Život Úval 10/2014

Život Úval 10/2014 přináší …

Oznámení o době a místě voleb
Měsíčníku Život Úval je již 55 let
Úvalské posvícení
Podpořte úvalské hasiče svým hlasem
Podzimní úklid
Nové informace o stavbě Modernizace trati Praha Běchovice – Úvaly
Den otevřených dveří ve firmě Hennig CZ
Výstava k 25. výročí „Sametové revoluce“ a 3. výročí úmrtí Václava Havla
Zprávy z MDDM
Meziknihovní výpůjční služba a k čemu slouží
Prvňáčkové při zahájení školního roku
Mladí hasiči soutěžili v Brandýse
Atletická sezona v české reprezentaci
Výuka tai chi v Úvalech pokračuje
… a další články najdete v tištěném Životě Úval, nebo jeho pdf verzi.

a přímý link … http://www.mestouvaly.cz/e_download.php?file=data/editor/150cs_4.pdf&original=rijen_2014.indd.pdf

Život Úval v prosté textové podobě:

Město Úvaly 10/2014
Ročník 55
Městský úřad 2
Zprávy z města 5
Kultura 8
Zprávy z MDDM 10
Školství 13
Organizace a spolky 14
Sport 16
Církev 19
Společenská kronika 22
Již
55 let
vychází
Život
Úval
Komunální volby 10.–11. 10. 2014
str. 2
Křest hasičského auta, str. 4 L. Skořepová, str. 9 Cesta na Havaj, str. 18
Pohled na Slovany z rozhledny na Vinici – foto Marek Mahdal
2
městský úřad Život Úval 10/2014
Měsíčník pod názvem Život Úval vydává Město Úvaly, IČ 002 40 931. Adresa vydavatele: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401,
281 091 526, fax 281 981 696, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz. Internetová adresa měsíčníku: www.mestouvaly.cz/zivot-uval. Ročník 55, č. 10. Měsíčník vychází
vždy nejpozději do 10. dne v měsíci. Distribuce ve městě Úvaly. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem
MKČRE12703. Redakční rada ve složení: Dr. Vítězslav Pokorný (vedoucí redaktor), Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce vedoucího redaktora), Mgr. Milan Bednář, Ing. Petr
Jankovský, Mgr. Marek Mahdal, DiS., Ing. Radek Netušil, Jan Poledník, Josef Štěpánovský. E-mail redakční rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy se nevracejí. Zveřejňované
příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění. Jedna normostrana
obsahuje 30 řádků po 60 znacích. Tisk Tiskárna Úvaly, spol. s r. o., grafi cká úprava Marta Frnková. Adresa redakce: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly.
Inzerci a osobní zprávy přijímá odbor správní – podatelna Městského úřadu Úvaly, tel. 281 091 560, e-mail: lenka.platzova@mestouvaly.cz, nebo podatelna@mestouvaly.cz.
Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci. Nezveřejněné a zkrácené příspěvky jsou v plném znění zveřejněny na www.mestovaly.cz v sekci
Život Úval. Redakční uzávěrka listopadového vydání je 13. října 2014. Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou v listopadovém čísle otištěny.
V souladu s ust. § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuji:
1. Volby do zastupitelstva města Úvaly se uskuteční:
v pátek dne 10. října 2014 od 14 hodin do 22 hodin
a v sobotu dne 11. října 2014 od 8 hodin do 14 hodin
2. Místo konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Domě s pečovatelskou službou, nám. Svobody
1570, Úvaly
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích – Atlasová,
Bezručova, Borová, Bratří Čapků, Brožíkova, Čelakovského,
Čermákova, Denisova, Dobrovského, Do Hodova, Doktora Strusky,
Ebenová, E. E. Kische, Fibichova, Foersterova, Glücksmannova, Grégrova,
Guth-Jarkovského, Hodov, Horova, Janáčkova, Jalovcová, Jedlová,
Jirenská, Jiřího Gruši, K Hájovně, Klánovická, Klostermannova,
Kmochova, Kožíškova, Kupkova, Lesní, Máchova, Mánesova, Modřínová,
Muchova, Na Spojce, Na Ztraceném korci, Nad Koupadlem,
nám. Svobody, Otokara Březiny, Oty Pavla, Palackého, Pernerova, Pod
Tratí, Purkyňova, Rašínova, Seifertova, Slavíčkova, Smetanova, Smrková,
Sovova, Sukova, Šafaříkova, Šámalova, Těsnohlídkova, Tigridova,
Tichého, Tisová, Tovární, Tylova, U Horoušánek, Vrchlického,
Vydrova, Zálesí
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Městském domě dětí a mládeže, Vítězslava
Nováka 372, Úvaly
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích –
28. října, Alešova, Barákova, Boženy Němcové, Čechova, Erbenova,
Hakenova, Havlíčkova, Jiráskova, Josefa Lady, Jungmannova, Kollárova,
Maroldova, Nerudova, Pražská, Prokopa Velikého, Raisova, Šrámkova,
Štefánikova, Švermova, V. Špály, Vítězslava Nováka, Vojanova,
Wolkerova, Žižkova
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Základní škole, nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích – 5. května,
Arnoštova, Bendlova stezka, Bulharská, Česká, Dalmatská, Dobročovická,
Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husova, Chelčického, Chorvatská,
Jeronýmova, Kladská, Komenského, Lipanská, Lužická, Milíčova,
Moravská, nám. Arnošta z Pardubic, Na Stráni, Osadní, Pod Slovany,
Poděbradova, Podhájí, Polská, Riegerova, Roháčova, Rokycanova, Rumunská,
Ruská, Slezská, Slovenská, Slovinská, Srbská, Škvorecká, Táboritská,
Tyršova, U Hostína, U Kaberny, U Obory, U Přeložky, U Starého
koupadla, U Výmoly, Zahradní, Želivského.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství, popřípadě státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní
občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
MUDr. Jan Šťastný,
starosta města Úvaly
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Informace o způsobu hlasování ve volbách
do zastupitelstev obcí 2014
Tak jako v minulém volebním období budeme volit 15 nových zastupitelů. Každý volič obdrží domů nejdéle
do 7. 10. 2014 hlasovací lístek, na kterém bude uvedeno 5 volebních stran, které do Zastupitelstva města
Úvaly kandidují.
POZOR – HLASOVACÍ LÍSTEK JE OBOUSTRANNÝ.
Volič musí upravit hlasovací lístek jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební
strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas všem 15 kandidátům
této volební strany v pořadí uvedeném na hlasovacím lístku.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 15
kandidátů. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů
než 15, byl by takový hlas neplatný.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat,
a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje,
a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např.
15 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 15 kandidáty
a kromě toho 9 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních
stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty
na prvních šesti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena
více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený
počet, byl by takový hlas neplatný.
3
Život Úval 10/2014 městský úřad
➜ ➜ ➜ strana 4
Po úpravě vloží volič hlasovací
lístek do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím
lístku ani volební stranu,
ani žádného kandidáta, hlasovací
lístek nevloží do úřední
obálky, hlasovací lístek přetrhne
nebo vloží do úřední obálky
několik hlasovacích lístků do téhož
zastupitelstva, je jeho hlas
neplatný.
Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních
důvodů Městský úřad Úvaly
na tel. 281 091 528 nebo
281 982 485 o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost,
členové volební komise za ním
přijdou domů.
Hlasování ve volbách do zastupitelstev
obcí na voličský průkaz
není možné.
Jitka Hamouzová,
pověřená vedením správního
odboru MěÚ
Sbírka na pomoc
Ukrajině
Rada města na svém jednání
dne 17. 9. 2014 přijala
usnesení, kterým odsuzuje
agresi Ruska vůči Ukrajině
a souhlasila s poskytnutím
příspěvku 20 000 Kč pro
Člověk v tísni, o.p.s., pro program
„Pomoc Ukrajině”. Člověk
v tísni otevírá pobočku
v Kyjevě a na východní
Ukrajinu vysílá koordinátora,
který na místě zjišťuje
konkrétní potřeby a plánuje
účinnou pomoc nejohroženějším
lidem. Příspěvky je
možné posílat na číslo účtu
93209320/0300 nebo pomocí
SMS ve tvaru DMS SOSUKRAJINA
na číslo 87777.
Vedení města
Měsíčníku Život Úval je již 55 let
Je to tedy více než půl století, což
je věk jistě úctyhodný. Ve své historii
prošel různými vývojovými
etapami a v jeho redakční radě –
i v roli šéfredaktora se vystřídali
mnozí občané Úval.
Velmi rád bych všem, kteří se
na tvorbě a vydávání tohoto periodika
podíleli a podílejí, ze srdce
poděkoval. Rád bych, za všechny
ostatní, vyslovil i některá jména:
Jan Marek, Josef Kotlaba, Karel
Čapek, Adolf Morávek, Adolf Štícha,
Jiří Štork, Václav Dudař, Antonín
Novák, Bohumír Koníček,
Jaroslav Bedrna, prof. Jaromír
Peřina, Ela Petrželková, Lubomír
Bednář, Božena Matoušková, Jaroslav
Mašín, Vladimír Tvrdík,
Antonín Nepovím, akademický
malíř Vladimír Vondráček,
akademická sochařka Miloslava
Kaňková, PhDr. Lenka Mandová,
Ing. Vladislav Procházka. A samozřejmě
v současnosti Dr. Vítězslav
Pokorný, Mgr. Romana
Vorlíčková a mnozí další.
Z počátku plnil Život Úval především
roli informačního zdroje
o dění v Úvalech a v tomto smyslu
se dá považovat za jakousi „neofi
ciální kroniku města“ Ostat-
Sloupek o kritice
Není kritika jako
kritika
Úroveň kritiky na stránkách našeho
měsíčníku Život Úval mě
vede k tomuto malému zamyšlení.
Kritika (z řeckého krinein a kritiké
techné, umění rozlišovat
a posuzovat) znamená jako
činnost hodnocení, posouzení,
ocenění. Zejména v dnešní moderní
době je to činnost velmi
významná. Smyslem a účelem
kritiky sice je, aby ukázala silné
a slabé stránky věci, a to také
s ohledem na možnou nápravu,
ta ale už není úkolem kritika.
Kritik má především ukázat nedostatky
kritizované věci. A je
také větší pravděpodobnost, že
člověk si vylije srdce kritikou
než chválou věci či služby.
Pravda, s konstruktivní kritikou se
jako s každým jemným nástrojem
musíme naučit zacházet podvědomě.
To si od nás sice vyžádá určitou
námahu, ale jako scifi sté, tedy
lidé přemýšliví a aktivně usilující
o všeobecné zlepšení podmínek
tvorby, bychom si s tím měli poradit
lehce.
V kritice spatřujeme dva základní
směry. Kritiku destruktivní a kritiku
konstruktivní.
Příkladem takové kritiky destruktivní
např. je následující: „Proč to
Volby do zastupitelstev
obcí – informace pro
cizince
Právo volit do zastupitelstva
obce má i státní občan jiného
členského státu Evropské unie,
který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let
a který je v obci přihlášen k trvalému
nebo přechodnému pobytu.
Právo hlasovat má však
pouze za podmínky, že požádal
obecní úřad o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů.
O zápis do dodatku stálého
seznamu lze požádat na MěÚ
Úvaly, odbor správní, Pražská
276, nejpozději do 8. 10. 2014
do 16 hodin.
Jitka Hamouzová,
odbor správní MěÚ
ně – i kronikáři často z obsahu
jednotlivých ročníků Života Úval
čerpali. Postupem doby se však Život
Úval stal nejen informátorem,
ale i platformou pro diskuzi. Tato
jeho „přeměna“ souvisela zejména
s posílením vlivu redakční rady –
a naopak s výrazným zeslabením
vlivu vedení města na formování
obsahu jednotlivých čísel. Někteří
občané se domnívají, že i to je
málo, že by se měl Život
Úval stát nezávislým periodikem
dlícím zcela mimo
orgány a instituce státní
správy a samosprávy města.
Mým osobním názorem
je, že jsou v současné době
misky vah v paralelní rovině
a že je to tak dobře.
Samozřejmě – nastávající
volby mohou přihodit závaží
tam i tam…
Určitým vývojem prošel
i vzhled a tisk tohoto periodika.
Začalo to psacím strojem
a „cyklostylovými blanami“
– tuto techniku snad
dnešní mládež ani nezná.
Přes dvoubarevný tisk jsme
se v roce 2009 dopracovali
až k prvním barevným číslům,
která vycházejí až dodnes.
Na závěr perlička: Tak trochu
„uzavřel kruh“. Jednou
z příčin, proč Život
Úval před 55 lety vůbec
vznikl, byl i fakt, že selhala
technika „drátového
městského rozhlasu“.
Pravděpodobně ještě letos
bude městský rozhlas obnoven
na „bezdrátovém“
principu – obdrželi jsme
dotaci v rámci systému
ochrany města před mimořádnými
událostmi…
MUDr. Jan Šťastný, MBA,
starosta města
4
městský úřad Život Úval 10/2014
➜ ➜ ➜ ze strany 3
píšeš, vůbec to neumíš, nejlepší
by bylo všechno roztrhat, lidi
se ti vysmějí, jsi idiot, spláchni
to do záchodu.“ Je to spíš snaha
někoho ponížit, nemáte zájem
pomoci. Na druhé straně kritika
konstruktivní je vedena snahou
k tomu, aby se věci zlepšily. Je
bez výjimky konkrétní, protože
jinak je jen destruktivní. Snahou
není ponížit kritizovaného, ale
zlepšit výsledek jeho práce. Často
obsahuje prvky toho, jak byste to
dělaly vy, apod. Je to vlastně vyjasňující,
objasňující, napomáhající
kritika.
Ale je třeba uvést, že lidé často
zaměňují svůj názor za fakta.
Přitom kritika by měla stát
na faktech, která jsou nezpochybnitelná
a jasně prokazatelná.
V praxi je nejčastější úvaha: Mně
se to nelíbí, a proto to je špatné.
To je hrubá chyba. Ale skrz toto
zkratkovité vidění posuzuje vše
i většina lidí. Je nutné se na práci
lidí kolem sebe podívat objektivně
a skrz fakta analyzovat, zda
PODPOŘTE ÚVALSKÉ HASIČE SVÝM HLASEM!
POZVÁNKA
NA VZPOMÍNKOVOU AKCI
k 96. výročí založení samostatné
Československé republiky
v pátek 27. října v 17.30 hodin
u pomníku padlých v I. světové válce
na náměstí Arnošta z Pardubic.
Občané Úval a okolí jsou srdečně zváni.
Úvalské posvícení
Své nezastupitelné místo ve společenském
životě města má tradiční
Úvalské posvícení. Letos
se konalo v sobotu a v neděli 6.
a 7. září. Posvícení v Úvalech se
koná vždy v neděli před svátkem
Marie (12. 9.). Pokud by svátek
Marie byl v sobotu nebo v neděli,
je posvícení tentýž sobotní
a nedělní den. Svátek Marie
je pohyblivý, proto se pohybuje
i termín posvícení. Není pravda,
že je to vždy 2. neděle v září.
