Kdo řídí město Úvaly

Základem samosprávy města je zastupitelstvo. V Úvalech volíme 15 zastupitelů, kteří 4 roky rozhodují o klíčových záležitostech města a ovlivňují tak budoucnost Úval. Kromě zastupitelů budoucnost města ovlivňuje ještě jedna skupina občanů…

Po posledních volbách vedení města vyslyšeno prosby občanů, aby město představilo fungování městského úřadu, množství agendy, se kterou úředníci zápasí a představilo zaměstnance úřadu, kteří se starají o prosperitu Úval. A ledy se prolomily! Tajemnice úřadu paní Jana Tesařová uvedla v únorovém čísle měsíčníku Život Úval sérii článků představující jednotlivé odbory Městského úřadu v Úvalech (od čísla 2/2015). Za tyto články patří všem, kteří se na jejich vzniku podílejí velké poděkování. A starosta Petr Borecký /Otevřené Úvaly/ na webu města nedávno uvedl další převratnou novinku – u seznamu osob a úředníků najdete na webu MěÚ i jejich fotografii a tak každý občan již ví za kým jde, nebo koho na úřadě potkal s kým jednal. Drobné změny otevřenosti úřadu, které znamenají v „klientské spokojenosti“ občanů zásadní kladné body!

Budoucnost města však ovlivňuje zastupitelstvo, které zejména schvaluje program rozvoje města a schvaluje rozpočet města.

Zastupitelstvo města je základní orgán, který město spravuje. Zastupitelstvo dále volí všechny ostatní orgány města, v našem případě starostu a zúžené vedení města – městskou radu, výbory a komise. Zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem. Má lichý počet členů. Pro velikost obce mezi 3 a 10 tis. obyvateli může mít 11 až 25 zastupitelů – v Úvalech nyní volíme 15 zastupitelů. Zastupitelé jsou voleni v přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období všemi obyvateli města, kteří dosáhli 18 let.
Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Jednání je veřejné a svolává jej a řídí starosta. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech (nejen přítomných) členů zastupitelstva. V Úvalech tedy 8 zastupitelů, což je počet kterým nyní disponuje koalice Otevřené Úvaly + ODS + ČSSD (viz. výsledky voleb  a složení zastupitelstva).
Zastupitelstvo má právo zejména: schvalovat program rozvoje města, schvalovat rozpočet města, vydávat obecně závazné vyhlášky, rozhodovat o vyhlášení místního referenda, určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (placeni na plný úvazek) a určovat výši jejich odměn, stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, zřídit a zrušit městskou policii, … atd.
zastupitelstvo 2014

Rozhodování zastupitelstva Úval obvykle předchází projednání agendy v pětičlenné radě města a před tím ještě v komisích rady města. Po volbách jsou obvykle občané vyzýváni, aby se hlásili právě do komisí a výborů města. A stejně často jsou představitelé města smutní, že se občané nehlásí. Jaké komise a výbory jsou po posledních volbách zřízeny v Úvalech? Rada města má nyní zázemí 11 komisí a zastupitelstvo má k dispozici 2 výbory. Počet členů těchto poradních orgánů není nijak vymezen a v současnosti tak můžeme napočítat 108 míst členů (vč. předsedů) komisí a 18 členů výborů. Zdá se, že kromě 15 zastupitelů budoucnost města hlídá ještě 116 dalších nezávislých občanů (kteří nevzešli z voleb). doplněno: Členové komisí a výborů činnost pro město vykonávají zdarma a na úkor svého volného času. Mezi členy komisí najdeme také členy rady města, zastupitele, osoby z volebních kandidátek, bývalé zastupitele nebo jejich příbuzné…
(seznam vč. aktuálního personálního obsazení najdete na konci článku)

Toto konstatování není kritikou stavu a ani se nebudeme věnovat rozložení politických (koaličních) sil v komisích a výborech. Pravdou totiž je, že aktivních občanů příliš není. Jak je činnost a členství v těchto komisích a výborech pro občany atraktivní? Cíle jednotlivých komisí a výborů nejsou popsány, ale dají se alespoň odvodit z jejich názvu (výjimkou je např. redakční rada ŽÚ s jasným mandátem a stejně tak povodňová komise nebo komise pro projednávání přestupků). Programy jednání nebo oznámení o datech jednání (pro připomínky a podněty občanů) nejsou dosud zveřejňovány, o jednáních se příliš nepíše ani v Životě Úval. A tak nezbývá, než se ohlédnout a podívat se na výstupy z těchto poradních orgánů.

