Úvaláci – „Kdo z koho“ a město Úvaly 2018 – 2022

Lídři kandidátek pro komunální volby a kandidáti na starostu odpovídají na předem zaslané předvolební otázky.
Za kandidátku s podporou ČSSD Úvaláci – „Kdo z koho““ odpovídá kandidátka na starostu Ing. Helena Váňová.

S jakým hlavním sdělením jdete do letošních voleb? Jako kandidátka na starostu Úval prosím uveďte, proč by vás měli voliči v Úvalech zvolit do zastupitelstva.
Hlavním důvodem, který mně vedl k oslovení občany města při založení sdružení byl způsob řízení města občanským sdružením Otevřené Úvaly. Ráda bych zmínila několik skutečností jako:
Neinformovanost a zastírání rozhodování rady města nejen před občany, ale také před samotným zastupitelstvem je základním pochybením a neplněním základních principu zákona o obcích.
Zvyšování zadluženosti města a nejasné plánování celkových nákladů na jednotlivé realizované projekty, bez jejích představení a jejích schválení jen radou města a ne zastupitelstvem.
Naší snahou je obnovení komunikace v rámci nově zvoleného zastupitelstva, a také zajištění komunikace s občany  města.
Obnovení spoluúčasti občanů na řízení života města formou akceptace doporučení komisí a výborů města.
Nastavení jasných pravidel při financování projektů v rámci jednotlivých rozpočtových plánů.
Rozšíření poskytovaných služeb městským úřadem občanům jako je vyřizování občanských průkazů, řidičáků, cestovních dokladů a výkonů dalších služeb nyní poskytovaných Brandýsem nad Labem. (Jedná se o zajištění změny v zákoně – převedení Úval z obce typu II na obec typu III.)

Informace o našem programu Úvaláci – „Kdo z koho“ byly distribuované formou letáčku do každé domácnosti.  Program je vyvěšen také na hlavním volebním panelu sdružení a politických stran u závor.

Potřebuje město nový územní plán nebo jiné nové regulativy? Co se má v těchto dokumentech zásadního změnit?
Město nutně potřebuje nový územní plán. Měl být již v končícím volebním období schválen. Již v roce 2010 byly připravené podklady.  Nové vedení s panem starostou v roce 2014 všechny procesy schvalování územního plánu šikovnou manipulaci vrátilo do počátečního stavu. Nové zadání v mnoha případech nerespektuje již dohodnuté změny a také je v rozporu s principem dobrého hospodáře města.
Nový územní plán je nutná podmínka řádně fungujícího města s jasnými pravidly vymezení území, se stanovením jednotných pravidel výstavby a její regulace. V této souvislosti naše snaha je prosazovat regulovanou výstavbu s jasným vymezením rozvojových území v rámci dlouhodobého plánování území, prosazování maximální udržitelnosti přírodních ploch v okolí města.

Rozvoj města, podpora kultury a sportu,… vše stojí peníze. Jaký objem financí bude podle vašeho názoru k dispozici v letech 2018 – 2022? Jaké další navýšení v případě vítězství a řízení města použijete vy?
Rok 2018 je z pohledu financí značně problematický. To ukázalo o poslední zastupitelstvo při schvalování rozpočtového opatření. Další roky volebního období bude muset zastupitelstvo a vedení města značně šetřit.  Dle stavu financí bude pro rozpočtové období k dispozici na investice kolem 20 mil. Kč po započtení všech mandatorních výdajů a nutných splátek úvěru. Rok 2019 ponese také náklady spojené s první splátkou převodu revolvingu na investiční dlouhodobý úvěr.
I přes nepříznivou finanční situaci není možné nevyčlenit pro sport a kulturu finanční prostředky. Naše snaha je vnést do procesu rozdělování finančních dotací na kulturu a sport systémový a spravedlivý princip.

Zlepšení příjmové části města vidím:

  • ve zvýšení příjmů z příspěvků developerů, ze změny přerozdělení státního rozpočtu na základě změny z II. obce na III. obec – formou změny  příslušného zákona,
  • v úspoře vlastních výdajů na základě procesní analýzy mandatorních výdajů úřadu a města.

Několik let se mluví o rozrůstání či zastavení rozrůstání Úval. Katastr města je v podstatě naplněn zástavbou. Chybí zastavěnost po pravé straně silnice do Dobročovic, za hřbitovem pod Vinicí, nad koupalištěm k železnici, pole za Hodovem. Dá se předpokládat i výstavba na dosud spících pozemcích (parketárna, skládka za masnou, náměstí Svobody,…)? Mají obyvatelé počítat s tím, že i tyto plochy budou použity pro výstavbu?
Je docela těžké nyní na toto odpovědět jednoznačně. Některé z uváděných územích mají již své určení v rámci platného územního plánu.
Co bych ráda garantovala, že jednotlivé rozvojové projekty ve městě nebudou připravované bez občanů, kterých se budou bezprostředně týkat.  V rámci projednání, bych ráda garantovala možnost vyjádření se všech občanů k předloženým projektům.  Všechny projednávané připomínky budou předmětem jednání s investorem a občané boudou informováni o výsledku jejích projednání. Případně bude předložena nová varianta rozvojového projektu. Zastupitelstvu bude ke schválení jen takto projednaný rozvojový projekt.

