Přeložka staré kolínské hýbe politikou

Zajímavou zkušenost získali běchovičtí. Jedním z volebních témat byl nekonečný problém s přeložkou staré kolínské. A objevila se nová varianta celého dopravního řešení, která se zásadně týká i Úval… O nové variantě pražského okruhu se zmínil i středočeský hejtman ing. Miloš Petera (ČSSD) při prezentaci rekonstrukce Pražské ulice a náměstí 26.9.2014 v Úvalech. Situaci kolem nového návrhu vedení pražského okruhu středočeským krajem a přes Úvaly /viz Uvaly.cz 5. 9. 2014/ dokresluje článek starosty Běchovic pana Ondřeje Martana (ODS), který reaguje na aktivitu běchovického sdružení „SNOP-Běchovice“ /volební výsledek 6 zastupitelů z 15/ proti přeložce Běchovicemi.

Se svolením autora příspěvku, starosty Městské části Praha – Běchovice přebíráme článek uveřejněný v lednovém vydání zpravodaje „Život Běchovic“.

Mimořádné zastupitelstvo k „žalobě“ na hlavní město Praha

Vážení spoluobčané,

málo komu z vás jistě uteklo avízo o mimořádném jednání zastupitelstva naší městské části na téma doprava, žaloba na hlavní město Prahu a územní plán (resp. Zásady územního rozvoje dále jen ZÚR). Vzhledem k tomu, že téma pražského okruhu stále polarizuje naši společnost a v průběhu času se vyskytne jistě mnoho zaručených pravd o jeho průběhu a o tom, co mu předcházelo, dovolím si právě na toto téma několik slov…

Mimořádnému jednání zastupitelstva 19. 11. 2014 předcházela řada událostí.

Seřazeno chronologicky:

1) 4. 11. Proběhlo poslední jednání rady MČ (v původním složení), kde se mimo jiné projednávala i žádost uskupení SNOP, zaslané Petrou Šubrtovou, o svolání mimořádného jednání zastupitelstva. Tak se také stalo a bylo svoláno na 12. 11. , tedy hned 7 dní po ustavujícím zastupitelstvu (pozn. Rada vyhodnotila navržené téma jako natolik závažné, že navrhla samostatný termín pro jeho projednání).

2) 5. 11. Proběhlo ustavující jednání zastupitelstva MČ Praha – Běchovice. Na ustavujícím zastupitelstvu (osobně i krátce před ním) nám byla sdělena nespokojenost s navrženým termínem. Byli jsme požádáni o přeložení termínu mimořádného jednání ZMČ z důvodu očekávané nepřítomnosti dostatečného množství členů uskupení SNOP.

3) Ještě na ustavujícím jednání zastupitelstva bylo žádosti vyhověno. Termín byl změněn a vyhlášen na 19. 11. 2014.

4) 19. 11. 2014 se schází mimořádné jednání ZMČ na téma „přistoupení k žalobě“ na hl. město Prahu s cílem zrušit opakovaně ZÚR, a tím zablokovat stavbu pražského okruhu.

Před tímto mimořádně svolaným jednáním zastupitelstva jednala rada mnohokrát o navrženém tématu a probírala situaci i s dlouhodobým výhledem. Jako zásadní vnímali všichni radní řešení dopravní situace v Běchovicích 1 s ohledem na eliminaci budoucího možného rizika pro Běchovice 2.

Jako „dobré východisko“ se jevila navržená varianta vedení pražského okruhu středočeským krajem. Toto řešení bylo nabídnuto uskupením SNOP před volbami občanům a pravděpodobně díky němu volby vyhrálo. Pro Běchovice 2 bylo zmíněné řešení nejlepší variantou, která by okruh vedla daleko za Prahou. Rada tedy přistoupila k návrhu, který sice znevýhodňoval Běchovice 1, protože pro ně nenabízel žádné lepší východisko, byla však přesvědčena, že ho bude moci najít v dohledné době. Jako starosta jsem dostal za úkol sejít se s projektanty, investory a starosty okolních měst a obcí a zjistit více pokladů a informací k danému tématu.

A to jsem zřejmě neměl dělat…

V termínu cca 3 dní před jednáním mimořádného ZMČ jsem se postupně sešel patrně se všemi předními představiteli samospráv v navržené trase tzv. Regionální varianty Pražského okruhu (vedení okruhu středočeským krajem v trase SOKP 511). Někteří na mě měli 10 minut, jiní se mnou hovořili mnohem déle. Někteří už problém znali, jiní o něm slyšeli poprvé. Někteří byli klidní, jiní mě vyřvali jak malého kluka. Výsledek byl k mému překvapení ale VŠUDE STEJNÝ…

Ke každému z nich jsem přijel s mapkou od SNOP a dotazem na jednoduchou a nijak záludnou věc. „Jak mohu pomoci při realizaci projektu Pražského okruhu Středočeským krajem?“

K mému nemilému překvapení (týkalo se zejména prvního dotázaného starosty Úval) mi bylo ve zkrácené formě sděleno, že tuto variantu sice zná, ale s nimi ji nikdo nikdy neprobíral a rozhodně s ní souhlasit nebudou (v některých případech ani nemohou, neboť v této trase je již nová zástavba), a pokud by tato snaha vznikla, vynaloží veškeré úsilí k jejímu potlačení. Téměř totožně, jen s jinou mírou hlasitosti a gestikulace při projevu starosty jsem dopadl i v ostatních městech a obcích.

