Dálniční napojení Úvaly – Jirny

Středočeský kraj připravuje přeložku silnice II/101 v úseku Mstětice – dálnice D11 (Praha – Hradec Králové ) – Jirny – Úvaly.

Rada Středočeského kraje v prosinci 2020 schválila zadání zpracování technické studie pro přeložku silnice. Nová silnice bude spojovat dálnici D11 s dálnicí D1 (Praha – Brno) navázáním na obchvat Říčany – Úvaly. Podle vyjádření na facebookovém profilu města Úvaly Petr Borecký (starosta Úval a radní Středočeského kraje) předpokládá zahájení výstavby části od Říčan nejdříve za osm let (r. 2028), pokračování z Úval do Jiren pak o dva roky později (r. 2030).

U obchvatu severně od Úval bude potřeba ještě vyřešit úsek u obcí Jirny a Horoušánky. V zásadách územního rozvoje kraje se před variantou vedení obchvatu přes pole u Hodova a mezi Horoušánky a Novými Jirny preferovala východní varianta obchvatu vedená mezi obcemi Horoušánky a Horoušany – varianta D064b.

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE (2012)
D064 – Aglomerační okruh: úsek (II/101) Mstětice – Jirny – Úvaly
Koridor pro přeložku silnice II/101 je vymezen od obce Mstětice, odkud dále pokračuje k jihu a po překřížení dálnice D11 (východně Jiren) je v navazujícím úseku vymezen ve dvou variantách. 165 D064a – Aglomerační okruh: úsek (II/101) Mstětice – Jirny – Úvaly Varianta (a) prochází prostorem mezi Novými Jirny a Horoušánkami, kde se v krátkém úseku přimyká ke stávající trase, od které se opět odklání směrem k jihovýchodu do uvažované mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/12. Dle ZÚR Stčk je varianta (a) hodnocena příznivěji z důvodu výhodnější časové etapizace a výhodnějšího napojení Nových Jiren a Horoušánek bez významnějšího dopravního zatížení navazujících komunikací.

D064b – Aglomerační okruh: úsek (II/101) Mstětice – Jirny – Úvaly
Trasa ve variantě b obchází obec Horoušánky při jeho východním okraji v prostoru mezi obcemi Horoušany a Horoušánky. Výstavba přeložky dle varianty (b) časově váže na realizaci přeložky silnice I/12 včetně obchvatu Úval.


GRAFIKA: přeložka Úvaly – Jirny na mapě, město Úvaly bude ze tří stran obtékat dálniční doprava
Zdroj: ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE (2012)

Širší souvislosti dálničního okruhu / obchvatu Prahy jsou patrné na mapce s návazností na severu na letos zahájenou stavbu obchvatu Brandýsa. Velkorysá kruhová křižovatka na kolínské silnici u betonárky v Úvalech propojuje novou silnici od Běchovic a severní obchvat od Jiren. U Úval ještě není dořešené vyústění jižní větve obchvatu od Říčan.


GRAFIKA: východní část obchvatu Prahy
Zdroj: ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE (2012)

Shrnutí připravovaných dopravních staveb v okolí Úval a Říčan na Uvaly.cz.

 

Written by