Je Výmola důležitá?

V tomto příspěvku se budeme věnovat dění kolem Výmoly, povodní, nové bytové výstavby… Utratilo se již přes 23 mil. Kč a počítá se s dalšími min. 80 mil. Kč.Podíváme se na obnovu rybníků, hrozbu povodní, nečekané problémy s dešťovou vodou u nové výstavby a plány na další postup jak a kolik ještě takto v Úvalech utratit peněz. Řešení dešťové vody může zásadně ovlivnit i novou výstavbu. Možná je Výmola důležitým bodem úvalské politiky?

Potok Výmola, přestože v něm za normálních okolností líně teče kolem 30 cm, může být zdrojem velkého ohrožení majetku obyvatel i města. Poslední zkušenost s velkou povodní je z roku 2013. Jen o něco slabší povodeň byla zaznamenána v roce 2002 (viz Život Úval 9/200210/2002). Záznamy o dalších menších povodních nejsou systematicky zaznamenané, protože v Úvalech nebyla až do roku 2013 vůbec vedena poviná „povodňová kniha“. Jisté je, že menší povodňové stavy přicházejí poslední dobou častěji a rychleji, a to i několikrát do roka.

Podívejme se co se kolem „vody“ a Výmoly v Úvalech děje v poslední době. Do tří úvalských rybníků (Fabrák, Jámy a Kalák) město v minulých letech investovalo přes 14 mil. Kč.

FOTO:
Fabrák – rybník pod cukrovarem, který Výmola obtéká
Fabrák

Jámy – podél tratě na Přišimaském potoce, vlévá se do Výmoly pod Fabrákem u viaduktu
Jámy

Kalák – na Přišimaském potoce nad rybníkem Jámy, pod Penny
Kalák

Koryto Výmoly zůstává nevyčištěné desítky let a rekonstrukci zřejmě čeká i Horní Úvalský rybník na Škvoreckém potoce, který patří mezi největší úvalské rybníky.

FOTO:
Horní Úvalský
Horní Úvalský

Dolní Úvalský
výlov rybníku

Město je v poslední době nuceno řešit nejen povodně, ale i záplavy (způsobené povrchovou dešťovou vodou). V květnu 2014 došlo po přívalových deštích k opakovanému vyplavení přízemí bytových domů na Nových Slovanech vodou z polí „Hostína“. Situaci řešili úvalští hasiči. Zastupitelé Úval byli o této hrozbě informování již v červnu 2013. Až po záplavě v roce 2014 byl nad Slovany vykopán provizorní zasakovací příkop.

FOTO:
Příkop před obytnými domy. V tomto místě bude nyní zahájena výstavba první etapy bytových domů „Hostín“.
záplava Hostín - příkop

Podobná situace hrozila také výstavbě na zelené louce ve čtvrti U Horoušánek. Město proto nechalo zpracovat projektovou dokumentaci a právě nyní spouští výstavbu „zasakovacího pásu“ (cca 1,73 mil. Kč). Zjednodušeně řečeno jde vlastně o novou škarpu zadržující vodu z polí, která by vyplavila nedávno nově postavené rodinné domy. Investice z rozpočtu města (nikoli developerů) půjde do milionů korun.

FOTO:
plánek trasy pásu kolem obytné čtvrti
zasakovací pás Horoušánky

Další akcí města z poslední doby je výběrové řízení na varovný systém. Pokud očekáváte preventivní systém ochrany před povodní, budete asi zklamáni. Varovný systém, který dokáže s velkým časovým předstihem (min. v řádu hodin) odhalit hrozicí povodňový stav, musí být mj. vybaven srážkoměrnou stanicí měřicí nejen množství, ale i intenzitu srážek vč. srážek sněhových. Z řady historických dat a skutečné situace průtoku vody v korytu (je ovšem nutné měřit na k tomu vhodném místě rovného koryta potoka) pak vznikne skutečný model schopný včas odhalit riziko povodně. V říjnu 2014 proběhlo výběrové řízení „Realizace protipovodňových opatření Úvaly – Lokální výstražný a varovný systém“ (investice 5,3 mil. Kč). Ze zadávací dokumentace byl městem ovšem vypuštěn požadavek na srážkoměrnou stanici (!). Výsledkem tohoto výběrového řízení tak bude pouze nový městský rozhlas a tři čidla snímající hladinu vody na Výmole před mostem staré kolínské silnice, na lávce přelivu Horního úvalského rybníka a na Příšimaském potoce u mostku pod stavebninami Krutský (o povodni se tak informace předá s předstihem v řádu minut).

