plánu realizace a jménem autora návrhu. Zároveň bude zajištěno, že nedojde k podání případné žádosti o dotaci na záměr dříve než 10 dnů po zveřejnění uvedených informací na internetových stránkách MěÚ tak, aby měli občané možnost se ke každému záměru vyjádřit.
  Pro: 2 – Jaromír Gloc, Naděžda Kouklová /2x Pro Úvaly/
  Proti: 2 –  Miloslav Kolařík, Helena Váňová /2x TOP 09/,
  Zdrželi se hlasování: 7 – Ludmila Milerová, Dana Poláková, Josef Polák, Petr Borecký /4x Otevřené Úvaly/, Alexis Kimbembe /ODS/, Vojtěch Dvořáček, Jan Černý /2x Pro Úvaly/
  Usnesení nebylo schváleno.
 • Transparentní provádění výběrových řízení
  Starosta přijme taková organizační opatření, aby byly na internetových stránkách města zveřejňovány a archivovány informace a výběrová řízení na zakázky malého rozsahu vč. informací o postupu hodnocení a výsledku výběrového řízení. Pro nakládání s nemovitým majetkem města budou předem dány jasná kritéria a smluvní podmínky (návrh smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí).
  Pro: 3 – Jaromír Gloc, Jan Černý,  Naděžda Kouklová /3x Pro Úvaly/
  Proti: 2 –  Miloslav Kolařík, Helena Váňová /2x TOP 09/
  Zdrželi se hlasování: 6 – Ludmila Milerová, Dana Poláková, Josef Polák, Petr Borecký /4x Otevřené Úvaly/, Alexis Kimbembe /ODS/, Vojtěch Dvořáček /Pro Úvaly/
  Usnesení nebylo schváleno.
 • Plán investic města
  Město zveřejní na internetových stránkách MěÚ plán investic, který bude průběžně aktualizován. U každé investice budou uvedeny údaje o nákladech, plánovaných termínech realizace a další popis nebo dokumenty.
  Pro: 4 – Jaromír Gloc, Jan Černý, Vojtěch Dvořáček, Naděžda Kouklová /4x Pro Úvaly/
  Proti: 1 –  Miloslav Kolařík /TOP 09/
  Zdrželi se hlasování: 6 – Ludmila Milerová, Dana Poláková, Josef Polák, Petr Borecký /4x Otevřené Úvaly/, Alexis Kimbembe /ODS/, Helena Váňová /TOP 09/
  Usnesení nebylo schváleno.

Pro schválení bylo potřeba 8 hlasů. Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo přítomno 11 zastupitelů. Hlasování nebyli přítomni 4 zastupitelé vládnoucí koalice: Josef Krutský a Roman Martiňák /oba ODS/, Petr Petržílek /ČSSD/ a Vítězslav Pokorný /ČSSD/, který  odešel v průběhu jednání.

Starosta (v množném čísle, ale jak na závěr řekl „za sebe“) shrnul hlasování o výzvě jako cestu do pekel.

Následovalo emotivní vystoupení pana Kolaříka /TOP 09/, který komentoval proč hlasoval proti. Následně zdůvodňovala své hlasování paní Poláková /Otevřené Úvaly/.

Následovalo hlasování o vzetí na vědomí stanoviska rady města o plnění výzvy.

 • „Rada města přijala na svém jednání dne 10.2.2015 usnesení, kterým doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí vyjádření rady města k výzvě p. Lukáše Rubeše.“
  Pro: 6 – Ludmila Milerová, Dana Poláková, Josef Polák, Petr Borecký /4x Otevřené Úvaly/, Alexis Kimbembe /ODS/, Helena Váňová /TOP 09/
  Proti: 5 –  Jaromír Gloc, Jan Černý, Vojtěch Dvořáček, Naděžda Kouklová /4x Pro Úvaly/, Miloslav Kolařík /TOP 09/
  Zdrželi se hlasování: 0
  Usnesení nebylo schváleno.

V průběhu tohoto více než pětihodinového jednání zastupitelů bylo on-line 10 až 45 diváků. V dalších dvou dnech (před sepsáním tohoto článku) si záznam shlédlo dalších 250 lidí. (Pro srovnání první jednání zastupitelstva s videopřenosem 27. 11. 2014 sledovalo asi 88 diváků. V průběhu dalších dvou měsíců bylo shlédnuto ještě více než 500x.)

Videozáznam z tohoto jednání je dostupný zde (jednání o výzvě začíná v čase záznamu 4 hod 39 min.).

Celý příběh výzvy je popsán v samostatném článku.

Written by