Válka úředníků pro blaho obyvatel Úval

Cejch je úřední značka potvrzující přesnost a správnost funkce měřidel a přístrojů. V lidské společnosti a v přeneseném významu může cejch znamenat např. újmu na reputaci, kariéře či jinou událost, která daného jedince stigmatizuje… /citace Wikipedia/
Pokračování příběhu jedné úvalské rodiny. Sepsáno s pomocí členů rodiny a jejich úřední korespondence.

V prvním příspěvku (Stoletý příběh sadu) je popsáno, jak v Úvalech rodiny Baumgartlů a Hodků získaly rozsáhlé pozemky, jak se jednoduše za socialismu změnily na parcely s jinými vlastníky a původním majitelům přibyly další starosti a vleklé peripetie. Chataři začali používat soukromé pozemky k přístupu ke svým chatám. A aby nemuseli ploty postavené „vedle“ odstraňovat, navrhovali majitelé pozemků různé varianty řešení. Chataři však byli hned od počátku ze strany vedení města přesvědčování, aby na dohody nepřistupovali, že město zajistí vyvlastnění pozemků. Řešení situace se však protáhlo, jak dnes víme, na 20 let. V průběhu let chataři uzavřeli nájemní smlouvy pro přístup ke svým chatám nebo věcné břemeno stavby plotu na soukromém pozemku. Zde je dobré poznamenat, že jednání a úřední vyřizování za celou rodinu vede p. Misárek, který je technik, pracuje ve stavařině a podle všeho je velmi precizní, věnuje se každé drobnosti a nepřesnosti. Pro pochopení vývoje celého příběhu je tato skutečnost důležitá.

Změna využití rozparcelovaných pozemků pro trvalé bydlení přináší v této lokalitě i potřebu vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a zpevněné komunikace. Městský úřad prostřednictvím jednotlivých úředníků posuzoval a řešil jednotlivé požadavky obyvatel silně zanedbaného města. A požadavky měli samozřejmě i obyvatelé čtvrti Na Ztraceném korci.

V roce 2008 město oslovuje majitele pozemků s dotazem, zda a za jakých podmínek by byli ochotni umožnit realizaci stavby splaškové kanalizace na těchto pozemcích. Odpovědí je několik variant řešení. Městem byla vybrána a schválena jedna z navržených variant – odkup předmětných pozemků městem Úvaly za cenu stanovenou dle znaleckého posudku. Zde si dovolíme ještě jednou zopakovat, že tuto variantu navrhovali majitelé pozemků. Majitelé dostali návrh „smlouvy o budoucí kupní smlouvě“. V této smlouvě, na kterou se vedení města často odvolává, nebyla uvedená cena (zastupitelé se na tuto skutečnost ptali ještě v roce 2018!) a také obsahovala několik chyb. Pečlivý pan Misárek barevně ve smlouvě opravil věcné chyby a vrátil zpět k odsouhlasení.


FOTO: Ovocný sad v plné síle

Jak uvádí pan Václav, v dubnu 2009 město získává od majitelů pozemků souhlas s umístěním stavby splaškové kanalizace. V září 2009 však měla být stavba kanalizace vypuštěna z dotačního titulu na základě doporučení dodavatelské společnosti pracující pro město a starosta to takto předkládá zastupitelstvu v listopadu 2009. V červnu 2010 město nechalo vypracovat projekt pro stavební povolení stavby této kanalizace. K realizaci stavby nedojde, a jak doplňuje pan Misárek, výši ceny pozemku město zjišťuje znaleckým posudkem až v roce 2013.


Souhlas s umístěním stavby kanalizace. Rok 2009.

Úkol jednání s majiteli soukromého pozemku o jeho odkupu (pozemek mezi domy byl logicky nutný pro výstavbu kanalizace a sítí) možná zůstal omylem ležet v šuplíku úředníka. V době papírového úřadování by to nebylo nic nepochopitelného. Jak nastalá situace skutečně vznikla, se asi již nedozvíme. Prokazatelným výstupem úkolu jednání o odkoupení potřebného pozemku však bylo tvrzení, že majitelé chtějí za své pozemky nepřiměřeně vysokou cenu a z jednání sešlo.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelů města Úvaly č.01/2012 ze dne 9.2.2012 konstatuje, že budování splaškové kanalizace v lokalitě Na Ztraceném korci bylo zrušeno proto, že manželé Misárkovi požadovali za cenu pozemků Na Ztraceném korci až nemorálně vysokou cenu 600,- Kč za m2 a následně až 1.200,- Kč za m2.