Občas se to však shoduje. Svátek
posvícení se odvozuje od katolické
tradice. Jde o slavnost
výročí posvěcení chrámu Panny
Marie v Úvalech a koná se vždy
v neděli v předvečer svátku Panny
Marie.
Pouťové atrakce pana Helfra
i tentokrát přitáhly zejména děti.
Sobotní večer završil již tradičně
ohňostroj. Návštěvnost umocnilo
docela pěkné počasí.
Dr. Vítězslav Pokorný
8. září začalo hlasování v rámci 4.
ročníku ankety „Dobrovolní hasiči
roku“. Odborná porota vybrala
z téměř 200 nominovaných 25
jednotek a 25 sborů dobrovolných
hasičů z pěti soutěžních oblastí.
Je obrovským úspěchem, že mezi
vybranými sbory jsou i naši, úvalští
hasiči!
Nyní je řada na veřejnosti, která
svým hlasováním určí výsledné
pořadí. Hlasování, které potrvá
do 30. října 2014, je možné dvěma
způsoby. Jednak pomocí hlasovacího
formuláře na stránkách
– http://www.adhr.cz/hlasovani-
jednotky/ – zde je ale nutno
zaškrtnout v každé oblasti jednu
jednotku dobrovolných hasičů,
nebo zasláním hlasovací SMS
na číslo 9007706, ve znění HASICI
JSSC5 (SMS za 6,- Kč).
Já osobně jsem zvolil SMS.
Opravdu nyní záleží na nás všech,
abychom naší jednotce dobrovolných
hasičů pomohli získat fi –
nanční částku cca 100 000 Kč,
novou radiostanici nebo nový
zásahový tablet pro výjezdová
vozidla.
Prosím, šiřte tuto informaci dále,
aby se sešlo co nejvíce „hlasů pro
naše hasiče“.
MUDr. Jan Šťastný, MBA,
starosta města
Topná sezona se blíží
Podzim za dveřmi a zima co by
dup. Topná sezona je před námi
a s ní i spousty vašich otázek
a posléze i oprávněných stížností
na sousedy, kteří obtěžují kouřem
vycházejícím z jejich komínů
při topení pevnými palivy. Každý,
kdo má doma stacionární
topeniště, tzn. krb, kamna, kotel
atp., by si měl uvědomit především
technický stav svého topeniště
a zároveň i technický stav
a funkčnost spalinových cest před
započetím topné sezony. Revizi
těchto technických stavů vám
mj. v rámci kominických služeb
zajistí příslušný způsobilý odborník
– kominík. Při spalování
kvalitního paliva pak nemusíte
mít obavy z obtěžujícího kouře
vycházejícího z vašeho komína.
Zarážející je však bezohlednost
některých našich spoluobčanů,
kteří zřejmě s vidinou jak ušetřit,
spalují ve svých topeništích to, co
jim pod ruku přijde. Tzn. „nelegální
palivo“, jako je komunální
odpad, plastový odpad, včetně
PET lahví, dřevo s nátěrovými
hmotami jako např. starý nábytek,
kartony a jiné další různé materiály
s obsahem chemických látek,
které při spalování uvolňují rakovinotvorné
látky do ovzduší, jako
jsou polyaromatické uhlovodíky
a dioxiny a také těžké kovy ze
spalování celobarevných letáků.
Tito bezohlední sousedé tak největšímu
riziku vystavují nemocné
lidi, děti a starší občany.
K ekologicky přijatelným způsobům
vytápění v Úvalech patří
vytápění zemním plynem, elektřinou,
alternativními zdroji nebo
biomasou. Ve spalovacích zařízeních
se mohou spalovat jen ta paliva,
která jsou pro daná zařízení
určena výrobcem! V případě že
vytápíte dřevem, používejte jen
dobře vyschlé dřevo, které lépe
hoří, a vyprodukuje tak méně znečišťujících
látek než dřevo vlhké.
Pokud však přes všechny naše
rady a informace zjistíme, nebo
budeme upozorněni, že z vašeho
komína vychází hustý, štiplavý,
dusící kouř, který obtěžuje zápachem
okolí nad míru únosnou poměrům,
jsme povinni vás vyzvat
k okamžitému ukončení spalování
materiálu, který tento stav způsobil,
a v případě neuposlechnutí
jsme nuceni postoupit celou problematiku
Městskému úřadu Brandýs
nad Labem jako nadřízenému
orgánu, který má v pravomoci uložit
vám jak opatření k nápravě, tak
sankci za přestupek proti zákonu
č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů
a následných vyhlášek. Pokuta
za přestupek dle tohoto zákona je
až do 50 000 Kč.
Ing. Renata Stojecová, Ph.D.,
odbor životního prostředí
a územního rozvoje MěÚ
je jejich práce skutečně
dobrá, nebo ne, nezávisle
na osobním dojmu. To
dokáže však málokdo,
a proto díky tomu není
nutné brát většinu názorově
stavěných kritik
jako směrodatných.
Kritika je důležitá i pro
rozvoj našeho města
a zlepšování podmínek
života jeho obyvatel. Kritizujme,
ale pomozme
na druhé straně i svými
silami omyly a chyby
druhých napravovat.
Dr. Vítězslav Pokorný,
vedoucí redaktor
5
Život Úval 10/2014 městský úřad
➜ ➜ ➜ strana 6
PODZIMNÍ ÚKLID – INFORMACE
S nastupujícím podzimem přichází
i pravidelný podzimní úklid
některých odpadů z našich domácností.
Úklid se bude konat
obdobným způsobem jako na jaře
roku 2014.
Svoz starého železa již probíhat
nebude. Kovový odpad je
možno v průběhu celého roku
odkládat do sběrného dvora
ve Škvorecké ulici a zároveň
do výkupen železa v ulici Klánovická
a Škvorecká. Provozní
dobu sběrného dvora lze najít
na webových stránkách města.
Vzhledem ke skutečnosti, že
ve městě funguje sběrný dvůr,
a tudíž je do něho možno průběžně
odkládat i velkoobjemové
odpady, které jsou předmětem
podzimního svozu, nadále platí
počet stanovišť, na která budou
kontejnery přistavovány.
Svoz objemných odpadů –
termínový kalendář
Celá akce bude na území města
Úval zajišťována pracovníky
a technikou fi rmy pana Davida
Fidlera – Sběrné suroviny D.F.
a proběhne od pondělí 13. října
2014 až do úterý 28. října 2014.
Svoz se týká maloobjemových,
objemnějších a velkoobjemových
odpadů, které nemohly být umístěny
do popelnicových nádob
nebo kontejnerů na separované
odpady.
Do přistavených kontejnerů
nesmí být umisťovány odpady
nebezpečné (např. zbytky barev,
laků, kyselin, olejů, autobaterie,
pneumatiky apod.) a dále
odpady, které jsou předmětem
zpětného odběru elektrozařízení
v našem sběrném dvoře (např.
lednice, televize, počítače a monitory,
mobilní telefony a další
drobná elektrozařízení).
Dále je výslovný zákaz zde odkládat
suť, kameny a zeminu
– tyto odpady je nutno odvézt
do sběrného dvora!!!
Při odkládání odpadů je nutno
se řídit pokyny přítomných
pracovníků svozové fi rmy, kteří
jsou oprávněni nepřijmout nevhodné
odpady do přistavených
velkoobjemových kontejnerů.
Tak jak tomu bylo na jaře, budou
i nyní na každé stanoviště
v příslušný den přistaveny
kontejnery dva. První bude
na maloobjemné, objemnější
a velkoobjemové odpady a druhý
kontejner bude sloužit pro
odkládání větví (nutno je rozřezat
na menší kusy), vyjma
pařezů a silných kmenů. Pracovník
svozové fi rmy bude sám
určovat, do kterého kontejneru
bude odpad odkládán.
Harmonogram svozu
Termín: Číslo
stanoviště:
Pondělí 13. říjen 12, 26, 47
Úterý 14. říjen 10, 37, 45
Středa 15. říjen 22, 28, 44
Čtvrtek 16. říjen 14, 21, 43
Pátek 17. říjen 3, 19, 41
Sobota 18. říjen 18, 25, 36
Neděle 19. říjen 29, 33, 46
Pondělí 20. říjen 2, 5, 34
Úterý 21. říjen 15, 35, 40
Středa 22. říjen 9, 16, 32
Čtvrtek 23. říjen 1, 31, 4
Pátek 24. říjen 6, 7, 13
Sobota 25. říjen 20, 24, 38
Neděle 26. říjen 11, 39, 42
Pondělí 27. říjen 17, 23, 30,
Úterý 28. říjen 8, 27
Očíslování stanovišť kontejnerů
1. Roh ulic Chorvatská, Slovinská
2. Roh ulic Bulharská, Ruská
3. Roh ulic Srbská, Škvorecká
4. Střed ulice Poděbradova
5. Střed ulice Roháčova
6. Roh ulic 5. května, Dvořákova
7. Roh ulic Kladská, Lužická
8. Roh ulic U Kaberny, U Výmoly
9. Roh ulic Nerudova, Žižkova
10. Roh ulic Čechova, Havlíčkova
11. Roh ulic Kollárova, Boženy
Němcové
12. Roh ulic Jungmannova, Prokopa
Velikého
13. Roh ulic Nerudova, Raisova
14. Roh ulic Raisova, Kollárova
15. Roh ulic Prokopa Velikého,
Erbenova
16. Roh ulic Kollárova, Josefa Lady
17. Roh ulic Hakenova, Štefánikova
18. Roh ulic Wolkerova, Alešova
19. Roh ulic Vítězslava Nováka,
28. října
20. Roh ulic Kožíškova, Vítězslava
Nováka
21. Roh ulic Rašínova, náměstí
Svobody
22. Roh ulic Grégrova, Dobrovského
23. Roh ulic Guth-Jarkovského,
Klánovická
24. Roh ulic Čelakovského, Foersterova
25. Roh ulic Guth-Jarkovského,
Máchova
26. Roh ulic Rašínova, Tylova
27. Roh ulic Klostermannova,
Dobrovského
28. Roh ulic Palackého, Hakenova
29. Roh ulic Janáčkova, Purkyňova
30. Střed ulice Fibichova
31. Střed ulice V Zálesí
32. Roh ulic Glücksmannova, Šámalova
33. Roh ulic Nad Koupadlem,
Purkyňova
34. Střed ulice Horova
35. Roh ulic Sovova, Na Spojce
36. Ulice Mánesova, U Mlýnského
rybníka
37. Roh ulic Fügnerova, Tyršova
38. Střed náměstí Arnošta z Pardubic
39. Střed ulice Pod Slovany
40. Střed ulice Pražská (před
čp. 142)
41. Střed ulice Atlasová
42. Střed ulice U Obory
43. Střed ulice K Hájovně
44. Střed ulice Jiráskova
45. Střed ulice Do Hodova
46. Zahrádkářská kolonie U Obory
47. Ulice Moravská
Čas přistavování kontejnerů
Kontejnery budou přistavovány
na výše uvedená stanoviště v uvedený
všední den od 12.00 hod.
a odváženy budou po 18.00 hod,
o víkendech budou přistavovány
na výše uvedená stanoviště
od 9.00 hod. a odváženy budou
týž den po 15.00 hod. (z důvodu
krádeží kontejnerů, nebudou
na stanovišti přes noc). V případě
naplnění kontejnerů budou
průběžně odváženy a přistavovány
prázdné.
Městský úřad Úvaly,
odbor životního prostředí
a územního rozvoje,
Blanka Reinerová
Nové informace o stavbě Modernizace trati Praha Běchovice – Úvaly, nazývané
jednoduše „železniční koridor“ v Úvalech
Jak pokračuje stavba, je zřetelně
vidět při každé cestě vlakem
občany Úval ze železniční stanice
Úvaly nebo jen při přechodu
trati u úrovňového přejezdu mezi
Pražskou a Husovou ulicí i u přemostění
ulice Na Spojce. Rozsah
stavby v intravilánu Úval snad
nemá v historii města obdoby.
I když jsme čekali na realizaci
již od roku 2003, tak realizace až
nyní přináší technické provedení
dle posledních poznatků z realizací
podobných liniových staveb
v západní Evropě. Proto přejme
zhotoviteli stavby, aby všechny
projektované parametry byly dodrženy
a abychom v příštím roce
mohli konstatovat, že se stavba
podařila.
Následuje jako každý měsíc pravidelná
tisková zpráva vedení
stavby:
Vážení občané Úval,
chtěl bych vás opět jménem vedení
stavby „Modernizace trati
Praha Běchovice – Úvaly“ stručně
seznámit s dalším postupem
výstavby v měsíci říjnu 2014.
V prostoru železniční
stanice
pokračují práce
v tzv. „sudé
skupině“ kolejiště
– vzdálenější
od výpravní
budovy. Na většině
objektů již
byly dokončeny
demoliční a výkopové
práce
a probíhá výstavba
objektů.
Z mostních objektů se jedná o rezprávy
z města
Most Na Spojce
6
zprávy z města Život Úval 10/2014
➜ ➜ ➜ ze strany 5
konstrukci mostu Výmola, mostu
Na Spojce, prodloužení podchodu
na nástupiště vč. přístupového
chodníku z ul. Pod Tratí a výstavba
nového podchodu pro pěší
u přejezdu. Dále probíhá výstavba
nového úrovňového ostrovního
nástupiště vč. nového zastřešení,
výstavba protihlukových stěn
a obnova železničního spodku vč.
odvodnění. Následovat bude obnova
železničního svršku, jehož
konstrukce s pružným upevněním
přinese snížení hluku a umožní
dosahovat vyšší rychlosti vlaků.
Též probíhají práce na modernizaci
zabezpečovacího zařízení,
probíhá pokládka nové kabelizace
vč. elektro rozvodů. Nad všemi
kolejemi je plánovaná kompletní
rekonstrukce trakčního vedení,
vč. nových základů sloupů a bran.
Jsme si vědomi, že tato výluka
s sebou bohužel nese nejen pro
cestující, ale i ostatní obyvatele
Úval velká omezení a komplikace
při překonávání cesty z jedné
strany obce do druhé, která je rozdělena
kolejištěm. Prosím proto
občany, aby uvažovali s dostatečnou
časovou rezervou, především
při překonávání žel. přejezdu
a nevstupovali
do kolejiště
v době spuštěných
závor.
Děkuji zástupcům
města, Policii
ČR, městské
policii i vám
občanům za pochopení
a velmi
dobrou spolupráci.
Tomáš John,
ředitel stavby
Příští informace bude zveřejněna
opět za měsíc.
Pro Život Úval sestavil
Ing. Karel Böhm,
MěÚ – Stavební úřad Úvaly
Vážení občané,
dovolujeme si vás informovat, že od 1. září 2014 jsme rozšířili otevírací
dobu pobočky v Úvalech u Prahy (Úvaly u Prahy, Husova 78).
