Život Úval 12/2014

Život Úval 12/2014 přináší články…

Ustavující jednání úvalského zastupitelstva 6. 11. 2014
Slovo starosty
Jak pokračuje příprava regulace parkování v centru Úval?
Blahopřání hasičům
Výzva občanům ke spolupráci v komisích rady města a výborech zastupitelstva města
Ještě o úvalském posvícení
Jiný pohled na výsledky voleb
Neděkujte a příště tedy nekandidujte
Jak se rodila úvalská opozice
Chceme výbor pro územní plán a rozvoj
Beseda s dámou, která má „chvíli po maturitě“
Zahájení výstavy k výročí Sametové revoluce
Výstava ke dvěma výročím v Úvalech
Večer s Jiřím Dědečkem
Příběh z krutého století
Jak je to s půjčováním e-knih
Z výstavy fotografií
Nejstarší šachista byl zároveň nejlepším
Tančili jsme na ME a MS WADF v Liberci
Výlet do Národního technického muzea v Praze
Co bych byla, kdybych byla kámen…
„Věda nás baví“ na Základní škole v Úvalech
Filip Březina – reprezentant ČR v házené do 18 let a člen extraligové Dukly Praha
Sport Úvaly na Mistrovství světa JKA 2014
Velká cena Kadaně – úspěchy talentu Sport Úvaly
JSDHO Úvaly získala titul DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2014
Agentská výprava skautů do Nymburka
Betlémské světlo 2014
Memoriál Josefa Slavíka – rybářské závody 2014
Drakiáda 2014
Lampionový průvod
Pozvánka na výlet
Že by to přece jen šlo?

… a další články najdete v tištěném Životě Úval, nebo jeho pdf verzi.

a přímý link … http://www.mestouvaly.cz/e_download.php?file=data/editor/150cs_2.pdf&original=prosinec_2014_web.pdf

Život Úval v prosté textové podobě:

Město Úvaly 12/2014
Ročník 55
Městský úřad 2
Zprávy z města 5
Kultura 10
Zprávy z MDDM 13
Okénko knihovny 13
Školství 17
Sport 19
Organizace a spolky 21
Církev 23
Ustavující zasedání zastupitelstva
města str. 2
Tančili na ME, str. 15 K výročí Sametové revoluce, str. 10 Sběr papíru, str. 18 Betlémské světlo, str. 21
Úvalský betlém – autorka ak. soch. Miloslava Kaňková – foto Vladislav Procházka
Pohodové a spokojené Vánoce,
úspěšné kroky v novém roce 2015, včetně zdraví a optimismu
vám všem přeje
vedení města a redakční rada Života Úval.
2
městský úřad Život Úval 12/2014
Měsíčník pod názvem Život Úval vydává Město Úvaly, IČ 002 40 931. Adresa vydavatele: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, tel. 281 981 401,
281 091 526, fax 281 981 696, e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz. Internetová adresa měsíčníku: www.mestouvaly.cz/zivot-uval. Ročník 55, č. 12. Měsíčník vychází
vždy nejpozději do 10. dne v měsíci. Distribuce ve městě Úvaly. Povoleno oddělením kultury Okresního úřadu Praha – východ dne 21. 5. 1991 pod registračním číslem
MKČRE12703. Redakční rada ve složení: Dr. Vítězslav Pokorný (vedoucí redaktor), Mgr. Romana Vorlíčková (zástupce vedoucího redaktora), Mgr. Milan Bednář, Ing. Petr
Jankovský, Mgr. Marek Mahdal, DiS., Ing. Radek Netušil, Jan Poledník, Josef Štěpánovský. E-mail redakční rady: zivotuval@seznam.cz. Rukopisy se nevracejí. Zveřejňované
příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění. Jedna normostrana
obsahuje 30 řádků po 60 znacích. Tisk Tiskárna Úvaly, spol. s r. o., grafi cká úprava Marta Frnková. Adresa redakce: Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly.
Inzerci a osobní zprávy přijímá odbor správní – podatelna Městského úřadu Úvaly, tel. 281 091 560, e-mail: lenka.platzova@mestouvaly.cz, nebo podatelna@mestouvaly.
cz. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci. Nezveřejněné a zkrácené příspěvky jsou v plném znění zveřejněny na www.mestovaly.cz
v sekci Život Úval. Redakční uzávěrka lednového vydání je v pátek 12. prosince 2014. Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou v lednovém čísle otištěny.
Ustavující jednání úvalského
zastupitelstva 6. 11. 2014 Pozvánka na řádné zasedání
zastupitelstva
Zveme občany na řádné veřejné
zasedání Zastupitelstva města Úvaly,
které se koná v úterý 16. 12. 2014
od 18 hodin v sále domu
s pečovatelskou službou.
Šestý listopadový den se poprvé
sešli zastupitelé v novém složení,
které vzešlo po říjnových
komunálních volbách. Přítomno
bylo všech 15 zastupitelů a v sále
usedlo 37 občanů. Ještě před
vlastním zahájením upozornil pan
Mgr. Vojtěch Dvořáček (zastupitel
z PRO Úvaly) na možný rozpor
v dodržení lhůty pro svolání
zastupitelstva. Tento problém byl
na místě vysvětlen paní tajemnicí
městského úřadu, podle níž byly
tyto lhůty dodrženy. Starostenský
řetěz následně převzal věkově
nejstarší zvolený zastupitel pan
Miloslav Kolařík. Následně nově
zvolení zastupitelé složili slib. Zastupitelé
určili, že město bude mít
ve volebním období 2014 – 2018
uvolněného starostu, uvolněného
místostarostu a následně neuvolněného
místostarostu. Několik
dní před vlastním ustavujícím
jednáním byla podepsána koaliční
smlouva mezi Otevřenými Úvaly,
ODS a ČSSD. Na základě této
smlouvy se měl starostou města
stát Petr Borecký (OÚ), uvolněným
místostarostou Alexis Kimbembe
(ODS) a neuvolněným
místostarostou Vítězslav Pokorný
(ČSSD). Členy rady města se dále
měli stát Ludmila Milerová a Josef
Polák (oba OÚ). Předsedy fi –
nančního a kontrolního výboru se
měli stát zástupci opozice.
Zastupitelé dále rozhodli, že volby
všech funkcionářů proběhnou
veřejně. Ing. Jan Černý (PRO
Úvaly) následně vysvětlil, proč
zastupitelé ze spolku PRO Úvaly
nepodpoří volbu členů nové rady
města.
Poté proběhla volba.
STAROSTA
Byl navržen Mgr. Petr Borecký
(Otevřené Úvaly) – 8 hlasů pro
(sám kandidát se zdržel hlasování).
Starostou města byl zvolen
Mgr. Petr Borecký.
UVOLNĚNÝ MÍSTOSTAROSTA
Byl navržen Ing. Alexis Kimbembe
(ODS) – 8 hlasů pro (sám kandidát
se zdržel hlasování).
Uvolněným místostarostou města
byl zvolen Alexis Kimbembe.
NEUVOLNĚNÝ
MÍSTOSTAROSTA
Byl navržen Dr. Vítězslav Pokorný
(ČSSD) – 8 hlasů pro (sám
kandidát se zdržel hlasování).
Neuvolněným místostarostou byl
zvolen Vítězslav Pokorný.
RADNÍ
Josef Polák (Otevřené Úvaly) – 8
hlasů pro (sám kandidát se zdržel
hlasování).
Ing. Ludmila Milerová (Otevřené
Úvaly) – 8 hlasů pro (sama kandidátka
se zdržela hlasování).
Radními byli zvoleni Josef Polák
a Ludmila Milerová.
PŘEDSEDA FINANČNÍHO
VÝBORU
Navržena byla Ing. Helena Váňová
(TOP 09) – 13 hlasů pro (sama
kandidátka se zdržela hlasování).
Zvolena byla Helena Váňová.
PŘEDSEDA KONTROLNÍHO
VÝBORU
Navržen byl Mgr. Vojtěch Dvořáček
(PRO Úvaly) – ten návrh
nepřijal.
Dále byl navržen Ing. Jan Černý
(PRO Úvaly) – 13 hlasů pro (sám
kandidát se zdržel hlasování).
Zvolen byl Jan Černý.
Na protinávrh Ing. Váňové bylo
schváleno, že počet členů výborů
zastupitelstva může dosáhnout až 9.
Jaké budou kompetence
jednotlivých členů rady?
Starosta: Mgr. Petr Borecký –
Otevřené Úvaly. Zastupuje město
navenek a jedná jeho jménem.
Rozpočet, investice a majetek města
– Výstavba a územní rozvoj
– Městská policie
– Doprava
Místostarosta (uvolněný):
Ing. Alexis Kimbembe – ODS
Zastupuje město v době nepřítomnosti
starosty.
Rozpočtové plánování a fi nance
města
Místostarosta (neuvolněný):
Dr. Vítězslav Pokorný – ČSSD
Územní plánování
Životní prostředí a odpadové hospodářství
Kultura a volný čas
Radní: Ing. Ludmila Milerová –
Otevřené Úvaly
Školství
Radní: Josef Polák – Otevřené
Úvaly
Sport, tělovýchova a turistika
Odměna pro starostu a uvolněného
místostarostu je dána zákonem.
Na základě informace od tajemnice
MěÚ paní Jany Tesařové rozhodovalo
zastupitelstvo o odměnách
pro neuvolněného místostarostu.
Výše této odměny se má podle zákona
pohybovat v rozmezí
7 509 – 26 690 Kč hrubého měsíčně.
Ing. Váňová navrhovala pro neuvolněného
místostarostu Dr. Pokorného
odměnu v maximální možné výši.
Protinávrh vznesený starostou byl
ve výši 17 257 Kč/měsíc. Tento
protinávrh byl také schválen. Zastupitelé
následně schválili 15 hlasy
v souladu se zákonem rozhodnutí
o odměňování neuvolněných členů
zastupitelstva, radních, předsedů komisí
a členů komisí takto: člen rady
Členové rady města
3
Život Úval 12/2014 městský úřad
Nové vedení města
1 910,- Kč, předseda výboru nebo
komise 1 560,- Kč, člen výboru
nebo komise 1 380,- Kč, člen zastupitelstva,
který nevykonává žádnou
z výše uvedených funkcí 660,- Kč.
Tyto odměny se nesčítají, vyplácena
je tedy vždy ta nejvyšší z nich.
Zastupitelé a zastupitelky, kteří budou
oprávněni uzavírat manželství:
Petr Borecký, Vítězslav Pokorný,
Helena Váňová, Dana Poláková,
Josef Polák, Alexis Kimbembe, Jan
Černý a Roman Martiňák.
V diskusi vystoupila paní
PhDr. Lenka Mandová s dotazem
na morální aspekty kandidatury
pana Dr. Pokorného (předlistopadové
studium na VŠ politické),
který následně uvedl, že se tímto
nikdy netajil, a pak hovořil o své
patnáctileté práci pro město, kterou
si toto studium odpracoval.
Práci p. Pokorného pro město
ocenil pan Urban, který zároveň
ostře oponoval paní Mandové.
Pan Jelínek vyzval pana místostarostu
Kimbembeho, aby se stručně
představil. Ing. Ivan Černý
poděkoval nepřítomnému odstupujícímu
starostovi MUDr. Janu
Šťastnému.
Na závěr jednání zastupitelstva
poděkoval starosta města Petr Borecký
předcházejícímu starostovi
a členům rady města a zastupitelům
za jejich práci pro město
v minulém volebním období.
První řádné jednání se bude konat
dne 27. 11. 2014. S ohledem
na redakční uzávěrku tohoto vydání
Života Úval přineseme informace
až v lednovém čísle.
V 19:45 hodin bylo jednání zastupitelstva
ukončeno.
Mgr. Marek Mahdal, DiS.,
člen redakční rady ŽÚ
Členové nového zastupitelstva
starosta:
Mgr. Petr Borecký
místostarosta:
Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta:
Dr. Vítězslav Pokorný
tajemník, vedoucí městského úřadu:
Jana Tesařová
Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, poprvé
píši tento článek z pozice
starosty, do které mne ustavující
zastupitelstvo zvolilo 6. listopadu
tohoto roku. Je pro mne velkou
ctí, že i díky hlasům vás, voličů,
jsem byl do této funkce zvolen,
a svoji práci, nebo chcete-li, mandát,
beru velmi vážně.
Chtěl bych využít tohoto prostoru,
abych poděkoval svému
předchůdci – bývalému starostovi
Janu Šťastnému, který po 8
letech svého starostování předal
naše město v lepším stavu,
než jej převzal. Myslím, že se
za práci, kterou pro město odvedl,
nemusí stydět. Mé poděkování
patří i místostarostům Petru
Petržílkovi a Michalu Bredovi,
kteří možná nebyli tolik vidět,
ale i oni mají za sebou velký díl
práce. A v neposlední řadě patří
mé poděkování i předcházejícím
zastupitelům, protože bez jejich
spolupráce by se projekty, které
se v Úvalech realizovaly, neuskutečnily.
Mým cílem v pozici starosty je,
abych i já naše město odevzdal
svému budoucímu nástupci
v lepším stavu, než jsem jej nyní
převzal. Tento úkol však nezvládne
jeden jediný člověk. Chci vás
tedy, obyvatele Úval, požádat
o pomoc s vytvářením lepšího
města. Spolu s kolegy radními
zřizujeme komise rady města
coby poradní orgány, zastupitelstvo
zřizuje výbory. Jejich
seznam najdete na webu města
a v tomto časopise. Budeme rádi,
pokud projevíte zájem o účast
na práci těchto komisí a výborů,
protože zde máte bezprostřední
občanskou možnost ovlivňovat
podobu projektů našeho města.
A jak projevit svůj zájem? Stačí
zavolat na městský úřad paní
tajemnici Tesařové nebo napsat
na e-mail tajemnik@mestouvaly.
cz.
Své názory však můžete dát najevo
i tím, že napíšete své připomínky
na web města nebo připravované
facebookové stránky, případně
i přímo do Života Úval, který bychom
rádi přenesli i do rozšířené
webové podoby.
A jak bych chtěl naše město rozvíjet?
Budu se snažit ho posunout
k běžným standardům města této
velikosti, protože bohužel v řadě
oblastí jich stále ještě nedosahuje.
Jmenujme například bezpečnost,
dostatečné parkovací plochy, ulice
v lepším stavu, než jsou dnes,
dostupné školky a školu, důstojné
prostory pro městskou knihovnu
se společenským sálem, všeobecnou
podporu podnikatelských aktivit
aj. Samozřejmě toto vše lze
realizovat jen v rámci udržitelného
rozpočtu.
Věřím v dobrou vůli všech radních
a zastupitelů konstruktivně
diskutovat a rozhodovat v zájmu
města, bez ohledu na stranickou
příslušnost. K tomu je určen voliči
náš mandát, závazek k odpovědné
kolektivní práci. Zde se nejedná
o úspěch či neúspěch jedince, některé
strany nebo sdružení, jedná
se o společnou věc – o jednoho
společného jmenovatele, kterým
je pro nás město Úvaly.
Věřím, že dohromady učiníme
další kroky, aby se Úvaly staly
o něco příjemnějším místem pro
náš společný život.
Těším se na spolupráci s vámi
všemi, a jelikož tento text vyjde
v čase předvánočním, přeji vám
krásné Vánoce.
Petr Borecký,
starosta města
starosta@mestouvaly.cz
tel: 739 344 588
4
městský úřad Život Úval 12/2014
Jak pokračuje příprava regulace parkování v centru Úval?
V září letošního roku jsme vás informovali,
že bychom chtěli regulaci
parkování na náměstí Arnošta
z Pardubic a v Husově ulici odstartovat
již 1. listopadu letošního
roku. Skutečnost je taková, že
tento termín nebyl dodržen a zavedení
parkovacího systému jsme
posunuli (nikoli zrušili).
Důvody jsou tyto:
1) Občané podali velké množství
připomínek a návrhů. Tyto návrhy
byly zapracovány do návrhu
parkovacího systému.
