Sto milionů pod dohledem

Na posledním jednání zastupitelstva města starosta emotivně zkritizoval odbornou zdatnost členů finančního výboru zastupitelstva….

Při tom není zajímavější část jednání zastupitelstva, než jsou právě témata financí města. Předsedkyně finančního výboru paní Váňová přednáší zastupitelstvu doporučení výboru, kterým se Rada města obvykle neřídí. Jaromír Gloc /zastupitel Pro Úvaly/ svými dotazy na jednotlivá čísla rozpočtu občas odhalí chyby v položkách. A po chvilce na dotazy obvykle začne za místostarostu Kimbembeho odpovídat starosta Petr Borecký. Koaliční většina schvaluje několikrát ročně úpravy rozpočtu, mj. i z důvodu výpadku započítaných příjmů z dotací, které jsou do rozpočtu i přes kritiku zahrnuty již v době, kdy ještě nebyly vůbec jisté.

Přelévání milionů v úpravách rozpočtu budí při jednání zastupitelstva u nezasvěcených občanů respekt. Pod pokličku více než 100 milionů Kč ročního rozpočtu města Úvaly nahlédneme s předsedkyní finančního výboru a zároveň zastupitelkou /z kandidátky TOP 09/ ing. Helenou Váňovou, která mj. po volbách 2006 působila jako místostarostka Úval.

Podle jakého pravidla se svolává jednání finančního výboru?
Činnost finančního výboru stanovuje zákon o obcích (zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění) četnost zasedání stanuje zastupitelstvo města jeho potřebami  a také předseda výboru, nebo jeho členové. V Úvalech zastupitelstvo zasedá pomalu každý měsíc, tak jsou schůzky finančního výboru svolávané dle potřeb zastupitelstva (schvalování rozpočtových opatření) dle zasedání zastupitelstva města.

Co výbor projednává? Měsíční výsledky hospodaření města nebo jen rozpočtový plán, který vymezuje mantinely výše výdajů a účelové určení výdajů pro vedení města?
Finanční výbor projednává dle výše citovaného zákona návrh a úpravy rozpočtu města a také projednává  čerpání rozpočtu. V rámci své působnosti si tvoří plán kontrol finančního charakteru.  Ve své podstatě je FV kontrolním orgánem a poradním orgánem zastupitelstva města v oblasti rozpočtu. Z praktického hlediska transparentnosti je předseda finančního výboru a kontrolního výboru opoziční zastupitel v rámci politického spektra. Ne vždy tomu tak v Úvalech bylo – viz. minulé volební období. Samozřejmě, že politické uspořádání zastupitelstva nemusí doporučení finančního a kontrolního výboru respektovat, ale důsledky si nese, každý zastupitel sám dle hlasování.

 Co má být výstupem jednání výboru?
Výstupem jednání finančního výboru je usnesení, které doporučuje zastupitelstvu města přijmout navrhovaná opatření a realizovat je a to jak v oblasti nakládání s finančními prostředky, tak s majetkem města. V případě zjištěných pochybení požaduje finanční výbor  od zastupitelstva (rady) města sjednání nápravy.

Ve výboru projednaný rozpočet města pak jde na zastupitelstvo změněný podle doporučení výboru nebo se vůbec nemění a projednává se ve znění tak, jak byl projednán ve výboru?
Návrh rozpočtu (stejné je to i u rozpočtového opatření) v případě, že finanční výbor doporučí změnu, by mělo rozpočtové opatření projít minimálně radou města, která by měla toto opravit a předložit na jednání zastupitelstva města v upravené verzi s komentářem, že je rozpočtové opatření v souladu s usnesením FV. Nebo toto neudělá a musí zastupitele upozornit v důvodové zprávě, proč toto nerespektuje. Nějak nám tento proces nefunguje tak, jak má.  Bylo by dobré si i v řadách vedení města na toto dávat pozor. A ne okamžitě kritizovat kompetenci členů FV.

V prosinci loňského roku se schvalovalo rozpočtové opatření (změna rozpočtu). Po konci roku, kdy už jsou všechny příjmy i výdaje neměnné, se schvalovala další změna. Na letošním únorovém jednání zastupitelé opět měnili rozpočet 2015. K čemu slouží tato administrativní jednání k rozpočtu, kterým se po skončení roku přizpůsobuje rozpočet zpětně skutečnosti?
Rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2015 konečné, které jsme zastupitelstvu doporučili schválit, kopíruje skutečnost čerpání rozpočtu města a to v položkách hlavně dotačního charakteru podle skutečného stavu. Kdyby se toto neodsouhlasilo, dělalo  by to v závěrce města problém.

V této diskusi zaznělo od vedoucí ekonomického odboru, že prosincové opatření 2014 připravovala někdy v říjnu (před dovolenou). Jaké je personální a technické obsazení na úřadě? Existuje zastupitelnost?
Bohužel je pravdou, pokud se podíváme na podklady předkládané finančnímu výboru, že jsou nám podklady předkládané ne vždy dostatečně okomentované . Otázka na personální obsazení není pro finanční výbor. Technické zajištění podkladů pro jednání finančního výboru má také své rezervy. Hlavně z pohledu včasnosti předložení. Stává, se, že poslední verzi obdržíme v den konání finančního výboru.

Členy výboru jsou „dobrovolnící“ z řad občanů nominovaní politickými uskupeními? Kolik času měsíčně strávíte na jednáních a nad přípravou? S jakou motivací dělají svoji práci?
Odpověď na otázku, kolik času nad rozpočtem strávíme, by byla od jednotlivých členů výboru různá a to z důvodu vytíženosti, znalostí a schopnosti dešifrovat podklady. Já  věnuji pravidelně 6 – 8 hodin přípravě na zasedání  finančního výboru nebo  jednání zastupitelstva. Jiní  členové finančního výboru přípravě  na jednání věnují celkově více než já.

Ne jenom mojí motivací je, podle mého vědomí a svědomí, pomoci udržet zdravé finance města nejenom dnes, ale i do budoucna, upozorňovat na strukturální rizika, dávat podněty pro zlepšení, pomoct při optimální volbě zdrojů financování.

Děkuji za rozhovor a nahlédnutí pod pokličku rozpočtu města.

Rozpočet města na webu MěÚ … mestouvaly.cz

Written by