Jsou zápisy z jednání občanům jednoduše dostupné? Při ohlédnutí do minulosti lze s radostí konstatovat, že i zde se ledy prolamují a na webu města je zveřejněno složení téměř všech komisí a najdeme zde i zápisy z jednání – informace, které na internetu občanům města dříve přístupné nebyly. Vedení města za to patří pochvala. Čtení v zápisech je zajímavé obsahem i způsobem jednání a vedením zápisů (odkazy jsou níže).

Zapojí se aktivně do správy města více občanů?

 

 

Komisím a výborům se věnoval 1. bod výzvy zastupitelům. Cílem výzvy bylo dát pevný termín pro zveřejňování zápisů z jednání rady města, komisí i výborů. Navržena byla lhůta pro zveřejnění 10 dní od jednání.

Stav komisí a výborů k 1. 5. 2015:
(z webu www.mestouvaly.cz)

Komise rady města:

Komise pro výstavbu, územní plánování a investice
http://www.mestouvaly.cz/radnice/rada/komise-rady-mesta-2014-2018/komise-pro-vystavbuuzemni-planovani-a-investice/
Předseda: Petr Borecký
Členové:  Dr. Vítězslav Pokorný,  MUDr. Jan Šťastný, Ing. Radek Netušil, Bc. Jan Němec, Ing. Ivan Černý, Miloslav Kolařík, Jiří Vosecký, ing. Roman Krásný, Ing. Michal Breda, Ing. arch. Martina Bredová, Ing. Peter Kytlica
Poslední zápis z 11. 2. 2015

Komise pro kulturu a volnočasové aktivity
http://www.mestouvaly.cz/radnice/rada/komise-rady-mesta-2014-2018/komise-pro-kulturu-a-volnocasove-aktivity
Předseda: Ing. Jana Horová
Členové: Ing. Zdeňka Havránková, Ing. Vladislav Procházka, Mgr. Alena Janurová, Dr. Vítězslav Pokorný, Alena Fejtová, Markéta Rydvalová, Iva Branyšová, Helena Novosádová, Mgr. Lenka Foučková, Hana Černá, Jana Gebhartová, Ing. Hana Opálková, PaeDr. Lada Holubová
Poslední zápis z 8. 4. 2015

Komise pro dopravu
http://www.mestouvaly.cz/radnice/rada/komise-rady-mesta-2014-2018/komise-pro-dopravu/
Předseda:  Ing. Jiří Vomáčka
Členové: Ing. Richard Saidl, Jan Fryčer, Ing. Peter Kytlica, Tomáš Galbavý, Naděžda Kouklová, Zdeněk Javůrek
Poslední zápis ze 13. 4. 2015

Komise pro sport
http://www.mestouvaly.cz/radnice/rada/komise-rady-mesta-2014-2018/komise-pro-sport/
Předseda: Josef Krutský
Členové: Josef Polák, Michael Březina, Ing. Petr Jankovský, Ing. Richard Konečný, Jiří Dráb, Ing. Martina Jaklová, Ing. Radek Netušil, Mgr. Jaromír Gloc, Ing. Štěpán Jaroch, Jaroslav Špaček
Poslední zápis z 8. 4. 2015

Komise pro školství
http://www.mestouvaly.cz/radnice/rada/komise-rady-mesta-2014-2018/komise-pro-skolstvi/
Předseda: Mgr. Dana Poláková
Členové: Mgr. Jaroslav Březka, Jana Pospíšilová, Jana Hájková, Ing. Ludmila Milerová, Hana Šťastná – Čapková, JUDr. Helena Jukinová, Ing. Martina Vomáčková, Harry Jukl, Šárka Lorencová, Mgr. Miroslava Drozdová, Petra Fuxová, Soňa Doležalová
Poslední zápis ze 30. 3. 2015

