Volby 2010: ČSSD

Rozvoj Úval
• podpoříme vizi naší obce jako svébytného místa s vlastním bohatým kulturním a společenským životem, jako města zabezpečující komplexní služby pro /pražskou/ příměstskou turistiku, jako města s podporovanou podnikatelskou aktivitou v duchu udržitelného rozvoje,
• vyhodnotíme šance města stát se obcí s rozšířenou působností a po analýze výhod a nevýhod pro město necháme občany Úval o tom rozhodnout v závazné anketě (oficiální referendum nelze v této věci aplikovat),
• ve spolupráci s ministerstvy a krajem zásadním způsobem navýšíme šance města, občanů a organizací při čerpání dotací z končících operačních programů,
• podpoříme občanské aktivity tak, aby naši občané měli větší možnosti ovlivňovat chod města po celé funkční období,
• zapojíme naši obec do procesu komunitního plánování,
• reakce a názory občanů získané na veřejných jednáních zastupitelstva neprodleně promítneme do konkrétní činnosti obce, budeme podporovat projekty lidí a organizací, spojíme finanční a organizační možnosti obce s Vaší aktivitou a Vašimi projekty,
• ve spolupráci s občanskými sdruženími připravíme na základě komunitního plánu Úval podmínky pro rozvoz obědů a výdejny obědů pro seniory a další zájemce, terénní pečovatelskou službu a domácí ošetřovatelskou péči,
• podpoříme vstup Úval do Národní sítě zdravých měst s cílem realizovat tzv. Agendu 21,
• ve spolupráci s kronikářem města, se spolky a s občanskými sdruženími přispějeme k prohloubení vztahu občanů k historii a k historickým památkám a k přírodnímu dědictví v katastru města.

Financování města
• prosadíme důkladnou veřejnou kontrolu nákladů, kvality a termínů předání prací realizovaných soukromými firmami,
• zapojíme město do podnikatelských aktivit s garantovanými příjmy pro městskou pokladnu,
• zaměříme se na účely veřejné spotřeby na zásobování energií z místně dostupných zdrojů a energetické úspory,
• nalezneme investory pro realizaci velkých projektů, na kterých je město zainteresováno (např. geotermální teplárna s napojeným celoročně vyhřívaným bazénem a ledovou plochou, házenkářská hala, parkhaus u nádraží),
• zahájíme povolovací procesy k velkým projektům z iniciativy obchodních společností zřízených městem a tyto společnosti společně s projekty na klíč investorům nabídneme k odkoupení, popř. nalezneme cestu k PPP financování,
• vytvoříme pravidla a zajistíme jasné, kontrolovatelné organizování výběru veřejných zakázek tak, abychom v rámci možností daných zákonem umožnili co nejširší účast místních podnikatelů,
• navrhneme reálnou tzv. Strategii Energeticky Soběstačné Obce (ESO) s cílem využití v Úvalech přístupného potenciálu obnovitelných zdrojů (sluneční, geotermální a vodní energie) a potenciálu úspor energie,
• k financování ESO využijeme kombinaci zdrojů z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů (popř. derogací) a strukturálních fondů s cílem osadit fotovoltaické panely na budovy ve vlastnictví města a spolupracujících soukromých osob, zabudovat vodní turbínu v komplexu rekonstruovaného Mlýnského a Hodovského rybníka a zateplit veřejné budovy,
• účast města na výstavbě geotermální teplárny využijeme k bezplatnému zajištění zásobování veřejných budov a budov dalších zájemců zbytkovým teplem a zabezpečení levného provozu celoročně vyhřívaného bazénu a bruslařského stadiónu,
• zapojíme Úvaly do regionálního odpadového a energetického systému tak, abychom se vyhnuli placení zvýšených poplatků za skládkování komunálních odpadů a profitovali na zisku z energetického využití komunálních odpadů.

Školství
• zasadíme se o řešení problému s nedostatkem míst v mateřských školkách a základní škole,
• využijeme všech prostředků, abychom přiměli investora v Hostíně, aby své sliby, pokud jde o výstavbu školských zařízení, realizoval přednostně,
• navrhneme přehodnocení vybraného projektu dostavby školy tak, aby financování a realizace stavby mohly být rozděleny na etapy.

Kultura a sport
• pro aktivity MDDM, jako jsou taneční a sportovní kroužky, se pokusíme nalézt vhodné prostory, např. zrekonstruovaný dům čp. 65, kam by bylo vhodné umístit též klub a kulturní zázemí pro seniory s možností občerstvení,
• zaměříme se na obnovu/zřízení prostor pro pořádání sportovních a kulturních akcí – jde o hřiště pod školou, víceúčelovou házenkářskou halu, kino,
• poskytneme metodickou podporu místním občanským sdružením při získávání dotací na obnovu a opravu kulturních památek, které nejsou ve vlastnictví obce,
• nalezneme investory pro vybudování uvedených sportovních a kulturních objektů, pro jejich umístění, bude-li to vhodné, využijeme budov a hal Multitecu, popř. dalších objektů po dohodě s jejich vlastníky,
• podpoříme rekonstrukci a obnovu drobných památek v katastru obce (křížky, kapličky, kostel) a pro zvýšení atraktivnosti Králičiny vyhlásíme soutěž
o návrh podoby památníku (objektu s odpočívadlem) na místě, kde stával hrad loupeživých rytířů.

Bezpečné město
• zaměříme se na prevenci rizikových projevů chování u mládeže (zejména v oblasti užívání návykových látek a patologického hráčství),
• pro občany a ochranu jejich domů zajistíme poskytování služeb provozovatele pultu centrální ochrany s napojením na Polici ČR,
• podpoříme vlastní zákonné iniciativy občanů v jejich snaze ochránit majetek,
• budeme aktivně vyhledávat grantové programy vyhlašované v ČR a EU v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
• podpoříme informovanost dětí a ostatních ohrožených skupin o fungování národních organizací (např. Bílý kruh bezpečí, Fond ohrožených dětí).