Všechny tyto změny však musí
schválit dotčené orgány státní
správy (zejména odbor dopravy
v Brandýse nad Labem, policie
atd.)
2) Požadavky občanů na vydání
parkovacích karet pro rezidenční
stání převyšují několikanásobně
dostupnou kapacitu
lokality, museli jsme tedy dopracovat
systém pro přidělování
parkovacích karet, aby byl
maximálně spravedlivý a průhledný.
3) V současnosti probíhá schvalování
upraveného návrhu. Tento
upravený návrh (se zapracovanými
připomínkami občanů)
bude opět zveřejněn a následně
předložen radě a zastupitelstvu
města ke schválení.
4) Dávám přednost tomu, abychom
systém parkování zavedli
až po opravdu důkladném
posouzení a projednání všech
alternativ.
V současné době předpokládáme,
že by návrh parkovacího systému
mohl být defi nitivně schválen
v prosinci letošního roku nebo
zkraje roku 2015 a pak již bude
záviset jen na klimatických podmínkách
(zejména kvůli osazení
a namalování dopravního značení),
abychom celý systém spustili.
V ideálním případě chceme
spolu s novým systémem parkování
na náměstí a v Husově ulici
spustit i projekt zjednosměrnění
ulic nad nádražím (Havlíčkova,
V. Nováka, 28. října, Alešova, Vojanova,
Nerudova), včetně zavedení
pořádku do parkování v těchto
ulicích, kde je stav již neúnosný.
Aktuální informace ke stavu
projektu i upravený návrh naleznete
od cca poloviny prosince
na webových stránkách města.
Petr Borecký,
starosta města
Blahopřání hasičům
Vedení města srdečně gratuluje
naší úvalské jednotce dobrovolných
hasičů, která získala 1. místo
pro oblast střed – sever Čech
v anketě Dobrovolní hasiči roku
pro rok 2014. Toto vyhlášení ankety
o nejlepší jednotky a sbory
dobrovolných hasičů bylo prováděno
z pěti oblastí České republiky.
Dobrovolní hasiči mají
v Česku letitou tradici a téměř
půlmilionovou členskou základnu
složenou ze všech věkových
kategorií. I v našem městě jsou
nejen garantem protipožární
ochrany, ale také organizátory
kulturního a společenského dění.
Ještě jednou gratulujeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci
Úval.
Za vedení města
Vítězslav Pokorný, místostarosta
V novém volebním období jsou ustanoveny komise rady
města a výbory zastupitelstva města. Žádáme občany, kteří
by měli zájem pracovat v těchto poradních orgánech města,
aby mě kontaktovali na email tajemnik@mestouvaly.cz nebo
tel. 723 040 530.
Níže uvádím výčet zřízených komisí a výborů:
– Komise pro výstavbu, územní plánování a investice
– Komise pro kulturu a volnočasové aktivity
– Komise pro dopravu
– Komise pro sport
– Komise pro školství
– Komise pro prevenci kriminality
– Komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství
– Komise pro městské části
– Letopisecká komise
– Redakční rada Života Úval
– Finanční výbor
– Kontrolní výbor
Jana Tesařová
vedoucí úřadu
Výzva občanům ke spolupráci v komisích
rady města a výborech zastupitelstva
města
Poděkování
Vedení města Úvaly děkuje panu
Jiřímu Beránkovi, který městu
daroval krásný vánoční strom.
Současně patří poděkování panu
Jiřímu Hovorkovi za bezplatné zajištění
jeho přepravy
a osazení
na místo. Dne
14. 11. 2014
bylo pracovníky
Veřejně prospěšných
služeb dokončeno
umístění
a zajištění
stromu na náměstí
Arnošta
z Pardubic.
Případný zájemce,
který by
chtěl věnovat
městu vánoční
strom na příští rok, nechť kontaktuje
vedoucího VPS p. Prchala na
tel. 606 131 540.
Za vedení města Jana Tesařová,
tajemník
Pozvánka
na předvánoční
posezení seniorů
Zveme srdečně všechny
seniory na předvánoční
posezení s malým
pohoštěním, drobným
dárkem
a programem, které se bude
konat ve středu
10. 12. 2014 od 14.00 hod.
v sálku Domu s Pečovatelskou
službou za přítomnosti vedení města Úvaly.
Jana Tesařová
vedoucí úřadu
5
Život Úval 12/2014 městský úřad
➜ ➜ ➜ strana 6
Město Úvaly vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
Referent státní správy a samosprávy – Odbor investic a dopravy
Referent státní správy a samosprávy – Odbor správní
Bližší informace na www.mestouvaly.cz v sekci Úřední deska
Jana Tesařová, vedoucí úřadu
Město Úvaly vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Vedoucí redaktor měsíčníku Život Úval
• Místo výkonu: Úvaly
• Mzdové ohodnocení: Dohoda o pracovní činnosti, 3 000,- Kč
za 20hod/měsíc
• Kvalififi kační předpoklady: minimálně středoškolské vzdělání humanitního
směru
• D alší požadavky: praxe redaktora nebo novinářská praxe výhodou,
dokladovatelná zkušenost s jazykovou úpravou textu, vynikající
znalost českého jazyka, výborná uživatelská znalost práce
s PC (Word, Excel, internet), schopnost týmové práce, flfl exibilita
a kreativita, trpělivost, organizační a komunikační schopnosti,
schopnost jednat s lidmi. Znalost komunální oblasti a schopnost
pořizování vlastní fotodokumentace výhodou.
• Zájemce s přihláškou předloží vlastní článek – úvodník na téma
život v Úvalech, kultura v Úvalech nebo komunikace s občany
Úval – rozsah max. 2000 znaků.
• Náplň práce: textová a obrazová příprava měsíčníku Život Úval
k tisku (ve spolupráci s redakční radou zajišťování informací,
podkladů, textů a jejich zpracování, spolupráce při vytváření
článků, korektury textů), odpovědnost za dodržování termínů
• Zahájení činnosti: 1. 1. 2014
• I nformace: vedoucí úřadu, telefon: 281 982 485, e-mail: tajemnik@
mestouvaly.cz
• Přihlášky do 9. 12. 2014 do 12 hodin
• Přihlášku (obsahující: jméno, příjmení a titul zájemce, datum
a místo narození, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce) doloženou
profesním životopisem, výpisem z rejstříku trestů (ne starším
3 měsíců), fotokopií dokladu o dosaženém vzdělání, článkem
na vybrané téma a případnými referencemi zasílejte na adresu:
Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly.
Mgr. Petr Borecký
starosta města
Ještě o úvalském posvícení
Jak jsem již uvedl v říjnovém vydání
Života Úval, má své nezastupitelné
místo ve společenském
životě města tradiční úvalské
posvícení. V letošním roce došlo
ve stanovení jeho termínu k určitým
nepřesnostem, které vznikly
chybným výkladem zápisu v kronikách.
Za tuto skutečnost se občanům
velice omlouvám.
Svátek posvícení se odvozuje
od katolické tradice. Dle sdělení
pana faráře Lacha jde o slavnost
spojenou se vzpomínkou na stavbu
kostela místními občany a panovníkem,
jeho předání církvi
a zasvěcení Panně Marii/ Zasvěcení
Páně. V liturgickém kalendáři
se připomíná tato událost jména
Panny Marie – 12. září.
Podle místní tradice si proto občané
Úval tuto událost připomínají
každoročně vždy druhou neděli
v září. V roce 2015 úvalské
posvícení tak vychází na neděli
13. září.
Dr. Vítězslav Pokorný,
místostarosta města
Omezení provozní doby MěÚ Úvaly
Dne 31. 12. 2014 bude MěÚ Úvaly pro veřejnost otevřen pouze
v době od 7.30 do 12.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
Jana Tesařová, vedoucí úřadu
Vážení a milí senioři, uživatelé pečovatelské služby,
přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních
svátků, pevné zdraví a hodně životní pohody, štěstí
a spokojenosti v roce 2015.
Vedení města spolu s kolektivem pracovnic
Pečovatelské služby města Úvaly
zprávy z města
Nové informace o stavbě Modernizace
trati Praha Běchovice – Úvaly, nazývané
jednoduše „železniční koridor“
v Úvalech
Z pohledu obyvatel Úval je v současnosti stavba maximálně rozvinuta
v obvodu dráhy kolem výpravní budovy a nástupišť. Stále se pracuje na
údolním překlenutí viaduktem vodoteče Výmola a traťovém tělese v celém
průtahu Úvaly, včetně úrovňového přejezdu. Z pozice vedení města
je snaha při všech jednáních a kontrolních dnech uplatňovat požadavek
jasného a účelového napojení stavby na intravilán města, bez ohledu na
rozdílná vlastnictví objektů a pozemků, kde část je majetkem SŽDC s.o.
a další ČD a.s.
Důležitým a nezbytným úkolem je vytvoření co největšího počtu parkovacích
míst v blízkosti nádraží pro osobní automobily a prostor pro bezpečný
i pohodlný výstup a nástup do autobusů regionálních linek PID.
Tato řešení jsou však mimo rozsah předmětu stavby koridoru.
Následuje pravidelná tisková zpráva vedení stavby.
Vážení občané Úval,
chtěl bych vás opět jménem vedení
stavby „Modernizace trati
Praha Běchovice – Úvaly“ stručně
seznámit s dalším postupem
výstavby na konci roku 2014
a plánem prací na začátku roku
2015.
Konec kolejové výluky v žel. stanici
byl především z důvodu dodatečného
přeprojektování a složitého
zakládaní protihlukové stěny
v nově budovaném náspu v ulici
Pod Tratí, posunut z původního
termínu 27. 11. 14 na 10. 12.
2014. V prosinci budou ve stanici
fi nišovat práce především na ostrovním
nástupišti a jeho zastřešení
a na železničním svršku.
Dne 15. 1. – 23. 1. 2015 je plánována
výluka železničního přejezdu
pro pěší i automobilový provoz
z důvodu prací na zabezpečovacím
zařízení. Po proběhlých jednáních
s místním zastupitelstvem
a investorem jsme přislíbili provizorní
zprovoznění podchodu
na nástupiště a především jeho
vyústění do ulice Pod Tratí. Toto
opatření umožní obyvatelům prů-
Nová nosná deska mostu „Výmola“
6
zprávy z města Život Úval 12/2014
➜ ➜ ➜ ze strany 5
chod pod kolejištěm v době uzavírky
přejezdu.
Další práce a výluky v roce 2015
jsou plánovány od 16. 2. 2015,
kdy budou sneseny dvě koleje (č.
1 a 0) z mostu „Výmola“ až po železniční
přejezd. Budou zahájeny
práce na rekonstrukci zmíněného
mostu.
Od 3. 3. 2015 bude zahájena výluka
„liché“ kolejové skupiny, tzn.
třech kolejí (č. 0,1 a 3) blíže k výpravní
budově. Zde začne probíhat
rekonstrukce kolejiště obdobně,
jako v „sudé“ skupině v letošním
roce.
Jsme si vědomi, že výluky a s nimi
spojené stavební činnosti s sebou
bohužel nesou nejen pro cestující,
ale i ostatní obyvatele Úval velká
omezení a komplikace při překonávání
cesty z jedné strany obce
do druhé, která je rozdělena kolejištěm.
Prosím proto občany, aby
uvažovali s dostatečnou časovou
rezervou, především při překonávání
žel. přejezdu a nevstupovali
do kolejiště v době spuštěných
závor.
Děkuji zástupcům města, Policii
ČR, městské policii i vám občanům
za pochopení a velmi dobrou
spolupráci.
Dne 10. 11. 2014
Ředitel stavby
Tomáš John
Příští informace bude zveřejněna
opět za měsíc, aktuální infor-
Zřizování konstrukčních vrstev kolejí na „pražské straně“
mace jsou průběžně umisťovány
na webových stránkách města
Úval.
Pro Život Úval sestavil
Ing. Karel Böhm,
MěÚ – Stavební úřad Úvaly
Jiný pohled na výsledky voleb
GRAF: Výsledek komunálních voleb GRAF: Výsledek voleb v procentech
se zahrnutím voličů, kteří nevyužili
své hlasy (každý má 15 hlasů) nebo
k volbám vůbec nepřišli
GRAFY: Jak dopadly volby podle kandidátek, v porovnání s minulými lety
Výsledky komunálních voleb 2014 v Úvalech
i jména zastupitelů již známe. Podívejme se na
výsledky ještě jinak.
Pro zajímavost se podívejme, jak vypadají nasčítané
výsledky „nezávislých“, tedy kandidátek
bez podpory politických stran:
O výsledku voleb rozhodují z velké míry také
otrávení voliči, kteří k volbám nepřijdou. Následující
graf uvádí počet hlasů těch, kteří
k volbám nepřišli nebo nevyužili všechny své
hlasy (15). K letošním volbám v Úvalech nepřišlo
2 525 voličů…
➜ ➜ ➜
7
Život Úval 12/2014 zprávy z města
➜ ➜ ➜ strana 8
… volební účast tak byla druhá nejhorší v novodobé historii … 46,56 %.
Zpracoval a na www.Uvaly.cz
11. 10. 2014 publikoval Lukáš Rubeš, Uvaly.cz
Do voleb už nikdy
Petr Borecký ve svém předvolebním
rozhovoru 9. 10. 2014
na webu sdružení Otevřené Úvaly
uvedl, že jej trápí z minulosti
dvě věci: „…Ta první se vztahuje
k úplným počátkům našeho sdružení
v komunální politice, kdy
jsme se ostře opřeli do tehdejší
místostarostky Jany Horové. S odstupem
let a zkušeností z města
musím přiznat, že má a naše kritika
na její osobu nebyla ve všem
úplně spravedlivá a že ona tehdy
řešila obrovské problémy (městu
hrozily exekuce atd.), které ani
nezavinila. …“ /www.otevreneuvaly.
cz/
Obrátili jsme se přímo na paní
Horovou s několika dotazy.
V roce 2002 jste se objevila jako
nováček na kandidátce nezávislých
(se starostou p. Ivanem Černým).
Vyhráli jste volby a vy jste
ze čtvrtého místa získala nejvíce
hlasů … 1 111, resp. 28 % voličů
vám dalo hlas (pro srovnání, vítěz
letošních voleb Petr Borecký
získal 751 hlasů, hlas mu dalo
16 % voličů). Jaký jste měla z výsledku
voleb tehdy pocit?
Pro mne to byl tenkrát docela
šok. Počítala jsem s možností, že
se dostanu do zastupitelstva, ale
s vítězstvím opravdu ne. Nicméně
jsem to vzala jako fakt a řekla
jsem si, že když mi ti lidé dali
hlas, tak bych se na to neměla vykašlat.
Takže jsem si zařídila vše
potřebné v zaměstnání a šla jsem
do Úval na úřad (fi nančně dolů,
stresem nahoru, ale byla to úžasná
zkušenost). Já totiž hrubě nesouhlasím
s chováním některých
kandidátů, kteří slouží na volebním
lístku jenom jako „maskoti“
nebo „návnady na voliče“ pro
získání více hlasů díky jejich oblíbenosti
či činnosti pro město,
a strany/sdružení (a dokonce i oni
sami) předem počítají s tím, že
po volbách odstoupí a do zastupitelstva
stejně půjdou ti, kteří byli
původně na vedoucích pozicích
kandidátky, ale nezískali potřebný
počet hlasů od voličů. Je to v podstatě
na voliče podvod. Abych to
shrnula, pocity jsem měla velmi
smíšené.
Jestli se dobře pamatuji, tak jste
při svém odchodu z politiky mluvila
o několika trestních oznámeních.
Jak to dopadlo?
Ono to bylo tak, že jsem kandidovala
i na další volební období
(2006 – 2010). Opět za nezávislé,
s bezvadnými lidmi. Tenkrát
byly 3 kandidátky nezávislých
– ta naše, pak tehdejšího starosty
p. Černého a Otevřené Úvaly.