Život Úval byl i v období 2014 – 2018 poznamenám cenzurou. Jakou představu máte o fungování Života Úval a informování obyvatel města? Je informování nyní dostatečné a jsou informace lehce dohledatelné? Co jako starosta změníte?
Život Úval je časopis, jako každé jiné periodikum, platí na něj všechny součásti „Tiskového zákona“, které leckdy nejsou dodržovány. To by se mělo změnit určitě (systém odpovědí na příspěvky a další sporné oblasti) Rozdíl je v tom, že je to informační kanál mezi radnicí a obyvateli. Informace ze zasedání zastupitelstva ano, ale ve zkrácené formě v periodiku a konkrétně na webových stránkách Úval. Předpokládám, že by občané také uvítali zejména informace např. o dopravních uzavírkách a objížďkách (i v okolních obcích), změnách v různých vyhláškách, přesunech některých úřadů, podávání žádostí o některé doklady (třeba ZTP průkaz). Kulturní život v Úvalech určitě, sport rovněž a ze života dětí opět ve zkrácené formě. Důležité je dát prostor občanům a oponentům, není možné je v časopisu pomíjet, protože diskuze je zdroj dalšího posunu dopředu, a o to přeci jde!

Je potřeba obyvatele více zapojit do řízení města? Došlo v období 2014 – 2018 ke zlepšení? Jste příznivcem například participativního rozpočtu a hlasování o rozvoji města?
Jsem pro zapojení obyvatel do řízení města. Mám zkušenosti z projektu MAS21 včetně participativního rozpočtu z předchozího mého působení.  Je to sice dosti náročná záležitost na přípravu a zavedení, ale výsledek je realizace potřeb občanů. Vzhledem k tomu, že předchozí rada již uvedený projekt zaváděla, není mi znám výsledek této aktivity. Ráda budu dál rozvíjet uvedenou tuto myšlenku v podmínkách města.

Jak hodnotíte naplnění vlastního volebního programu pro období 2014 – 2018?
Za volební období 2014 – 2018 se povedlo realizovat poměrně hodně viditelných změn v životě města. Ráda bych poděkovala za rekonstrukci a přestěhování úřadu.
Rekonstrukce náměstí by se nerealizovalo bez předchozí spolupráce jak s krajem tak bez nastartovaných projektů  revitalizace vody a kanalizace ve městě, ale to není zmíněné období.
Vyjmenovala jsem jen několik velkých projektů.

Velkou chybou je stav koupaliště. Problémy spojené s rozhodnutími kolem koupaliště jsou dosti nejasné a navozují plno otázek na které je  nutné dát jasnou odpověď. Proto bych ráda otevřela všechna problematická témata a informovala občany jednoduše jasně o stavu a okolnostech vývoje dané oblasti. Rozumná dostavba a zprovoznění koupaliště by mělo být jedním z hlavních priorit příštího období.

Co bylo a nebylo splněno z koaliční dohody pro roky 2014-2018 a proč?
Jako čistě opoziční zastupitel v minulém období (do ČSSD jsem vstoupila již v čase rozpadu koalice) si myslím, že nebyla naplněna všechna předsevzetí.

V roce 2014 jsem zastupitele oslovil s výzvou obsahující body pro zvýšení transparentnosti řízení města. Pokud získáte většinu a křeslo starosty, která opatření předchozího starosty budete rušit, a která naopak ještě vylepšovat?
(videozáznamy VZZM, rozpočet do detailu výdajů na webu, zveřejňování faktur, závazky a všechny smlouvy města dostupné na webu, veřejné připomínkování projektů města, plán investic a projektů města) http://www.uvaly.cz/vyzva
Nebudu rušit opatření, která jsou smysluplná. Ráda bych rozšířila informovanost občanů a zastupitelů o jasné informace, a ne spletí tabulek a odkazů s nepřehlednou strukturou.
Také bych ráda upozornila, že zveřejněná jednání zastupitelstva se v určitém období dostávají do kolize s výkladem některých zákonů. To bych ráda napravila a dostala do souladu s platnou legislativou.
Nebudu rušit možnost sledování zastupitelstva na internetu. Úpravou musí projít proces následného uložení.…

Kromě komunálních voleb mají obyvatelé možnost zvolit si i svého Senátora. Jakého kandidáta doporučujete a jaké jsou jeho přednosti?
Koho volit jako senátora? Pro mě je to jednoduché. Kdo by pomohl nám v Úvalech? No je to osoba bydlící v Úvalech a  tím je JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

 

Written by