Přeložka Běchovice-Úvaly nabírá zpoždění

Města Úvaly se týká stavba přeložky – obchvatu silnice I/12 Běchovice–Úvaly. Po několika letech se zdálo, že realizace této stavby se blíží. Žádost čeká na vydání územního rozhodnutí, které mělo být původně vydané v roce 2019, ale územní řízení bylo přerušeno výzvou k doplnění podkladů s termínem do 17. 1. 2020. Podle veřejně dostupných informací bylo 15. 1. 2020 investorem podána žádost o další prodloužení lhůty pro doložení dokladů do 30. 6. 2020. Co konkrétně je příčinou zdržení řízení a jak se posouvají termíny stavby?

Inženýrskou činnost k územnímu řízení na akci  přeložka silnice I/12 Běchovice zajišťuje pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD ČR) firma PUDIS a.s. Žádost o územní rozhodnutí byla podána dne 3. 6. 2019.

Nina Ledvinová z ŘSD k územnímu řízení uvádí: „Výzvou stavebního úřadu MČ Praha 21 jsme byli vyzváni k doplnění dokumentů v termínu do  17.1.2020. V tomto časovém období byla doložena cca polovina požadovaných dokumentů, nepodařilo se však vypořádat všechny požadavky.
Chybí např. stanovisko MČ Praha-Koloděje, kdy městská část požaduje změnu projektu v oblasti k ní přiléhající křižovatky, stanovisko TSK Praha bylo vydáno až ke konci loňského roku (po mnoha měsících od podání žádosti), a na něj dále navazují další procesy a navazující stanoviska. Obdobně stanovisko Státního pozemkového úřadu, které jsme obdrželi až nedávno. Z těchto důvodu bylo požádáno o prodloužení lhůty k doplnění nedostatků do 30.6.2020 a lhůta byla s tímto termínem stavebním úřadem prodloužena. Neméně důležitým aspektem je skutečnost, že obce a městské části požadují v projektu změny, kterým v rámci možností chceme vyhovět, ale vyžaduje to nějaký čas na projekci takového požadavku (rozšíření mostu o chodník, aj.), a nějaký čas na znovu projednání. Tím se agenda také mírně prodlužuje.“

Také město Úvaly v projektu požadovalo dodatečné změny.
Realizace stavby přeložky I/12 je technicky svázána s realizací Okruhu kolem Prahy (stavba D0 511). Obě stavby nezačnou dříve než v roce 2022. Územní rozhodnutí umožní teprve zahájit majetkoprávní činnost, jejíž průběh také nelze časově odhadnout. Náklady na stavbu úseku I/12 Běchovice – Úvaly jsou plánovány ve výši 6 miliard Kč.


grafika:  ŘSD, mapy.cz a Uvaly.cz

Written by