Byla jsem opět zvolena do zastupitelstva,
ale celkovým vítězem
voleb byly Otevřené Úvaly. Přiznám
se na rovinu, že psychicky
jsem tenkrát vydržela tuším jedno
nebo dvě zastupitelstva. Vysvětlením
budiž ono výše uvedené vyjádření
Petra Boreckého, ale nebylo
to jenom o tehdejší předvolební
a povolební kampani Otevřených
Úval. Policii ČR (Hospodářské
kriminálce) na mě přišlo cca 6
anonymních udání. Dotyční upozorňovali,
že jsem zmanipulovala
některé veřejné zakázky města,
některé pozemky města se měly
prodat protiprávně, brala jsem
úplatky, atd. Opakovaně jsem
chodila k výslechům (moji kolegové
z tehdejší rady města byli,
myslím, pozváni také) než se vše
vysvětlilo. K ničemu protizákonnému
samozřejmě nedošlo, žádné
hromady nakradených peněz
jsem v garáži neměla, ale člověka
to dokáže skutečně otrávit. A tak
jsem si řekla, že tohle opravdu nemám
zapotřebí. Pro mne to tedy
dopadlo dobře v tom smyslu, že
jsem byla shledána ve všech bodech
nevinnou. Ale ze zastupitelstva
jsem odešla a odnesla jsem si
z tohoto období velké ponaučení,
že i v komunální politice člověk
musí počítat skutečně se vším
a věřit se nedá skoro nikomu. To
neříkám nijak zhrzeně, to je prosté
konstatování faktu.
Zařekla jste se, že do úvalské politiky
se již nevrátíte. Platí to stále?
Nabídl vám letos někdo místo
na kandidátce?
Zatím to platí. Nabídka byla.
V období před volbami se mne
dost lidí ptalo, jestli bych se nechtěla
na úřad vrátit, a přemlouvali
mne, abych kandidovala. Ale já
si v současné situaci opravdu neumím
představit, že bych zasedla
v zastupitelstvu. Ani samozřejmě
vůbec nevím, jestli by mne lidé
volili – třeba bych skončila hluboko
v propadlišti dějin. To není myšleno
proti nikomu ze zastupitelů
osobně, ale já bytostně nesnáším
pojmy jako „koalice“, „opozice“
a podobně. Za doby mého působení
jsme opravdu všichni byli
„nezávislí“ a každý z nás vždycky
hlasoval podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí. Teď se hlasuje
tak, že se „koalice“ předem domluví
a pak se jenom zvedá ruka.
Momentálně jsem spokojenou předsedkyní
kulturní komise města, kde
jsou moc fajn lidé, dobře se spolupracuje
a připravujeme spoustu
besed, koncertů, městský ples, atd.
Navíc náš spolek Jonatán každoročně
organizuje Čarodějnický běh
a Jabkobraní. To mi jako činnost pro
město bohatě postačuje. ☺
Z předvolebních rozhovorů s lídry
na Uvaly.cz vyplynulo, že většina
z nich vidí fi nanční situaci
města jako složitou díky potřebě
výdajů na řešení akutních potřeb
města. V jaké situaci bylo město
za vás a v jaké situaci je dnes?
Do funkce místostarostky jsem šla
s tím, že budu mít na starosti fi nance.
Situace byla jasná – město stálo
před exekucemi a nikdo nám nechtěl
poskytnout další půjčku. Dluhy
vznikly masivním budováním
inženýrských sítí v předchozích
letech (to se dá pochopit), ale dorazila
to stavba DPS. Nakonec se
podařilo „ukecat“ Komerční banku
– ta jediná byla ochotna do toho
rizika nakonec jít, ale do zástavy
se musel dát majetek, který notně
převyšoval hodnotu půjčky.
Dneska už s úsměvem vzpomínám
na to, jak jsem denně počítala,
na co bude a na co nebude.
Přehled jsem měla o každém „desetitisíci“,
protože to jinak nešlo.
Taky si dobře pamatuji, že v březnu
a dubnu 2003 málem nebylo
na výplaty zaměstnancům MěÚ.
Při mém odchodu byl účet města
v plusu – pokud si dobře pamatuji,
tak to bylo okolo 20 mil. Kč. Pravdou
je, že jsme si nemohli dovolit
tolik velkých investičních akcí,
kolik by si Úvaly zasloužily – prostě
na to nebylo. Často jsme měli
s tehdejším starostou ing. Černým
rozdílné náhledy na výdaje města
(přece jenom je to stavař), ale férově
musím uznat, že můj názor
a argumenty vždycky respektoval.
Domnívám se, že by na tom Úvaly
mohly být o něco lépe, než jsou,
protože některé věci se daly udělat
jinak. Ale to je můj soukromý názor.
A celkem drze si dovolím prohlásit,
že žádnému vedení města
by se nemělo stát, že „zapomene“
na 30 mil. Kč (přičemž je úplně
jedno, jestli jde o příjem, výdaj,
dluh či cokoliv jiného), a dokonce
to pak ještě bagatelizovat.
Z pozice místostarostky jste realizovala
řadu změn. Na které záležitosti
dodnes vzpomínáte?
Dost vzpomínám na vše, co se
strhlo ohledně koupě budovy
Multitecu. S tím nápadem přišel
tehdy ing. Krutský. Objekt
byl v dražbě a cena byla velmi
výhodná. Tuhle myšlenku jsem
jednoznačně podporovala, i když
v zastupitelstvu na to nebyl jednoznačný
názor. Na dražbu jsem jela
a po dohodě s tehdejšími majiteli
Multitecu objekt město koupilo.
Vize byla taková, že by tam časem
mohla být policie, knihovna, VPS
či jiná část MěÚ a areál by mohl
být přes lávku ze zahrady propojen
s náměstím. V tu chvíli jsem se
stala téměř vyvrhelem, a to jenom
proto, že jsem jednala s Multitecem.
Ale vidíte ….. dneska je tam
Policie ČR (zásluha ing. Černého)
8
zprávy z města Život Úval 12/2014
➜ ➜ ➜ ze strany 7
i část MěÚ. Takže už chybí jen ta
lávka…. ☺
Absolvovali jsme mnoho jednání
ohledně budoucí rekonstrukce železnice
v Úvalech. Vyjednala se
cesta pro pěší směrem do Setých,
vyústění podchodu do čtvrti Pod
Tratí, apod. Rekonstrukce se pak
o několik let oddálila díky aktivitě
některých místních občanů. No
a pak jsem se ke svému údivu dočítala,
že toto všechno jsou zásluhy
vedení, které přišlo po nás. A stejně
tomu bylo třeba s Penny. Tak to
je pak pro mne zábavné čtení.
Třetí věc, kterou bych chtěla
zmínit, je koupaliště. Jsem překvapená,
jak někteří lidé rychle
zapomněli, v jakém stavu bylo
koupaliště před předáním současnému
nájemci. Tak já osvěžím
paměť. Když jsem ho předávala,
bylo bez funkční elektřiny,
bez vodovodu, bez 2 čerpadel
ze 3 nutných, bez odpovídajících
WC, bez jakýchkoliv sportovišť,
jediné občerstvení mělo
propadlou střechu díky sesuvu
hlíny ze svahu. O věcech jako je
odchlórovací jímka a podobně
ani nemluvě. Neznám podrobnosti
ohledně všech současných
závazků (splněných či nesplněných)
mezi městem a nájemcem.
Faktem ale zůstává, že z totální
ruiny, kterou bylo koupaliště
v době počátku nájmu se nájemci
podařilo vybudovat areál, který
je známý v širokém okolí, velmi
oblíbený a vyhlášený čistotou
vody. A dost mě štve, když se tohle
znevažuje.
Na co byste se zaměřila dnes,
jako místostarostka zvolená ve
volbách 2014?
No to je jasné – zase hlavně na peníze!
A také na školství, kulturu.
Těsně po výsledcích voleb, v den
redakční uzávěrky prvního povolebního
Života Úval (13. 10.
2014) jsem oslovil úspěšné kandidáty
z letošních voleb s návrhy
sedmi opatření ke zlepšení informovanosti
občanů. Oslovila „výzva“
i vás?
Já v podstatě se vším, co je v té
výzvě uvedeno, naprosto souhlasím.
Když jsem v září 2005
zaváděla webové stránky města
(na nichž jste se, mimochodem,
podílel i vy) byla to taková první
elektronická informační vlaštovka.
Dneska už jsou možnosti
mnohem širší a dokonalejší a bylo
by ke škodě nás všech je nevyužít.
Děkuji za rozhovor.
Lukáš Rubeš, Uvaly.cz
(rozhovor se uskutečnil těsně
po volbách, dlouho před prvním
jednáním zastupitelstva)
Neděkujte a příště tedy nekandidujte
Ke svému velkému překvapení
jsem, díky listopadovému číslu
ŽÚ, zjistila, že do zastupitelstva
města také dobrovolně kandiduje
někdo, kdo „nechce trávit čas
zkoumáním balíku administrativních
záležitostí, které agenda zastupitele
vyžaduje“. Já jsem totiž
naivně předpokládala, že všichni
kandidující jsou svéprávní a uvědomují
si, kam a proč kandidují.
Kupodivu tomu tak evidentně nebylo.
Pan Březina se sice zachoval
podobně, ale alespoň to dál
nerozmazával. Já osobně považuji
vyjádření pana Hrubého za vrcholně
arogantní vůči voličům,
kteří mu dali svůj hlas – teď už
toho třeba litují. Navrhuji tedy,
aby před příštími komunálními
volbami bylo jasně uvedeno, kdo
z kandidátů to myslí vážně a kdo
si jenom dělá srandu z voličů.
Jana Horová
Jak se rodila úvalská opozice
Pokusím se přiblížit vyjednávání,
které vedl spolek PRO Úvaly
po volbách do Zastupitelstva
města Úvaly. Vše začalo v sobotu
11. 10. uveřejněním výsledků
voleb.
Sobota 16:00 – Scházíme se,
abychom společně čelili výsledkům
voleb. Radost bývá větší
a smutek menší, když je sdílený
ve skupině ☺.
Sobota 17:30 – Všichni užasle
koukáme na výsledky voleb – radujeme
se, 4 zastupitelské mandáty
jsou obrovským úspěchem.
Sobota 17:30 – 18:00 – Gratuluji
postupně jednotlivým lídrům
ostatních uskupení. Začínám těmi
menšími.
Sobota kolem 18:00 – Lídr Otevřených
Úval (OÚ) Petr Borecký
nás zve na schůzku, pozvání přijímáme
a sestavujeme vyjednávací
tým.
Sobota 20:30 – Já spolu s ostatními
z našeho vyjednávacího týmu
(Naďa Kouklová, Vojta Dvořáček
a Jaromír Gloc) se scházíme
se zástupci Otevřených Úval
(Petr Borecký, Josef Polák a Jan
Němec), ale jednání se bohužel
dobře nevyvíjí. Snažíme se bavit
o našich prioritách v programu,
avšak je nám řečeno, že všechno
co máme v naší vizi, je buď mimo,
nebo už se o to vlastně Otevřené
Úvaly zasadily. Na přímou otázku
Jaromíra Gloce, jaké jsou priority
Otevřených Úval, se dozvídáme
odpověď, že celý volební program.
Snažím se zjistit, co chtějí
samotné Otevřené Úvaly změnit
ve stylu vedení města, a odpovědí
je, že nic. Nabídka na obsazení
rady města nerefl ektuje stejný
počet zastupitelů. Jednání je
naprosto zbytečně konfrontační
a mám z něj pocit, že se vyjednávači
za Otevřené Úvaly s námi
vlastně nechtějí dohodnout, jen si
splnit nějakou povinnost a poučit
nás mladší a „hloupější“, jak to
ve skutečnosti funguje.
Poté, co zástupci Otevřených Úval
odejdou, zjišťujeme, že velmi nepříjemné
pocity máme ze schůzky
všichni a vnímáme ji velmi
podobně. Dost nám to sebralo
jakoukoliv motivaci dále se s těmito
pány bavit.
Sobota pozdní večer – informujeme
členskou schůzi o proběhlém
jednání s Otevřenými Úvaly,
nejen o obsahu, ale i formě. Shodujeme
se, že další jednání v tento
okamžik nemají smysl, protože
OÚ neuznávají naše priority,
i když se k nim sami před volbami
hlásí. Navíc nikdo z vyjednávacího
týmu nemá chuť znovu poslouchat,
jak jsme nezkušení, jak
jsme se doposud o město nestarali,
jak nic nevíme a za co může
čí otec… ☺ Preferujeme pro následující
dny jednání s ostatními
stranami.
Neděle dopoledne – Pan Pokorný
(ČSSD) mi oznamuje, že preferují
stávající koalici a nevidí důvod
se setkat na ofi ciálním jednání.
Pondělí večer – Stejný tým jako
minule se schází se zastupiteli
zvolenými za ODS (Josef Krutský,
Michael Březina, Roman
Martiňák). Oproti předchozí
schůzce to je poměrně příjemné
jednání, nicméně vše je otevřené.
Ani jeden zvolený zastupitel není
člen ODS a ještě není jasné, jaký
bude vztah stranická buňka ODS
– zvolení nezávislí zastupitelé.
Navzájem si představujeme programové
priority a obecně panuje
názor, že jsme schopni se dále
o nich bavit a upřesňovat je. Představujeme
návrh koalice PRO
Úvaly – ODS – NK-TOP09 včetně
rozložení míst radě, 2 (PRO
Úvaly)-2 (ODS)-1 (TOP09) s tím,
že bychom si nechali post starosty
a nabízíme ODS uvolněného místostarostu.
Úterý večer – Máme schůzku
s nezávislými zastupiteli s podporou
TOP09 (Helena Váňová
a Miloslav Kolařík). Programově
jsme velmi blízko a možnou
koalici Pro Úvaly – ODS – NK-
-TOP09 vč. rozložení míst v radě
města akceptují jako možnou
a reálnou variantu.
Úterý pozdě večer – Neofi ciálně
dostávám informaci, že byla dohodnuta
koalice Otevřené Úvaly
– ODS – ČSSD – NK-TOP09.
Všichni proti nám!
Středa ráno – Dozvídám se, že
Michal Březina složil mandát
a za něj nastupuje člen ODS Alexis
Kimbembe. Tuším, že se nám
zužuje manévrovací prostor. Stranická
buňka ODS pod vedením
ještě úřadujícího starosty Jana
Šťastného nám asi nebude nakloněna.
Středa kolem poledne – Lídr
Otevřených Úval Petr Borecký
nás zve na 2. kolo jednání, odpoledne
nám posílá 11 svých
programových bodů k vyjádření
(samé investiční akce).
Středa večer – Různé zdroje mi
potvrzují, že koalice Otevřené
Úvaly – ODS – ČSSD je hotova,
s námi v opozici zůstávají 2 zastupitelé
za NK-TOP09.
Středa večer – Naše členská
schůze nám dává mandát vyjednávacímu
týmu dále jednat s Otevřenými
Úvaly, ačkoliv máme
informaci o téměř hotové koalici.
Středa pozdě večer – Avizuji
Petru Boreckému, že se na čtvrteční
termín jednání nestihneme
připravit. Vyjednávací tým není
kompletní (chybí J. Gloc) a body
k jednání jsou dost komplikované
(investiční akce města, u kterých
nejsou všechny informace veřejně
dostupné).
Čtvrtek dopoledne a odpoledne
– Jsem nucen jednání s OÚ
minimálně o den odložit. Nemáme
kompletní tým a stanoviska
k jednotlivým bodům pro OÚ
zpracováváme, ale budeme je mít
až během pátku. Odpoledne odesílám
Petru Boreckému naše programové
body a prosím o ofi ciální
vyjádření ze strany OÚ.
Čtvrtek 17:30 – Konečně se sám
scházím informativně s lídrem
ČSSD, Vítězslavem Pokorným.