Nově vám budou její služby k dispozici každý pracovní den od 9 hodin,
v úterý a v pátek bez polední přestávky do 14 hodin.
pondělí 9:00 – 12:30 13:30 – 17:00
úterý 9:00 – 14:00
středa 9:00 – 12:30 13:30 – 17:00
čtvrtek 9:00 – 12:30 13:30 – 17:00
pátek 9:00 – 14:00
Chceme, aby naše služby byly dostupné v době, která vám nejvíce
vyhovuje. Otevírací dobu jsme proto upravili podle toho, v jakých
časech si přejete navštěvovat naši pobočku nejčastěji.
Věříme, že přivítáte prodloužení otevírací doby, a těšíme se na vaši
návštěvu.
Romana Marsová,
ředitelka provozu pro region Praha,
Česká spořitelna, a.s.
Česká spořitelna informuje
Prodloužení podchodu
7
Život Úval 10/2014 zprávy z města
➜ ➜ ➜ strana 8
Den otevřených dveří ve fi rmě Hennig CZ
V průmyslovém areálu v Klánovické
ulici se v minulosti nacházely
provozy se zpracováním
minerálních olejů a asfaltových
směsí. Po ukončení chemické výroby
v roce 1967 objekty převzal
n. p. Benzina s výrobou a strojírenským
servisem zařízení pro
čerpací stanice. Po roce 1993
v souvislosti s ukončením činnosti
závodu Benzina v Úvalech byl
areál nabídnut dalším subjektům
k podnikání.
Jednou z fi rem, která zde od roku
1998 sídlí, je společnost Hennig
CZ, s.r.o. Zabývá se vývojem
a výrobou dílů a systémů pro
ochranu důležitých součástí
obráběcích strojů před olejem,
chladicí kapalinou, třískami,
prachem a před mechanickým
poškozením elektrické kabeláže.
Široký sortiment
výrobků
obsahuje
n a p ř í k l a d
teleskopické
ocelové kryty,
lamelové
a skládané
měchy, víceúčelové
krycí
zástěry, stírací
systémy
vodicích drah
a mnohé další
komponenty
podle požadavků
odběratelů,
jimiž
jsou přední
výrobci obráběcích
strojů. Mateřské sídlo
fi rmy je v Mnichově a spadají
pod něj dvě dceřiné společnosti
– Hennig CZ Úvaly a Sermeto
ve Francii. Nyní má úvalská pobočka
136 zaměstnanců.
Pro bližší seznámení s činností
fi rmy v Úvalech posloužil Den
otevřených dveří pro zájemce
z laické i odborné veřejnosti,
který proběhl 26. srpna v odpoledních
hodinách. Za doprovodu
technických pracovníků nebo
ředitele bylo možné nahlédnout
do výrobních provozů a během
komentované prohlídky se seznámit
nejen se současnými výrobními
provozy, ale také se záměry
v nejbližším období. Byl
představen Projekt 2015, který se
týká výstavby nové administrativně-
výrobní haly, jejíž realizace
umožní navýšení stávající výrobní
kapacity, přesunutí části výroby
z Mnichova do Úval a zvýšení
počtu zaměstnanců na 160 lidí.
Už nyní fi rma hledá nové spolupracovníky
na pozice konstruktér,
zámečník a obsluha vodního
paprsku. Výstavbou nové haly
také dojde k odstínění hlučnějších
výrobních prostor, což by se
mělo příznivě projevit v nedaleké
zástavbě s rodinnými domy. Součástí
projektu je také vybudování
centrálního skladu, úprava kancelářských
prostor a zlepšení sociálního
zařízení pro zaměstnance.
Firma Hennig svými kvalitními
výrobky dlouhodobě hájí úspěšnou
pozici na trhu díky využití
moderních výrobních technologií
při dělení, tvarování a obrábění
materiálu. Dílenská obrobna
s CNC frézkami, bezdotykové
řezání plechových dílů laserovým
paprskem s přesným dodržením
složitého geometrického tvaru
a bez otřepů nebo ohýbání plechu
na ohraňovacích lisech jsou zárukou
vysoké produktivity a stálé
kvality. Samozřejmostí je dodržování
procesů řízení kvality podle
norem ISO 9001 při tvoření výkresové
dokumentace, při výrobě
i při výstupní kontrole.
Úvalská fi rma Hennig CZ, s.r.o.,
je významnou součástí německé
mateřské fi rmy a její výrobky namontované
na obráběcích strojích
se tak dostávají do celého světa.
Text a foto Vladislav Procházka
Foto z dílenské obrobny, zleva: Josef Turyna – manažer
kvality, Miroslav Svoboda – ředitel, Martin Vančura
– technolog výroby, Milan Paroubek – programátor
a obsluha CNC strojů
Domov pro seniory
Domov pro seniory specializovaný na nemocné Alzheimerovou chorobou
vás srdečně zve na Den otevřených dveří.
Tato akce se koná v rámci Týdne sociálních služeb České republiky
a je určena pro širokou veřejnost.
Naším zařízením vás budeme provázet v pátek dne 10. 10. 2014 od 15:00 do
17:00 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.
PharmDr. Hana Porubská, ředitelka
Rozhovor s paní Mandovou pro Uvaly.cz
Pan starosta Šťastný (ODS)
na webu MěÚ www.mestouvaly.
cz v jedné odpovědi v rubrice
„ptáte se starosty“ uvedl: „… Život
Úval byl po dlouhá léta jen
hlásnou troubou starosty a vedení
města. A byl jsem to já, který
před několika lety inicioval
změnu. Mám-li to říci jednoduše
– myslím si, že by toto periodikum,
pokud má být jeho fi nancování
zabezpečováno rozpočtem
města, mělo být nejen „hlásnou
troubou“ vedení města, ale i občanů.
…“
Šéfredaktorkou Života Úval v devadesátých
letech byla PhDr. Lenka
Mandová a po ní ing. Vladislav
Procházka. Zeptali jsme se paní
Mandové…
Jak na tuto kritiku reaguje zakládající
členka úvalského Občanského
fóra?
Život Úval je placen penězi daňových
poplatníků, Úvaláky,
podobně jako celý MěÚ. Jednoduše,
měsíčník má být nezávislý,
objektivní, se zprávami z rady, ze
zastupitelstva, spolků, organizací,
popř. podniků. Pan starosta má
teoreticky pravdu. ŽÚ musí informovat
občany, nikoli být propagačním
prostředkem rady nebo
starosty. Za každým tvrzením by
měla stát nejen znalost rodného
jazyka, ale i morální předpoklady:
čestnost, pravdomluvnost.
Funguje to, informuje Život
Úval o všem důležitém?
Jako češtinář mám problémy
rozšifrovat úřední řeč zpráv
z MěÚ. Diskuse na úrovni
tvrzení proti tvrzení mi jasno
do problémů nepřináší. Postrádám
hlubší redakční práci,
analýzu jednotlivých kauz
i života ve městě, vyhledávání
zajímavých témat, chybí vysvětlení
problémů objektivním úhlem
pohledu. Redaktoři by měli být
stále ve střehu, sbírat fakta, popisovat
jednotlivé události, žádat
o nové příspěvky. Jako čtenář nerozumím
vzrušení kolem stavby
č. 65 v bývalém Multitecu, kolem
přestavby školení jídelny. Vysvětrijen_
8
zprávy z města Život Úval 10/2014
➜ ➜ ➜ ze strany 7
lení z pozice místostarosty žádná
fakta nedovysvětlí, tady by měl
pracovat redaktor. Samozřejmě
vítám zprávy o spolcích, sportovních
závodech, obdivuji práci
různých sdružení, klubů, obdivuji
práci kulturní komise a domu
dětí a mládeže včetně informací
o úvalských umělcích. Ze základní
školy neznám problémy s kouřením,
nedej bože s drogami, řešení
likvidace často se objevujících
vší, počet přijatých žáků na střední
školy, otázku dostatečného
počtu míst v místní škole i v učňovských
školách atd. Z kronikářského
příspěvku nerozumím
např. větě, že za dobu starostování
MUDr. Šťastného jsme se zbavili
poloviny vnitřního dluhu. Bydlím
v krátké svažité Čechově ulici
společně se 100 lidmi, kde neexistuje
bezprašný povrch. Pokud by
tempo výstavby bylo opravdu tak
rychlé, 50 %, měla bych naději, že
se v Čechově ulici vzdálené asi
80 m od MěÚ asfaltu dočkám.
Jak jste přišla k vedení městského
časopisu?
Na konci listopadu 1989 mi zavolala
tetička Jitka Pokorná a divila
se, že nic v Úvalech neděláme.
Na druhý den jsem sezvala domů
asi 50 lidí, přátel, známých, sousedů.
Přišli i zástupci starší generace.
Jmenovitý seznam, který
mi byl nakonec z domácího stolu
odcizen, obsahoval asi 100 jmen.
Předtím jsme se spojili s dalšími
OF v sokolovně a na závodech
či organizacích. Pak došlo k zaregistrování
jednotného úvalského
Občanského fóra v pražském Špalíčku,
kam byl vyslán Ing. Radko
Manda. PhDr. Stanislav Sedlmayer
přišel za mnou s nabídkou
novinářské spolupráce a po nějakém
čase vedením Života Úval,
takže tento úkol přišel z OF, nikoliv
z vedení města, které celé
odstoupilo a pomalu se kooptací
dalo v následujícím roce do práce.
Starosta Ing. I. Černý neměl
na názory uváděné v Životě Úval
vliv, pokud nešlo o zprávy z rady
či zastupitelstva. Poslední číslo
Života Úval pod vlivem KSČ vyšlo
ke konci roku 1989. Další číslo
jsme již vytvářeli my, S. Sedlmayer,
prom. fi l. Miloš Měšťánek
a já, bez jakýchkoli novinářských
zkušeností. Hledali jsme program.
Po čase byla hlavním vodítkem
rada Honzy Tučka – zaměřte
se jen na Úvaly, informujte,
co je ve městě nového. Místo
PhDr. S. Sedlmayera nás vydatně
posílil pečlivý Ing. Vladislav
Procházka, Ing. Jarka Šamanová,
Mgr. M. Licková a další. V dalších
letech jsme pak dodržovali
určitý plán, snažila jsem se nejen
zmapovat bílá místa historie Úval,
rok 1968, 1989, ale i současnost.
Podíleli jsme se na vydání publikace
Úvaly v průběhu staletí, také
vyšlo při oslavách města zvláštní
číslo ŽÚ. Neodbytně jsme vyžadovali
na spolcích a sdruženích
minimálně jednou do roka příspěvek.
Přinášeli jsme rozhovory
s prvními podnikateli.
Otevřete si ráda Život Úval?
Nechci být domýšlivá, ale za nás
se Život Úval četl i ve vlaku, což
teď nevidím.
Co by se mělo v Životě Úval změnit?
Vážím si jakékoliv práce pro Úvaly,
vím, že udržet tuto dlouholetou
tradici není lehké. Členové redakce
si ukrajují ze svého osobního
času, který by mohli věnovat rodině,
dokonce nemocnému dítěti.
Sama jsem kdysi věnovala
měsíčníku asi 15 hodin měsíčně.
Ale jakékoliv informace či úvahy
budou podkladem pro kroniku,
tedy pro naše vnuky a pravnuky,
proto je tak důležité jakoukoliv
důležitou zprávu objevit, ověřit
a napsat. Zákon to umožňuje. Poradila
bych jednotlivým členům
redakce, aby si vytipovali zástupce
spolků, škol, organizací, kteří by
věděli, že příspěvek nebo podklady
mají alespoň jednou do roka
dodat. Vytvořil by se osobní přátelský
vztah. Myslím, že ŽÚ i kronika
přinášejí letopisecké zprávy
těch, kteří jsou ochotni psát. Takže
mnohé chybí. Oslovil někdo Úvaláky
jiných národností, jak se jim
zde žije, co dokázali? Víme něco
více o podnikatelské sféře včetně
zemědělství? Víte např. o tom, že
Úvaly jsou nejen městem hasičů,
rybářů, fotbalistů, házenkářů, tenistů,
skautů, kynologů, hudebníků,
tanečníků, zpěváků a cyklistů,
ale i městem běžců, dokonce maratonců,
leteckých modelářů včetně
rádiem řízených helikoptér, že
se zde hrál ping-pong či petang?
Všechny spolky jsem nemohla
vyjmenovat, jen si myslím, že informací
o jakémkoliv koníčku bychom
se mohli navzájem obohatit,
nabídnout možnost se podílet.
Takže bez jasného záměru, který
se bude s pravidelností čínské kapky
prosazovat a dodržovat, nelze
úroveň časopisu posunout výš, aby
přinášel ucelený a objektivní obraz
života ve městě. Zatím bych prosila
o jmenovitý podpis pod články.
Nikoliv: „za redakci, za vedení
města, za …“. Děkuji.
Myslíte si, že by ve vedení Života
Úval měl pracovat radní?
Myslím, že ne, že by při hodnocení
mohlo dojít ke střetu zájmů.
Děkuji za rozhovor.
Ing. Lukáš Rubeš,
www.Uvaly.cz
kultura a volný čas
Skončila výstava autogramů
Po dohodě s vedením města jsem
si dovolil připravit výstavu autogramů
s jejich dokumentací ze
sbírky pana Lubomíra Lipského
a sbírky mojí. Bylo k vidění
více jak 350 podpisů osobností
různých oborů lidské činnosti,
převážně však v oblasti kultury.
Instalace byla na panelech, ale
k vidění byly i podepsané knihy
a plakáty. Pečlivě jsme vybírali,
jaké osobnosti vystavit.
Příprava na výstavu byla náročná
a ukládání zpět dle seznamů
bude také, ale rád jsem výstavu
uspořádal, protože si myslím, že
sbírání autogramů je ušlechtilý
koníček a veřejnost má možnost
se s osobnostmi současnosti
i minulosti blíže seznámit. A to
jak s našimi, tak zahraničními.
Na instalaci jsme použili více jak
tři tisíce špendlíků a naše prsty
za ony čtyři dny, co jsme ve čtyřech
vše připravovali, to opravdu
pocítily.
Zájem o výstavu byl přiměřený
době a Úvalům. Ale ti, co přišli,
snad nebyli zklamáni, aspoň
podle jejich reakcí to bylo znát.
A hlavně přišli žáci z vyšších tříd
školy a několik z nich se pro sbírání
autogramů dokonce nadchlo.
Zásluhu na tom mají především
tři paní učitelky češtinářky, které
žáky předem připravily a snad
tedy zájem dětí nebyl náhodný,
ale zcela upřímný.
Získaly tak poznatky o našich
významných současnících
i osobnostech minulosti. Proto
bych rád paním učitelkám velmi
poděkoval, protože si myslím, že
hlavně mladí by měli znát skutečné
osobnosti, které vytvářejí
hodnoty.