Komise pro prevenci kriminality
http://www.mestouvaly.cz/radnice/rada/komise-rady-mesta-2014-2018/komise-pro-prevenci-kriminality-/
Předseda: MUDr. Jan Šťastný
Členové: Jana Pospíšilová, Mgr. Jaroslav Březka, Ing. Marcel Breda, Lukáš Dupal, Petr Rytina, Miroslava Švaříčková, Radek Baroch, Ing. Radko Mach, Tomáš Galbavý
Poslední zápis z 25. 2. 2015

Komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství
http://www.mestouvaly.cz/radnice/rada/komise-rady-mesta-2014-2018/komise-pro-zivotni-prostredi-a-odpadove-hospodarstvi/
Předseda: Dr. Vítězslav Pokorný
Členové: JUDr. Ing. Petr Petržílek Ph.Dr., MUdr. Jan Šťastný, Miloslav Kolařík, Petr Urban, Mgr. Jaromíra Borecká, Jaroslava Klučinová, Robin Duspara,  Josef Štěpánovský, Mgr. Jan Špaček
Poslední zápis z 8. 4. 2015

Komise pro městské části
http://www.mestouvaly.cz/radnice/rada/komise-rady-mesta-2014-2018/komise-pro-mestske-casti/
Předseda: Petr Borecký
Členové: Ing. Alexis Kimbembe, Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Eva Chvalkovská, Karolína Grulichová, Ing. Martina Vomáčková, Magda Hakenová DiS, Mgr. Marek Mahdal DiS, Hana Šťastná – Čapková, Petr Vosecký, Mgr. Miroslava Drozdová, Ing. Petr Bambas, JUDr. Helena Jukinová, Josef Lorenc
Poslední zápis z 25. 2. 2015

Letopisecká komise
http://www.mestouvaly.cz/radnice/rada/komise-rady-mesta-2014-2018/letopisecka-komise/
Předseda: Ing. Zdeňka Havránková
Členové: Ing. Jana Horová, Ing. Vladislav Procházka,  Dr. Vítězslav Pokorný,  PhDr. Lenka Mandová,  Josef Štěpánovský, PhDr. Anděla Horová
Poslední zápis: (19. 8. 2013)

Redakční rada Života Úval
http://www.mestouvaly.cz/radnice/rada/komise-rady-mesta-2014-2018/redakcni-rada-zivota-uval
Předseda (šéfredaktor): Josef Štěpánovský
místopředseda: (zástupce šéfredaktora): Mgr. Vorlíčková Romana
Členové redakční rady:  Mgr. Mahdal Marek DiS., Ing. Netušil Radek, Ing. Jankovský Petr, Mgr. Bednář Milan, p. Poledník Jan
Poslední zápis z 15. 4. 2015

Komise pro projednávání přestupků (provádí  výkon přenesené působnosti státní správy)
http://www.mestouvaly.cz/radnice/rada/komise-rady-mesta-2014-2018/komise-pro-projednavani-prestupku/
Předseda: JUDr. Kyral Václav
člen: Hájková Jitka, Kolařík Miroslav
Poslední zápis: –

Výbory Zastupitelstva města:

Kontrolní výbor
http://www.mestouvaly.cz/radnice/zastupitelstvo/vybory-zastupitelstva-mesta/kontrolni-vybor/volebni-obdobi-2014-2018/
Předseda :  Ing. Jan Černý /Pro Úvaly/
Členové :  Mgr. Vojtěch Dvořáček, Ing. Václava Baumanová, Kateřina Škorpilová Vlasová, Dagmar Weissgarber, Marek Šplíchal, Vladimír Šťastný, Romana Komínková, Mgr. Eva Špačková
Poslední zápis z 24. 2. 2015

Finanční výbor
http://www.mestouvaly.cz/radnice/zastupitelstvo/vybory-zastupitelstva-mesta/financni-vybor/volebni-obdobi-2014-2018/
předseda :  Ing. Helena Váňová
Členové : Ing. Eva Kiššová, Ing. Petr Jankovský, Ing. Josef Zach, Bc. Jan Němec, Ing. Jana Kytlicová, Ing. Peter Hrubý, Ing. Hana Opálková, Ing. Josef Martinovský
Poslední zápis ze 7. 4. 2015

Výbor pro výstavbu
pro období 2014 – 2018 není zřízen

Written by