Misárkovi (majiteli několika dotčených pozemků je více členů rodiny) se proti tomuto tvrzení ohradili a dopisem oslovili zastupitele města. Kauza pozemků se tak dostala na zastupitelstvo 21.6.2012, kde starosta dostal za úkol se s redakční radou časopisu Život Úval omluvit vlastníkům pozemků. Starosta měl na další zastupitelstvo připravit návrh podmínek na odkup pozemků. K tomu však nedošlo, úkol je odkládán a na zastupitelstvo se dostává až o rok později (29.7.2013). Město navrhuje vypracovat úřední odhad ceny a majitelé pozemků s postupem souhlasí(!).
Při dalším jednání se dozvídají odhadní cenu 492,44 Kč / m2 s tím, že u pozemků komunikací je potřeba cenu snížit na čtvrtinu odhadní ceny. O komunikaci ale podle všeho nejde a tak majitelé logicky s tímto návrhem nesouhlasí.

V dubnu 2014 na návrh zastupitele Petra Boreckého je zastupitelstvem odsouhlasena smlouva o smlouvě budoucí. Po dvou měsících marného čekání se majitelé obracejí na Městský úřad a požadují doručit návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Opět nic nedostávají. Ostatní obyvatelé čtvrti jsou však osloveni osobním dopisem starosty města. Jan Šťastný sděluje, že kanalizace i změna vlastnictví pozemků jsou, cituji z dopisu, „opět v nedohlednu“ a zvažuje se levnější varianta kanalizace do kopce mimo soukromé pozemky.

„… Bohužel, při projednávání majetkoprávního vypořádání úseku ve vlastnictví rodiny Misárkových byly zjištěny nové skutečnosti, a tak se tato záležitost musí opětovně vrátit k projednání zastupitelstvem města, které se uskuteční 19.června 2014. Podstata problému tkví v tom, že úsek v majetku Misárkových je skutečně komunikací, a tato skutečnost nebyla v usnesení zastupitelstva dne 24.dubna akceptována. Musí tedy dojít k revokaci usnesení přijatého v dubnu. …“


FOTO: 1937, prašné cesty, vpravo lávka přes Výmolu a za ní závora do soukromých sadů

Zastupitelé jsou taháni za nos
Na dalším zastupitelstvu se mluví o odhadní ceně 642 Kč/m2 a její snížení na čtvrtinu z důvodu, že pozemky jsou komunikace. Diskuse k tématu je starostou města Janem Šťastným znemožněna a zastupitelé Ivan Černý a P. Skřivan požadují změnu svého hlasování po zjištění, že zastupitelstvo schválilo verzi, která je v rozporu s dohodou s Misárkovými.
S Misárkovými zkouší jednat místostarosta Petr Borecký. Majitelé potvrzují, že stále platí jejich ochota prodat pozemky, souhlasí i se splátkováním kupní ceny. Dopisem dostávají v srpnu 2014 od Petra Boreckého odpověď, že město již nemá o koupi pozemků zájem.

Levněji za více peněz
Místostarosta Petr Borecký a zastupitelka Ludmila Milerová se neformálně schází s obyvateli a seznamují je s existencí dvou variant odkanalizování čtvrti. Kromě klasického řešení gravitační kanalizace (roura z kopce dolu) je ve hře i varianta odkanalizování tlakovým systémem (do kopce a do větve kanalizace v sousední ulici). Obě varianty mají podobné náklady na vybudování a to 6,6 mil. Kč.
Rada města následně vybírá tlakovou variantu řešení odkanalizování. Za 6 mil. Kč má být v kritickém místě odkanalizováno pouze 6 domů a domy s nevyřešeným prodejem přístupových pozemků odkanalizovány nebudou vůbec. Pro srovnání můžeme poznamenat, že plná cena pozemků potřebných pro normální odkanalizování celé této lokality je dle odhadu 546 110 Kč. Město pozemky odkoupit za 136 527 Kč a celou letitou kauzu blokuje  410 tis. Kč.

Jednou z variant řešení sporu o cenu pozemku byla úhrada rozdílu ceny obyvateli přilehlých domů. Jednalo se o příspěvek cca 35 tis. Kč na dům. Tato varianta se nesetkala s pochopením zdejších obyvatel. Zda by takové rozhodnutí bylo pro obyvatele „levnější“ je při patnáctiletém čekání na kanalizaci a vyvážení septiku otázkou. 