Na výstavu zavítalo i několik našich
mladých spoluobčanů a jejich
zájem byl až zarážející v tom
nejlepším slova smyslu. Zajímali
se velmi široce o způsob sbírání,
jak oslovené osobnosti reagují
na prosbu o podpisy, kolik autogramů
mám ve sbírce, jak se
získávají zahraniční adresy, kolik
sběratelů je v našem celostátním
klubu, na co se převážně sběratelé
zaměřují a podivovali se, že v takovém
městě, jaké Úvaly jsou,
zrovna velký zájem o takovou
výstavu nebyl. A někteří dokonce
vyslovili prosbu, aby se výstava
s dalšími ukázkami ze sbírek připravila
znovu.
Chci poděkovat těm, kdo na výstavu
přišli, a ubezpečit je, že
mě jejich zájem opravdu potěšil.
Jiří Štork
Pozvánka
Srdečně jsou zváni všichni přátelé, kamarádi, sousedé,
spolužáci, příznivci humoru i historie Úval
na křest a autogramiádu prvního dílu pamětí
a vzpomínek autora, úvalského patriota,
sklenáře Jaroslava Vorlíčka,
která se koná v sobotu 4. 10. 2014 v 9.00 hodin
na terase Sklenářství-Úvaly, Havlíčkova 214.
Bude spojena s ochutnávkou vín a bulharských specialit.
Kmotrem knihy bude legenda bojových sportů
FRANTIŠEK KOLLMAN.
9
Život Úval 10/2014 kultura a volný čas
Výstava k 25. výročí „Sametové revoluce“
a 3. výročí úmrtí Václava Havla
Je až neuvěřitelné, že tento rok
uplyne už 25 let od 17. listopadu
1989.
Čtvrt století! Je jistě důležité si
tuto událost připomenout, neboť
po dlouhých čtyřiceti letech totality
nám všem „vypukla“ demokracie.
Ano, tento den naposledy
komunistický režim použil sílu
proti touze po ukončení moci jedné
strany. Studenti na Národní třídě
byli zmasakrováni zvláštními
oddíly Veřejné bezpečnosti (jak
se dříve jmenovala policie). Byla
to poslední pomyslná kapka, kterou
trpělivost společnosti přetekla.
To, jak se postupem let situace
vyvíjela, je už jiná kapitola, ale
demokratický vývoj už narušen
být nemohl.
Že na tento zvrat měl zásadní vliv
i Václav Havel, je neoddiskutovatelné,
stal se tedy se vší samozřejmostí
i prvním nekomunistickým
prezidentem po dlouhých čtyřiceti
letech, zvoleným ještě stále
komunistickým Federálním shromážděním.
Byl opětovně zvolen
a posléze zvolen po rozpadu
Československa i prvním českým
prezidentem. Právě letos uplynou
již tři roky od jeho úmrtí. A tedy
zároveň je třeba si i jeho připomenout.
K těmto oběma
výročím bude
připravena výstava
v Centru
volnočasových
aktivit, v „Pětašedesátce“,
která
obsáhne dokumenty,
noviny,
fotografi e, knihy,
autogramy
s dokumentací hlavních účastníků
té doby, a to jak politiků, tak
osobností z kultury, které procházely
našimi životy a je nutné
si je připomenout. Výstava bude
ohraničena lety 1989 – 1992, kdy
Československo jako stát zaniklo.
Zahájena bude 31. 10. a potrvá
do 9. 11. 2014. Výstavu přislíbili
zahájit paní Věra Čáslavská
a čestný občan města Úvaly pan
Ing. arch. Miroslav Masák.
Jiří Štork
Město Úvaly ve spolupráci s p. Jiřím Štorkem
pořádá
výstavu k 25. výročí „Sametové revoluce“
a k 3. výročí úmrtí Václava Havla
Výstava se bude konat
v Centru volnočasových aktivit, v „Pětašedesátce“,
Riegerova 65, Úvaly.
Výstavu v pátek 31. 10. 2014 v 18 hodin přislíbili
zahájit paní Věra Čáslavská
a čestný občan města Úvaly
pan Ing. arch. Miroslav Masák.
V dalších dnech bude výstava otevřena
v těchto termínech:
1. 11. 2014 až 9. 11. 2014
Soboty a neděle 10.00 – 12.00 15.00 – 18.00
Pondělí až pátek 15.00 – 18.00
10
kultura a volný čas Život Úval 10/2014
PŘIJĎTE MEZI NÁS
Komorní pěvecký sbor Christi
Úvaly zahájil svou 13. sezonu.
Dvakrát ročně sbor koncertuje
v samotných Úvalech. Soubor
koncertuje nejen v Úvalech, ale
i v okolních obcích, ve středočeském
regionu, také v hlavním
městě Praze. Za koncertní
činností sboru se skrývá mnoho
usilovné, náročné práce vedoucího
sboru a dirigenta Dr. Vítězslava
Pokorného a korepetitorky,
varhanice či zpěvačky
Mgr. Evy Nádeníčkové při nácviku
písní a hudebních skladeb,
ale i nezastupitelné každodenní
organizační práce. Soubor je,
jak se říká, dobrou partou. To si
ale žádá časté vyhledávání nových
zájemců o sborové zpívání.
Určitě víte, že v hudbě existuje
mnoho různých stylů, ale umění
léčit duši se asi nejvíce týká
právě klasické, duchovní a lidové
hudby. A tak sbor zpívá klasické,
renesanční a barokní duchovní
písně, občas staré lidové
písně i spirituály.
Zveme ke zpívání do sboru Christi Úvaly zájemce o sborové zpívání
bez jakýchkoliv požadavků od 10 do 100 let věku. Zkoušky
se konají v pondělí od 18 hodin v Centru volnočasových aktivit,
Riegerova 65, Úvaly. Případní zájemci se mohou také hlásit
na tel. č. 607120386 nebo email: drpokorny@iol.cz.
Rádi bychom, aby práce ve sboru Christi vás přivedla ke zpomalení
životního tempa a dala vám možnost se v klidu zastavit, vydechnout
a nabrat nové síly.
Za Komorní pěvecký sbor Christi Úvaly
Dr. Vítězslav Pokorný,
Mgr. Eva Nádeníčková,
Ondřej Novák
zprávy z MDDM
Letošní…tak trochu ÚLET byl tak
trochu jiný ☺
V pátek 12. září 2014 lilo jako
z konve a vypadalo to, že nebe
musí vyklepat všechny dešťové
peřiny, které má. Ale naděje umírá
poslední a vyplatilo se věřit, že
bude hezky a Úlet byl nakonec
v příjemném počasí. Bylo zde
nejvíce lidí a dětí v historii téhle
„ulítlé akce“ a jako obvykle byla
pohoda, potkali se tu staří známí,
představili jsme tvorbu nových
tváří a dva velmi mladé hudební
talenty. Diváky čekaly výstavy,
hrátky pro děti, přednášky, kapely,
taneční i pěvecká vystoupení
a dobré jídlo, ale především úžasná
atmosféra, kterou vytvořili
jak účinkující, tak návštěvníci.
A za to patří všem velký dík.
Kapela Osm Setin
Bez Jídla tradičně
zahajovala
Návštěvníci
obdivovali kožené
artefakty Sylvy
Brožíčkové
Výstava Otakara
Pospíšila zaujala
návštěvníky
všech generací,
mnozí obdivovali
krásu a funkčnost
výrobků, jiní se
vrátili do dětství.
Lovec bouřek
Robin
Duspara
vystavil
krásné
fotografi e
a na své
prezentaci
měl aktivní
besedníky,
které tahle
problematika
opravdu
zajímala.
Ondra Fuxa
představil zlomek
své keramické
tvorby.
Bohemian Choir Martina Vydry zpíval tentokrát i s nejmladšími
zpěvačkami, které si vysloužily velký potlesk.
U Petra Slavíka
si zahráli malí
i velcí šachisté.
11
Život Úval 10/2014 zprávy z MDDM
Rythm Elitte Crew Davida Procházky přišlo podpořit velké
množství fanoušků a tak tančili s velkým nasazením.
Tanečníci Element Crew Radka Brusche úžasně zatančili
a ještě jako správná taneční škola velmi úspěšně učili děti
základním krokům.
Večer zakončily dvě skvělé kapely.
Blues Klan se Zdeňkem Šolcem jako obvykle neměl chybu.
Úžasná úvalská rocková legenda The Snails tentokrát s P. Ryšánkem
měla fanynky i z té nejmladší generace.
Malí i velcí návštěvníci si mohli s Danem a Ivou zazpívat
a zahrát na hudební nástroje, s Romanou a Petrou malovali
obrázky a u Aničky psali příběhy.
Děti byly nadšené z pracovníka ČT Jakuba Jansy, který jim
ukázal televizní techniku a vysvětlil, jak se dělá reportáž.
Dokonce si mohly vyzkoušet práci zvukaře.
U Martina Sismilicha a jeho modelů aut bylo pořád plno a díky
tomu, že Martin dětem dovolil s modely jezdit, jezdily až do 19 hodin.
Nejmladší hudebníci – 10 letý kytarista Dominik Kučera
a 12 letý houslista Václav Šolc za svou vlastní tvorbu sklidili
velký potlesk. O jejich kapele DVD jistě ještě uslyšíme.
Úlet 2014 je za námi, ať žije Úlet 2015 !!!!
Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM
Foto: Radek Navrátil
12
zprávy z MDDM Život Úval 10/2014
Ulítlý dům dětí
Opět se na Úletu 2014 konala
velká pohoda, jako každý
rok. Hudba mládí, ale i zralých
umělců, někteří noví a někteří
opakovaně, sbor. Povídání lovce
blesků, nahlédnutí do indiánského
života se zapáleným diskutováním,
seznámení s výrobou televizní
reportáže, tanec mladých
na ulici… Rukodělná výroba pro
děti, pivo pro rodiče, občerstvení
pro všechny. Předpovídaný déšť
byl odsunut až na noční hodiny.
Pohodové sousedské setkání.
Oceňujeme soustavné hledání
úvalských talentů, pro mnohé je
to první akce při rozjezdu životní
kariéry. Často býváme překvapeni
neuvěřitelnými výbuchy tvořivosti.
Nezapomenutelná byla
loňská předprázdninová výstava
na téma VODA. Nedivím se zájmu
rodičů, a proto více než 850
zapsaným dětem. Dík patří ředitelce
domu dětí Janě Pospíšilové
a celému týmu za dlouholetou,
vytrvalou a stále nadšenou práci
hlavně pro děti, ale vlastně pro
nás všechny.
Václav a Naďa Kouklovi
okénko knihovny
Meziknihovní výpůjční služba a k čemu slouží
Není v silách knihovny mít
všechny knížky. Pokud čtenář
shání konkrétní titul a v naší
knihovně ho nemáme, má možnost
využít službu, kterou poskytují
všechny knihovny v republice.
Jmenuje se Meziknihovní
výpůjční služba.
Tato služba je vhodná především
pro studenty ať denního
nebo kombinovaného studia,
kteří potřebují literaturu
ke svému oboru. Ale lze ji využít
i pro populárně naučnou literaturu,
v některých případech
i beletrii.
Na základě konkrétní objednávky,
kde je nutné znát především
autora, název a někdy i vydání,
knihovnice požadované tituly vyhledají
a objednají z fondu jiné
knihovny.
Pro mnoho čtenářů je to nejrychlejší
cesta, jak získat požadovaný
titul, protože stačí být
čtenářem jen jedné knihovny.
Té naší.
Audio knihy
pro nevidomé
Další služba, kterou knihovna
nabízí je půjčování audio knih
pro nevidomé. Bližší informace
v knihovně.
Knihovna doporučuje:
Edward Rutherfurd – Paříž
Paříž. Kdysi skromná římská obchodní
stanice na bahnitých březích
Seiny. A o staletí později?
Nejkrásnější a nejoslavovanější
metropole na světě. Město světel,
vůní, chutí a lásky od vrcholku
kopce Montmartr až po bulvár
Saint-Germaine. Město gotické
majestátnosti Notre Dame, rafi
novaného Louvru, oslnivých
Versailles i nebe se dotýkající
železné Eiffelovy věže. Stejně
jako každé jiné město i Paříž
tvoří především lidé, kteří v něm
žijí, bojují, milují, zrazují, lžou
i zabíjejí.
Rutherfurdovi hrdinové v dobách
zlých i dobrých žijí nejen svůj život,
ale především život svého
města.
➜ ➜ ➜ strana 14
13
Život Úval 10/2014 školství
Prvňáčkové při zahájení školního roku
1. 9. 2014 – Přivítání prvňáčků vedením školy a představiteli města,
MUDr. Janem Šťastným, starostou města a tajemnicí paní Janou Tesařovou.
Prvňáčci na startu
Děti z 1. D se učí rády a všechno
nové přijímají s nadšením. Ve škole
si teprve zvykají, mnoho věcí zažívají
poprvé, ale nebojí se a pouští
se neohroženě i do obtížných úkolů.
Již ve druhém školním týdnu
v hodině matematiky poprvé pracovaly
ve vylosovaných skupinách.
Úkolem každé skupiny bylo spočítat
nejrůznější předměty v misce
a počet zapsat na list papíru pomocí
čárek. Domluvit se, rozdělit si
práci, správně počítat, prezentovat
výsledek – pro děti to byla náročná
situace. Nakonec se podařilo
nejen splnit zadání, ale dokonce
i refl ektovat to, jak se nám ve skupině
pracovalo. Když jsem od dětí
na konci dne slyšela, že jsme pracovali
ve skupině proto, abychom
si pomáhali a aby se nestalo, že by
někdo sám nedokázal předměty
spočítat, byl to pro mě důkaz, že
jsme se posunuli zase o krůček dál.
Chceme totiž,
aby děti cítily
smysl toho, co
ve škole dělají.
Naši prvňáčci
svou celoživotní
cestu houštinami
poznání odstartovali
na jedničku.
Mgr. Dagmar
Bartoňková
Co chystáme na říjen
Stolní tenis – školní a okresní kolo
Třídění odpadů
Vítání občánků – vystoupení dětí na akci města Úvaly
Kulturní vystoupení a příprava přáníček dětmi na akci Den seniorů
Prezentace výrobků dětí na akci Jabkobraní
Sběr papíru
Den otevřených dveří – 22. 10.