FOTO:
hladinové čidlo v Houšťce u Staré Boleslavi
hladinové čidlo houšťka

Před závěrem roku 2014 město vypsalo výběrové řízení „Studie proveditelnosti revitalizace vodních ekosystémů v povodí Výmoly – zadržení vody v krajině“. Nejde o projekt nebo vlastní práce, jde o vypracování studie. Tato studie bude výchozím podkladem pro opatření, která budou autorem studie doporučeny. Protože se řeší území celého povodí Výmoly (nejen Úvaly), jde o poměrně důležitý dokument, který může ovlivnit podobu rybníků, úpravu koryta, řešení odtoku dešťové vody i novou výstavbu nejen v Úvalech a nad Úvaly.

Díky úsilí JUDr. Petržílka Ph.D. (ČSSD), jednání s pracovníky Povodí Labe a zhodnocení problému ing. Vrzákem (firma HG Partner Úvaly) nakonec dotace na studii Úvalům přiklepnutá byla. Důležitá je též informace, že navržená opatření budou realizována investorem Povodí Labe s. p. Tehdejší starosta MUDr. Šťastný (ODS) uváděl v žádosti důležité argumenty pro zpracování: „…V případě plánované nové výstavby nesouhlasí Povodí Labe s dalším zaústěním dešťových vod do recipientu vodního toku a nařizuje likvidaci dešťových vod pomocí vsaku. S ohledem na geologii celého území, kdy se těsně pod povrchem nalézají převážně jíly, jílovce a břidlice, nelze v mnoha případech likvidaci dešťových vod pomocí vsaku realizovat. Důsledkem je omezení využitelnosti území a to i v rámci platných územních plánů jednotlivých obcí. /v žádosti se hovoří o obcích Vyšehořovice, Úvaly, Květnice, Sluštice, Březí a Babice/ … Navrhovaná opatření by spočívala ve vytvoření retenčních prostorů, zpomalení povrchového odtoku a vytvoření podmínek pro neškodný přirozený rozliv toků. … Studií dojde k uvolnění dalších potřebných investičních aktivit v oblasti“, píše tehdejší starosta MUDr. Šťastný.

Jaká kritéria nyní rozhodnou o zpracovateli studie? Jediným kritériem je cena. Zpracovatelem studie bude firma s nejlevnější nabídkou. (Samozřejmě po splnění podmínek odbornosti.) Použití pouze cenového kritéria předpokládá, že je v zadání perfekně definován cíl studie a předmět. Předpokládané cena studie je 1 mil. Kč (z toho 950 tis. Kč dotace). Připravené smluvní dokumenty ke zpracování studie vychází z žádosti o dotaci. Organizaci výběrového řízení za 22 tis. Kč provádí firma Skandor s.r.o.

FOTO:
plánek území
2015 revitalizace Výmoly

Studie vlastně udá směr způsobu řešení revitalizace Výmoly, vygeneruje další úkoly tvorby projektů jednotlivých opatření, stavební zakázky, limity, podmínky pro developery, atd.

Termín výběrového řízení přes Vánoční svátky byl prodloužen, i tak však na konci roku firmy dohánějí resty u rozeběhnutých zakázek, než že se upisují do nových. Nakonec však bylo výběrové řízení zrušeno a hlavně z důvodu chybně oznámené ceny, než jakou schválilo zastupitelstvo, vypsáno obratem nové.

Co město studií získá a hlavně k čemu to vedení městu poslouží? Studie může být dobrým argumentem pro realizaci investičních akcí, také může vytvořit alibi kolem dešťové vody pro developery, nebo se může stát silnou oporou pro vedení města a stavební úřad ve strategii ochrany města před povodní a záplavou. Budeme držet palce, aby třetí varianta byla ta pravá. Vlastně ještě existuje čtvrtá možnost, že by se svazek papírů za 1 mil. Kč „založil k ledu“.

