Tsunami v Úvalech

V odpovědi na webu MěÚ u příspěvku týkající se zájmu o individuální výstavbu školky v úvalské čtvrti u Horoušánek 10. 8. 2015 starosta mj. o lokalitě napsal, že „…naposledy přišla přívalová vlna o výši 1 m loni v srpnu…“ … a zpráva spustila u Horoušánek tsunami…

S vodou na polích mezi Hodovem a Horoušánkami byl problém vždy. Staletí zpět se píše o neúrodné půdě, pokusu jíly využít pro vypalované výrobky z hlíny a na části polí byla nakonec udělána meliorační opatření. Ač se to nezdá, tak ne všechna voda z polí končí ve Výmole. Z pole před Horoušánkami, ze staré zástavby i z poslední výstavby provedené v Úvalech již legendární firmou „KIS – GARANT, spol. s ručením omezeným“ (firmy, která je již v likvidaci) teče severním směrem přes celé Horoušánky do Horoušánského potoka vytékajícího z Klánovického lesa a přes rybník ve vedlejších Horoušanech a Jirenský potok, do Výmoly.

FOTO: Zasypaná škarpa v ulici Glückmannova.
Úvaly, Horoušánky

Podél staré zástavby Horoušánek bývaly „škarpy“. Mokré, plné rákosí, sem tam vrba. Pak začal stavební boom. Svého konce se tak dočkala např. i škarpa protínající ulici Glückmannovu. Ještě na záběrech uvedených ve studii, kterou si v roce 2011 zaplatilo město, je škarpa podél domů vpořádku. Dnes je v části ní položená a zasypaná roura. Co do ní nedoteče před rourou, se už nechytí. Svůj životní příběh mají za sebou i jiné „škarpy“, kterým chybí údržba, nebo které se ocitly mezi domy, zatrubněné jako vjezdy a pod. Nejde tedy o příběh několika metrů příkopu, ale o koncepční řešení odvodu dešťových vod celou zástavbou, dešťovou kanalizaci.

FOTO: Romanticky vesnický charakter nelze Horoušánkám upřít. Ve škarpách původně končila veškerá odpadní voda.
Úvaly, Horoušánky

Zanedbání údržby škarp a občasný „plavák“ tu způsobí občasné vyplavení sklepů, garáže,… To si brzo uvědomili i noví obyvatelé z výstavby na okraji katastrálního území „Úval“, v bezprostředním sousedství zástavby Horoušánek. Noví Úvaláci si tak na vlastní náklady začali stavět své škarpy a náspy bránící stékání vody na nezpevněné komunikace, zahrady a k domům.

FOTO: Nově vybudované valy a příkopy místními obyvateli
Úvaly, Horoušánky
FOTO: Příkop v ulici Oty Pavla
Úvaly, Horoušánky

V nejnižším místě, je již léta polní strouha odvádějící vodu z polí do částečně zatrubněné strouhy mezi domy ulicí Šámalovou.

GRAFIKA: Strouha z polí vedoucí (od červené značky kolmo nahoru) do Horoušánek na orthofotomapě z mapy.cz.
Červeně je vyznačena původní plánované umístění zasakovacího pásu. Umístění v terénu se drobně změnilo ještě v průběhu stavby. „Zlí jazykové“ za tím nepodloženě vidí zájmy developerů.
Horoušánky - zasakovací pás

Sám majitel nemovitosti nejvíce postižené záplavou 14. 9. 2014 uvádí, že výška vody tehdy dosáhla 10 až 30 cm maximálně.
Vraťme se ještě jednou k odpovědi starosty Petra Boreckého /Otevřené Úvaly/ z 10. 8. 2015. „…přívalové vody tekoucí z polí v lokalitě U Horoušánek jsou skutečně velkým problémem (naposledy přišla přívalová vlna o výši 1 m loni v srpnu). Zástavbu v této lokalitě vnímáme z tohoto pohledu jako velmi problematickou. V dané lokalitě šlo původně o bažinaté území, které je navíc odvodňováno o oblasti Horoušanského potoka, který již nemá absorpční kapacitu srážkové vody z této lokality pobírat.
Z tohoto důvodu chceme naopak budoucí plošnou výstavbu v oblasti U Horoušánek maximálně omezit (tam, kde to legislativně jde), s čímž počítá i nový návrh územního plánu. U výstavby, kterou již zastavit nepůjde, budeme trvat na velmi přísných podmínkách pro budování inženýrských sítí, ulic a řešení vsaků – a to ze strany investorů, nikoli města. …
Město má problémy s touto lokalitou již delší dobu. Pod vedením starosty p. Šťastného /ODS/ a místostarosty p. Petržílka /ČSSD/ město připravilo pro tuto lokalitu před několika lety dokonce stavební uzávěru.