Návštěva Archeoparku ve Všestarech – třídy 6. ročníku
Sběr kaštanů a žaludů
Mgr. Lenka Foučková
Týden osobnostní a sociální výchovy
Fotografi e
z prvního
týdne
školního roku
2014/15,
týdne
osobnostní
a sociální
výchovy
Exkurze 7. tříd do iQLANDIE
v Liberci
Týden OSV v 9. B
Příchod do školy pro většinu
z nás není nic příjemného,
všichni máme raději
začátek prázdnin. Ale
naštěstí na naší základní
škole je začátek školního
roku fajn. Máme totiž týden
osobnostní a sociální
výchovy. Místo matematiky,
češtiny a angličtiny
jsme s paní učitelkou Javůrkovou
a naší bývalou
14
školství Život Úval 10/2014
paní učitelkou Sigmundovou dělali
různé aktivity na komunikaci,
spolupráci, vnímání druhých, pomoc
a práci v týmu. Program byl
pestrý. I když jsme 9. třída, hráli
jsme kolektivní hry, ale přitom se
vlastně učili. Nikdo nás do ničeho
nenutil, to bylo na tom to nej-
Věda nás baví
Na Základní škole v Úvalech budou
otevřeny kroužky „Věda nás
baví“ pro žáky I. stupně. Žáci se
prostřednictvím pokusů budou seznamovat
s vědními obory – fyzikou,
chemií, biologií, vědou o Zemi
a dalšími. Budou pracovat jako
vědci, výrazně si budou rozvíjet
znalosti a dovednosti ve vědeckých
týmech a tím přirozenou cestou získávat
pozitivní vztah k přírodním
vědám. Žáci o tyto kroužky projevili
opravdu velký zájem, takže se
v prvním pololetí školního roku
2014/2015 budou otevírat celkem
čtyři. Věřím, že činnost v kroužcích
naplní očekávání dětí.
Mgr. Růžena Kondelíková
Výstava autogramů známých osobností
s jejich dokumentací ze sbírek Lubomíra
Lipského a Jiřího Štorka aneb 2. stupeň
ZŠ na výstavě
V rámci literární výchovy jsme se
vydali na výstavu. Výstavy se se
mnou postupně zúčastnily třídy 7.
A, 7. B, 9. A a 9. B. Připojila se
k nám i 7. C s paní učitelkou Chasanovitisovou.
V dalších dnech
výstavu navštívily i 6. a 8. ročníky
s paní učitelkou Valáškovou, která
si pro ně připravila pracovní listy.
Připomněli jsme si, jak se chovat
na výstavě a plni očekávání
vyrazili. Jaké bylo naše překvapení,
když jsme tam potkali
pana Jiřího Štorka, který nám
s nadšením vyprávěl o své sběratelské
vášni. Dozvěděli jsme
se nejen rozdíl mezi pojmy autogram,
autograf a autopen, ale
i několik velice zajímavých historek
spojených se získáváním
konkrétních podpisů.
Potom už zbýval čas na vlastní
prohlížení. Naším úkolem bylo
“ulovit“ jednu známou osobnost,
která byla na výstavních panelech
podepsaná a která nás něčím
zaujala, a připravit si o ní krátké
povídaní na další hodinu literární
výchovy. Tak jsme si připomněli
spoustu slavných osobností z oblasti
literatury, divadla, fi lmu,
vědy, politiky, sportu …, v neformální
atmosféře si popovídali
s autorem výstavy, procvičili
mluvní projev při prezentaci své
práce, a někteří žáci dokonce přemýšlí
o tom, že by se sbírání podpisů
začali věnovat.
Děkujeme panu Štorkovi a paní
Tůmové, že nás na výstavu pozvali.
Mgr. Alice Javůrková
Školní poradenské pracoviště
Kdo z veřejnosti či rodičů by věděl,
co takové pracoviště nabízí a zajišťuje.
Jistě se setkáme i s těmi, kdo
o školním poradenském pracovišti
čtou poprvé. V našem školství
jde o pojem poměrně nový, ačkoli
činnosti spojené s poradenstvím
ve školách byly již dříve, většinou
odděleně, zajišťovány poradenskými
pracovníky.
Jak je to tedy dnes?
Jde o činnost školních poradenských
pracovníků, kteří zajišťují
poradenské služby v rámci školy.
Podstatou tvorby poradenských
pracovišť je týmová spolupráce
pracovníků v rámci školy
a jednotná koncepce k zajištění
toho nejdůležitějšího cíle, kterým
je nabídka poradenských
služeb, pomoci a spolupráce
všem, kteří se potkávají ve školním
prostředí – žáci, učitelé,
rodiče. Na naší základní škole
jsou těmito osobami výchovná
poradkyně, metodička prevence
a školní psycholožka a speciální
pedagožka. Tento tým se snaží
pro rodiče i děti zajistit informace,
kontakty z oblasti poradenství,
případně zprostředkovat
pomoc s řešením problému. ŠPP
přímo spolupracuje s rodiči žáků
a žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, nabízí pomoc
v řešení problémů školního
i osobního charakteru, zajišťuje
kariérové poradenství, realizaci
preventivních programů, participuje
na řešení krizových situací.
Novým přírůstkem v týmu ŠPP je
od tohoto školního roku 2014/2015
školní psycholožka a speciální pedagožka
Mgr. Michaela Pejchalová.
Své služby nabízí nejen žákům
a žákyním, ale také jejich rodičům
a pedagogům. Do její pracovní náplně
patří práce s třídními kolektivy
i psychologická péče o jednotlivé
žáky a žákyně. Dále poskytuje
individuální vedení žáků a žákyň
se speciálními vzdělávacími potřebami
(náprava SPU, řešení neprospěchu,
atd.). Cílem její činnosti
je posilování pozitivního klima
ve třídách i ve škole celkově.
Podrobné informace o činnosti
ŠPP najdete na stránkách školy
v sekci O škole – Poradenství.
Těšíme se na spolupráci s vámi.
Mgr. Jana Havlíková,
Mgr. Michaela Pejchalová,
Ing. Dana Misárková
Poděkování učitelkám MŠ Pražská organizace a spolky
Když jsem se po prázdninách
podívala na video z rozlučky
s předškoláky, které proběhlo
v červnu na zahradě mateřské
školy sídlící v ulici Pražská,
nedalo mi to a chtěla bych dodatečně
poděkovat paní učitelkám,
které pro děti připravovaly
úžasné programy a výtvarné aktivity.
Děti v této mateřské škole
prožívaly nezapomenutelné roky
svého života a navázaly krásná
přátelství.
Měly štěstí, neboť se nyní sešly
v jedné třídě na ZŠ u skvělé
paní učitelky, takže mohou hezké
vztahy rozvíjet i nadále.
Přeji hodně štěstí dětem a všem
učitelkám děkuji.
Ludmila Kuncová, babička
lepší. Nenucená škola je nejlepší
škola.
Myslím si, že to bylo užitečné
a originální, protože hodně škol
takový týden nemá.
Seznámili jsme se i s novou školní
psycholožkou Míšou.
V rámci etické výchovy jsme jeli
do ZOO a navštívili vakoveverku
létavou, kterou sponzorujeme.
Měli jsme i dostatek času prohlédnout
si ostatní zvířata, fotit.
Na konci týdne jsme měli zajímavou
přednášku na téma Stáří.
Myslím, že během přednášky
si mnoho lidí uvědomilo, jak se
máme chovat ke starým lidem
a že k nim máme mít úctu a pochopení,
máme si jich vážit, protože
díky nim žijeme. Naše třída
má za úkol udělat pracovní listy
o stáří pro děti z 1. stupně.
Tento školní rok začal moc hezky,
snad bude hezky i pokračovat.
Nic však bohužel netrvá věčně,
a tak jsme se museli vrátit k učení,
ve kterém je naše budoucnost.
Marcela Zendulková,
Eliška Sedliská, Lucie Hujerová,
Tomáš Jelen, Zdeněk Sazama
➜ ➜ ➜ ze strany 13
Okrsková soutěž dospělých
V sobotu 6. září jsme se zúčastnili
nejnižší postupové soutěže v požárním
sportu. Na okrese Prahavýchod
náležíme do okrsku č. 6,
kde patříme už mnoho let k těm
nejlepším. Letos se nám podařilo
sestavit tři družstva – každé do jiné
kategorie. Nejdříve soutěžily ženy
mladší a po nich ženy starší. Naší
první výhrou bylo, že se nám povedlo
dát dohromady 2 družstva –
14 žen, které si chtěly zasoutěžit.
Účasti na soutěži předcházely také
tréninky, které se vyplatily. Sourijen_
15
Život Úval 10/2014 organizace a spolky
těžní pokusy se nám všem povedly
a vyhrály jsme s přehledem soutěž
v obou kategoriích a vybojovaly si
tím postup do okresního kola, které
se bude konat
na jaře. Potom
přišli na řadu
muži. Náš sbor
měl zástupce jen
v kategorii mužů
mladších. I přes
drobné zaváhání
při provedení
požárního útoku
muži plynule navázali
na úspěch
žen a nedali
soupeřům šanci.
Navíc si domů
odvezli také putovní pohár za nejrychlejší
požární útok.
Za SDH Úvaly
Alena Tesařová
Vítězná družstva žen, foto Klára Dolejší Družstvo mužů při přípravě základny, foto Robert Brajer
Mladí hasiči soutěžili v Brandýse
V sobotu 13. září skončila mladým
hasičům prázdninová soutěžní přestávka
a po dvou trénincích se vydali
předvést své umění v požárním
útoku. V Brandýse nad Labem se
totiž konaly dvě soutěže naráz, a to
tzv. Maxíkův pohár a O pohár starosty
Okresního sdružení hasičů.
Naštěstí se vlastně jednalo o jednu
soutěž, ale výsledky se zapisovaly
do obou. Úvalský sbor postavil
do klání dvě družstva, a to mladších
a starších žáků. Tréninky se stihly
pouze dva, tak se neočekávaly
rekordní výkony, ale ostatní sbory
na tom byly podobně. Nejdříve se
ukázali mladší hasiči, kteří nebyli
po „generační“ výměně příliš
sehraní. První pokus proto stačil
na chvost výsledkové tabule, nicméně
druhý ostatní soupeře nepříjemně
překvapil. Nakonec výkon stačil
na třetí příčku v Maxíkově poháru,
ale v soutěži O pohár starosty OSH
dokonce na stříbrnou medaili. Jedno
z účastnících se družstev totiž
přijelo z kolínského okresu. Starším
žákům se zato nepovedl ani
jeden pokus a odvezli si jen diplom
za předposlední místo z devíti, resp.
osmi soutěžních družstev.
Milan Bednář, SDH Úvaly
CHOVATELÉ VYSTAVUJÍ
ZO ČSCH ÚVALY pořádá v chovatelském areálu
u Hasičské zbrojnice v Klánovické ulici
ve dnech 25. – 26. 10. 2014 okresní soutěžní výstavu
králíků, holubů a drůbeže.
Otevřeno je v sobotu 25. 10. od 8.00 – 17.00 hod.
a v neděli od 8.00 – 12.00 hod.
K návštěvě srdečně zvou pořadatelé.
Jitka Kotusová, jednatelka
16
organizace a spolky Život Úval 10/2014
sport
Atletická sezona v české reprezentaci
Jak už možná z některých předchozích
vydání Života Úval víte,
žije v našem městě jeden z nejlepších
českých atletů současnosti
– Jan Tesař. I když atletika v Úvalech
nemá žádnou tradici, Honza
si k ní cestu našel a rok od roku
se zlepšuje. V letošním roce začal
titulem mistra republiky v běhu
na 400 m v hale. V hlavní sezoně
nastupoval pravidelně za oddíl
Staré Boleslavi v 1. lize soutěže
družstev. Až na jednu výjimku
– start za českou reprezentaci.
V německém Brunšviku se 21. –
22. 6. konalo Mistrovství Evropy
družstev. V každé disciplíně zde
za jednu zemi mohl startovat pouze
jeden závodník. Po zraněném
Pavlu Maslákovi dostal důvěru
právě Honza. Individuální závod
na 400 m zaběhl za 47, 46 s a získal
pro české družstvo 2 body.
Nastoupil také jako fi nišmen
dlouhé štafety (4 x 400 m), která
byla nakonec bohužel diskvalifi –
kována. V loňském roce se Česká
republika do nejvyšší evropské
soutěže družstev vrátila a letos
z ní zase sestoupila. Honza se ale
oklepal z nepříliš povedeného reprezentačního
podniku a soustředil
se na závody na domácí půdě.
Vrchol sezony měl přijít v srpnu
– Mistrovství Evropy ve švýcarském
Curychu, ale bylo potřeba
splnit požadovaný limit. To se
podařilo až na poslední možné
akci – Mistrovství ČR v atletice,
které se konalo 2.- 3. 8. v Ostravě.
Honza byl jedním z favoritů,
z úvodních rozběhů postoupil bez
problému z prvního místa do fi –
nále. Avšak se mu asi nepodařilo
ušetřit do dalšího dne a fi nále tolik
sil jako jeho soupeřům a skončil
až na třetím místě. Neobhájil tak
sice loňský titul mistra republiky,
ale bronzovou medaili ozdobil novým
osobním rekordem (46, 30)
a také divokou kartou, kterou mu
udělil atletický svaz, aby se mohl
zúčastnit Mistrovství Evropy.
Na srpnovém Mistrovství Evropy
se Honza a jeho další dva kolegové
z reprezentace představili hned
první den v individuálním závodu
na 400 m. Honzovi scházela
jen pouhá setina sekundy k postupu
z rozběhu do semifi nále.
Mohl alespoň pár dní odpočívat
před rozběhy štafet. Dlouhá štafeta
ve složení Tesař, Němeček,
Desenský, Šorm si v rozbězích
vyběhla postup do fi nále. Následující
den v osmičlenném fi nále
17
Život Úval 10/2014 sport
➜ ➜ ➜ strana 18
sice už nikoho nepřekonala, ale
samotná fi nálová účast se mezi
atletickou veřejností považuje
za velký úspěch. Po evropském
šampionátu Honza ještě využil
formu a pomohl svému domácímu
oddílu ze Staré Boleslavi
na posledním ligovém kole, kde
vyhrál závody na 800 m, 400 m
a 400 m překážek. Navíc vytáhl
dlouhou štafetu na 3. místo. Ligové
závody jsou u nás na jeden
den a zvládnout tuto kombinaci
vyžaduje opravdu hodně sil.
Honza už je ve své slibně rozjeté
atletické kariéře zase o kus
dál. Příští velkou akcí je halové
Mistrovství Evropy, na kterou
to čeští atleti – a Úvalák zvlášť
– nebudou mít daleko. Bude se
totiž konat v pražské O2 areně.
Alena Tesařová
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE SPORT
ÚVALY S PODPOROU MĚSTA ÚVALY
Na konci prázdnin vyjíždí pravidelně
karatisté z Úval do malebných
Starých Splavů na Máchově jezeře.
Ani letošní rok nebyl výjimkou. Týdenního
sportovního výcviku se zúčastnilo
rekordních 74 dětí. K naší
velké radosti nám přibylo hodně
malých sportovců.
Děvčata a chlapci byli rozděleni
do 4 výkonnostních skupin A, B,
C, D. Dvakrát denně řádně propotili
kimona, pak zahřáli kecky
při atletické abecedě a zahráli si
nějaké hry. Všechny děti pak spojovala
hra, která byla letos věnována
příběhu 47 ronínů. Děti během
soustředění sbíraly body za různé
aktivity (tréninky, úklid, výpomoc
vedoucím, ukládání malých dětí
a podobně). Nejlepší trojice: Marie
Čadová, Zuzanka Sokolová
a Majda Krajíčková vybojovaly
titul Bojovník soustředění a byly
odměněny velkou osuškou s logem
karate shotokan. Z malých dětí byl
nejúspěšnější bojovníček Honzík
Machalický.