Pozemky, které nepotřebujeme, chceme přece jen koupit
Zdánlivě se však nic neděje, až Petr Borecký již v roli starosty znovu oslovuje jednoho z majitelů s dotazem, zda by byli ještě ochotni pozemky prodat městu a dostává opět pozitivní odpověď. Podle nového posudku je nabídnuta (již plná) odhadní cena 85 550 Kč. Ani nabídka s dosud nejnižší odhadní cenou Misárkovi neodradila od dalšího jednání a tak navrhují tři kroky dalšího postupu:

  • Oddělit pozemky tak, aby bylo zcela jasné jakou část pozemků město pro vybudování komunikace a inženýrských sítí vlastně potřebuje.
  • Dořešit veřejnoprávní charakter pozemků. /Důslednost a opatrnost pana Misárka je trvalá./
  • Řešit prodej za ceny dle posudků z roku 2013 a 2014.

Že to Misárkovi myslí s prodejem vážně dokládá také to, že o oddělení pozemků požádali Stavební úřad Městského úřadu Úvaly již v březnu roku 2012. Úřadu však chybí pečlivost pana Misárka a tak řízení o oddělení pozemků stále probíhá, neboť Stavební úřad Úvaly již několikrát vydal rozhodnutí, které musel nadřízený orgán zrušit pro nezákonnost. Kvalitu práce Stavebního úřadu v Úvalech nyní řeší Krajský soud v Praze. Kauza se díky nedokonalostem úředníků více a více zamotává.

Zcela nepřehledná kauza
A proč je pro Misárkovi důležité, zda jsou či nejsou pozemky veřejně přístupné? Jde o to, zda je jejich pozemek  používaný pro přístup k bývalým chatám a dnes již domům, místní komunikací. Srážka z odhadní ceny je pak 75 %. Do pasportu komunikací města byl totiž zařazen i pozemek Misárkových. Rozjíždí se ještě další mašinerie správních řízení a výhry Misárkových.
Aby zbytek zahrad Misárkových bylo vymazáno z pasportu komunikací měl rozhodnout Městský úřad Brandýs nad Labem. Řízení bez objasnění důvodů trvalo 2 roky (!) a výsledek nebyl pro Misárkovi příznivý. Kraj se však po  odvolání postavil na jejich stranu a našel i pochybení procesní. Brandýs se bude muset komunikací-nekomunikací zabývat opět. Dva roky života mezi paragrafy v tomto případě budou mít ještě pokračování.


FOTO: Shora pěšinka, ze zdola umožněn příjezd k domům. Přístup k nemovitostem byl přes soukromý pozemek umožněn. Spor se vede o veřejnoprávní charakter komunikace.

V mezičase však ještě z dešťové kanalizace na soukromém pozemku a v blízkosti studen vyvěrá splašková voda. Zjišťuje se, že kanalizace města neexistuje, ale roury v zemi jsou a podle kamerových zkoušek do ní a následně do Výmoly vytékají splašky. Majitelé pozemku se brání (zároveň mohou být znečišťovatelé i poškození) a výsledkem je absurdní vykopání roury. Podle vyjádření starosty Petra Boreckého na zastupitelstvu jsou viníky zbytečného vykopání roury Misárkovi. Na stranu starosty padá obvinění, že účelově lže. Povrch Technické služby města urovnaly a srovnaly recyklátem. Misárkovi však proti „vybudování komunikace“ na jejich pozemku protestují a město recyklát musí odvézt. Za likvidaci nové komunikace mohou tedy opět Misárkovi.
Kauzu doprovází již celá řada sporů, soudů, správních řízení … S tím, že díky úřední nedokonalosti vítězství slaví Misárkovi. Cena své obrany je vysoká. Málokdo by měl tak pevné nervy. A ty Misárkovým již po tolika letech obviňování leckdy ujíždí i na veřejném zastupitelstvu.

Toto dílčí „otrkávání“ Misárkových ze strany města není jediné. Množství času, který Misárkovi věnují obraně svých práv je ohromné. Ve srovnání s jakoukoli cenou pozemku je to neporovnatelné a potvrzují to i sami majitelé. „Jen“ o cenu pozemku již nejde. Jde hlavně o dezinformace, pomluvy a manipulaci s veřejným míněním. Výsledkem je, že problémem tohoto města jsou Misárkovi. Kdo z vedení města zajistí obecné blaho ostatních obyvatel, se může ukázat v roce 2018.


FOTO: U budování kanalizace se obvykle politici fotí. Zde nejde o stavbu, ale o likvidaci. Město odstraňuje dešťovou kanalizaci, ze které vytékaly splašky na soukromý pozemek.