Ten mi jako první zastupitel ofi –
9
Život Úval 12/2014 zprávy z města
ciálně potvrzuje dohodu na koalici
OÚ – ODS – ČSSD, která prý
vznikla ve čtvrtek ráno. Dokonce
mi říká, že nám jako opozici má
připadnout post předsedy kontrolního
výboru (přesně tak se
to i nakonec stane). Po cestě ze
schůzky přemýšlím, o čem chtějí
Otevřené Úvaly ještě jednat, když
mají hotovou koalici včetně jmen
radních?
Čtvrtek 18:30 – Lídr Otevřených
Úval Petr Borecký mi volá
a oznamuje, že vytvořil koalici
a že se jednání s PRO Úvaly „táhnou“,
a tudíž ukončuje jednání
o spolupráci. Pogratuloval jsem
mu k postu starosty, nicméně
jsem podotkl, že plánovaná jednání
s námi nemohla být upřímná,
když už koalice byla hotová.
Považuji za legitimní, když všichni
jednají se všemi rozumnými partnery
o koalici do poslední chvíle.
Nicméně je minimálně podivné,
když vás někdo zve na jednání, ladíte
body jednání a později se dozvíte,
že v tu dobu již partner má
hotovou koalici s někým jiným.
Spolek PRO Úvaly deklaroval
spoustu cílů, ke kterým se Otevřené
Úvaly přihlásily. Byla by proto
logická koalice obou sdružení –
spolků. Jenže jsme pochopili, že
zásadní rozdíl mezi oběma subjekty
není v tom „CO“, ale „JAK“.
Zatímco OÚ chtěly řešit „CO“
(investiční akce), kde jsme se víceméně
shodovali, naše témata
„JAK“ (otevřenost města, jednání
s občany) zástupci OÚ smetli, jako
nedůležitá, nepotřebná a vlastně už
dávno fungující, nebo tak strašně
náročná, že to je plýtvání.
Jan Černý,
zastupitel (PRO Úvaly)
Chceme výbor pro územní plán a rozvoj
Poprvé po dlouhých letech nebudou
mít Úvaly výbor výstavby,
který řešil i územní plán. Koalice
Otevřené Úvaly – ODS – ČSSD
navrhuje zřízení pouhé komise
pro výstavbu, územní plánování
a investice. Jen pro přehlednost
– komise je poradním orgánem
rady města, kde jsou zastoupeni
jen zástupci koalice, a výbor je
poradním orgánem celého zastupitelstva.
Přenesení řešení územního plánu
pouze na komisi je přinejmenším
podivné. Například srovnatelná
města – Říčany nebo Český
Brod mají také nějakou formu
výboru pro územní či strategický
rozvoj. Územní plán navíc spadá
do kompetence zastupitelstva
a tuto kompetenci nelze přenést
na radu města, takže by bylo logické,
aby územní plán řešil poradní
orgán zastupitelstva, tedy
výbor.
Územní plán, strategický rozvoj
či zastavovací studie jednotlivých
lokalit jsou zásadní pro Úvaly a je
naprosto nutné, aby jim byla věnována
náležitá pozornost, aby je
řešil výbor celého zastupitelstva.
Obávám se, že komise, která se
bude zodpovídat pouze radě města
a která bude ještě řešit investice
města, nemá šanci věnovat dostatečnou
pozornost územnímu rozvoji
města.
Nerozporuji, že bude existovat
i investiční komise. Je logické, že
pro investice města bude komise.
Rada města řídí investice města,
vyhlašuje výběrová řízení na dodavatele
apod. Díky tomu může
být komise pro investice menší,
a tudíž akceschopnější.
To, že bude územní plán diskutován
pouze v komisi rady, je nebezpečnou
koncentrací moci. V radě
města má jedna strana-sdružení
(sic vítězné!) většinu. Také úřednice
zodpovědná za územní plán
je ze stejného sdružení. Opravdu
nechceme vložit územní plán
do rukou jedné skupiny lidí. Budeme
proto navrhovat zřízení
výboru pro územní plán a rozvoj
a konzultace územního plánu
s občany města.
Jan Černý,
zastupitel (PRO Úvaly)
VÁNOCE 2014
MUDr.Karásková MUDr. Maříková
MUDr. Pšenička
22. 12. 12.00–18.00 8–12 12.30–14.00
23. 12. 8,00–12.00 8.00–12.00
29. 12. 12.00–18.00 8.00–12.00
30. 12. 8.00–12.00 zavřeno
31. 12. zavřeno zavřeno
2. 1. zavřeno 8.00–12.00
LÉKAŘI SE VZÁJEMNĚ ZASTUPUJÍ
(pouze pro akutní případy)
PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ A V ROCE 2015 PEVNÉ ZDRAVÍ A MNOHO
OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ.
Oznámení Úvalské lékárny
Otevírací doba v období vánočních svátků:
22. – 23. 12. otevřeno 8:00 – 17:30 hod.
24. – 26. 12. zavřeno
27. 12. (sobota) otevřeno 8:00 – 11:00 hod
29. – 30. 12. otevřeno 8:00 – 17:30 hod.
31. 12. otevřeno 8:00 – 13:00 hod.
1. 1. 2015 zavřeno
2. – 3. 1. 2015 zavřeno – INVENTURA
Ráda bych všem popřála příjemné a klidné prožití vánočních
svátků a šťastné vykročení do nového roku.
PharmDr. Hana Kantorová
a kolektiv Úvalské lékárny
Ztráta mobilu
Kdo ztratil mobilní telefon, ať se přihlásí na adrese
Pražská 206 nebo
na tel.: čísle 777 959 661.
Redakce
10
zprávy z města Život Úval 12/2014
Přemístění Úřadu práce Praha-východ
Upozorňujeme, že od 1. 12. 2014 sídlí Úřad práce
Praha-východ na adrese:
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
tel. 950 151 111
Úřední hodiny:
pondělí: 8.00 – 12.00 13.00 – 17. 00
úterý: 8.00 – 11.00
středa: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
čtvrtek: 8.00 – 11.00
pátek: 8.00 – 11.00 (jen příjem žádostí a pozvaní)
Městská policie informuje
V listopadu Městská policie Úvaly začala s prevevencí i v mateřské školce.
Předškoláci se učili poznávat dopravní značky, jak správně jezdit
na kole, ale třeba taky s kým se nemají bavit a na co si dávat pozor.
Také si mohli vyzkoušet policejní vybavení. Velký zajem byl o policejní
motorku, na kterou si děti mohly nejen sednout, ale třeba i vyzkoušet,
jak houká.
Zajímá nás Bezpečnost silničního
provozu v Úvalech
Přechod pro chodce by měl být
co nejbezpečnější místo, kde lze
přejít silnici. Jsou však místa, kde
je chodec ohrožený, i když jde
po přechodu. Například Slovany
a Radlickou čtvrť s centrem města
rozděluje silnice I/12 z Prahy
na Kolín. Jsou zde čtyři přechody
pro chodce, předepsaná rychlost
v obci je 50 km/hod., většina řidičů
tuto rychlost nedodržuje. To
dokazují i výsledky ze statistického
radaru, který je umístěn u této
komunikace u přechodu pro chodce
u ulice Bulharská. Výsledky
měření rychlosti jsou alarmující.
Za pět dní od 8. 11. do 12. 11.
2014 projelo měřeným úsekem
jedním směrem (od Prahy) 30295
vozidel a z toho 26509 vozidel,
tedy více jak 87% překročilo povolenou
rychlost v obci. V tabulce
je uvedeno, kolik vozidel překročilo
určitou rychlost:
Tyto alarmující výsledky daly
impuls k jednání, které bude
směřovat k instalaci úsekového
měřiče rychlosti v tomto místě.
Prioritou města je, aby se chodec
na těchto přechodech mohl pohybovat
co nejbezpečněji, k tomu
vedle úsekového měření rychlosti
přispěje i zvýšený dohled městské
policie.
Tomáš Galbavý
velitel Městské policie Úvaly
Celkový
počet
vozidel
Překročení rychlostí
50 60 70 80 90
30 295 26 509 11 621 2 491 371 84
kultura a volný čas
Beseda s dámou, která má
„chvíli po maturitě“ (jak sama říká)
Přiznám se – když jsem paní Ljubu
Skořepovou zvala k nám do Úval,
tak jsem se trochu bála, zda bude
odpovídající návštěvnost. Jak se
ukázalo, mé obavy byly naprosto
zbytečné, protože sálek byl diváky
opravdu nacpaný. Už před
začátkem jejího vystoupení jsme
se nestačili divit, jaké měla plány.
Původně chtěla zorganizovat módní
přehlídku a velmi ji mrzelo, že
v DPS nemáme kostymérnu. Pak
tedy uskutečnila alespoň svůj druhý
plán, a to vybrat nezadaným přítomným
ženám vhodné ženichy. Takže
dámy, pamatujte si,
pokud jste ve znamení
Ryb, potřebujete k sobě
Raka. Pokud jste Váhy,
partner by měl být
Vodnář, v nejhorším
Blíženec. No a pokud
jste ke konci období
Berana, shánějte si Lva.
Museli jsme jí slíbit, že
v případě úspěšného
honu na ženichy dáme
informace na Facebook
a fotky šťastných párů jí
pošleme.
Paní Skořepová si za celou dobu
besedy vůbec nesedla. Přestože
asi dvakrát zmínila „jdu si loknout
kafíčka, připravte si zatím
otázku“, nikdy se k tomu hrnku
stejně nedostala, protože cestou
ke stolku začala vyprávět.
Závěrečná rada pro všechny, kteří
chtějí být v jednadevadesáti letech
také plni humoru a životního
elánu, zní: věřte na skřítky, choďte
bosi po poli a dejte si občas kafe
s cukrem a mlékem.
Za KuK
Jana Horová
Zahájení
výstavy k výročí
Sametové
revoluce
Od 31. října do 9. listopadu byla
v Centru volnočasových aktivit
v Riegerově ulici uspořádána výstava
k 25. výročí Sametové revoluce
a k 3. výročí úmrtí prezidenta
Václava Havla. Zahájení výstavy
se zúčastnili nejbližší spolupracovníci
Václava Havla v době jeho
slav Masák, ředitel Knihovny Václava
Havla Martin Vidlák a hlavně
pak naše nejlepší gymnastka a sedminásobná
olympijská vítězka paní
Věra Čáslavská. Byla to skutečně
výjimečná příležitost setkat se
s milou a veselou paní Věrou, která
byla vyhlášena nejlepším sportovcem
světa v roce 1968. Dokonce
nám přivezla ukázat zlaté olympijské
medaile z Japonska a Mexika,
každý si je mohl potěžkat a z blízka
prohlédnout, stejně
jako Řád Vycházejícího
slunce – nejvyšší ocenění
Japonska, který jí udělil
sám císař.
Byl to nezapomenutelný
večer, hovořilo se nejen
o událostech kolem
sedmnáctého listopadu
1989, o panu prezidentu
Václavu Havlovi, ale
i sportovním životě paní
Věry Čáslavské, která na závěr
mnoha zájemcům věnovala svůj
podpis jako vzpomínku na tento
den.
A ještě jeden vzácný host mezi
nás přijel, byla to paní Jana Seifertová,
která mezi nás do Úval
přijela již po několikáté a i jí se
setkání opět velmi líbilo a vyslovila
přání někdy v budoucnu
k nám do Úval zase přijet.
Jiří Štork
11
Život Úval 12/2014 kultura a volný čas
prezidentské funkce –
paní Věra Čáslavská, pan
Ing. arch. Miroslav Masák
a pan Martin Vidlák,
kteří se s návštěvníky
podělili o bezprostřední
vzpomínky na listopadové
události před čtvrtstoletím
a následující několikaleté
období své práce
na Pražském hradě.
Text a foto Vladislav
Procházka
Výstava ke dvěma výročím v Úvalech
Že v týdnu od 3l. 10.–9. 1l. 2014
proběhla v „Pětašedesátce“ velká
výstava připomínající události
před 25 lety v Československu
a zároveň i třetí výročí odchodu
Václava Havla, jistě většina spoluobčanů
ví. Dovolím si uvést,
že byla velká při srovnání s obdobnou,
kterou pořádalo Ministerstvo
kultury České republiky,
kde ve dvou vitrínách bylo pouze
pár odznaků a slavný modrý
svetr Václava Havla z listopadových
dnů 1989, a to bylo vše.
U nás bylo na 32 panelů plných
originálními fotografi emi, novinami,
časopisy, letáky, výstřižky,
všechno z doby kolem událostí
před dvaceti pěti lety a stejně
tak připomínající Václava Havla.
K tomu ještě čtyřmi vitrínami plnými
knih a jiných předmětů.
Výstavu navštívil slušný počet
zájemců o historické události a ti
vesměs byli velice spokojeni, jak
dokládají zápisy v návštěvní knize.
Někteří se podivovali, že tak
náročná výstava nemohla být otevřena
déle než onen týden, ale to
už je jiná otázka. Zároveň výstavu
navštívilo i sedm tříd naší základní
školy a zájem žáků o tyto
události byl značný, což potvrdily
i samy paní učitelky, které s žáky
na výstavě byly.
Hlavně se však chci zmínit, že výstavu
zahájily významné osobnosti,
které měly úzký vztah k onomu
dění a panu prezidentovi Václavu
Havlovi. Byli to Ing. arch. Miro-
Večer s Jiřím Dědečkem
V pátek 14. listopadu se v centru
„65“ uskutečnil koncert písničkáře,
básníka a předsedy Českého
centra Mezinárodního PEN klubu
Jiřího Dědečka. Všechny tyto
oblasti působení pana Dědečka
měla možnost tento večer posoudit
více než třicítka diváků. Nakonec
se nejednalo pouze o avizovaný
koncert, ale o koncert,
autorské čtení i besedu v jednom.
Kromě písní z alba „Kočky z Letný“
zazněly i šansony Jacquese
Brela a Georgese Brassense střídavě
ve francouzštině i v Dědečkových
českých překladech. Pod
vlivem některých dotazů zařadil
pan Dědeček i píseň z doby společného
koncertování s Janem
Burianem, nebo píseň „Vraťte mi
nepřítele“, kterou zazpíval před
25 lety při demonstraci na Letenské
pláni. Byla také řeč o činnosti
PEN klubu a jeho snaze podporovat
vydávání knih autorů, kteří
ve svých zemích nemohou pod
vlivem cenzury publikovat. Publikum
pobavil i expresivní popis
jedné hodiny občanské nauky
v šedesátých letech očima žáka
základní školy z Dědečkovy knížky
„Oběžník“ a vtipná pohádka
spíše pro dospělé z knížky „Putování
a cesty hrocha Obludvíka“.
Příjemný večer uzavřela známá
písnička „Holky a knížky“.
Za komisi pro kulturu
Zdeňka Havránková
➜ ➜ ➜ strana 12
Příběh z krutého století
Pořad komise pro kulturu s promítáním
dokumentu Čekání na smrt
rozhodně nesliboval žádnou zábavu.
Přesto přišlo v pátek 7. listopadu
do sálu DPS na vyprávění
Stanislava Motla více než 70 návštěvníků,
aby se dověděli příběh
Bořivoje Bartoníčka, který byl
v době 2. světové války zatčen
za aktivní protinacistickou
činnost a členství v českotřebovské
odbojové skupině.
Čtvrt roku strávil v izolaci
v cele smrti, přesto zázračně
přežil a mohl po mnoha letech
podat svědectví o boji
v mimořádně nepříznivých
podmínkách proti silnému
a krutému nepříteli. Kdo dnes
o těchto odvážných a dnes
už většinou zapomenutých
lidech ví? Kdo dnes ví, že počet
našich padlých na domácí
frontě výrazně převyšuje
počet padlých československých
vojáků, včetně letců,
na všech frontách druhé světové
války? Češi rozhodně
nebyli zbabělci a mnozí bojovali
bez uniforem a beze zbraní. Bylo
to především obyčejné vlastenectví,
jež posilovalo přesvědčení
těchto lidí o správnosti svých činů
a odvaze obětovat se pro svoji
zemi. Stanislav Motl se nesoustředil
ve vyprávění pouze na odvážné
hrdiny, ale také podal svědectví
o nacistické justici, soudcích a poprosinec_
12
kultura a volný čas Život Úval 12/2014
pravčích, kteří bez výčitek svědomí
posílali na smrt tisíce odpůrců
➜ ➜ ➜ ze strany 11 německého nacionálně socialistického
režimu.