V průběhu týdne si děti vyšly i na celodenní
výlet. Malé děti do muzea
Čtyřlístku v Doksech. Velcí po demokratickém
hlasování na zříceninu
Berštejn. Odměnou za výborný
výšlap jim bohužel nebyla prohlídka
zříceniny (hrad byl majitelem uzavřen),
ale nádherný
výhled
do okolí hradu
Bezdězu.
Soustředění
uzavřel tradiční
turnaj v karate.
Vítězi v kata
a kumite se stali:
Adéla Foglarová,
Veronika
Urbanová, Ondřej
Kožuský,
Adam Janík,
Richard Vašek,
Tomáš Javůrek, Matyáš Brand,
Jakub Kysela, Jakub Brázda, Ela
Krejsova a Šimon Duchoň. Všem
borcům ještě jednou gratuluji.
Týden uběhl jako voda, skončila
závěrečná diskotéka, proběhl poslední
trénink a přišel čas návratu
ke školním povinnostem.
Děkuji celému týmu Sport Úvaly:
Antonínu Brožíčkovi, Janě Krejsové,
Olze Přechové, Jakubu Benešovskému,
Evě Sokolové, Elišce Vyskočilové
a v neposlední řadě naší
zdravotnici „zubaté“ Věře Hiršlové.
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ
MĚSTU ÚVALY, KTERÉ
PODPOŘILO TOTO SOUSTŘEDĚNÍ.
DĚKUJEME I PANÍ LÉKÁRNICI
MAGISTŘE PHILLIPOVÉ,
KTERÁ VYPOMOHLA KLUBU
S VYBAVENÍM LÉKÁRNY.
PODĚKOVÁNÍ I MANŽELŮM
ŠIMKOVÝM ZA KRÁSNÉ
CENY NA SOUSTŘEDĚNÍ.
Za Sport Úvaly
Mgr. Jana Konečná
Závody horských kol v Úvalech
– 8. ročník
V sobotu 30. srpna se konala již
tradiční Velká cena města Úval –
závody horských kol. Dopolední
program patřil dětem, které závodily
v pěti kategoriích včetně té
nejmladší do šesti let.
Na technické trati v prostoru Vinice
se utkali rekreační jezdci i ostřílení
závodníci na 4,5 km dlouhém
okruhu. K úspěšnému dokončení
závodu museli muži absolvovat 5
okruhů, ženy okruhy 3.
Pořadatelé kromě jedinečného servisu
pro závodníky připravili letos
Dětského oblečení, hraček,
knížek, her, sportovního vybavení
(lyže, brusle, helmy,…..)
PODZIM–ZIMA 2014
Přijďte prodat i nakoupit,
těšíme se na vás ☺
Zaměstnanci MŠ Kollárova pořádají burzu
dětského oblečení a výbavy
PODZIM, ZIMA 2014
Kde: Mateřská školka, Kollárova 1260, Úvaly
Kdy: příjem věcí: pátek 10. 10. 2014 17–20 h
prodej věcí: sobota 11. 10. 2014 8,30 h–12,30 h
(vstupné dobrovolné)
výdej věcí: sobota 11. 10. 2014 18–20 h
• Do prodeje přijímáme dětské podzimní, zimní oblečení,boty, sportovní
potřeby, hračky, hry, knížky,…….
• Vzhledem k menšímu prostoru nepřijímáme kočárky.
• Vyhrazujeme si právo na výběr přijímaného zboží.
• Při příjmu je nutné mít seznam věcí: jméno + kontakt; č. věci, popis, cena.
• Označení věci: na každé věci musí být pevně připevněná (přišpendlená)
cenovka, která musí obsahovat evidenční č. prodejce/č. věci dle seznamu+
cenu (prosím napište si o návod, jak každou věc do prodeje označit,
výrazně tak zrychlíme příjem věcí do prodeje). Pozor, pokud chcete
věc jako soupravu, musí být pevně spojena, aby nedošlo při manipulaci
k rozdělení. Boty v páru označte obě a svažte provázkem k sobě.
• Věci noste prosím čisté, nezničené, prodejné.
• Provize z prodaných věcí činí 15% z ceny. Veškeré příjmy z provize
budou věnovány Mateřské školce, Kollárova, Úvaly na dovybavení
a na hračky pro děti.
• Maximální počet kusů k prodeji je 30.
• Výplata peněz a výdej zbylých věcí je v sobotu 11. 10. 2014 18–20 h.
• Nevyzvednuté věci budou věnovány charitě a nejsou zpět vymahatelné.
• Kontakt: Radana Fořtová – tel. 732 254 046
Nebo email: burzauvaly@seznam.cz (napište si a my vám pošleme
připravenou tabulku k příjmu věcí a postup, jak musí být věci
k prodeji označené) veškeré informace najdete i na stránkách školky
www.mskollarova.cz
18
sport Život Úval 10/2014
➜ ➜ ➜ ze strany 17
i unikátní novinku v podobě vloženého
závodu Mistrovství ČR v All
Mountin Trailu. Závod byl kombinací
dvou disciplín – Crosss Country
a Trial. Náročná disciplína
tedy kombinuje rychlostní ježdění
na horském
kole a vložené
sekce, kde závodník
překonává
překážky
vytvořené např.
z palet a pražců,
kde se jezdcům
počítají trestné
body za dotek
země, či nepřekonání
překážky.
Po závodech na všechny čekala
také tombola s hodnotnými cenami
a vyhlášení výsledků sobotního
závodu i celého seriálu.
Velká cena města Úval byla totiž
součástí Újezd.net „Seriálu tří
závodů pro zdraví“ a předcházely
jí dva jarní závody v duatlonu
a v cyklistickém orientačním
závodě. Závěr sportovního dne
zpříjemnila i kulturní tečka v podobě
vystoupení hudební skupiny
Universe.
Pořadatelé opět ukázali platnost
svého hesla „Když zážitek je víc
než výkon“ a na tváři spokojených
závodníků a diváků bylo
vidět, že toto heslo na závodech
pořádaných sdružením Tři pro
zdraví opravdu platí.
Poděkování patří všem partnerům
seriálu, vedení města Úvaly
za podporu, pracovníkům úvalské
VPS, kteří nám pomohli s přípravou
trati, a dobrovolníkům, bez
kterých by se tyto závody nemohly
uskutečnit.
Na fotky a podrobné výsledky se
můžete podívat třeba na www.triprozdravi.
cz nebo na facebooku
OS Tři pro zdraví.
Radek Netušil,
Tři pro zdraví a CK Úvaly
Výuka tai chi v Úvalech pokračuje
Od 7. 9. opět začala probíhat
výuka tai chi v Úvalech.
Dne 5. 10. bude probíhat ukázková
hodina a nábor nových
studentů pro rok 2014/2015.
CO JE TAI CHI: tradiční čínské
bojové umění, které má velmi
dobrý vliv na tělesné i duševní
zdraví
KDY: každou neděli od 18 do 20
hodin
KDE: v tělocvičně Základní školy
v Úvalech, nám. Arnošta z Pardubic
č. 8, vstup z pozemku školy
pod kostelem
CO SI OBLÉKNOUT: volný
sportovní oděv (triko, tepláky,
měkčí obuv, ne běžeckou)
KOLIK TO STOJÍ: tříměsíční
kurs , od 12.10. do 14.12., tj 10 x 120
minut 1 600,- Kč, jednotlivě placené
lekce jsou za 200 Kč (120 minut)
CO SE VYUČUJE: dechová
cvičení Qi Qung (Čchi kung), tradiční
sestava 24 forem chen beze
zbraně , po jejím zvládnutí sestava
24 forem jang beze zbraně, vějíř,
meč, šavle, tyč, tlačící ruce
KDO VYUČUJE: na základě
pověření Mistra bojových umění
Qin Ming Tang jeho dlouholetá
studentka Soňa Formanová
Více informací naleznete na:
www.wushucentrum.cz, případně
osobní konzultace na telefonu
Soňa Formanová, tel: 775 367 626
Soňa Formanová
OZNÁMENÍ VŠEM PŘÍZNIVCŮM
ÚVALSKÉ KOPANÉ
ZAČÁTKEM ŘÍJNA VYJDE DLOUHO OČEKÁVANÁ KNIHA O HISTORII
SK ÚVALY.
DNE 5. ŘÍJNA V PRŮBĚHU MISTROVSKÉHO UTKÁNÍ DIVIZE B
SK ÚVALY vs. FK SLAVOJ ŽETEC BUDE SLAVNOSTNĚ PŘEDSTAVENA
VEŘEJNOSTI ZA ÚČASTI BÝVALÝCH HRÁČŮ SK ÚVALY.
KNIHU LZE ZAKOUPIT BĚHEM DOMÁCÍCH ZÁPASŮ MUŽSTEV
SK ÚVALY, V PRODEJNĚ AUTODÍLŮ (p. LÍZNER) PRAŽSKÁ UL.
A VE VINOTÉCE „ U JITKY“ JIRÁSKOVA 986.
Josef Krutský
CESTA NA HAVAJ – Ondra Teplý
„Když se sen stane skutečností“
Jsou to 3 roky, co s tebou
v tomto měsíčníku vyšel rozhovor
o tvých sportovních aktivitách.
Letos se ti podařilo nominovat
na IM Havaj. Můžeš nám
přiblížit, o co jde?
IM neboli Ironman je dlouhá verze
triatlonu o objemech 3,8 km
plavání, 180 km kola a 42,2 km
běhu (maratonu). Závod na Havaji
se koná v půli října a je každoročně
vypsán jako mistrovství
světa. Na tuto akci je třeba se kvalifi
kovat na jednom z více než 20
vypsaných závodů. Letos se mi
to koncem srpna podařilo v dánské
Kodani v kategorii AG (age
group) 35–39 let.
Jak samotný kvalifi kační závod
v Kodani probíhal?
Organizačně byl velmi dobře připravený.
Zaplaval jsem svůj standard
těsně přes 1 hodinu. Na kole
bohužel přišel ve druhém 90 km
okruhu defekt a vypadalo to
špatně. Do druhého depa jsem si
přivezl na postupové šesté místo
velikou ztrátu 14 minut. Během
závěrečného běhu se mi ji ale povedlo
postupně smazat, až z toho
byl šťastný postup z posledního
místa o pouhých 23 s před dalším
závodníkem za čas 9:22:07 h.
Úspěchu velmi pomohl i doprovod
z členů mé rodiny a přátel,
který mi hlásil průběžné pořadí
a pravidelně podával občerstvení.
Co zastoupení České republiky
na Havaji, kolik účastníků tam
letos bude mít?
Startovní pole je tradičně rozděleno
do dvou skupin, a to kategorie
profesionálů, kde je jediným
naším zástupcem Filip Ospalý.
Potom následuje početné pole
věkových kategorií – neboli age
group. Tam letos budeme mít
nezvykle silné zastoupení kolem
deseti účastníků. Naše ikona tohoto
sportu Petr Vabroušek bude
bohužel chybět. Postup v profesionálech
mu utekl o pár míst.
Proč vlastně děláš triatlon, zejména
jeho dlouhou verzi?
Mám rád velké výzvy. Také
se na házené, kterou jsem hrál
od dětství za Úvaly, rozpadla parta.
Sportuji celý život. Pohyb je
pro mě doslova drogou. Na triatlonu
se mi líbí rozložení zátěže
do celého těla. Je složen ze třech
základních disciplín. Před čtyřmi
lety jsem téměř neuměl stylově
plavat kraulem, takže byl důvod
učit se něco nového. Dlouhý triatlon
je bezhákový, tzn. v cyklistické
části se musí dodržovat mezi
závodníky 10 m odstup. To považuji
za spravedlivé. Navíc nejsem
nejmladší, vytrvalost začala převažovat.
Jsi členem nějakého týmu? Jak
vypadá tvůj trénink?
Ano, jsem již čtyři roky členem
Hisportteamu. Jeho zázemí je
v blízké Hostivaři, takže to byla
jednoznačná volba. O triatlonu
jsem dlouho téměř nic nevěděl.
Trénovat v partě stejně zaměřených
lidí je pro mě důležité. Utíká
to a hlavně baví. Pravidelně navštěvuji
plaveckou školu týmu.
Dva roky jsem trénoval pod vedením
Martina Matuly (držitel
českého rekordu 8:48h na Havaji
2006), který mi dal základ. Momentálně
si trénink dělám sám.
Odložil jsem sporttestery, řídím
se známým heslem: Když jsi
odpočatý, trénuj dlouze a rychle.
Když cítíš únavu, dělej vše pomalu.
Pokud tě něco bolí, tak raději
nic. Týdně trénuji 20-25h podle
časových možností, plus téměř
každý víkend absolvuji nějaký
závod.
19
Život Úval 10/2014 sport
Máš pěkné a pravidelně aktualizované
osobní webové stránky
www.ondrateply.cz, kolik zaberou
času?
U jejich zrodu stál mladší brácha
Štěpán, profesionální programátor,
který mě je naučil spravovat a vydatně
pomáhá s aktualizací. Motivuje
mě jejich sledovanost a převážně
kladný ohlas. Času zaberou spoustu.
Především při tréninku přemýšlím,
co na ně dám a vylepším. V poslední
době je rozšiřuji na celou rodinu.
Jsou mým koníčkem.
Máš dvě děti a stálé zaměstnání.
Jak se tváří rodina na tvé
hodiny tréninku?
V tomto směru mám obrovské
štěstí, protože manželka Jana má
ke sportu také
dost blízko.
Předcvičuje
v úvalském
fi tku Mamut.
S hlídáním
dětí vydatně
pomáhají
babičky, dědové
a švagrovka.
Když
se mnou jede
rodina na závod,
tak fandí
nebo se účastní doprovodných
závodů. Dcera Magdaléna už v 9
letech bez problémů zvládá slušné
tréninkové dávky. Plave za oddíl
v Kolíně a chodí na atletiku do nedalekého
Újezda. Syn Filip hraje
fotbal za úvalské mladší žáky. Domácí
pohoda, za kterou jsem rodině
vděčný, mi vždy dodává chuť
do poctivého tréninku a závodů.
Co ti říkají pojmy jako regenerace
a správná výživa? Jak jsi
na tom se zraněními?