Tohle jsem nečekal! Vždyť právě okruh ve Středočeském kraji byl lidem představen jako MOŽNÉ řešení! SNOP před volbami tvrdil, že okruh lze vést v blízkosti středočeských obcí v navržené trase! Tak kde se stala chyba?

Patrně v tom, že tuto trasu s jednotlivými městy a obcemi nikdo oficiálně neprojednal a umístění okruhu na jejich katastrech byl spíše zbožným přáním než realitou. A jejich ostré reakce? Není se asi čemu divit.

Představa, že někdo naplánuje podobnou stavbu na našem katastru jen proto, aby se jí sám zbavil (jak někteří starostové prezentovali) je i pro mě těžko uvěřitelná. O to méně se mi chtělo věřit tomu, že byla lidem v Běchovicích představena jako řešení. Řešení, které nemá naději na realizaci. Protože tak jako bojuje běchovické sdružení proti stavbě Pražského okruhu přes Běchovice, tak by v těchto městech a obcích bojovaly desítky občanských sdružení proti navržené středočeské variantě.

Protože jsem si nebyl jist, že by bylo toto sdělení z mých úst uvěřitelné, dovolil jsem si pozvat všechny starosty na ono mimořádné jednání zastupitelstva. Ne proto, abych je snad bránil. Cílem bylo uvedení problematiky do reality… aby bylo nezpochybnitelně řečeno to, co mělo být již dávno a o čem jsme v Běchovicích nevěděli.

Tedy že: okruh Středočeským krajem, tak jak ho navrhuje jako řešení SNOP, nikdy nepovede. A to z mnoha důvodů. Kromě nevůle samospráv je to absence okruhu v územním plánu jednotlivých obcí i absence okruhu v územním plánu Středočeského kraje. To, co je prezentováno jako zakreslené vedení okruhu v ZÚR SK , je „pouze“ dvouproudová komunikace s odstavným pruhem. Dále pak nesmírná časová a administrativní náročnost a v neposlední řadě i mnohem vyšší náklady na její stavbu v úseku kopírující stavbu 510 a 511 – tedy mezi Říčany a mladoboleslavskou R10 (dle prvotních propočtů společnosti Cityplan a. s. cca o 7 mld. dražší).

Těžko představitelný způsob jednání pro běžného občana, natož pak pro zastupitele, se stal realitou. Nikdy bych si nedovolil jako zastupitel (ale ani jako kandidát do ZMČ) nabízet lidem něco nereálného. Chopit se problému, který svým rozsahem významně přesahuje Běchovice. Udělat z něj problém místní a nabídnout k němu nereálné řešení… Co na tom, pravdu se lidi dozvědí až po volbách a to už jim bude stejně k ničemu.

Ta pravda byla řečena na onom mimořádném jednání zastupitelstva. Neřekl ji Martan, ani nikdo ze zastupitelů naší městské části. Řekli to starostové měst a obcí, jichž by se vedení okruhu Středočeským krajem přímo dotklo.

Korunu celému jednání zastupitelstva pak dodalo zjištění, že návrh sdružení SNOP na přistoupení k žalobě na ZÚR neobsahuje znění žaloby. Na dotaz, kde tedy ono znění nalezneme, bylo odpovězeno, že vlastně ještě ani NEEXISTUJE!

Sdružení, které kritizuje kohokoli za netransparentnost, přichází na jednání zastupitelstva s žádostí o schválení biankosměnky?! Co by bylo v žalobě a jaké by byly dopady na dopravní řešení v místě, bychom se dozvěděli pravděpodobně až po jejím podání.

Je asi očekávatelné, že tento krok zastupitelstvo nepodpořilo.

Mnoha lidem byl tento krok vnucován jako nepřátelský zejména k lidem v Běchovicích 2. Není tomu tak.

Na jednání zastupitelstva jsem se zavázal k ustavení pracovní skupiny zabývající se problematikou okruhu, a byť ji to zřejmě nebude zcela příslušet, bude mít za úkol hledat reálná řešení snížení dopravního zatížení pro celé Běchovice.

Jistě se najde množství těch, kteří připraví zaručené scénáře o podplaceném starostovi, radě a možná i většině zastupitelů. Je to nesmysl a zároveň zoufalství toho, kdo tyhle příběhy vymýšlí. Jediný reálný výsledek pro Běchovice musí být komplexní, a možná i kompromisní řešení dopravní zátěže. Pracovní skupina je již ustavena, podklady (zejména projekt stavby) jsme si již vyžádali a s prvními závěry by měli být občané seznámeni v průběhu prvního pololetí roku 2015. Řešení, která pracovní skupina navrhne, musí být reálná a zásadně ne lživá. Jen taková řešení mají naději na své uplatnění při jednání s nadřazenými úřady, jako je Magistrát hlavního města Prahy a ministerstvo dopravy. Věřím, že budeme schopni vyprodukovat reálný návrh opatření spojených s eliminací negativních vlivů z dopravy. Tato opatření by měla být realizována ještě před zahájením jakékoli stavební činnosti. V případě, že bychom neuspěli s našimi návrhy, je možné kdykoli přistoupit k tak zásadnímu kroku, jako je žaloba na hlavní město Prahu. Do té doby je třeba odvést ještě hodně práce.

Ondřej Martan
starosta Městská část Praha – Běchovice

Zdroj: www.praha-bechovice.cz
Grafika je použita z příspěvku zveřejněného 5. 9. 2014 na Uvaly.cz

plán přeložka dálnice

Written by