Fakta, která uvádí při setkáních
s posluchači, v publikacích nebo
televizních či rozhlasových pořadech,
jsou výsledkem mnohaletého
intenzivního bádání a pátrání
v našich i zahraničních archivech.
Díky rozsáhlé soukromé knihovně,
systematické archivaci poznatků
a analytickému myšlení
podávají jeho vyprávění svědectví
o událostech, které se pomalu vytrácejí
za oponu času.
Stanislav Motl je velmi výjimečný
člověk. A proto si vážíme skutečnosti,
že souhlasil s další besedou
a promítáním svého dokumentu
v Úvalech na jaře příštího roku.
Text a foto Vladislav Procházka
Komise pro kulturu Rady města Úvaly vás zve na
VÁNOČNÍ KONCERT
souboru
MUSICA DOLCE VITA
Daniela Demuthová – mezzosoprán
Zbyňka Šolcová – harfa
Žofi e Vokálková – fl étna
v sobotu 6. prosince 2014 od 16 hodin
v kulturním sále DPS na nám. Svobody v Úvalech
Vstupné dobrovolné
Komise pro kulturu Rady města Úvaly
zve
na vánoční koncert – koncertní provedení
Jakub Jan Ryba
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
„Hej mistře“
Účinkují
soprán: Jana Pochobradská j. h.
alt: Kristina Kubová j. h.
tenor: Ondřej Šmíd j. h.
bas: Ondřej Novák
Spojený pěvecký sbor,
smyčcové kvarteto, varhany
diriguje Jakub Novák j. h.
Neděle 21. 12. 2014
v 18 hodin
Sál Centra volnočasových aktivit
– Pětašedesátka,
Riegerova 65, Úvaly
Vstupné dobrovolné
Ve Spojeném pěveckém sboru se účastní členové
Komorního sboru CHRISTI Úvaly, zástupci
Pěveckého sboru SMETANA Kladno
a Smíšeného pěveckého sboru Buštěhrad, občané
Úval a okolí.
Dirigent: Dr. Vítězslav Pokorný, korepetitorka:
Mgr. Eva Nádeníčková.
13
Život Úval 12/2014 kultura a volný čas
okénko knihovny
Knihovna doporučuje
Vlastimil Vondruška – Husitská epopej
Pro milovníky historických románů
naše knihovnice nakoupily 1.
díl sedmidílné ságy Husitská epopej
od Vlastimila Vondrušky.
Celé dílo pojednává o událostech
15. století v Českém království.
První díl se odehrává v letech
1400 – 1415 za časů krále Václava
IV. a sledujeme v něm osudy
rodiny Prokopů, kterou události té
doby rozdělí a postaví proti sobě.
Mimo jiné se také dozvíme, jak
se žilo na dvoře krále Václava IV.,
něco o prostředí pražské univerzity
nebo o mladém Janu Žižkovi.
zprávy z MDDM
Jak je to s půjčováním e-knih 2. část
Minule jsem psala o problémech
s autorskými právy a morálními
zásadami při volném stahování
plných textů z internetu. To jsou
hlavní předpoklady problémů při
půjčování e-knih v knihovně.
Nicméně vše, co se týká informačních
technologií a zpřístupňování
informací, se mění takřka
ze dne na den. A tak jedna z fi rem
působících na trhu s e-knihami,
začíná kromě klasického prodeje
zkoušet také tzv. e-výpůjčky.
Nabízí speciální služby právě pro
knihovny a jejich čtenáře. I naše
knihovna byla touto fi rmou oslovena.
Jejich nabídka pro knihovny
řeší autorská práva. Cena výpůjčky
pro knihovny je celkem příznivá,
takže by čtenáři naší knihovny
měli půjčování e-knih zdarma.
Je tedy možné, že s novým rokem
se naši čtenáři možnosti e-výpůjček
dočkají.
Gabriela Modřanská,
MěK Úvaly
Úspěšné zakončení studia
Městský dům dětí a mládeže
v Úvalech bude moci i od ledna,
kdy nastává povinnost pedagogického
vzdělání všech pracovníků
ve školství podle Zákona o pedagogických
pracovnících z roku
2004, provozovat veškeré kroužky
a zájmové aktivity beze změn.
Všichni externí pracovníci, kteří
neměli pedagogické vzdělání,
si potřebnou kvalifi kaci doplnili
na podzimním kurzu Studia pedagogiky
pro pedagogy volného
času vykonávající dílčí přímou
pedagogickou činnost. Lektorkami
kurzu se pro získání potřebné
kvalifi kace staly Jana Pospíšilová
a Alena Navrátilová. Pro své
externisty se snažily připravit 40
hodinové lekce tak, aby byly co
nejzajímavější, plné praktických
činností, příkladů z praxe a přiblížily
studentům co nejvíce problematiku
pedagogiky a psychologie,
která byla obsahem studia.
Ve čtyřech víkendových dnech
od 6. do 21.9. jsme se společně
setkávali, učili se, poznávali se na-
➜ ➜ ➜ strana 14
14
zprávy z MDDM Život Úval 12/2014
Z výstavy fotografi í
věrečné práce, absolvovali praxe
a splnili všechny požadované
úkony pro zakončení studia. Garantem
vzdělávání je Národní institut
pro další vzdělávání, který
našim studentům vystaví osvědčení
o studiu.
Jako mentor a lektor tohoto kurzu
děkuji za spolupráci pí. ředitelce
Janě Pospíšilové, se kterou
jsme od začátku října loňského
roku, kdy jsme se samy vyškolily,
do konce letošního listopadu
na všem podílely a všem studentům
za vzorné absolvování studia,
dodržování termínů a výbornou
spolupráci.
Alena Navrátilová
vzájem a v praktických činnostech
se výborně bavili při skupinových
scénkách na zadaná témata, při
řešení modelových situací a inspiračních
hrách. Bylo příjemné,
že se externisté na další setkání
těšili a že se dokázali dobře bavit
a spolupracovat. Vytvořila se řada
nových přátelství, poznali se mezi
sebou vedoucí, kteří se dosud neměli
možnost při společných akcích
setkat.
Na studium se přihlásilo 24 externistů
– vedoucích kroužků
a táborových vedoucích a všichni
úspěšně prošli všemi lekcemi,
přezkoušením, E-learningovými
testy, vypracovali vynikající zá-
➜ ➜ ➜ ze strany 13
Článek o výstavě fotografi í v našem
MDDM (vernisáž 24. října
2014) tentokrát zpracuji „neotřelou“
formou, protože dojem z ní si
vytvořil každý sám a stačí se podívat
do zápisů návštěvní knihy,
aby poznal, jak zaujala. Těžko být
nestranným pozorovatelem, tak ať
má slovo sám autor.
Pane Vícovský, koncem října jste
měl v městském domě dětí a mládeže
svou třetí výstavu fotografi í,
tentokráte na téma Tenerife a Gomera
(pozn. – jsou to Kanárské
ostrovy). Jak jste byl spokojen
s jejím průběhem?
Velká účast
na vernisáži mě
mile překvapila.
Měl jsem trochu
obavy, neboť
ve 200 metrů
vzdáleném DPS
měla ve stejnou
hodinu besedu
herečka L. Skořepová.
Přišlo
ale přes čtyřicet
lidí a Galerie
MDDM byla
slušně zaplněna.
Vernisáž zahájil pan Petr Nováček
hrou na fl étnu a vystoupila
s ním i moje vnučka Míša. Poté
zazpívala a zahrála na kytaru dvě
písničky starší vnučka Verunka.
I v dalších dvou dnech navštívilo
výstavu hodně lidí.
Co je podle Vás na Kanárských
ostrovech nejzajímavější?
Jsou to opravdu ostrovy věčného
jara. Je tam příjemná a stálá teplota,
která se v průběhu let nemění.
Vozím s sebou teploměr a v podzimních
měsících je tam po ránu
kolem 20 stupňů a v průběhu dne
cca 27 stupňů. Atlantický oceán
má i v prosinci krásných 22 stupňů.
Všimla jsem si, že máte rovnoměrně
zastoupeny snímky krajiny
i staveb, co fotografujete raději?
Jak se připravujete na nejzajímavější
záběry?
Myslím, že se to liší podle destinace.
Snažím se před cestou
prostudovat co nejvíce bedekrů
a vědět předem kam se podívat.
Tak se třeba dozvím, že například
je třeba být u nejhezčí řecké pláže
Navagio s vrakem lodi kvůli dobrému
světlu ve 13 hodin.
Na výstavě máte 33 barevných
fotografi í, pořizujete ještě někdy
černobílé snímky?
Černobílou fotografi i jsem už
opustil, omezuji na cestách i natáčení
videokamerou. Dříve jsem
pořizoval i barevné diapozitivy,
a když jsem se vrátil z cesty domů,
přemýšlel jsem, zda jsem tu zemi
vlastně nepozoroval více přes hledáčky
fotopřístrojů než „živě“.
Vracíte se někdy na stejná místa
anebo se snažíte objevovat stále
něco nového?
Raději stále nové. Na minulé výstavě
byly snímky z patnácti řeckých
ostrovů a letos jsme navštívili
další dva a zvláště ostrůvek
Symi v blízkosti Rhodosu nám
učaroval.
Kam vedla vaše nejdelší cesta
a na kterou obzvláště rád vzpomínáte?
Nejdelší cesta byla do Spojených
států amerických a projeli jsme
pět států od Illinois po Texas.
Po stránce fotografi cké to bylo ale
trošku zklamání, žádný z oblíbených
národních parků jsme nenavštívili,
a tak výstavu na téma
„USA“ nepřipravuji. Moc rád
vzpomínám na cestu po státech
severní Evropy s cílem ve Stockholmu.
To je ale už dávno a absolvovali
jsme ji ještě s vozem
Škodou 105.
Jaké máte další cestovatelské plány?
Snažíme se nyní také více cestovat
po České republice. Máme 6
vnoučat a zatím jsou ve věku, kdy
je cestování s prarodiči ještě baví,
a tak toho musíme využít. Pochopitelně,
že s námi jezdí střídavě,
šest najednou by se nám jich
do auta nevešlo.
Děkuji za rozhovor. Přeji Vám
mnoho dalších úspěšných výstav.
A my se třeba budeme těšit na barevnou
krásu naší vlasti, zprostředkovanou
panem Vícovským, ne?
Alena Janurová
15
Život Úval 12/2014 zprávy z MDDM
Je tolik faktorů, které ovlivňují
náš život. V oblasti kulturního života
v Úvalech k těm příjemným
momentům jistě patřila
výstava obrazů mladé
malířky Beaty Kuruczové.
Na vernisáž 7. 11.
přišla spousta návštěvníků
všech věkových kategorií,
(galerie doslova
praskala ve švech) a věřte,
že nebyli zklamáni.
Vystavené obrazy svědčily
o autorčině talentu
a jejím uměleckém růstu.
Galerií zazněly nádherné
tóny příčné fl étny a klavíru,
o něž se postarali další dva talentovaní
mladí Úvaláci Natálie
Nováková a Martin
Vydra. K příjemné atmosféře
přispělo i skvělé
občerstvení připravené
maminkou Beaty
paní Bárou Kuruczovou
a výborné svatomartinské
víno, které podávala
paní Jitka Kuštová.
Obrazy sršící originalitou
nápadu i zpracování,
úžasná atmosféra, potkání
přátel, pozitivní konfrontace
i obyčejné lidské souznění řadí
výstavu mezi ty, na něž se nezapomíná.
Jana Pospíšilová,
ředitelka MDDM Úvaly
Jakou barvu má souznění?
Nejstarší šachista byl zároveň nejlepším
V říjnu byl v „Domečku“ zahájen
další ročník Velké ceny MDDM
Úvaly v rapid šachu. A protože
se turnaj konal až po uzávěrce listopadového
čísla, přinášíme jeho
výsledky až nyní.
Hezké počasí přilákalo do prostor
MDDM pěknou účast 16 šachistů.
V závěru sedmikolového turnaje
stanul na prvním místě nejstarší
účastník Milan Bartoň, který
vyhrál všechny své partie! To se
nestává v šachových turnajích
často. Druhé místo patřilo Davidu
Karabovi se ziskem 6 bodů a třetí
příčku se 4,5 body obsadil vítěz
loňského seriálu Velké ceny Oldřich
Doležal.
Mezi dětskými účastníky se nejvíce
dařilo velkému šachovému talentu
Martinu Horákovi, který získal 4
body. Jen horší pomocné hodnocení
odsunulo na druhé místo Michala
Šetku a na třetí Timothyho
Fernanda, kteří také získali 4 body.
Na závěr turnaje všichni účastníci
obdrželi diplomy a sladké ceny –
to je již takový pěkný zvyk na našich
turnajích.
Druhý turnaj VC MDDM Úvaly
se koná v sobotu 13. prosince
od 14 hodin a rádi na něm uvítáme
všechny příznivce šachu
z Úval i okolí. Přihlášky, prosím,
posílejte na emailovou adresu.
Petr Slavík
Tančili jsme na ME a MS WADF
v Liberci
Ve dnech 30.10.–2. 11. 2014 se
konalo Mistrovství světa – Latinofestival
& Urban Street Dance
a Mistrovství Evropy Contemporary
Ballet pořádané světovou
taneční organizací WADF v České
republice v centru Babylon
v Liberci. V letošním roce se ho
účastnily pouze dětské a juniorské
formace, v sólech startovala
za dospělé jen jedna soutěžící
ve streetu, takže proti loňsku, kdy
jsme měli 20 startů, letos jsme
startovali pouze 7x. Přesto se soutěže
účastnilo 87 tanečníků.
TS Rytmus byla úspěšná a dovezla
si řadu ocenění.
Naši tanečníci na šampionátu
získali třikrát titul mistra Evropy
a zlaté medaile, jedenkrát vybojovali
stříbro v disciplíně Contemporary
Ballet.
V disciplínách MS v Urban Streeet
Dance jsme získali jednou
stříbro a jednou 6. místo ve fi nále
sólových disciplín. Pochvalu si
zaslouží nejen ti nejlepší, ale i tanečníci,
kteří medaile nezískali,
protože bojovali z plných sil a odvedli
výborné výkony.
Contemporary Ballet
1. místo – Large teams mini děti RI B – Žabí baletky
– choreografi e A. Navrátilová
1. místo – Showcases děti RII – Veni Domine
– choreografi e A. Navrátilová
1. místo – Showcases junioři RIII B – Tanec v srdci
– choreografi e A. Navrátilová
2. místo – Large teams děti RI A – Zvuky džungle
– choreografi e A. Navrátilová
4. místo – Large Teams junioři RIII A – Na dosah
– choreografi e S. Kubaričová
Urban Street Dance
2. místo – Large teams junioři Džuniorz – Groove Your Body
– choreografi e David Procházka
6. místo – sólo dospělí – ženy – Míša Hauková
Alena Navrátilová
➜ ➜ ➜ strana 16
16
zprávy z MDDM Život Úval 12/2014
➜ ➜ ➜ ze strany 15
Vážení příznivci lidové tvorby,
pojďte se na chvíli zastavit v této
tak překotné době a zkuste
si s námi prožít zlomek
předvánoční atmosféry jako
za časů našich babiček.
Členky Klubu lidové tvorby
Praha si pro vás připravily
ukázky starých technik
a zájemci si je mohou zkusit.
Srdečně vás zvu 11.–13. 12.
do sálu DPS Úvaly
Jana Pospíšilová
17
Život Úval 12/2014 zprávy z MDDM
➜ ➜ ➜ strana 16
školství
Základní škola Úvaly je zapojena jako partner v rámci realizace projektu
s názvem
Digitální věk ve školách
reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0043
Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
Projekt byl podpořen v rámci výzvy
IPo – Oblast 1.3 (výzva 51) –
1.3 Další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení a jeho
výstupy pomohou rozvoji nabídky
dalšího vzdělávání směřujícího
ke zvýšení konkurenceschopnosti
na trhu práce středočeského
kraje a Ústeckého kraje.
