Ovčín na Vinici

Stráně kolem Výmoly v historii sloužily jako pastviny pro ovce. Na území Úval je poprvé ovčín zmíněn v roce 1783 v Hodově. Druhý ovčín vznikl na dvoře Hostín – tedy na pravém břehu Výmoly.

Roku 1845 odprodal soused Řezáč 20 sáhů na zřízení obecního ovčína. Domek u ovčína později dostal číslo popisné 34.


Kresba viaduktu po jeho dokončení v roce 1848. Na pravé straně nahoře je zachycen ovčín na Vinici.
zdroj: archiv města Úvaly


Mapa: 1841 … indikační skica se zakreslením domu č.p. 34

zdroj: Národní archiv, Stabilní katastr – indikační skici, sign. KRM 9.
Indikační skica je příruční mapa, je jedním z produktů mapování stabilního katastru. Jedná se o zběžnou kopii originální mapy.

Obecními pastuchy byli:

  • Čepička (1865)
  • V. Havlíček, Kadeřábek (1866)
  • František Černý, František Michálek (1875-85)
  • Jan Hybeš ze Škvorce (od roku 1886, uvedeno v roce 1929).


FOTO:  Nejstarší záběr ovčína s doškovou střechou. Vlevo od domu je u lípy zakrytá studna.
zdroj: archiv města Úvaly

Jiné zmínky o „chalupě“ nejsou. V kronice najdeme jen dva záznamy o přípravě výsadby na „Vinici“. Na pozemku vedle bývalého ovčína, který darovala Aloisie Rosenbaumová, bylo v roce 1949 vysázeno 50 stromků vlašských ořechů a vykopáno 220 jam pro výsadbu meruněk v r. 1950. Dne 18. března byl skutečně založen meruňkový sad a sice vysazeno do jam na Vinici blíže bývalého ovčína, které byly vykopány a připraveny na podzim 81 kusů krsků meruněk brigádou Komunistické strany Československa.


FOTO:  Na fotografii je vidět původní velká rozloha staveb. Chátrající ovčín je již s ubouranou střechou
zdroj: archiv města Úvaly

V roce 1967 v popisu města Úvaly pan Zeman popisuje… „Vzpomněl-li jsem na pana Hlávku /majitele zahradnictví/, pak nutno vzpomenout na jeho otce, jenž léta bydlel na Vinici. Chalupa ta s přilehlým ovčínem stojí dodnes tam, jak stávala, a dodnes v ní bydlí Hlávkův syn úplně na samotě mezi poli a lesy. Nic se tam nezměnilo.“


FOTO:  Chátrající ovčín s ubouranou střechou
zdroj: archiv města Úvaly (výřez fotografie)

Pan Rajnyš popisující okolí Úval v roce 1969 vzpomíná na zchátralou chalupu pod Vinicí č.35, jež byl lemována prořídlou alejí ovocných stromů, několik jich rostlo i kolem stavení.


FOTO: mohutná lípa po zásahu bleskem v roce 1960
zdroj: archiv města Úvaly

Dům připadl v dědictví paní Račické z Úval, která jej i přes jiné nabídky odprodala státnímu statku. O právě probíhajícím bourání ovčína je zmínka již v roce 1970. Osud ovčína byl definitivně zpečetěn v letech 1972 – 1973, kdy byla chalupa buldozerem srovnána se zemí.


FOTO: ovčín před demolicí
zdroj: archiv města Úvaly