Na regeneraci a životosprávě jsem
v poslední době zapracoval. Regeneraci
(saunu, vířivku, masáž,
pilates…) zařazuji ihned po těžkém
tréninku nebo závodě. Předecírkev
Církev československá husitská
v Úvalech
HUSOVA KAPLE V ŘÍJNU
5. + 19. 10. Liturgická bohoslužba od 9 h
Čtvrtek – dle dohody:
Výtvarný křesťanský kroužek 16–17 h
(koná se v Husově kapli, Pražská 180, Úvaly)
Církev československá husitská
v Úvalech
pořádá
V HUSOVĚ KAPLI
od měsíce října pro děti od 7 let kroužek
FLÉTNA ANEB VESELÉ PÍSKÁNÍ
Výuka: 1 h týdně (60 minut)
Příspěvek: 400,- Kč na 1. pololetí (platba při 1. hodině)
Čas: od úterý 7. října 2014 v 17 h
v Husově kapli, Pražská 180, Úvaly
Pro výuku je potřeba fl étna s německým hmatem
a žlutá knížka A4
„Hrátky s fl étnou, písničkami a pastelkami
autorka Iveta Hlavatá…
(dá se koupit v Albře – Havlíčkova, Úvaly).
Mgr. Jitka Pokorná, farářka
vším tomu přisuzuji, že zvládám
popisovaný závodní a tréninkový
objem. Zranění se mi naštěstí vyhýbají.
Je to pravděpodobně způsobeno
zpevněním těla z dlouholetého
hraní házené a běžeckého
lyžování, které v zimě dělám jako
doplňkový sport. Na druhou stranu
je nadbytečná svalová hmota
při vytrvalostních sportech zátěží.
Pracně se jí snažím zbavit.
Kde vlastně pracuješ a jak se ti
daří pokrývat fi nanční výdaje?
Pracuji ve stavební fi rmě Stavitelství
Kroutil, s.r.o., v Úvalech. Do práce
to mám 1 minutu, což je skvělé.
Ušetří to spoustu času. Šéf je bývalý
spoluhráč z házené. Má pro sport
pochopení. S fi nancemi bojuji, proto
volím převážně domácí závody.
Před časem jsem založil projekt
CESTA NA HAVAJ, který je k nahlédnutí
na hlavní liště webových
stránek. Díky němu se mi povedlo
pokrýt většinu nákladů na kvalifi kaci
i samotný závod na Havaji. Všem,
co mě podporují, mockrát děkuji.
Ať se na Havaji daří, v sobotu
11. října ti budeme držet palce.
Petra Bubáková
Názory v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakce, redakční rady ani
rady města. Vydavatel neodpovídá za jejich správnost ani pravdivost.
napsali redakci
Pohled na naše město z jiné perspektivy
Na Vinici chodím občas, když
předpokládám, že mi dobrá viditelnost
dovolí vidět české dominanty
na sever od Úval – Milešovku,
Říp, Bezděz, Ještěd, Sněžku
… Chce to jít po dešti nebo při
přechodu studené fronty nebo to
prostě risknout. V sobotu 7. 9.
sice viditelnost na obzoru nebyla
z nejlepších, ale k obhlédnutí
Úval z výšky rozhledny stačila.
Pro mne překvapivé a úžasné,
pro řadu úvalských občanů také,
pro jiné již shlédnuté (na rozhlednu
se dalo vystoupat i nelegálně,
prostříhaným plotem). Dovedu si
představit, že by rozhledna byla
velkým turistickým lákadlem pro
město a dobrým cílem rodinných
vycházek. Výhled, který se otevírá,
dříve z Vinice nevídaný a odjinud
z okolí rovněž, dokáže upevnit
úvalské příslušenství.
A tady je ten kámen úrazu, o zprovoznění
pro veřejnost se zatím
dlouho jedná. Chápu tu odpovědnost
provozovatele, je obrovská
a nevděčná, ale … Proč nelze otevřít
rozhlednu
jako při akci
o b č a n s kého
sdružení, třeba
na několik dní
v létě, na hromadnou
objednávku
návštěvníků
– zájezdu,
při slavnostních
příležitostech
nebo jen
každou neděli
za pěkného
počasí na pár
hodin odpoledne? A pro školu dopoledne
v určitý den? Jeden „hlídač“
by se jako brigádník určitě
na těch několik hodin našel. Nemíním
připravit kohokoliv o „slávu“
zprovoznění rozhledny, možná, že
tento nápad už mělo víc lidí, tak
promiňte, jestli ano. A jestli je to
nesmysl, tak rovněž od laika předem
omluva. Stejně ale dík za rozhlednu
a možnost na ní vylézt.
Alena Janurová
Víkend otevřené rozhledny Vinice
Sobota 6. září byl den, na který
někteří Úvaláci čekali více jak
rok. Dobrovolníci ze spolku PRO
Úvaly slavnostně přeštípli starý
zámek, od kterého už nikdo neměl
klíč, a první legální návštěvníci
začali stoupat vzhůru.
Protože nikdo z nás neotvírá
rozhledny denně, udělali jsme si
z toho takovou malou slavnost.
„Chtěli jsme ukázat, že když se
chce, tak jde řešit spousta věcí…“,
řekl na začátek mimo jiné Jan Černý,
předseda spolku PRO Úvaly.
Každý návštěvník dostal památeční
vstupenku. Díky tomu jsme
mohli na konci spočítat, že rozhlednu
za víkend 6. a 7. září na-
➜ ➜ ➜ strana 20
20
napsali redakci Život Úval 10/2014
➜ ➜ ➜ ze strany 19
vštívilo přes 150 výhleduchtivých
Úvaláků. Třešničkou na dortu pak
bylo noční sledování posvícenského
ohňostroje odpalovaného z hřiště
u kostela. Nevěříte? Podívejte
se na fotky na našem webu www.
prouvaly.cz. Někteří návštěvníci
přišli na rozhlednu jen kvůli tomu.
Děkujeme občanskému sdružení
Místní média, operátorům T-Mobile,
Vodafone a Radě města Úvaly,
že se k našemu nápadu otevřít alespoň
na pár dní ofi ciálně rozhlednu
na vlastní zodpovědnost postavili
kladně a doufáme, že to nebylo naposledy.
Protože: „Když se chce,
tak to jde!“
Jaromír Gloc
Je zpráva kontrolního výboru (KV)
objektivní ?
(komentář ke zprávě KV o rekonstrukci Kožíškovy
ulice, její nevyváženosti a způsobu, jak také jedná
město s obyvateli)
Kožíškova (spojnice Jiráskovy
a pošty, nezpevněná) byla zrekonstruována
po 10 letech snažení,
město projekt postupně oklešťovalo
(peníze), ale do 2008 komunikovalo
s obyvateli v dobrém
duchu. Realizovalo se v 2011–12,
dobrý duch však zmizel. Problémy
byly dva – obyvatelé si přáli
jinou barvu chodníku než šedou
a vlastník jedné parcely nechtěl
vjezd. Město s barvou souhlasilo,
pokud obyvatelé zaplatí rozdíl.
Cenu 33 000 Kč jim radnice oznámila
v den předání stavby, očekávaná
byla 8 000 Kč, způsob sdělení
byl vrcholem nevstřícnosti.
Vjezd byl přes protesty postaven.
Po dokončení rekonstrukce si
obyvatelé stěžovali na předražení
cen dlažby, nevstřícnost Města
a postavení zbytečného vjezdu.
Kontrolní výbor – KV (ing. Ivan
Černý, zastupitel, a pan Polák,
Otevřené Úvaly) byl 2/2013 pověřen
k přešetření. KV svou zprávu
představil na veřejném zasedání
26. 4. 2014 (http://www.mestouvaly.
cz/radnice/zastupitelstvo/
vybory-zastupitelstva-mesta/kontrolni-
vybor/ ?, zápis č.1-2014).
Zprávu pokládám za nevyváženou
a toto jsou mé výhrady:
Dlažba: Obyvatelé se dohodli
na barvě Colormix Podzim (C.
Podzim), od fi rmy Best. Rozdíl
v maloobchodní ceně spočítali
na 8 000 Kč, 1 200 Kč na souseda.
Odbor investic nám sdělil
rozdíl v ceně emailem 10. 7.
2012, 15:26, cituji: „…Ve věci
rozdílu ceny 32 970 Kč vč. DPH
nám do 12. 7. 2012 do 10.00 hod
podejte zprávu, zda jste se v ulici
dohodli o úhradě této částky. Pokud
k dohodě nedojde, bude dlažba…
šedá“. Nabídka od dodavatele
(Strabag) byla vyhotovena
v den předání stavby 10. 7. 2012,
smlouva s Městem podepsána 11. 7.
2012. Do té doby jsme nevěděli,
že alternativní barva nebyla částí
výběrového řízení vyhlášeného
14. 3. V nabídce byly jednotkové
ceny dlažby vyšší o desítky procent.
To znamenalo žádat sousedy se
rozhodnout do 43 hodin zaplatit
každý 4 700 Kč. To nešlo ani
teoreticky, jeden byl mimo Úvaly.
Snížili jsme cenu na únosnou
míru 15 151 Kč, 2 100 Kč na souseda
předěláním konceptu barev
– vozovka a vjezdy šedé, chodník
C.Podzim.
Kontroverze též byla kolem typu
dlažby, předpokládali jsme kostky
20×10 cm, Město vzalo typ „I“,
cena za m2 obou stejná. Důvodem
místostarosty Bredy (prostřednictvím
Mgr. Boreckého, email
8. 8. 2012) bylo, že „I“ je odolnější
proti rozjetí, ulice je ve svahu
a on nechce nést zodpovědnost.
To byl účelový důvod a technický
nesmysl, po chodníku chodí pěší
a kočárky, obdélníky jsou v Parkingu
Globusu, jezdí po nich
dvouposchoďové autobusy v Londýně
a Město jimi před měsícem
vydláždilo chodníky v Alešově
ulici, kde svah je strmější.
KV uvedl ve své zprávě následovné:
Cena: KV: „Strabag do ceny dlažby
promítá další náklady např.
manipulaci s kolovým nakladačem
s paletami na stavbě a jejich
odvoz, nákup a dopravu křemičitého
písku, odvoz prázdných palet,
zisk, vedlejší náklady“. KV uvedl,
že v rozpočtu výběrového řízení
Strabag připočítal
71,40 Kč,
zatímco v nabídce
C.Podzim
za stejné úkony
126,60 Kč tj. víc
o 55,2 Kč/m2,
9 936 Kč za 180
m2 chodníku.
Logicky vyplývá,
že obyvatelé
platili nejen rozdíl
v ceně barvy,
ale též částečně
další náklady
jako manipulaci s paletami, nákup
křemičitého písku atd. KV spekuloval
o důvodech, přitom Strabag
mu odmítl vysvětlit tvorbu cen,
citujíc obchodní tajemství. Město
se za obyvatele nepostavilo, z jeho
kapsy to nešlo, domnívám se, že
by mělo vrátit tuto část sousedům.
A závěr KV? Označil naši kritiku
předražených cen dlažby jako neoprávněnou.
Barva: KV nezodpověděl, proč
nebyla alternativní barva dlažby
částí výběrového řízení.
Způsob položení dlažby: V Předávacím
protokolu je zápis TDI
(technický dozor investora) o nestandardním
složení barev chodníku,
návod výrobce totiž nebyl
dodržen. Město mělo oprávněně
žádat slevu. Nežádalo.
KV vůbec nezmínil nesprávné položení
dlažby.
Retardér.
KV tvrdil, že retardér je nadbytečný.
To není pravda. Žádný
z pánů KV v ulici nebydlí, rychlá
jízda nahoru nebyla výjimkou.
Obyvatelé retardér žádali právem.
Vjezd k parcele:
Po zjištění, že plynoměr musí být
umístěn přímo na plynové přípojce,
jsem žádal projektanta a opakovaně
Město (mezi 31. 10. 2012
a 1. kontrolním dnem stavby 20. 7.
2012), aby se vjezd nestavěl. Výsledek
je na obr. Město postavilo
nepoužitelný vjezd, nemá dvě
parkovací místa a vyhodilo peníze.
Ukázka rozhodování jednoho
člověka vyzbrojeného exekutivní
mocí. KV nezmínil praktický nesmysl
orientace vjezdu vůči plynové
přípojce a hranici parcely.
Technický argument (projektanta)
byl, že vedle retardéru nelze parkovat,
musí tam být pás zeleně.
Není pravda, nemusí, kontaktoval
jsem dopravní policii. Technické
řešení mezi vlastníkem, projektantem,
TDI a Strabagem se našlo
při jednání 20. 7. přímo na stavbě
(administrativně jako „změna
stavby před dokončením“). Dohodlo
se dojednání v kanceláři,
nebylo připuštěno ing. Bredou.
Jednání na stavbě a neprojednání
v kanceláři není uvedeno v zápisu
z tohoto jednání. Zpráva KV nezmiňuje
ani jednání na stavbě ani
neúplný zápis.
Komunikace Města s obyvateli
Kožíškovy: Nutno zdůraznit,
že KV byl k postojům Města
vůči obyvatelům Kožíškovy
kritický, Město se „..nechovalo
k obyvatelům vstřícně protože
„komplikovali“ realizaci, odmítalo
jejich požadavky jakkoli
oprávněné, někdy až nesmyslně.“
Vrcholem nedobré komunikace
nazval požadavek Města, aby se
sousedé vyjádřili do 43 hodin
k platbě 33 000 Kč.
Zklamáním je, že KV podal zastupitelům
sice pečlivou, ale nevyváženou
zprávu, v níž vynechal
některé zásadní věci (viz výše).
Zpráva působí dojmem, že KV
rozlišoval mezi kroky Města měřitelné
penězi popř. činy konkrétních
osob (ty umenšil) a zdůraznil
ty, kde stačí pokárání typu tytyty,
např. za špatnou komunikaci.
A nic, jede se dál…
Jiří Jelínek
Mohou se úvalské ulice rekonstruovat
jinak?
Dík za kompletně zrekonstruovanou
ulici Alešovu a Vítězslava
Nováka.
Mnozí z nás, zde bydlících,
jsme se dopředu ujišťovali,
že se současně s rekonstrukcí
uloží do země vedení nízkého
napětí a telefonu. Všimli jsme
si, že v Úvalech není chodník,
který by nebyl časem rozkopán.
Bohužel se nepovedlo. Kopat se
bude.
Hodně nás zlobily odpovědi
úředníků: „Žádost na ČEZ jsme
nedali, protože jsme se o rekonstrukci
Alešovy ulice dozvěděli až
letos na jaře,“ a „zásah do nového
chodníku Vás nemusí pálit, uložení
sítí si zaplatí ČEZ.“
Z komunikace se zástupcem
21
Život Úval 10/2014 napsali redakci
Na omezení parkování jsme se zeptali dotčených obchodníků a obyvatel
Na omezení parkování jsme se zeptali
dotčených obchodníků a obyvatel.
Členové spolku Pro Úvaly osobně
prošli celou Husovu ulici a náměstí
Arnošta z Pardubic. Zajímali jsme
se o zkušenosti a možné návrhy
obyvatel a obchodníků, kteří dennodenně
řeší parkování své, svých
zákazníků a dodavatelů. Celkem
se sešlo skoro 50 odpovědí na několik
otázek. Výsledky průzkumu
byly předány vedení města a také
je můžete najít na webových stránkách
www.prouvaly.cz.