Odůvodnění z připraveného Návrhu územního opatření: „…Vzhledem k neuspokojivému stavu zavodnění řešeného území vznikla reálná obava, aby živelnou stavební činností nedošlo ke znehodnocení území obce do té míry, že by mohlo dojít vzhledem k neustálému navyšování zastavěné plochy k takovým zásahům do území, kdy bude nevratně hrozit i při dešťových srážkách menšího rozsahu neschopnost půd a recipientů pojímat dešťové srážky. Pro celé území dotčené tímto opatřením je charakteristický minimální odtok srážkové i podzemní vody. Při vydatnějších deštích stéká voda z okolních svahů do obce.
Již současný stav v území vhledem k výstavbě naplňuje při déle trvajícím dešti pojmové znaky povodně … a vlivem další zástavby v lokalitě kde je absence dešťové kanalizace se situace stává neudržitelnou stále s větší pravděpodobností výskytu povodně. Povrchové vody vzhledem ke stávající výstavbě již není možné likvidovat zasakováním. Jedinou možností je jejich odvedení systémem stružek nebo drenáží a současně nezvyšovat zastavěné plochy. …“

S tímto řešením a zahrnutím území do povodňového území v povodňovém plánu však zásadně nesouhlasili místní obyvatelé celé lokality obávající se znehodnocení svého majetku, zdražení pojistek,.. Na téma manipulace s pozemky města a poškození soukromého majetku občanů padlo dokonce i trestní oznámení.

Na současné vyjádření Petra Boreckého o metrové vlně zareagovali tentokrát manželé Kiššovi, bydlící o několik stovek metrů dál od staré polní strouhy, a poslali zastupitelům otevřený dopis s žádostí o veřejné vyjasnění na zastupitelstvu.

Z otevřeného dopisu manželů Kiššových zastupitelům města: „…Je pozoruhodné, že otázkou „zaplavování lokality U Horoušánek“ se rada a zastupitelstvo Města Úvaly zabývaly už v roce 2011, kdy tehdejší místostarosta JUDr. Petržílek navrhoval vyhlásit tuto lokalitu za záplavové území. Následná anketa z jara 2011 mezi obyvateli této lokality tuto tezi jednoznačně vyvrátila, k záplavám tady nikdy nedošlo, a zastupitelstvo tehdy záplavové území nevyhlásilo.
Je zajímavé, že pan starosta Mgr. Borecký varuje zájemce o koupi pozemku v lokalitě U Horoušánek před potencionálním nebezpečím zaplavení cca tři týdny po schválení Plánovací smlouvy mezi Městem Úvaly a NANETTE s.r.o. a Reiffeisen-Leasing s.r.o., která se týká výstavby rodinných domů a navazující technické infrastruktury v této lokalitě. Tuto smlouvu jste schválili na jednání zastupitelstva dne 16.7.2015.
Rozpor ve vyjádření, které poškozuje majitele nemovitostí v této lokalitě a skutečném jednání starosty Mgr. Boreckého působí mírně řečeno podivně a myslíme si, že by se tímto jednáním Mgr. Boreckého mělo Zastupitelstvo Města zabývat a pan Mgr. Borecký by ho měl veřejně vysvětlit.“
Zdroj, plné znění otevřeného dopisu: facebook MěÚ Úvaly

Město si již v roce 2011 nechalo zhotovit studii pro řešení odvodu povrchových vod. Výsledek se právě nyní staví. Mezi polem a domy se staví nová, široká škarpa, resp. „zasakovací pás“. Nevede však kolem domů, ale město podél domů nechalo ještě velkou rezervu pro další budoucí výstavbu (dnes tam roste kukuřice, v části je bažina a plevel). Náklady stavby 1,73 mil. Kč vč. DPH (staví pražská firma NOWASTAV a. s.)  na zhruba kilometr dlouhou stavbu hradí samo město (cca 200 tis. Kč + 1,5 mil Kč dotace) + projekt, celkem 2 mil. Kč.

FOTO: Široký profil zasakovacího pásu.
Ještě není hotovo a už zarůstá. Kolik bude město stát roční údržba?
Úvaly, Horoušánky

Po nedávných debatách kolem volnočasového pozemku u Horoušánek se u stezky vedoucí podél nové škarpy možná vybudují i různé cvičební a herní prvky.

FOTO: Poblíž nového můstku mohlo být „rozcestí“ do Úval – na Hodov.
Úvaly, Horoušánky

FOTO: Na fotografii je vpředu je pěšinka budovaná podél pásu. Deseticentimetrovou vrstvu kameniva již obracejí naruby divoká prasata. Jak by asi vypadaly neoplocené pozemky u milionářských sídel uvažované Lesní čtvrti?
Vzadu v kukuřici stromořadí od Hodova. Vysazené stromořadí podél cesty od Essa Czech se však již nehodí do rozvoje tohoto území a stromy budou přesazeny k silnici, podél které jednou vznikne cyklostezka.
Úvaly, Horoušánky

FOTO: Severní odbočka zasakovacího pásu do ulice E.E.Kische s převýšením cca 4-5 metrů mohla mít i malou kaskádu – vodopád 🙂
Úvaly, Horoušánky

Zasakovací pás však nebude 100% zasakovací. Vždyť vede přes jílová pole. Odtok z polí sesbírané vody bude směřovat do staré polní strouhy a pokračovat přes celou zástavbu Horoušánek dál. Průtok je spočítán tak, že by současné uliční strouhy a roury měly ješte stačit. I když město utratí 2 mil. Kč, tak se tímto problém např. domu, který měl být zatopen v loňském roce, patrně nevyřeší.

FOTO: Projektant upozorňuje, že výpočty platí při udržování čisté odtokové strouhy…
Aktuální stav zaústění do roury je patrný na fotografii.
Úvaly, Horoušánky

Jak se celá stavba osvědčí v praxi se teprve uvidí. Nezbývá než Úvalákům i ostatním v Horoušánkách držet palce, aby nezapršelo víc než je spočítáno a z nafouknuté metrové „kachny“ se nestala skutečnost.

 

Written by