Videozáznam jednání zastupitelstva a zápisy – 1. bod VÝZVY

Zastupitelé budou zanedlouho rozhodovat o naplnění sedmi bodů „VÝZVY“. V následujícím seriálu se podrobně podíváme na jednotlivé body z hlediska nákladů a přínosů.

Prvním bodem VÝZVY je návrh na pořizování videozáznamu z jednání zastupitelstva a zveřejňování zápisů z jednání rady města a z jednání všech komisí a výborů na internetových stránkách města…
/Na ilustrační obrázek u příspěvku prosím zbytečně neklikejte, žádný videozáznam v Úvalech zatím pořízen nebyl./

Proč zrovna videozáznam? Problematika zveřejňování videozáznamů ze zastupitelstva má již v ČR bohatou historii. V mnohých obcích se tomuto požadavku zastupitelé bránili s obavou o ochranu osobních údajů, ochranu osobnosti nebo šíření reklamních sdělení, vulgarit a pod. V minulých letech se tedy toto téma dostatečně právně rozebralo a nyní již pouze přibývá jedno město za druhým, které videozáznamy pořizuje.

Videozáznam nebo jen zvukový záznam? Právní dopad je u obou záznamů stejný (komplikace s neuváděním osobních údajů). Pouze video však zaznamená gesta a atmosféru jednání a také u videa není problém s identifikací právě řečnící osoby. Tento aspekt průběhu jednání nelze zachytit a popsat sebedokonalejším zápisem. Zvukový záznam je v Úvalech již pořizován pro účely tvorby zápisu – dokumentace. V průběhu jednání se již dnes v Úvalech u jednotlivých bodů jednání vyhýbá čtení osobních údajů, které tak ani na případném videozáznamu nebudou muset být „vypípávány“.
Proč se snažím o prosazení pořizování videozáznamu jako jednotlivec? Předpokládám jednodušší hlasování, než když „politici“ hlasují o podpoře návrhu jiného politického subjektu.
Pořizování záznamu mělo ve svých cílech sdružení Otevřené Úvaly (pro volby 2010). Dokonce se tento bod dostal do společného prohlášení následně uzavřené koalice ODS + Otevřené Úvaly + ČSSD pro období 2010 – 2014.

Programové prohlášení na volební období 2010 – 2014
„Tento program bezprostředně vychází z volebních programů koaličních stran a volebních seskupení a bude vodítkem pro činnost vedení a Rady města Úvaly. Koaliční strany prohlašují, že případné změny obsahu tohoto Programového prohlášení musí být výsledkem konsenzu koaličních partnerů, kteří jsou zastoupeni ve vedení a v radě města. ….“
bod VIII.11.:
„Dále bude prosazováno …zavedení on-line přenosů z jednání Zastupitelstva města Úvaly na internet a trvalá archivace těchto záznamů.“

Na jednání zastupitelstva v polovině funkčního období 29. 3. 2012 se dostal návrh Otevřených Úval na off-line vystavování zvukové nahrávky…

Řádné veřejné zasedání zastupitelstva města Úvaly č. Z – 03/2012, které se konalo ve čtvrtek 29. 3. 2012 v 18:00 hodin:
bod 13/ Pořizování a archivace audiovizuálního záznamu z VZZM Úvaly
Starosta předal slovo Mgr. Mahdalovi DiS. /pozn. redakce: zastupitel za Otevřené Úvaly/
Na základě schváleného „Programového prohlášení pro volební období 2010 – 2014“, části VIII. ÚŘAD MĚSTA, se koalice rozhodla mimo jiné prosazovat lepší informovanost obyvatel v souvislosti s činností volených orgánů města. V odstavci 11, části VIII. je doslova uvedeno: zavedení on-line přenosů z jednání Zastupitelstva města Úvaly na internet a trvalá archivace těchto záznamů. Pro naplnění tohoto slibu občanům Úval, je potřeba vyjádření členů Zastupitelstva města Úvaly k tomuto návrhu.
Návrh usnesení č. Z – 054/012: Zastupitelstvo města Úvaly ukládá radě města prověřit možnost pořizování audiovizuálního záznamu z veřejných zasedání zastupitelstva města Úvaly (VZZM) a jejich trvalé archivace na veřejné síti internet včetně technického zabezpečení.
PRO: 5 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 5 /nepřítomen: 1/
usnesení nebylo přijato

Nahrávat zastupitele? To se zastupitelům nebude líbit! Tak to bylo nejčastější, co jsem ohledně celé výzvy slyšel. Jaké argumenty lze na tyto otázky použít? Odpovědi od lidí znalých této problematiky, se kterými jsem se radil, by se daly shrnout asi takto: … Ten, kdo jde do voleb a chce se zapojit do veřejného života, již není anonymním občanem, jeho činy jsou a budou sledovány a kontrolovány. Například předseda sdružení Oživení o. s. Martin Kameník mi na otázku pohotově odpověděl otázkou. „…tak proč vůbec kandidují? Už tím otevírají veřejnosti svoje soukromí.“

