Zvětšení mlýnského rybníka

V prosinci 2012 stavební úřad v Úvalech vydal rozhodnutí – územní rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce Mlýnského rybníka“ SPIS.ZN: K/4363/2012/SU/Bul (ing. Bulíčková).

Co je obsahem této stavební akce na soukromém rybníku pana Prokůpka v samém centru města? Stavba soukromého investora z Úval počítá s odbahněním rybníka a dále se také dle dokumentace „…zvětší celkový zásobní objem nádrže, rozšíří zátopy a zvýší maximální hladina a tím i retenční prostor…“.

Pojem retenční prostor znamená, že se zde zadrží více vody, která by způsobila při povodni větší škody na toku pod nádrží. Dále stavba obsahuje opravu hráze „…Oprava spočívá v navýšení hráze na novou niveletu (kótu 242,33) …“. Podle propočtu jde o navýšení až o 66 cm. Největší změnou je „…rozšíření stávající plochy rybníka (max. plocha zatopená 7 320 m2) na cca 33 190 m2…“, tzn. na více než 4,5 násobek současné plochy rybníka. Rozšířením rybníka se pokácí a vybagruje plocha před rybníkem v žádosti popsaná jako „louka řídce porostlá náletovými dřevinami“. Z toho důvodu má dojít k vytěžení a odvezení 35 750 m3 sedimentů a zeminy.

Jaký je současný stav? Investor stavbu podle svého vyjádření realizovat zatím nebude. A není se co divit. Náklady ve výši 20,4 mil. Kč vč. 21 % DPH (dle dokumentace) jsou opravdu velké.

Plány rekonstrukce:
řez hrází, navýšení hráze
Řez výpustným objektem, vyobrazení nově budovaného přelivu
Řez s mostkem
Řez profilem mostku, kde již nebude stavidlo
Na přání projektanta byly plánky přestavby z tohoto příspěvku dodatečně odstraněny.

Přehled výškových kót přestavby a zvětšení mlýnského rybníka
mlýnský rybník - zvětšení

Written by