V roce 2007 pro záměr města realizovat obnovu 11 úvalských rybníků zpracovala firma HG Partner Úvaly studii proveditelnosti. Probíhala jednání, místní šetření a konzultace technického řešení s Agenturou ochrany přírody a krajiny, s Povodím Labe (Výmola) a Zemědělskou vodohospodářskou správou (Přišimaský potok). Bylo mj. rozhodnuto o řešení rybníků a vodotečí v Úvalech koncepčně. Realizací všech opatření měly být Úvaly lépe chráněny před účinky povodní.

Co se bude stavět? Veřejná diskuze, co má smysl dělat, v rámci studie ještě nezačala. Jedním z možných opatření v Úvalech může být vrácení hladiny mlýnského rybníka na původní úroveň. To by mj. ulehčilo situaci základní školy, nového sídla MěÚ i zázemí VPS za ním. (Více v předchozím článku) Z celé řady dalších možností může jít například o úpravu podmínek pro výstavbu. „Zasakovací dlažba na parkovacích stáních“ je například plánovaná již v I. fázi projektu Hostín. A může jít o další drobnosti nebo velké stavby…

FOTO:
Příklad zasakovací dlažby
zasakovací dlažba

Příklad likvidace dešťové vody u každého bloku obytného domu na předměstí Luxembourg
likvidace dešťové vody
likvidace dešťové vody

Suchý poldr mezi železničními zastávkami Dolní Počernice a Kyje (cestou vlakem do Prahy vpravo), fotografie opadávající vody po povodni v červnu 2013
suchý poldr
suchý poldr

Podle informací místostarosty Dr. Pokorného (ČSSD) se připravuje rekonstrukce rybníků LhotákHorní Úvalskýpolosuché poldry mají být za rybníkem Horním Úvalským a v Králičině. V žádosti o dotaci na studii z prosince 2013 se však uvažuje pouze o opatření v povodí za 30 mil. Kč a výstavbě jednoho suchého poldru za 50 mil. Kč!
Na závěr se podívejme, jak se obecně problematika Výmoly promítla do programu vítězných politických uskupení v Úvalech. Výběr z politických programů:

Z programu Otevřené Úvaly:

… Co jsme splnili z volebního programu v roce 2010
Byla zrekonstruována část úvalských rybníků (Fabrák, Jámy, Kalák).
… Hlavní cíle:
Zavedení nového protipovodňového systému pro Úvaly, včetně digitalizovaného plánu protipovodňové ochrany
Rekultivace úvalských rybníků (Horní Úvalský)

Z programu ODS:

… Rekonstrukce rybníků: náklady celkem 14 612 047 Kč, dotace 9 625 712 Kč + vlastní prostředky 4 986 335 Kč
… Je třeba pokračovat v přípravě kroků vedoucích k nápravě, které byly učiněny v minulém volebním období a které byly zaměřeny na prevenci záplav – kromě průběžného čištění příkopů odvodňujících lokalitu se jedná také o několikamilionový projekt „zelený pás“ obkružující oblast Horoušánek.

Z programu ČSSD:

… Podíleli jsme se na zajištění prostředků na odbahnění rybníků Fabrák, Jámy a Kalák.
Zajišťujeme prostředky na zelený zasakovací pás. Rádi bychom, aby byl součástí nadregionálního biokoridoru.
Prosazujeme schválení biocentra a obnovu Mlýnského rybníka v původní velikosti.
Pomůžeme vlastníku zajistit prostředky na obnovu Hodovského rybníka.
Usilujeme o zvýšení retenční ochrany Úval rekonstrukcí rybníků a vybudováním polosuchých poldrů.
Usilujeme o vyhlášení biokoridoru za Hodovem s cílem zajistit prostředky na odstranění skládky a obnovu mokřadů a tůní; vše ve spolupráci s vlastníky.

Z uzavřené koaliční smlouvy (2014-2018):

Dokončení projektů z minulého volebního období / prioria I.
Zpevnění Bendlovy stezky (bez použití živice – asfaltu) / prioria I. /pozn.: plánovaná jako navýšení hráze mlýnského rybníka/

Written by