Co to obnáší a kolik tahle záležitost bude stát? Abychom měli přehled, jak se tato akce může realizovat, podívejme se na zkušenost jiných měst.
Například v Semilech pořizují videozáznam na tři videokamery zaměstnanci úřadu, zvukař je člen Městské policie (s odměnou 500 Kč na dohodu). Včetně střihu za 900 Kč jsou náklady na videozáznam cca 1500 až 2000 Kč za zasedání. Techniku používají vlastní.
V Psárech videozáznam pořizuje na 1 videokameru úřadu jeden z členů redakční rady Psárského zpravodaje. Na web je záznam umisťován bez dalších nákladů adminem zdarma.
Interně je záznam pořizován také v Chrastavě.
Předpokládám, že dostačující techniku náš MěÚ v Úvalech asi nemá, tak jsem se poohlédl po profi řešení zajištěném externě (a najít lze i v Úvalech). Horní (!) hranice ceny bude patrně mezi 2500 až 4000 Kč podle množství použité techniky a zejména požadavku na další zpracování záznamu a jeho přenos na internet. V některých městech video „rozstříhají“ podle jednotlivých bodů jednání (rychlejší hledání), což ale zásadně zvyšuje pracnost, cenu i dobu zpracování. Jinde je video vystaveno bez jakýchkoliv úprav, to umožňuje velmi rychlé vystavení na internet a je nejlevnější variantou pořízení.
Abychom se dopočítali k nejdražšímu výsledku, jednání zastupitelstva může být třeba 14 za rok, krát maximálních 4000 Kč, celkem 56 000 Kč. Je to moc nebo ne? Pro srovnání, podle údajů aktuálně vystavených na webu MěÚ plánuje naše město např. v roce 2014 utratit jen za právní služby 1 094 000 Kč. Za období 2010 – 2014 jde o částku již 2 673 000 Kč (celkové provozní – neinvestiční výdaje města bez mzdových výdajů pak představují celkem 187 mil. Kč). Posouzení, zde je roční výdaj max. 56 tis. Kč moc vysoký, nechávám na každém čtenáři.

Co lze od této akce vůbec očekávat? Pro odpověď je nejlépe se opět obrátit k již zkušenějším obcím.
V Psárech měli při zavedení videozáznamů problémy s opozicí. Celkově však nahrávání vedlo ke kultivaci vyjadřování zastupitelů i veřejnosti. V době kdy se něco děje – o něčem důležitém se rozhoduje, jsou záznamy na webu velmi sledované. Tajemník p. Vácha si již prý nedovede představit jednání bez záznamu, považuje to v 21. století za standard.
Tajemník úřadu v Semilech p. Sladký potvrdil, že lidé o pořizování videozáznamu dobře ví. V měsíci konání zastupitelstva je počet zhlédnutí videozáznamu cca 400 – 450, na cca 8.800 obyvatel /pozn. výjimečně plný sál DPS v Úvalech představuje početně asi 100 lidí/. Mezi lidmi se při zavedení našli jen 1-2 kverulanti.
Odpovědi dalších se již v podstatě kopírují … pořizování záznamu s archivací na internetu má silný dopad na kultivaci vyjadřování lidí v diskusích, vyšší spokojenost občanů s činností zastupitelů, zvýšený zájem o výsledek jednání na internetových stránkách, omezení fám a dezinformací „jak to bylo“ a snížení počtu dotazů na dalších zastupitelstvech k předchozímu rozhodování.

Příklady videozáznamů:
Kuřim: http://www.kurimskymagazin.cz/videoarchiv/zastupitelstva/
Chrastava … http://www.chrastava.cz/muinfo/zastup/zapisy/index.htm
Psáry … http://psary.cz/usneseni-zastupitelstva/2014

Jak rychle lze začít s pořizováním videozáznamů? Pokud pomineme fázi pořízení techniky, nebo  nalezení a oslovení lidí, kteří jsou schopni tento úkol spolehlivě zabezpečit, lze začít ihned. Realizaci tohoto úkolu může nejvíce prodloužit případné výběrové řízení.

O čem budou zastupitelé nyní hlasovat? K projednání zastupitelstvem bude předložen následující bod jednání:

Z jednání zastupitelstva města Úvaly bude pořizován videozáznam (off-line), který bude veřejně dostupný na internetových stránkách města.
Návrh usnesení: Do jednacího řádu zastupitelstva se (za stávající bod 12.8) zařazuje bod „Město z jednání zastupitelstva pořizuje videozáznam. Videozáznam je nejdéle do 10 dní od jednání zastupitelstva umístěn na internetových stránkách MěÚ.“
Předkladatel: Ing. Lukáš Rubeš
Vliv usnesení na rozpočet: provozní náklady 0 Kč až 4000 Kč za záznam z jednání zastupitelstva

Bez prodlevy budou zveřejňovány na internetových stránkách města zápisy z jednání rady města a zápisy z jednání všech komisí a výborů.
Návrh usnesení: Město bude zveřejňovat zápisy z jednání rady a všech komisí a výborů na internetových stránkách MěÚ, nejdéle ve lhůtě 10 dní od jednání. V tomto smyslu budou případně upraveny jednací řády komisí i výborů.
Předkladatel: Ing. Lukáš Rubeš
Vliv usnesení na rozpočet: bez dopadu na rozpočet

U druhého bodu, zveřejňování zápisů, jde dnes pouze o snahu dodržovat pravidelnost zveřejňování zápisů z rady bez zbytečných prodlev, byť třeba způsobených nechtěně – organizačně nebo personálně. O stejnou disciplínu jde i v případě komisí a výborů. Na webu MěÚ například zcela chybí zmínka o existenci povodňové komise, o zápisech ani nemluvě.

Lukáš Rubeš

P.S.
Vážení čtenáři, pokud můžete doporučit někoho ze svého okolí, kdo by připadal v úvahu pro obsluhu při pořizování videozáznamů a jeho zpracování, prosím pošlete jeho kontaktní údaje na email: redakce@uvaly.cz Děkuji za každé doporučení!

… pokračovat na další díl miniseriálu: Rozklikávací rozpočet města, faktury – 2. a 3. bod VÝZVY

Written by