Hlavním cílem projektu je zvýšení
kvalifi kace a odbornosti
pedagogů z regionů Středních
Čech a Ústecka v oblasti využívání
ICT ve výuce. Vyšší
vzdělaností pedagogických pracovníků
se zvýší zájem o další
vzdělávání všech pracovníků
škol, dojde ke zvýšení odborných
kompetencí a dovedností
pedagogických i nepedagogických
pracovníků škol, k modernizaci
výuky a snížení odchodu
pedagogických pracovníků
mimo pedagogickou oblast právě
prostřednictvím nového, nastaveného
a efektivního způsobu
systému rozvoje lidských zdrojů
pedagogických pracovníků.
Pedagogové budou moci nahlédnout
hlouběji do vybraných
témat ICT v dalším vzdělávání
a získat pro školu 20 dotykových
notebooků.
Dílčí cíle projektu:
– zavést efektivní způsob vzdělávání
formou best practice
– zavést ve školách roli „metodika
ICT“
– na základě evaluací určit další
rozvojové potřeby ve vzdělávání
ve využívání ICT ve výuce
– podpořit vzdělávání pedagogů
se zvoleným ICT zařízením.
Ing. Blanka Morávková
Výlet do Národního technického
muzea v Praze
V říjnu jsme zamířili do Národního
technického muzea v Praze,
které je otevřeno po velké
rekonstrukci v původní budově
na Letné. Se zájmem jsme si
prohlédli expozice dopravy, architektury,
stavitelství, astronomie,
tiskařství a jiných tematických
výstav.
V expozici Měření času jsme viděli
nejrůznější časoměrné přístroje,
jako jsou sluneční, vodní,
ohňové a přesýpací hodiny, také
množství mechanických kolečkových
hodin.
V sále Astronomie nás nejvíce zaujal
meteorit nalezený roku 2005
v Argentině, starý téměř 5 000 let.
Dále přístroje používané v astronomii
16. – 17. století, kdy v Praze,
sídelním městě císaře Rudolfa
II., pracovali nejvýznamnější astronomové
doby – Tycho Brahe
a Johannes Kepler. V expozici
Chemie kolem jsme zase měli
možnost nahlédnout do alchymistické
dílny z doby tohoto panovníka.
18
školství Život Úval 12/2014
➜ ➜ ➜ ze strany 15
Ve třetím patře je umístěno funkční
televizní studio, které v letech
1997 až 2011 sloužilo pro každodenní
vysílání zpravodajství
na Kavčích horách. Děti si tu postupně
vyzkoušely roli televizního
redaktora.
Poutavý historický příběh automobilové,
motocyklové, cyklistické,
letecké a lodní dopravy
v českých zemích se nám
představil v rozsáhlé expozici,
umístěné v 70 m dlouhé a 14 m
vysoké hlavní muzejní dvoraně.
Nechybí tu nablýskané parní
krasavice, staré i novější automobily,
nejrůznější modely
motocyklů, letadel, lodí i válečná
technika. Děti nejvíce zaujal
automobil, ve kterém se vozil
sám prezident T. G.
Masaryk.
Čas v muzeu nám
rychle ubíhal a my
jsme museli pospíchat
na vlak, a tak zůstalo
ještě mnohé k vidění,
proto se sem určitě ještě
vrátíme.
Třída S2
Historie a 5. A
V letošním školním roce jsme se
ve třídě 5. A rozhodli, že se podíváme
na zoubek historii českého
národa. Nejenže oprášíme znalosti,
které už máme, ale především
se dozvíme něco nového a zajímavého
z české historie.
A nejlepším místem, kde začít,
pro nás byl Pražský hrad a celý
jeho areál. Zde se tvořily dějiny
a váže se k němu mnoho legend
a strašidelných příběhů. Návštěva
tohoto místa pro nás byla skvělým
zážitkem také proto, že nás
prováděla výborná průvodkyně.
Abychom slyšeli každé její slovo,
měli jsme sluchátka, která nás
také moc bavila.
Dalším místem, které jsme navštívili,
bylo Národní divadlo, které
jsme prošli přes suterén, hlediště,
lóže a balkóny až po terasu, ze
které je krásný výhled na Prahu.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého
z jeho historie od položení
základního kamene přes požár
a jeho obnovu až po současnost.
Z nejvyššího balkónu, který je
17 m nad hledištěm, se nám točila
hlava, ale stálo to za to.
Stále plánujeme další výlety. Nejen
za historií, ale také za kulturou,
o které se s vámi zase rádi
podělíme.
Jitka Hloušková a 5. A
Sběr papíru
V říjnu proběhl na naší škole tradiční
sběr starého papíru, který by
měl jak podpořit třídění odpadů
v domácnostech a následnou recyklaci
surovin, tak pomáhá škole
získat určité fi nanční prostředky.
Společně s papírem nám fi rma
vyváží také hliník (především plechovky
od nápojů), který je možné
do školy přinášet průběžně.
Takže několik číselných
údajů: Podařilo
se vybrat 7 640 kg papíru.
Hliníku se nasbíralo
20 kg.
Finanční prostředky získané
ze sběru se rozdělují
poměrem tříd mezi 1.
a 2. stupeň. První stupeň
za tyto peníze většinou
pořizuje pomůcky do výuky.
S penězi 2. stupně
hospodaří školní parlament
– žáci, kteří jsou svými třídami
zvoleni.
DĚKUJEME VŠEM RODINÁM,
KTERÉ PAPÍR ČI HLINÍK v jakémkoli
množství PŘINESLY. ☺
Děkuji taktéž svým obětavým pomocníkům
z 8. a 9. ročníku, kteří
asistovali při přebírání a ukládání
papíru. ☺
Jana Šetková
Sběr kaštanů a žaludů
Na podzim každého roku probíhá
u nás ve škole sběr žaludů a kaštanů.
Děti je ve volných chvílích
sbírají a ráno nosí do školy. Vědí,
že sbírají pro lesní zvířata, učí
se pomáhat živým tvorům, které
čeká dlouhá zima.
Letos se dětem podařilo nasbírat
1 396 kg kaštanů a 173 kg žaludů.
Dík patří dětem, jejich rodičům
a paní učitelce Jaklové, která
celý měsíc od dětí kaštany vybírala.
Mgr. Lenka Foučková
Co bych byla, kdybych byla kámen…
Byla bych křemen, nebo přírodní
křída.
Křemen jsem si vybrala, protože
má hezkou světlou barvu a třpytí
se. Líbí se mi, jak tam jsou uspořádané
ty malé blyštivé krystalky,
které jsou členité, různě veliké
a vysoké – jako je někdy můj život.
Je tam mnoho propastí, ale
vždy se z nich zas rychle, nebo
pomalu vyškrábu zpět nahoru.
Křídu jsem si vybrala, protože je
příjemně hladká, až semišová. Má
krásnou bílou barvu a ráda s ní
píši na tabuli. Když jsem si vybírala
kámen, křída mi připadala
taková příjemná na pohled a ani
jsem se nerozmýšlela a vzala jsem
si ji.
Křemen i křída jsou světlé kameny
a ty mám ráda, protože v nich
vidím pozitivní napětí. Černé jsou
také pěkné, ale na mě moc drsné
a některé i negativní.
Každý den bych si vybrala asi jiný
kámen, ale dnes mi přišly křemen
a přírodní křída jako ty nejlepší.
Michaela Krajíčková, 9. A
Václav Havel a Sametová revoluce
Třída 3. A navštívila výstavu
k výročí Sametové revoluce. Ačkoliv
již od té doby uplynulo 25
let, jedná se o součást našich dějin,
kterou by měl znát opravdu
každý, malý i velký. Tímto bychom
moc chtěli poděkovat panu
Jiřímu Štorkovi, který výstavu
krásně připravil a třeťáčkům vše
perfektně přiblížil a vysvětlil.
Děkujeme.
Šárka Zahrádková, tř. uč. 3. A
Výstava v Úvalech
Se školou jsme šli na výstavu
k 25. výročí „Sametové revoluce“
a k 3. výročí úmrtí Václava Havla.
Výstava byla velmi poučná a dozvěděl
jsem se spoustu nového.
Uspořádání výstavy se mi líbilo.
Na výstavě byly fotografi e prezidentů,
ale dvě z nich byly otočeny.
Dále tam byla spousta panelů,
na kterých byly články z novin
a plakáty s podpisy, dokonce tam
byly i klíče na znamení Sametové
revoluce. S instalací výstavy panu
Štorkovi také pomáhaly mé tři
spolužačky.
Marián Vondrák, 9. B
„Věda nás baví“ na Základní škole
v Úvalech
V tomto školním roce se téměř
devadesát žáků přihlásilo
do kroužků „Věda nás baví“.
Žáci pracují každý týden jednu
hodinu v osmi kroužcích pod
vedením Mgr. Růženy Kondelíkové,
Ing. Dany Misárkové
a Ing. Blanky Morávkové. Žáci
dosud zvládli šest náročných témat.
V tématu o sopečné činnosti si
žáci vytvořili modely sopek, které
opravdu intenzivně „soptily“.
A právě na těchto modelech se
prakticky seznámili se sopkou
a sopečnou činností. Dalším zajímavým
námětem byl magnetismus.
Žáci si vyzkoušeli, jak
magnetismus funguje, pohráli si
i s levitující kancelářskou sponkou,
19
Život Úval 12/2014 školství
➜ ➜ ➜ strana 19
sport
jev dokáží vysvětlit. Sestrojili jednoduchý
kompas, který fungoval.
(Na toto téma byla jedna hodina
opravdu málo.) Statická elektřina
poháněla lodičku, „přilepila“ balónky
na tabuli, umožnila pomocí
ruky (bez dotyku) zvednout balónek
do výšky a další. Děti z kroužků
odcházely se zelektrizovanými
vlasy a hlavně spoustou prakticky
získaných znalostí. Při zkoumání
polohové a pohybové energie si
žáci vyrobili katapult, který střílel.
V tématu povrchové napětí se
dětem nejvíce líbil pokus Mléčný
shake. Součástí je i prohlubování
vztahu k přírodě a hledání způsobů,
jak přírodu chránit. Dále žáci
sestavili i funkční přistávací modul,
který sloužil k bezpečnému
přistání „posádky“.
Žáci si procvičují práci v týmu,
prohlubují si své znalosti z fyziky,
geologie a techniky. V dalších tématech
se budou zabývat i chemií
a biologií. Tato forma poznávání
je baví, říkají, že se na další hodiny
těší. Věřím, že budou pokračovat
i ve druhém pololetí školního
roku. Další zájemci z řad žáků
prvního stupně jsou vítáni. Bližší
informace naleznete na www.vedanasbavi.
cz.
Mgr. Růžena Kondelíková
Volby ve třídě 4. D
Ve vlastivědě jsme zrovna probírali
„státní správu“, když se blížily
komunální volby. A protože je
vždy lepší zažít si vše na vlastní
kůži, rozhodli jsme se, že si jedny
takové dětské volby ve třídě uděláme.
Děti si nejdříve vytvořily
své „dětské“ občanské průkazy,
potom se rozdělily do čtyř skupin,
vymyslely názvy volebních stran,
vytvořily plakáty, kde měly svůj
volební program, který před celou
třídou prezentovaly a obhajovaly.
Nakonec sestavily kandidátku své
strany. Pomocí losu si děti zvolily
tříčlennou volební komisi. V den
voleb se malí voliči museli prokázat
volební komisi platným občanským
průkazem, obdrželi své
hlasovací lístky, na kterých podle
instrukcí křížkovali strany
nebo jednotlivé kandidáty,
a poté proběhly
tajné volby. Nakonec
volební komise zkontrolovala
všechny volební
lístky, vyřadila dva neplatné
a sečetla platné
hlasy. Všichni jsme už
netrpělivě čekali na vyhlášení
výsledků. Starostkou
třídy byla zvolena
Míša, místostarostkou
Lucka, druhým místostarostou
Vojta a členy zastupitelstva
Andrejka, Róza,
Honza a Kuba. Musím
děti moc pochválit, vytvořily
krásné plakáty včetně
programů, prezentace
měly perfektně připravené,
dokázaly odpovídat
i na zvídavé otázky svých
spolužáků a celé volby
prožívaly opravdu naplno.
„Volby nás moc bavily,
připadali jsme si jako dospělí,“
řekli žáci po ukončení
voleb.
Zorka Marečková,
třídní učitelka 4. D
VOLBY, jak je popsala nově zvolená
„starostka“ Míša:
V úterý jsme začali s přípravou
voleb. Povídali jsme si o nich
a říkali si, jak to tam probíhá. Vytvořili
jsme si občanské průkazy
a rozdělili jsme se do volebních
stran. Každá strana si udělala
plakát a napsala tam svůj název
a program.
Ve čtvrtek každá strana prezentovala
svůj program. Potom jsme si
vylosovali volební komisi a v pátek
jsme mohli volit.
Všem se to moc líbilo.
Co chystáme na prosinec
1. 12. Setkání pedagogů s autorem učebnice dějepisu nakladatelství
Fraus
Vánoční příběh – S1
2. 12. Kyberšikana – beseda pro 7. A,B,C
Setkání Etického týmu školy
3.–5. 12. Botanická zahrada PřF UK – 7. A,B,C
12. 12. Divadlo v Dlouhé – 3. A,B,C,D
12.–13. 12. Tajná akce – Spaní pod vánočním stromkem – 6. B
17. 12. Moderní je nekouřit – beseda pro 6. A,B
Vánoce v Domově seniorů v Úvalech – 4.D
Vánoce pro seniory v DPS – 3.B
Výroba přání pro seniory – děti školní družiny
18. 12. Vánoční koncert – vystoupí sbor a sólisté ZŠ v Domě
volnočasových aktivit č. 65
22. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny
Mgr. Lenka Foučková
Filip Březina – reprezentant ČR v házené
do 18 let a člen extraligové Dukly Praha
Na Filipa Březinu mne upozornil
„osud“. Shodou okolností jsem
trénoval jeho maminku Věrku Felbábovou
– Březinovou ve volejbalovém
týmu juniorek Olympu Praha,
kde dělala kapitánku a byla
vždy velmi zodpovědná a spolehlivá.
Také jeho otec byl špičkový
házenkář.
S Filipem jsem se setkal na krátkém
informativním rozhovoru a výsledek
je uveden v dalším textu.
Sportovní životopis:
Jmenuji se Filip Březina a je mi
17 let. Pocházím z Úval u Prahy
a momentálně hraji házenou
za Duklu Praha.
S tímto sportem jsem začínal
v první třídě v oddílu TJ Chodov.
Po roce se moje kategorie na Chodově
zrušila a my jsme se spojili
s dívčím klubem TJ Háje. Tam
jsem však také moc dlouho nepobyl
z důvodu smíšených družstev.
A tak jsem zamířil do klubu
HC Sparta Praha. Tam mě dostal
na starost trenér Karel Jindřichovský,
bývalý hráč Dukly Praha a reprezentant.
Jelikož v klubu nebyla
20
sport Život Úval 12/2014
➜ ➜ ➜ ze strany 19
má věková kategorie, hrál jsem
s kluky o 3 roky staršími.
Po roce jsem v tomto klubu skončil,
protože se zrovna zakládal
tým pro moji věkovou kategorii
v Úvalech, a tak jsem přešel sem.
Zde jsem dostal za trenéra svého
známého Jiřího Drába ml. V tomto
týmu jsem strávil 5 let. Za největší
úspěch klubu považuji 4.
místo na největším halovém turnaji
mládeže na světě, na Prague
handbal cupu.
Na konci starších žáků jsem opět
změnil klub a odešel jsem do prvoligového
týmu Dukly Praha.