Miroslava Drozdová
ČEZU, který má na starost Úvaly,
vyplynulo:
Město musí podat žádost alespoň
2 roky před rekonstrukcí
ulice, aby ČEZ zajistil projekt
a další návaznosti souběhu
akce.…Město se v dubnu 2013
ostýchavě ČEZU optalo, kdy se
s pokládkou v Alešově ulici počítá.
Vím, že s takovým molochem,
jako je ČEZ, je těžká domluva.
Nicméně pokud by se využily
všechny možnosti, jako písemná
žádost, osobní jednání a řešení
havarijního stavu rozvodů (ten mi
byl před 5 lety potvrzen), ČEZ by
se snažil vyhovět. Vyplývá to sice
jen z ústního jednání a ráda bych
tomu věřila, ale kdo ví?
Je fajn, že přibyly dvě solidní
ulice, škoda, že díky nevydařené
koordinaci, možná malému zájmu
úřadu a nejspíš i nedostatečné komunikaci,
si musíme počkat až
do roku 2018 na uložení kabelů
do země, kdy se opět chodníky
rozvrtají.
Ano, zaplatí to ČEZ, ale jsou to
vlastně naše, zbytečně vyhozené
peníze.
Naďa Kouklová
Uzavřený podchod je prohrou pro
všechny Úvaláky
Většiny Úvaláků se dotklo uzavření
podchodu u závor. Auta
mohou využít objízdné trasy
(které jsou ale nepřiměřeně
dlouhé kvůli uzavření podjezdu
v ulici Na Spojce), pro pěší však
řešení (tedy obejití závor, které
by nezabralo desítky minut)
není. Lidé si navíc stěžují, že
nedostali informace včas anebo
vůbec a město vydalo upozornění
na problémy až po té, co byl
přejezd uzavřen, nikoliv předem,
ačkoliv o všem vědělo.
Podchod u závor bude uzavřen
na 9 měsíců a závory jsou
teď téměř pokaždé uzavřeny
na mnohem delší dobu než před
rekonstrukcí železniční trati.
Lidé ztrácí při čekání trpělivost
a přecházejí přes trať i přes zavřené
závory. Nestane se nějaké
neštěstí, když budou lidé přebíhat?
Jak vydrží malé děti půlhodinové
čekání v mraze po cestě
do školy?
Jistě nám všem vedení města i investor
rekonstrukce trati řekne, že
to jinak nešlo a že máme obchůzné
trasy atd. Jenže důvěřuj a prověřuj
– jak to např. řešili v Klánovicích?
Tam původně investor
navrhoval zbudovat pro pěší dřevěné
schody navazující na silniční
most, po kterém by mohli lidé
přecházet, a zároveň rekonstrukci
stávajícího podchodu, který by
bylo možné opět brzy používat.
Proti tomu se postavila městská
část Klánovice a ukázalo se, že
dohoda byla možná – stávající
podchod funguje a vedle se budu-
Lidé čekají na závorách i více než 30 minut
je nový. Stačilo, aby městská část
neodkývala plán investora, ale
postavila se za bezpečnost svých
občanů.
Samozřejmě nelze říct, že by
to v Úvalech šlo úplně stejně.
Současná situace v Úvalech je
ale extrémně nezvládnutá. Vedení
města mohlo alespoň tlačit
na zkrácení výstavby podchodu,
nebo na zbudování alespoň
podchodu přímo na nádraží před
uzavřením podchodu u závor
apod.
Nelze popírat, že radnice je v nelehké
situaci. Když už ale nezvládá
vyjednat s investorem – SŽDC
lepší podmínky pro své občany,
měla by být alespoň schopna řádně
s Úvaláky na toto téma komunikovat
a to se rozhodně neděje,
alespoň ne v dostatečné míře
a na dostatečné úrovni. Mám pocit,
že město za své občany dostatečně
nebojovalo, kvalitně je neinformovalo
a Úvaláci jsou na tom
zase hůř než lidé jinde.
Jan Černý
Vyjádření k článkům
K rekonstrukci ulice Alešova:
Již od roku 2013 město urgovalo
ČEZ, aby sdělil termín jejich
prací v těchto ulicích. Jedno z posledních
jednání proběhlo dne
2. 4. 2014 a ČEZ se vyslovil, že
nemá na akci stavební povolení,
a tudíž souhlasil s realizací nejdříve
v r. 2018. Jistě bylo možné
čekat na ČEZ a O2 až zajistí rekonstrukce
svých sítí, ale v tom
případě by se občané rekonstrukcí
svých ulic nemuseli dočkat vůbec.
K „Průzkumům2“: Dne 3. 9.
2014 se konalo jednání s obyvateli
a obchodníky z ulice Husova
a náměstí Arnošta z Pardubic.
Zástupci vedení města Mgr. Borecký,
starosta a projektant seznámili
zúčastněné s navrženým
řešením. V současné době
přijímáme četné připomínky
a podněty občanů, které budou
zapracovány do projektu a předloženy
ke schválení DI Policie
ČR a MěÚ Brandýs nad Labem,
odbor dopravy.
K provozování rozhledny
na Vinici: Současné vedení
města nikdy nepřipustí, aby
město při provozování ručilo
za případné poškození telekomunikační
techniky Vodafone
a T-Mobilu. To je totiž podmínka
výše uvedených společností,
kterou se již rok nepodařilo ze
„smlouvy o provozování“ vypustit.
Nepodařilo se to ani sdružení
Pro Úvaly, které ve dnech
„ofi ciálního otevření“ za telekomunikační
techniku ručí (!!), byť
jen na dva víkendy. Do takovéto
situace se město skutečně dostat
nesmí – a stejného názoru je
i právník města. Velmi sporný
je i další požadavek Vodafone
a T-Mobilu, aby město platilo
za rozhlednu nájem – město
totiž pozemek pod rozhlednou
vlastní a výše uvedeným společnostem
jej pronajímá.
K problematice uzavření podchodu:
Veškeré uzavírky a informace
spojené s rekonstrukcí
železničního koridoru byly vždy
v dostatečném předstihu uveřejněny
na webu města, na vývěskách
města a v měsíčníku Život
Úval. Dohoda se SŽDC zní, že
není možné uzavřít více než
jen jeden přejezd či podjezd.
Zároveň proběhlo 10. září jednání
ve věci snížení intervalu
uzavření závor na přejezdu ČD
v Husově ulici v období uzavírky
podchodu. Jednání se konalo
za přítomnosti zástupců investora
(SŽDC), prováděcí fi rmy (Viamont)
a projektanta (Sudop).
Z tohoto jednání byl sepsán
k výše uvedené problematice
starostou města urgentní dopis
na vedení investora (SŽDC),
který byl téhož dne obratem odeslán.
V ranních hodinách přejezd
hlídá bezpečnostní agentura,
aby nedocházelo k podbíhání
závor dětmi. Přirovnávat situaci
v Úvalech ke Klánovicím je bezpředmětné,
neboť v Klánovicích
nešlo zajistit „obchodné trasy“
jako v Úvalech.
Obecně: Je mi velmi líto, že se
některá sdružení kandidující
v komunálních volbách snižují
k negativní kampani využívající
současné problémy, které je třeba
řešit – a které vedení města aktivně
řeší.
MUDr. Jan Šťastný, MBA,
starosta města
22
historie Život Úval 10/2014
158 let místní katolické farnosti
a fary
Letos je tomu 158 let, kdy
10. října 1856 byla v Úvalech
otevřena katolická fara a ustavena
samostatná úvalská farnost.
Podle historických pramenů
měla katolická církev v Úvalech
kořeny již od počátku 14.
století, kdy zde byla v roce 1342
postavena kaple údajně samotným
prvním pražským arcibiskupem
Arnoštem z Pardubic,
který se narodil pravděpodobně
v Hostíně. Kaple je zmiňována
roku 1385 jako fi liálka kostela
v Horkách, pod jehož farnost
Úvaly patřily až do roku 1434.
Sem také Úvalští odváděli církevní
desátek Po skončení husitských
bouří byla úvalská kaple
i s věřícími přidělena k farnosti
tuklatské. Barokní podobu získal
již kostel po opravě, dokončené
před 290 lety v roce 1724.
V roce 1734 byla obnovena fara
na Hradešíně a Úvaly k ní byly
připojeny i s kostelem a fi liální
školou, založenou v roce 1783.
Pro poměrně velkou vzdálenost
a špatné cesty na Hradešín žádali
úvalští osadníci o zřízení
samostatné duchovní správy. Jejich
žádosti vyhovělo ministerstvo
kultury dne 10. října 1856
a c. k. rakouské místodržitelství
dne 20. října 1856. A tak se stal
místní kostel Farním kostelem
Zvěstování Páně. Po založení
farnosti bydlel z počátku místní
farář v nájmech. Po delším jednání
a hledání vhodného místa
pro faru zakoupila obec od manželů
Tomáše a Marie Janouškových
statek č. p. 45 za 4 400
zlatých. Na náměstí byla vystavěna
jednopatrová budova z kamene
nákladem 6 115 zlatých.
Na stavbu farního úřadu přispěl
císař Ferdinand I. částkou 400
zlatých, patron kostela kníže
Alois Josef II. z Lichtenštejna
1 500 zlatých, občané městečka
2 656 zlatých. Zbytek do 6 115
zlatých byl zajištěn prodejem
farních pozemků. Skutečné výdaje
byly podstatně nižší, neboť
hospodáři zapůjčili povozy
na dopravu kamene zdarma.
Úvalskou farností od roku 1856
do současnosti prošlo 10 farářů
– uvádím v posloupném
pořadí – P. Vojtěch Kratochvíle,
P. František Soukup, P. Jan
Turek, P. František Holada,
P. Vojtěch Šrámek, P. Alois Dostál,
P. Karel Kydlíček, P. Karel
Šubrt, Mgr. P. Martin Marcinko,
Mgr. P. Krzysztof Lach.
Dr. Vítězslav Pokorný
společenská
kronika
Říjen 2014
Vítáme nové spoluobčánky
Lara Kavěnová
Adéla Pelikánová
Kryštof Lang
Mojmír Čepek
Nella Vrbková
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho
města.
Říjnová životní jubilea
70 let – Josef Vrba
Alena Janurová
Josef Březina
75 let – Květoslava Poupová
Karel Ulman
81 let – Věra Semrádová
82 let – Miroslava Bořilová
Marta Králová
Miloslav Procházka
Marie Machytková
Miloslava Skrbková
83 let – Miroslava Horáková
Miloslava Mrkvičková
Hedvika Sokolová
84 let – Alexander Ostrodický
Štefan Mazur
Paulina Šťovíčková
Vlasta Koželuhová
85 let – Jitka Březinová
Jarmila Pernicová
František Horn
87 let – Antonín Paul
89 let – Helena Šandová
93 let – Růžena Červená
96 let – Marie Matějková
Všem jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti do
dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Vlasta Strnadová
Marie Součková
Miloslava Rytinová
František Opršal
Ludmila Drápalíková
Miloš Brudna
Ladislav Jandejsek
Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni ve
společenské kronice (narození, jubilea,
úmrtí), ať tuto skutečnost nahlásí
na správním odboru MěÚ Úvaly,
tel.281 091 528, 281 982 485 nebo
mobil 723 929 928, vždy do 15. dne
předcházejícího měsíce. Pokud nám
nebude oznámen nesouhlas, budou
tato výročí v Životě Úval uváděna.
Marie Černá – matrikářka
inzerce
Dne 12. 10. uplyne 5 let
od úmrtí našeho tatínka
a dědečka
pana Oldřicha Fialky.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Rodina
zahrajme si šachy
V pozici na diagramu je na tahu
bílý a jak je vidět, má silný útok.
Otázka zní, který plán vede nejrychleji
k výhře… Najdete jej?
Správný plán vedoucí k výhře
bílého z pozice v minulém čísle
Života Úval je: 1.Vxh7+ Kxh7
2.Vxf7+ Vxf7 3.Dxg6+ Kh8
osobní
Výuka angličtiny Úvaly
Rozvoj slovní zásoby,
mluvení a opakování vět,
zkušená lektorka, FCE, CAE.
Tel.: 602 974 684
PRODÁM
družstevní garáž v Úvalech.
První řada pod ul.Nerudova
garáž č. 27
Cena dohodou.
Tel.: 732 273 365
4.Dxf7 a bílý získá buď rozhodující
materiální převahu anebo dá
soupeři mat.
Petr Slavík
Děkuji touto cestou
poctivému a ochotnému
člověku, který mi 19. 9. až
domů do schránky přinesl
ztracené doklady a ušetřil mi
starosti a výdaje.
Díky!
Marie Bredová
23
24
inzerce Život Úval 10/2014
25
Přijmeme řidiče
na sklápěcí návěs – práce – Úvaly
a okolí + Praha.
Přijmeme řidiče MKD s návěsy
Walkigfl oor (posuvná podlaha).
IINFO : tel 776 555 116
Stembergs’ English Lessons
angličtina pro začátečníky
i pokročilé
individuálně i ve skupinkách
www.anglictinauvaly.cz
Tel.: 777 858 514
Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský,
Praha-Újezd nad Lesy,
Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355
Život Úval 10/2014 inzerce
26
POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala
Český Brod, Husovo nám. 62
602 429 913
605 977 191
606 784 088
PODLAHÁŘSTVÍ
Velký výběr vinylových, laminátových a dřevěných
podlah. Prodej podlah včetně příslušenství.
Renovace, nivelace a odborná pokládka podlah.
VZORKOVÁ PRODEJNA OTEVŘENA
PO – PÁ OD 8.00 DO 16.00
po telefonické domluvě otevřeno do 20 h včetně So a Ne
Domex Prag, s. r.o., Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
tel. 272 701 856 mobil: 777 002 913
http://www.domex.cz e-mail: info@domex.cz
Pronájem pozemku
Pronajmu pozemek v Úvalech
na Skeříkově jako zahradu
vhodnou pro zahradničení.
Cena dohodou.
Kontakt:
Ludmila Adámková
723 428 646
Oddlužení !!!
Insolvence, os. bankroty,
likvidace exekucí,
splátkové kalendáře,
refi nancování,
konsolidace dluhů
Tel.: 777 758 944,
karnetfi nance.cz
KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy,
telefon 775 132 921
27
Pohřební ústav
Pavel Kos
Kde nás najdete?
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1384
(novostavba vedle spořitelny)
Tel. + fax: 321 622 615 nonstop linka: 602 221 511
Email: kos.tismice@seznam.cz
www.pohrebnisluzbykos.cz
AUTODOPRAVA
-nonstop-
ODVOZ KONTEJNERY Milan Petružálek
Sutě, odpad, písky Praha 9 – Běchovice
Recyklát, tříděná zemina Český Brod
Přeprava materiálu
MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE
Tel.: 281 931 419,
mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz milanpetruzalek@sute-pisky.cz

Written by