Finále
Vedení města volí elegantní řešení kauzy – nucené vyvlastnění pozemků. Vedení města, tedy pětičlenná Rada města 8.8.2017 souhlasí s návrhem starosty Petra Boreckého na vyvlastnění pozemků. Návrh je zkompletován a podán úřadu Brandýs nad Labem v září 2017.

Pro nucené vyvlastnění soukromých pozemků hlasují v pětičlenné Radě města:
Mgr. Petr Borecký /Otevřené Úvaly/
Ing. Alexis Kimbembe /ODS /
Dr. Vítězslav Pokorný /ČSSD/
Ing. Ludmila Milerová /Otevřené Úvaly/
// Josef Polák /Otevřené Úvaly/, omluven, nepřítomen

Brandýskému úřadu však nestačí návrh Rady města a chce doložit souhlas zastupitelstva města. Tato kauza se tak dostává více na veřejnost. Zastupitelstvo města Úvaly má potvrdit úřadu, že s vyvlastněním souhlasí. Na jednání zastupitelstva 5.4.2018 navrhuje Petr Petržílek úpravu znění souhlasu vložením trochu alibistického podmiňovacího textu „..souhlasí … pokud bude návrh uplatňovaný v rámci vyvlastňovacích řízení úspěšný, nebo pokud bude uzavřena dohoda s vlastníkem pozemku…“

Výsledek 1. hlasování o vyvlastnění

pro vyvlastnění:
Mgr. Dana Poláková /Otevřené Úvaly/
Ing. Ludmila Milerová /Otevřené Úvaly/
Josef Polák /Otevřené Úvaly/
Mgr. Petr Borecký /Otevřené Úvaly/
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. /ČSSD/
Ing. Alexis Kimbembe, /ODS/

proti vyvlastnění:
Mgr. Jaromír Gloc /Pro Úvaly/
Ing. Jan Černý /Pro Úvaly/
Bc. Naděžda Kouklová /Pro Úvaly/
Ing. Helena Váňová /TOP 09, dnes ČSSD/
Miloslav Kolařík /TOP 09/

zdržel se:
Mgr. Vojtěch Dvořáček /Pro Úvaly/
Josef Krutský /ODS/
Roman Martinák /ODS/

Nepřítomen: Dr. Vítězslav Pokorný /ČSSD/

Koaličním zastupitelům chybí na jednání Vítězslav Pokorný, který v Radě města souhlasil s vyvlastněním. Pro schválení vyvlastnění však chybí celkem dva hlasy. Chybějící hlas Vítězslava Pokorného mohli nahradit zbývající zastupitelé za koaliční ODS (Josef Krutský a Roman Martiňák), kteří se zdrželi. Třetí zastupitel za ODS Alexis Kimbembe hlasoval pro a souhlasil s vyvlastněním již jako člen Rady města.
Následně se tak podruhé hlasuje o vyvlastnění, tentokrát ve verzi původního textu usnesení navrženém Radou města. Schválení by mělo pro Misárkovi stejné důsledky.

Výsledek 2. hlasování o vyvlastnění

pro vyvlastnění:
Mgr. Dana Poláková /Otevřené Úvaly/
Ing. Ludmila Milerová /Otevřené Úvaly/
Josef Polák /Otevřené Úvaly/
Mgr. Petr Borecký /Otevřené Úvaly/

proti vyvlastnění:
Mgr. Jaromír Gloc /Pro Úvaly/
Ing. Jan Černý /Pro Úvaly/
Bc. Naděžda Kouklová /Pro Úvaly/
Mgr. Vojtěch Dvořáček /Pro Úvaly/
Ing. Helena Váňová /TOP 09, dnes ČSSD/
Miloslav Kolařík /TOP 09/

zdržel se:
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. /ČSSD/
Ing. Alexis Kimbembe, /ODS/
Josef Krutský /ODS/
Roman Martinák /ODS/

Nepřítomen: Dr. Vítězslav Pokorný /ČSSD/

U návrhu Rady města se tentokrát zdržel hlasování i Alexis Kimbembe a Petr Petržílek.
Město v dalších dnech stahuje svůj návrh vyvlastnění a Městský úřad Brandýs  v květnu 2018 vyvlastňovací řízení zastavil. Kauza Misárkových uzavřena nebyla. To, kdo a zda vůbec se někdy bude moci po dvaceti letech kauzy pasovat do role „vítěze“, je však velký otazník. Misárkovi vítězství určitě neslaví.

 

A pro připomenutí – lidem stále chybí ta kanalizace….

Written by