Zde působím již 4. rokem. Za tuto
dobu jsem měl možnost hrát pod
6 trenéry. Začínal jsem v mladším
dorostu, kde mě vedl Jiří Kotrč,
též bývalý vynikající házenkář
a reprezentant. Z mého pohledu
mi tento trenér nejvíce pomohl
v celkovém hráčském rozvoji.
Ve starším dorostu jsem dostal
Pavla Faráře, kterého po roce
přesunuli na post manažera klubu
a přišel k nám z A týmu trenér
Pavel Pauza, kterého mám i nyní.
Sportovní úspěchy:
Za svůj dosud největší úspěch považuji
mé působení v dorostenecké
reprezentaci ČR do 18 let. Pozvánku
jsem dostal na začátku staršího
dorostu. Odcestoval jsem na první
seznamovací kemp, kde si trenéři
chtěli pouze vyzkoušet různé hráče,
kteří by mohli reprezentovat
Česko. Velice mě potěšilo, že jsem
byl vybrán i na všechna další soustředění
a posléze také na zápasy
kvalifi kace na mistrovství Evropy.
Kvalifi kace proběhla ve Španělsku
a ve skupině jsme měli domácí
Španěle, Ukrajinu a Litvu. Z této
skupiny jsme postoupili na Evropu
z druhého místa po úžasném vítězství
nad Ukrajinou, kdy jsme ještě
o poločase prohrávali o 6 gólů. Bohužel
samotné mistrovství Evropy
se nám vůbec nepovedlo a vyhráli
jsme pouze nad Makedonií. Celé
mistrovství vyhrála Francie.
Na základě mých výkonů v dorostenecké
reprezentaci a také v domácí
soutěži 1. ligy staršího dorostu
jsem byl přibrán do extraligového
družstva mužů Dukly Praha. Přestože
je toto družstvo celkově velmi
mladé, jsem zde se svými 17 lety
nejmladší. Od nové sezony vede
družstvo Jan Josef, opět bývalý
reprezentant v házené, který je zastáncem
systému postupného začleňování
mladých hráčů do týmu.
Proto dostávám i přes
svůj nízký věk relativně
dost příležitostí v nejvyšší
soutěži.
Studium a běžný
život:
Z toho, co jsem výše
popsal, vyplývá, že se
házené věnuji vrcholově.
Každý týden mám 5-7 tréninků
a k tomu ještě o víkendu většinou 2
zápasy. Je to velmi časově náročné
a někdy dost vyčerpávající. Každý
den vstávám kolem 6. hodiny ráno
a jedu do školy, odtud pak rovnou
na trénink a domů se vracím nejdříve
okolo 9. hodiny večerní. Takhle
se to opakuje celý týden. Nemám
tedy skoro žádný čas pro další aktivity.
Učím se zejména ve vlaku
a na cestách za dalšími zápasy.
Ve škole naštěstí zatím nemám žádné
větší problémy a profesoři moji
sportovní aktivitu podporují.
Plány do budoucnosti:
Házenou hraji již dvanáctým
rokem a stále
mě velmi baví. Rád
bych v tomto sportu
dosáhl větších úspěchů
spojených především
s nejvyšší ligovou soutěží
a případně reprezentací
ČR. Také bych
se rád v budoucnu,
pokud to bude možné
a bude se mi dařit, podíval do nějakého
zahraničního klubu, nejraději
do Německa nebo do Francie.
Závěrem bych rád poděkoval všem,
kteří mě v mé sportovní činnosti
podporují, především rodičům.
Celý článek na základě mých
požadavků vypracoval Filip sám
a jsem na jeho práci velmi pyšný.
Jsem totiž přesvědčen, že pouze
kolektivní sport připraví mladého
člověka nejlépe na běžný život.
Naučí ho spolupracovat a poučit
se z porážek a nepřeceňovat vítězství.
Myslím si, že rodiče, ale i město
Úvaly mohou být na tohoto mladého
muže pyšní. Je spolehlivý
a dochvilný a nepodceňuje nutnost
důležitosti vzdělání. Přeji mu
hodně úspěchů a splnění všech
přání. Bude to nelehká cesta, ale
má všechny předpoklady je splnit.
Na základě podkladů
od Filipa Březiny zpracoval
Ing. Petr Jankovský
Sport Úvaly na Mistrovství světa
JKA 2014
Ve dnech 17.–19. října
se členové Sport Úvaly:
Martin Přech a Miloš Ulrich
zúčastnili 13. ročníku
Funakoshi Gichin Cupu
v Tokiu, což je Mistrovství
světa JKA (Japan Karate
Association).
Šampionátu se zúčastnilo
53 států, konkurence
mezi závodníky byla
ohromná. Česká výprava
přivezla 2 bronzové
medaile. Petra Cífková
vybojovala 3. místo v kumite
žen a Josef Pacovský
3. místo v kumite junioři
16–18 let.
Závodníci Sport Úvaly podali
také výborné výsledky:
Martin Přech získal výborné
8. místo v kata junioři
11 let a 9.–16. místo v kumite
junioři 11 let a Miloš
Ulrich vybojoval nádherné
9. –16. místo v kata junioři
15 let.
Oběma závodníkům moc gratuluji
a děkuji za vzornou reprezentaci
našeho klubu.
Mgr. Jana Konečná
Reprezentanti Ulrich, Přech a Zach
První ročník Velké ceny Kadaně
poctilo svou účastí přes 200 závodníků.
Úvalský tým ladil formu
na předcházejícím podzimním
soustředění. Na svůj první velký
start vyrazila nová generace
závodníků a byli velmi úspěšní.
Jakub Režňák vyhrál soutěž
kata i kumite a získal tak
i ohromný pohár. Minižáci Jakub
Režňák, Vojtěch Zvoníček
a Filip Pantůček vybojovali 3.
místo v kata týmu. V mladších
žákyních utvrdil své postavení
kata tým ve složení: Magdaléna
Krajíčková, Sára Konečná
a Marie Čadová. Sára Konečná
obsadila 2. místo v kata
individual. V mladších žácích
probíhaly tvrdé souboje už
od začátku. Chlapci podali výborný
výkon v kata týmech:
Jakub Coufalík, Filip Konečný
a Tomáš Wenigr skončili na 3.
místě. V kumite individual
dokázali získat 2. místo Filip
Konečný a 3. místo Jakub Coufalík.
Všichni „Úvaláci“ podali výborný
výkon. Moc jim děkuji za vzornou
reprezentaci klubu.
Mgr. Jana Konečná,
předsedkyně Sport Úvaly
Vítěz kombinace Jakub Režňák
Velká cena Kadaně – úspěchy
talentu Sport Úvaly
21
Život Úval 12/2014 organizace a spolky
JSDHO Úvaly získala titul DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2014
Od čtvrtka
13. list
o p a d u
je známé
pořadí fi –
nalistů ankety Dobrovolní hasiči
roku 2014, kterému předcházelo
téměř dvouměsíční hlasování
veřejnosti. Ve čtvrtek v podvečer
byly za účasti všech zástupců jednotek
a sborů dobrovolných hasičů
z fi nálového kola na jevišti Městského
divadla Brno vyhlášeny výsledky
letošního ročníku ankety.
Průběh galavečera, který uváděl
Petr Rychlý a Jana Musilová, byl
důstojným poděkováním
za práci dobrovolných
hasičů, doprovázený
uměleckým vystoupením
patronky ankety Ilony
Csákové a dalšími
umělci, např. Evy Farné,
Marka Ztraceného,
Lukáše Pavláska, skupiny
Support Lesbians
či Jiřího Zonygy. To vše
za přítomnosti kamer
České televize.
Do ankety Dobrovolní
hasiči roku 2014 se
přihlásila i naše úvalská
jednotka SDH obce
Úvaly. Naše jednotka
byla vybrána odbornou
porotou z více jak 200
nominovaných jednotek
a sborů, a tím i zařazena
mezi pět nejlepších jednotek
pro oblast sever-střed Čech.
Zásadním hodnotícím kritériem
odborné poroty pro jednotky
sborů byla profesionalita prováděných
zásahů. Na konečném
pořadí se potom podílela široká
veřejnost, která svými hlasy v zásadě
rozhodla.
Naše jednotka SDH Úvaly se
stala vítězem pro oblast severstřed
Čech s celkovým počtem
942 hlasů a získala tak titul
DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU
2014. Jako vítězi jsme si z Brna
odvezli skleněnou hasičskou
helmu vyrobenou ve sklárnách
Nižbor, výhru 70 tisíc Kč, profesionální
radiostanici Hytera
a profesionální zásahový tablet
GINA.
Záznam z galavečera s předáváním
cen byl vysílán na ČT 1
v sobotu 15.listopadu ve 14:25
hodin a nyní ho můžete zhlédnout
na webových stránkách
http://www.ceskatelevize.cz/porady/
10615643753-dobrovolni-
-hasici-roku-2014/31429232015
Touto cestou bych velice rád poděkoval
hlavně všem členům,
kteří svou dobrovolnou, nicméně
profesionálně prováděnou
prací zajistili jednotce možnost
získat tento prestižní titul. Poděkovat
musím i jejich rodinám,
bez jejichž podpory a tolerance
by se neobešli. Také bych rád
poděkoval vedení města Úvaly
a pracovníkům městského úřadu,
kteří nám vždy vycházejí vstříc
a zajišťují nám dobré materiální
podmínky pro naši dobrovolnou
činnost.
Rád bych samozřejmě velmi poděkoval
i všem, kteří nám do ankety
poslali svůj hlas a dopomohli
nám tím k vítězství.
Vaší podpory si velice vážíme.
Petr Rytina
velitel JSDH Úvaly
Agentská výprava skautů
do Nymburka
O víkendu 7.–9. 11. 2014 se
34 členů našeho střediska vydalo
na výpravu do Nymburka
na skautskou základnu Tortuga.
Celý víkend jsme si hráli na tajné
agenty a řešili zapeklitý případ
Clyda Waterse, nechvalně proslulého
překupníka umění, který přijel
do Nymburka, aby zde uzavřel
svůj poslední, největší obchod –
prodej vzácné amforky z antiky.
V sobotu nás čekal tvrdý výcvik.
Mladí vyšetřovatelé si vyzkoušeli
různé disciplíny
– práce s vysílačkami,
střílení ze vzduchovky,
fyzická zdatnost, sebeobrana,
snímání otisků
prstů… Během dne se
k nám přidali rodiče
dětí, kteří si vyzkoušeli,
jaké to je, když jsou
sledováni tajnými agenty.
Sledování rodičů se
ale rychle změnilo ve sledování,
zatčení a vyslýchání podezřelého
pana K. Od něj jsme zjistili důležité
informace o předání amforky.
A v neděli jsme pomocí speciální
jednotky provedli zatčení
zločince Waterse. Vše nakonec
dobře dopadlo, amfora byla zachráněna,
agenti byli po zásluze
odměněni a domů odjížděli plni
zážitků.
Za úvalské skauty Max Kovykov
a Tereza Glocová
Betlémské světlo 2014
I letos vám úvalští skauti a skautky
přivezou na sváteční stůl Betlémské
světlo. Chcete-li se i vy připojit
k miliónům lidí, kterým o svátcích
na stole plápolá plamének zapálený
v Betlémě a přenášený skautskou
štafetou po celé Evropě, zastavte
se 23. 12. 2014
u našeho stánku
na náměstí Arnošta
z Pardubic
mezi 18.–20.
hodinou.
Jaromír Gloc
22
organizace a spolky Život Úval 12/2014
Memoriál Josefa Slavíka – rybářské
závody 2014
O víkendu 27. a 28. září 2014 proběhly
na rybníku LHOTÁK závody
v lovu udicí členů kroužku
mladých rybářů a členů seniorů
rybářské organizace ČRS v Úvalech.
Účelem závodů je poskytnout
členům rybářské organizace
sportovní vyžití a výboru organizace
informaci o rybí osádce před
podzimními výlovy.
V sobotu 27. září se na startu sešlo
19 mladých rybářů. Bylo uloveno
93 kusů ryb.
První kolo se chytalo na položenou,
druhé na plavanou.
Pořadí prvních třech závodníků:
1. Jirka Jeřábek 463 bodů
2. Tereza Tůmová 437 bodů
3. Jakub Chomát 385 bodů
Cenu za největší
rybu si odnesl opět
Jirka Jeřábek. Chytil
kapra 52 cm.
Hodnotné ceny
předal závodníkům
předseda MO ČRS
Úvaly Vlastislav
Kolařík.
V neděli 28. září
se na startu závodu
seniorů sešlo 22
závodníků.
1. Miroslav Novák
2. Jindřich Říha
3. František Doubek
Při hodnocení obou soutěží se
1cm délky ulovené ryby hodnotil
jako 1bod.
Během obou závodů bylo účastníkům
podáváno občerstvení z prostředků
místní organizace ČRS
Úvaly, pro seniory tradiční úvalský
kapr s bramborovým salátem.
Účast byla hojná, počasí přálo
a celá akce proběhla v příjemné
atmosféře. Obě soutěže lze hodnotit
jako zdařilé.
Roman Petříček
Drakiáda 2014
V sobotu 25. října jsme v Úvalech
již podruhé uspořádaly Drakiádu.
I přes ne zcela příznivé
počasí, kdy panovala zima a takřka
bezvětří, jsme si akci užily
nejen my, maminky z Mámy
v Úvalech, ale i děti a rodiče,
kteří na akci přišli. K vidění
bylo okolo padesáti krásných
a zajímavých draků, ze kterých
jsme díky porotě vybraly deset,
jejichž majitelé získali krásnou
cenu, perníkovou medaili ve tvaru
draka a diplom.
Pro děti jsme připravily soutěže
jako stavění plechovek, jízda trakařem
za pomoci rodičů, skákání
v pytli, hledání pohádkových postaviček
a hod míčkem. Tím, že
děti splnily jednotlivé hry, získaly
malou odměnu.
Protože nefoukal vítr, který by
vynesl draky dostatečně vysoko,
bylo k vidění spousta běhajících
dětí i rodičů, a dokonce i jedna rodičovská
štafeta, ve které si tatínci
předávali jednoho draka. Pobavili
tím nejen své děti, ale
i ostatní přihlížející.
Pro ty, kteří se chtěli
v chladném počasí zahřát,
byl připraven oheň,
pro mlsné jazýčky zase
stánek s dobrotami.
Akce se zúčastnilo přes
padesát dětí a my bychom
velice rády poděkovaly
za skvělou účast.
Naše díky patří také
úvalským skautům a samozřejmě
maminkám ze spolku Mámy
v Úvalech.
Věříme, že se vám naše akce líbí,
a budeme se těšit, až se na některé
z dalších opět setkáme.
Jana Procházková
a Kateřina Topinková
Lampionový průvod
Lampionový průvod v Úvalech
– u Horoušánek se uskutečnil
1. listopadu 2014. Světýlka, dýně,
lampiónky, děti v kostýmech,
ke kterým se přidali i dospělí,
děti se zářícími očky, ale později
i brečící, že chtějí domů a je jim
zima, to všechno se dalo vidět
u nás na lampionovém průvodu.
Když jsme se sešli všichni, bylo
nás opravdu hodně, vydali jsme
se na malou noční procházku. Přitom
jsme v dálce zahlédli nějaká
světýlka. To neuhádnete, co jsme
tam našli: vzácný strom Bonbónovník!
A když se nikdo nedíval,
utrhli jsme si pár vzácných plodů
– bonbónů a báječně si pochutnali.
Když jsme se vrátili na místo
startu, čekal nás strašidelný poklad.
Abychom si pro něj mohli
dojít, museli jsme říct básničku.
Všichni byli z pokladu nadšení.
Nakonec jsme u ohně zakousli
výborné občerstvení. Za všechny
děti děkuji všem, co se účastnili,
a dospělákům, co akci připravili.
Áma Engelmaierová 5. B
Pozvánka na výlet
Občanské sdružení Klub důchodců
Úvaly zve zájemce na prohlídku
Skanzenu v Přerově nad Labem
a na Mikulášské trhy v Lysé
nad Labem. Zájezd se koná dne
5. 12. 2014 (pátek).