Životní prostředí
• podpoříme realizaci zeleného pásu kolem obce navazujícího na Klánovický les a Škvoreckou oboru,
• vysázeli jsme v Úvalech řadu lip a i nadále se zaměříme na péči o veřejnou zeleň a rozšíření parkové úpravy,
• prosadili jsme zřízení přírodního parku Králičina Škvorecká obora, usilujeme o vytvoření biocentra Na vinici a nového biokoridoru propojujícího toto biocentrum se Škvoreckou oborou,
• prosadíme vydání vyhlášky obce umožňující účinnou vymahatelnost čistoty a pořádku včetně „černého“ vypouštění žump a septiků, a dále předpisu, který zakáže či výrazně omezí světelné znečišťování z laser show,
• podpoříme budování turistických stezek, hipostezky, in-line trasy a zřídíme síť cyklostezek,
• podpořili jsme město při získání řady dotací, např. na kanalizaci na Slovanech a rekonstrukci čistírny odpadních vod; celou kanalizační síť včetně rekonstrukce ČOV dobudujeme,
• s přispěním našeho poslance Skopala jsme se zasadili o vybudování přípojky
městského vodovodu na Káraný,
• podpořili jsme město ve snaze odbahnit rybníky Kalák, Jámy a Fabrák; chceme jít dál a zajistit obnovu Hodovského rybníka a rekonstrukci Mlýnského rybníka; podpoříme rybáře v jejich projektech u zbývajících nádrží.
• využijeme nezaměstnané, popř. odsouzené k veřejně prospěšným pracím, jejichž práce je hrazená plně státem, na zajištění údržby veřejného prostranství, parku a veřejné zeleně pod vedením městských technických služeb,
• zajistili jsme vytvoření studie regionálního krajinného plánu, který řeší například rozvoj územních systémů ekologické stability, provedení pozemkových
úprav nebo rozšíření místních rybníků a vodotečí,
• díky našemu návrhu v rámci pořizování územního plánu usilujeme o rozšíření ÚSES o oblast Na vinici a tok Výmoly, což nám umožní čerpat prostředky na vysazování stromů a keřů, umisťování herních prvků, přírodního amfiteátru
a budování rozhledny a dále na rekonstrukci rybníků bez nároku na spolufinancování městem,
• budeme usilovat o uzavření dohody s investorem rozvojové oblasti Hostín s cílem dobudovat zelený pás s cyklostezkou kolem plánované přípojky až ke
Škvorecké oboře; nedojde–li k dohodě, využijeme dalších zákonných prostředků k realizaci tohoto cíle,
• podpoříme občanská sdružení Klub přátel historie a přírody Úval a okolí a Otevřené Úvaly v úsilí o zřízení přírodní rezervace Králičina a Povýmolí
v jižních hranicích stávajícího přírodního parku o velikosti cca 20 ha, dále k prohlášení přírodní památky rašeliniště ve Škvorecké oboře.

Doprava
• napomůžeme urychlení rekonstrukce úvalského nádraží,
• zavedeme systém bezplatného půjčování městských kol pro dopravu po městě,
• přizpůsobíme četnost a provázanost spojů vlakové a autobusové dopravy,
• zaměříme se na nevyhovující řešení při parkování zejména vybudováním parkovacího domu u nádraží a dále parkoviště v areálu Multitecu,
• letos poprvé je možno čerpat peníze na opravu i komunálních silnic z ROP; tuto nevyužitou příležitost chceme urychleně napravit a všechny nezpevněné silnice v Úvalech konečně opravit i za cenu mírného zvýšení zadlužení města.

Vzhled města
• prosadíme řešení sídla městského úřadu a přesuneme všechny odbory do centra s využitím areálu Multitec, objektů čp. 65 a 95, popř. dalších objektů ve vlastnictví města na náměstí Arnošta z Pardubic,
• zajistíme úpravu městského mobiliáře (autobusové zastávky, lavičky, odpadkové koše, zábradlí, plakátovací plochy,..),
• ve spolupráci s krajem, který je správcem komunikace vedoucí napříč náměstím, prosadíme zklidnění provozu centrem (jednosměrným provozem nebo zákazem průjezdu),
• zasadíme se o vybudování zeleného bulváru na náměstí s osazenou fontánou, hracími prvky a zelení,
• pro klidové zóny prosadíme v rámci rekonstrukce silnic instalaci speciální samozavlažovací, zatravňovací dlažby, která navozuje atmosféru pohodového a zdravého města i v těch největších vedrech,
• propojíme areál Multitecu lávkou, která nahradí nevyhovující chodník na mostku přes Výmolu, a dále lávkou pod železničním viaduktem, která pro pěší propojí centrum s jižní částí města a zvýší atraktivitu a dostupnost této jedinečné kulturní památky,
• v rámci revitalizace a budování biocentra v oblasti Mlýnského rybníku otevřeme park „Úvalské Benátky“ s mostky od břehu k ostrůvkům a herními prvky; park navážeme Bendlovou stezkou na nově budovaný lesopark a přírodní areál Na vinici.

Propagace města
• investorům poskytneme základní informace nutné pro investiční rozhodování na internetových stránkách obce,
• zviditelníme obec a místní firmy představitelům státu, kraje a významných neziskových organizací,
• zajistíme vybudování informačních tabulí se zajímavostmi regionu,
• zpopularizujeme místní turistické cíle a podnikatele,
• připravíme propagační brožuru o obci a okolí.