Starostové Úval

Rychtáři, představení obce, starostové, předsedové národního výboru – přehled představitelů Úval podle dochovaných zápisů.
/průběžně doplňováno/

Roku 1415 je v zápisech uveden úvalský rychtář Otlein Hubler(„Otleinus Hubler index oppidi in Uval“)

V roce 1713 je zmínka o úvalské radnici, říkalo se jí rychta, měla č.p. 15. Byl to obecní domek i pastouška.
Po roce 1770 byla úvalská rychta, radnice, v č. 2. Nízký domek štítem do náměstí“ – na jeho místě vyrostl dům někdejšího úvalského vyhlášeného obchodníka Jana Zelenky.

Úvaly byly součástí historického Kouřimského kraje. V roce 1763  na návrh knížete Václava Antonína Kounice reorganizovala císařovna Marie Terezie zemskou správu v Čechách. Místo Královské reprezentace a komory bylo zřízeno zemské gubernium, v roce 1751 byla provedena reorganizace krajského zřízení v Čechách, krajští hejtmani se stali státními úředníky a přestali být stavovskými hodnostáři. K 1. lednu 1850 c.k. rakouské císařství reorganizovalo znovu státní správu. Zůstaly krajské úřady, ale na nižších stupních byla zrušena stará politická a soudní správa vrchnostenská a byly zřízeny okresní soudy a hejtmanství.

1805 – 1808 byl rychtářem Petr Dufek.
Rychtář Petr Dufek dostával ročně platu na papír 1 zlatý 10 krejcarů. Roku 1807 za rychtáře Petra Dufka zaznamenáni jsou konšelé Josef PROCHÁZKA, výboři („vejboři“ popularizovaní v Našich furiantech) Antonín Pardubský a Václav Hladík.

1815 je rychtářem Josef Hanuš.
V roce 1817 obnáší rychtářský roční plat 15 zlatých.

V roce 1819 je rychtářem Jan Sommer.
Rychtářský plat je 10 zlatých.
V roce 1827 je zástupcem rychtáře Jan Bilanský.

V roce 1828 je rychtářem Antonín Pardubský.

V letech 1828 až 1859 nepřetržitě byl rychtářem Václav Hladík (narozen r. 1795).
Dne 24. dubna 1838 vyhořela úvalská rychta – radnice a ještě ve stejném roce byla pořízena ruční stříkačka.
V roce 1848 je spáleniště rychty v č.p. 2 prodáno a za peníze obec zbudovala novou radnici v č.p. 3.

Od roku 1848 se rychtáři říká „představený“ a celému úřadu „představenost obce“.

V roce 1851 je jmenován jako představený obce opět Václav Hladík.
V roce 1855 je prvním starostou obce jmenován opět Václav Hladík.

V roce 1855 byly zřízeny okresní úřady. Nejnižšími úřady se staly obce se zvoleným zastupitelstvem a starostou.

1859 – 1860 je starostou František Řezáč.

1860 – 1864 je starostou Antonín Lašman a úřaduje v č.p. 6.
Po roce 1860 má obec úvalská obecního strážníka, který je také ponocným a poselákem. Prvním úvalským strážníkem byl vojenský vysloužilec, úvalský rodák Josef Budka. Mimo svou službu se zabýval holičstvím. Strážníkem byl do roku 1877.
V roce 1865 je také pořízen obcí tehdejší „hromadný sdělovací prostředek“ – obecní buben.

V roce 1866 je starostou uváděn opět Antonín Lašman a úřaduje v č.p. 36.

V roce 1867 je starostou František Těšitel a úřaduje v č.p. 36.

1870 – 1872 je starostou Josef Strnad úřaduje v č.p. 7.

1872 – 1874 je starostou Antonín Chlapec úřaduje v č.p. 69.

1874 – 1877 je starostou Bedřich Micka (č. 19 a 20).

1877 – 1880 je starostou František Bilanský.

Od října 1880 – 1881 je starostou Antonín Chlapec.
Antonín Chlapec se pro „nahodilé vady“ úřadování vzdal. Úřadování nechce převzít první radní František Bilanský, proto úřaduje Bedřich Rosenbaum.

V roce 1881 byl v nové volbě opět zvolen František Bilanský.

1884 – 1889 starostou Antonín Chlapec.

1889 – 1891 (1901?) starostou Bedřich Rosenbaum.

1891 – 1893 starostou B. Micka, který 3. března 1893 zemřel.

V roce 1893 je starostou František Bilanský, úřad však nepřijal, až teprve 12. dubna přejímá starostenství.

1894 – 1906 je nepřetržitě 12 let starostou Karel Klíma. Opakovaně byl zvolen v i roce 1897, 1900 a 1903.

1906 – 1913 starostuje Josef Hladík.

1913 – 1919 tedy i v průběhu 1. světové války až k prvním volbám v „republice“ je starostou František Kaplan.

15. 6. 1919 v prvních volbách za republiky (ČSR) je zvolen prvním starostou člen socialistické strany, podúředník dráhy Václav Kučera.

Výsledky prvních voleb v ČSR do obecního zastupitelstva v Úvalech 15.6.1919:
1. Čsl. strana socialistická 36,7 % hlasů
2. Čsl. strana sociálně demokratická 29,7 % hlasů
3. Čsl. strana národně demokratická 19,5 % hlasů
4. Republikánská strana čsl. venkova 14,1 % hlasů.

červenci 1922 ale bylo „obecní zastupitelstvo“ rozpuštěno a jmenována „obecní správní komise“. Předsedou byl Václav Kučera (první starosta).


foto: starosta Václav Kučera (zdroj)

Konány byla nové volby dne 24. září 1922 (druhé), ve kterých byl za starostu zvolen člen národně demokratické strany Bohumil Vavruška, inspektor čsl. st. drah.

Výsledky voleb:
1. Čsl. str. socialistická 21,01 % hlasů
2. Čsl. str. nár. demokracie 18,23 % hlasů (sdružení Republ. str. zemědělského a malorolnického lidu a str. nár. dem.)
3. Čsl. str. soc. demokracie 12,43 % hlasů
4. Čsl. živnostensko-obchodnická str. středostavovská 11,86 % hlasů
5. Republikánská str. zem. a malorol. lidu 11,12 % hlasů
6. Komunistická str. v Československu 7,85 %
7. Legionáři 7,60 % hlasů
8. Čsl. str. lidová 6,78 % hlasů
9. Nezávislá strana 3,03 % hlasů


foto: starosta Bohumil Vavruška (zdroj)


foto: starosta Matěj Kalina (zdroj)