Petrolea

V letech 1921 – 1922 vybudovala v Úvalech pražská akciová společnost Petrolea, založená firmou F. Uhlík a spol., chemickou továrnu na výrobu olejů, tuků a mazadel pro průmysl, která nesla název Petrolea. Technickou duší projektu vybudování rafinerie byl významný akcionář firmy RNDr. Federer. Podílníkem byl také ing. Nechvíle.

O úvalském okolí – 12. díl

V roce 1919 pronajala naše obec pole ve výměře asi 5 korců tehdy právě vzniklému Sportovnímu klubu Ouvaly na zřízení hřiště pro kopanou.

O úvalském okolí – 11. díl

V dobách feudálních náležely Úvaly s okolím ke kraji Kouřímskému. Toto větší území bylo rozděleno na panství čili dominia, z nichž každé bylo samostatnou správní jednotkou s pravomocí soudní i berní. Každé panství mělo svého feudálního majitele, který vykonával svou moc prostřednictvím vrchnostenské správy. V našem případě to bylo panství Škvorecké, které od roku 1623 patřilo Liechtensteinům stejně jako sousední panství Černokostelecké, Uhříněveské a Kounické.