Odjezd od nádraží ČD v Úvalech
v 9.15 hod. s možností nastoupení
na zastávce Skeříkov v 9.00
hodin a v 9.05 hodin na autobusové
zastávce u nákupního centra
PENNY v Úvalech. Přihlásit se
můžete vždy ve středu od 14 do
15 hodin u pí Havlíkové v sálku
Domu s pečovatelskou službou
v Úvalech, nám. Svobody 1570
nebo u pana Loskota na Slovanech.
Kdo se nestihne přihlásit,
může přijít na zastávky autobusu
ve stanovený čas.
Havlíková Eva,
o. s. Klub důchodců
Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce
2015 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti všem
spoluobčanům.
Přejí členové a členky
Klubu důchodců Úvaly, o. s.
23
Život Úval 12/2014 organizace a spolky
Klub náhradních rodin RC Routa Čelákovice: klub pro
osvojitele, pěstouny a zájemce o náhradní rodinnou péči (NRP)
z řad veřejnosti. Poskytujeme informace a poradenství v oblasti
NRP, uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče, organizujeme
vzdělávání pro pěstouny i zájemce o NRP. Další
informace poskytne Jana Luhanová, tel. 731 172 650, nahradnirodiny@
seznam.cz.
církev
Církev československá husitská v Úvalech
HUSOVA KAPLE V PROSINCI 2014
7. 12. a 21. 12. v 9 h NEDĚLE Liturgické bohoslužby
ADVENTNÍ
25. 12. ČTVRTEK v 9 h HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ – Vánoční
bohoslužba
Radostné prožití svátků vánočních a požehnaný
nový rok všem.
Mgr. Jitka Pokorná, farářka
Názory v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakce, redakční rady ani
rady města. Vydavatel neodpovídá za jejich správnost ani pravdivost.
napsali redakci
Že by to přece jen šlo?
Každý občan Úval, který sledoval
případ výstavby příštího nového
centra pro bojové sporty naproti
masné prodejně U Rejhonů
na rohu Havlíčkovy a Žižkovy
ulice, pociťuje nespíš jistou úlevu.
Úvalský mrakodrap se naštěstí
nekonal, a dokonce celá stavba
postupuje velmi kulturně, dost
bezhlučně, bezprašně a poměrně
rychle. Je ale třeba neprodleně
připomenout, že bez občanského
protestu (a pokud vím, zejména
úsilí p. Dvořáčka), by to tak
rozhodně nedopadlo. Smutné
na tomto pozitivním výsledku
jsou přinejmenším dvě okolnosti.
1. Jak je možné, že architekt se
stavebníkem, kteří stavbu projektovali,
nebrali v úvahu dané podmínky
a mysleli patrně jen na svůj
profi t, tj. asi jak nejvíc zhodnotit
poměrně malou a drahou parcelu
a dát budoucímu provozu ten
největší a nejvýnosnější objem.
2. Jak je možné, že stavební úřad,
který dává povolení ke stavbě, se
patrně vůbec nezajímal o dané
podmínky, kromě velmi diskutabilního
stavebního zákona, který
sice stanovuje, kolik metrů má
být od plotu k plotu či od stavby
ke stavbě, eventuelně možného
„zastínění“, ale vůbec ho nezajímá,
zda to bude k životu a nedejbože
hlavně ke koukání. Nehledě
na tolikrát diskutovanou otázku
parkování mnoha aut, která budou
k objektu směřovat, utěšeně jej
obkružovat a zasahovat do prostoru
kolem domů, kde se bydlí
a kde jistě nikdo nebude nadšený,
že žije se smrdutými auty pod
oknem. Otázka parkování v obci
rozhodně není vyřešená a zřejmě
by se jí mělo zastupitelstvo obce
komplexně zabývat až s dokončením
rekonstrukce železničního
koridoru.
Dobré na tomto pozitivním výsledku
je však to, že „lidi vědí“
a obvykle velmi rychle rozpoznají
různé varianty paskvilu, tedy
toho, co bude ve veřejném prostoru
životu obce spíše škodit než
prospívat. Jiná otázka je, jaké má
občan možnosti nějakému paskvilu
zabránit nebo obhájit něco
dobrého. V případě úvalského
mrakodrapu se to podařilo díky
někomu, kdo mohl být regulérním
účastníkem stavebního řízení
a neváhal dotáhnout věc do konce.
Dá se jistě říci, že důvod byl
nabíledni. Nikomu jinému by asi
v tomto případě stavba přímo
do zahrady nenahlížela a nebrala
slunce. Jenomže právě to je asi
hlavní princip a přednost demokracie
(s odpuštěním). Přirozená
harmonizace soukromého a veřejného
zájmu. Přirozená proto, že
všichni jsme soukromí i veřejní,
všichni máme soukromé zájmy,
ale musíme brát v úvahu, jak naše
tužby zasahují do soukromých
zájmů těch ostatních a jakou hrají
roli ve veřejném prostoru. Banální
poučka o tom, že moje svoboda
nejspíš končí tam, kde začíná svoboda
toho druhého.
Hledat pozitivní kompromisy je
ovšem velmi obtížné, a proto ti
schopnější (všeho) z nás se snaží
uchvátit pozice, kde mohou
prosazovat své zájmy (víceméně
z veřejných rozpočtů) a vydávat
je šalamounsky za veřejně prospěšné.
Pochopitelně je to v zásadě
možné, a proto také tolik
myslících, poctivých, ale bohužel
i dost bezmocných lidí nedůvěřuje
v současné době politikům
a tzv. veřejným zastupitelům: jim
se totiž stále daří prosazovat své
soukromé (nebo skupinové) zájmy
hrazené z veřejných fi nancí,
které jsou vydávány za veřejně
prospěšné a lze obtížně prokázat,
že tomu tak není, pokud se vůbec
někdo v tomto směru odváží namáhat.
Ale dosti obecných úvah. V Úvalech
máme totiž v tuto chvíli další
důkaz paskvilu ve střetu veřejných
a soukromých zájmů, totiž
vznikající řadovou „zástavbu“
u Klánovického lesa. Na výsluní.
Je velmi dobře vidět, kdo byl
„na výsluní“. Majitel pozemku,
který ho nejspíš lukrativně zpeněžil,
co z toho měla obec, nevím,
ale další účastníci, architekti,
stavební fi rmy atd., jistě dost.
Ostrouhal jako vždy řadový občan
Úval, ale bohužel i ti, kdo si
domy zakoupili nebo zakoupí.
Namísto pěkné zástavby, na kterou
by se dalo dívat a kam by se
třeba dalo chodit na procházku
(v Úvalech takových míst moc
není), vzniká podivná spleť domů
typu „každá ves, jiná pes“ a už
sám projekt zase zavání jen ekoprosinec_
24
napsali redakci Život Úval 12/2014
nomismem. Řadové domky (spojené
zdi, jak známo, vždy projekt
zlevňují) s nudlemi na sebe natěsnaných
zahrádek, kde nebude
ani vizuálně ani zvukově únosné
soukromí, na sebe nakumulované
parcely, kde typ nefunkcionalistického
domu vizuálně převálcuje
a reálně zastíní bungalovy atd., to
vše zase svědčí o naprosto bezmyšlenkovitém
a bezkoncepčním
počínání všech odpovědných
účastníků. Ptát se, kdo to povolil,
je nejspíš asi jako ptát se, kdo
způsobil výbuch Etny či Vesuvu.
Poslední dobou se opravdu leckterá
politická rozhodnutí blíží
přírodním katastrofám….
Bohužel musím (a dost nerada)
přiznat ještě jednu smutnou okolnost,
totiž ignoranci architektů,
kteří (nejspíš pro nedostatek
zakázek, a tudíž zase pro pustý
ekonomismus, který se jistě dá
pochopit, neb každý se chce nějak
živit) jsou ochotni postavit
kdekoli cokoli, pokud to není
proti stavebnímu zákonu a proti
lidskosti a někdo je ochoten to zaplatit.
Obávám se však, že některé
projekty jsou opravdu na hraně.
A přitom zejména moderní architektura
byla od počátku nesena
osobnostmi, kterým nebyl vzdálen
étos sociofi lozofi cké estetiky,
kdy se s lidskými sídlišti vytvářely
i socioestetické formy života.
Bohužel i ty měly své paskvily
v podobě odcizených socialistických
sídlišť, jak je všichni známe
(ale v poslední době se s jejich
renovací hledají i ztracená a znovunalezená
pozitiva).
Jsou však i dobré vlaštovky, poselství
jara, v podobě nových zástaveb
poměrně lidských, zejména
na okrajích Prahy, které dokonce
občas vypadají jako živá pulzující
letoviska (bohužel fi nančně pro řadového
občana občas nedostupná).
Kéž by nicméně tyto vlaštovky
přiletěly i k nám do Úval, dohlédly
na rekonstrukci pomyslného centra,
přilehlých komunikací a provázání
všech důležitých životních
funkcí, včetně parkovišť, obchodní
sítě, škol, školek, rekreačních zón,
zeleně a všeho dalšího, co k životu
potřebujeme.
Anděla Horová
zahrajme si šachy
Bílý je na tahu a dá černému mat
3. tahem. Najdete správné řešení?
I když byl bílý král v pozici z minulého
čísla Života Úval poměrně
hodně vzdálený od svých fi gur,
bílý může vyhrát i bez jeho pomoci.
Správný postup je 1.Vg7+
Kxh8 2.Vh7+ Kg8 3.g7! Nyní
černý může hrát buď 3…. Kxh7
4.gxf8D a nebo 3…. Va8 (uvolňuje
místo pro krále) 4.Vh8+ Kxg7
5.Vxa8 vždy s rozhodující převahou
bílého.
Petr Slavík
prosinec 2014
Vítáme nové spoluobčánky
Barbora Rašková
Tomáš Procházka
David Král
Ella Lachmanová
Oliver Horák
Daniel Plaček
Jan Starý
Erik Matyas Herčík
Dominik Němec
Pavel Mařík
Marie Marková
Adéla Havlová
Robin Šimonek
Barbora Černá
Filip Kučerka
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho
města.
společenská
kronika
Prosincová životní jubilea
70 let – Karel Ferkl
Jan Kučera
Zbyněk Skřivan
Alena Pilátová
75 let – František Frühauf
Blanka Malá
Hana Voňavková
Antonín Novák
Eva Drescherová
Jan Křenek
Rudolf Šťastný
Jana Adamová
81 let – Eva Jirovská
Růžena Poživilová
82 let – Vladimír Sušír
83 let – Václav Manda
Josef Zemek
Miroslav Němec
84 let – Anna Jandejsková
Růžena Kolaříková
85 let – František Tuček
86 let – Marie Kováříková
87 let – Miloslava Kaňková
Anežka Pachtová
88 let – Jarmila Šlemrová
89 let – Jiří Kejř
Vladimír Kazda
90 let – Věra Říhová
Všem jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Jiří Drvota
Renata Branná
Ludmila Víšková
Jaroslav Víšek
Oldřich Pálek
Alena Brajerová
Irena Milcová
Helena Krůtová
Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni
ve společenské kronice
(narození, jubilea, úmrtí), ať
tuto skutečnost nahlásí na správním
odboru MěÚ Úvaly, tel.281
091 528, 281 982 485 nebo mobil
723 929 928, vždy do 15. dne předcházejícího
měsíce. Pokud nám
nebude oznámen nesouhlas, budou
tato výročí v Životě Úval uváděna.
Marie Černá – matrikářka
Děkujeme za přání
k narozeninám paní
Miloslavě Martínkové jak
pracovníkům Městského
úřadu Úvaly, tak
i pracovníkům pečovatelské
služby.
Rodina Martínkova
osobní
Dne 22. 12. 2014
uplyne již 10 let, co
jsme se rozloučili s Rudou
Tučkem, který srdcem i duší
patřil do Úval. Kamarádi
a přátelé, vzpomeňte
s námi.
Manželka s rodinou
Franto, odešel jsi!
Bez rozloučení a bez rodiny, která by se postarala. Chtěl bych
Františku Horne, aby se mnou zavzpomínali ti, kteří tě znali, vážili
si tě a měli tě rádi pro tvé upřímné kamarádské srdce!
Se svým truhlářským umem jsi dokázal v podniku Výstavnictví,
léta reprezentovat naši vlast na mnoha významných akcích.
S úctou a tichou vzpomínkou na tebe přítel J. Vorlíček.
inzerce
KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy,
telefon 775 132 921
Zajistím povolení staveb
(i dodatečné)
Nabízím kompletní inženýrskou
činnost, tj. projednání všech
stavebních záměrů se stavebním
úřadem
Ing. Hana Javašová
Tel.: 721 209 532
email:
stavbaporadenstvi@email.cz
Prodám byt 3+ 1/LO
v Úvalech, OV
Lokalita: Maroldova 1397,
vedle MŠ Kollárova.
Bližší informace na tel.:
+420 777 003 096
25
Život Úval 12/2014 inzerce
K pronájmu i ke spolupráci
sklad – dílna – byt v Úvalech.
Tel. 602 272 407
Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský,
Praha-Újezd nad Lesy,
Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355
Volná pracovní místa
Firma TENEL ČR s.r.o.,
provozovna Úvaly nabízí
zajímavou práci na HP:
• servisního technika –
mikroprocesorové řídící
systémy v energetice –
SPŠE, VŠ
• elektronika – návrhy HW,
plošné spoje
• programátora – jazyk C
Kontakt: tel. 281 981 001-5,
E-mail: info@tenel.cz
AUTODOPRAVA
-nonstop-
ODVOZ KONTEJNERY Milan Petružálek
Sutě, odpad, písky Praha 9 – Běchovice
Recyklát, tříděná zemina Český Brod
Přeprava materiálu
MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE
Tel.: 281 931 419,
mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz milanpetruzalek@sute-pisky.cz
POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala
Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088
Pohřební ústav
Pavel Kos
Kde nás najdete?
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1384
(novostavba vedle spořitelny)
Tel. + fax: 321 622 615 nonstop linka: 602 221 511
Email: kos.tismice@seznam.cz
www.pohrebnisluzbykos.cz
26
inzerce Život Úval 12/2014
PODLAHÁŘSTVÍ
Velký výběr vinylových, laminátových a dřevěných
podlah. Prodej podlah včetně příslušenství.
Renovace, nivelace a odborná pokládka podlah.
VZORKOVÁ PRODEJNA OTEVŘENA
PO – PÁ OD 8.00 DO 16.00
po telefonické domluvě otevřeno do 20 h včetně So a Ne
Domex Prag, s. r.o., Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
tel. 272 701 856 mobil: 777 002 913
http://www.domex.cz e-mail: info@domex.cz
RESTAURACE DALMÁCIA GRIL
S radostí vám oznamujeme, že jsme pro vás
připravili celoroční provoz nekuřácké restaurace
Dalmácia Gril. Po celý rok si tak můžete dopřávat
vše, co vám u nás v letní sezoně chutnalo. A kdo jste
ještě neochutnal, neváhejte přijít a vyzkoušet naši
pljeskavicu, čevapčiči, pražmu na grilu nebo Proška
či Travaricu. S potěšením vás uvítáme v nově
zrekonstruovaných prostorách, kde vám nabídneme
chorvatské speciality z grilu a výběr z dalších jídel,
několik druhů ryb včetně grundlí, chorvatská kvalitní
vína a destiláty, příjemnou chorvatskou muziku.
Pro milovníky piva čepujeme světlého Kozla 11,
tmavého Kozla, Plzeň 12.
Zajistíme pro vás oslavu narozenin, večírky, schůze
a další akce, na vaše přání sestavíme vhodné menu.
Těšíme se na vás v areálu Tenis Clubu Úvaly
v ulici Guth-Jarkovského 698, Úvaly.
Otevřeno:
po – čt 12.00 – 22.00
pá – so 12.00 – 23.00
ne – 12.00 – 21.00
Rezervace:
776 808 086, 775 909 096
DOBRO DOŠLI!
27
28
inzerce Život Úval 10/2014

 

Written by