Další omezení s rekonstrukcí železnice

Rekonstrukce železniční tratě v Úvalech pokračuje neskutečně rychlým tempem. Co Úvaláky čeká s blížícím se termínem 31. 10. 2014, kdy má být dočasně otevřen podjezd pod tratí Na Spojce? /aktualizováno 13. 10. 2014/

Zeptali jsme se opět ředitele stavby pana Tomáše Johna… /2. 10. 2014, publikováno v pondělí 6. 10. 2014/

Kdy bude otevřen proražený staniční podchod (do ulice pod Tratí)? Bude pro pěší průchozí už po dobu rekonstrukce kolejí bližších k nádražní budově?
Dle plánu a organizace výstavby předané projektantem se má podchod zprovoznit pro veřejnost až kompletní. Tzn. po realizaci kolejí blíže k výpravní budově. Pro umožnění přístupu cestujících na nově vybudované ostrovní nástupiště se má zhotovit dřevěný přechod přes koleje zhruba v úrovni stanoviště výpravčího. Budeme se však snažit (firma Viamont DSP a.s.) podchod na nástupiště přes zimu opět otevřít. Bude však také záležet na požadavcích Drážního Úřadu, jelikož se bude jednat o provizorium (část podchodu nová a část podchodu stávající, otázka osvětlení, atd.). Znovuotevření podchodu plánujeme 27. 11. 2014 a jeho další uzavření 3. 3. 2015. Při realizaci kolejí blíže k budově bude podchod tedy opět uzavřen. Kompletně bude nástupištní podchod otevřen 29. 6. 2015.

Bude k tomuto novému vyústění podchodu přístup také od závor? Tzn. z ulice Husova podél trati za protihlukovou stěnou, nebo jen z ulice Pod tratí?
Přístup k vyústění podchodu od závor podél protihlukové stěny nebude možný. Ze strany od závor není projektován žádný výškový sestup do podchodu. Podchod bude vyústěn pouze chodníkem do ulice Pod Tratí v úrovni ulice Vydrova.

Je plánováno ještě jedno krátkodobé uzavření závor, v jakém termínu to bude (předpokládám, že to bude po 31.10.2014, když bude hotová polovina mostu v ulici Na spojce a podjezd bude průjezdný)?
Závory, resp. přejezd bude letos uzavřen od 20. 11. do 27. 11. 2014. Bude probíhat instalace a zkoušení definitivního zabezpečovacího zařízení. V příštím roce dojde ještě přibližně ke třem krátkodobým uzavírkám z důvodu rekonstrukce přejezdu (každá kolej zvlášť).

Stavba druhé poloviny mostu v ulici Na Spojce bude opět spojena s uzavřením podjezdu. V jakém termínu je uzavírka zatím plánovaná?
Průjezd pod mostem v ulici Na Spojce bude pro dopravu opět uzavřen od 3. 3. do 18. 5. 2015.

 

Pro přehlednost uvádíme důležité plánované termíny stavby. Je nutné zdůraznit, že jde o plán. Například srpnové uzavření podchodu u závor stavební firma posunula – odložila ve prospěch obyvatel Úval asi o 10 dní.

30. 10. 2014 … zprovoznění nového ostrovního nástupiště (vzdálenější od výpravní budovy)
30. 10. 2014 … zprovoznění prodloužení nádražního podchodu do ulice Pod tratí
31. 10. 2014 … znovu otevření podjezdu v ulici Na Spojce
20. 11. až 27. 11. 2014 … týdenní trvalé uzavření závor – auta i pěší budou muset použít náhradní trasu ulicí Na Spojce, pěší případně také Hálkovou ulicí pod viaduktem! /aktualizováno/
27. 11. 2014 … znovuotevření nádražního podchodu na 2. nástupiště
15. 1. až 23. 1. 2015  … týdenní trvalé uzavření závor – auta budou muset použít náhradní trasu ulicí Na Spojce, pěší budou moci použít také otevřený nádražní podchod z ulice Pod Tratí /aktualizováno/
3. 3. 2015 … uzavření podjezdu v ulici Na Spojce (při výstavbě kolejí blíže k budově)
3. 3. 2015 … uzavření nástupištního podchodu na 2. nástupiště (při výstavbě kolejí blíže k budově)
18. 5. 2014 … trvalé otevření podjezdu pod zcela novým mostem v ulici Na Spojce
29. 6. 2015 … zprovoznění nového podchodu u závor vybudovaného vedle původního podchodu blíže k nádražní budově
29. 6. 2015 … zprovoznění nádražního podchodu na druhé nástupiště

S otevřením přístupu na druhé nástupiště z ulice Pod Tratí se také ukáže, zda v Husově ulici a na náměstí parkují lidé cestující vlakem. Regulace parkování má tyto auta vytlačit jinam. V centru podle průzkumu nezaparkuje asi třetina dnes parkujících. Brzo poznáme, zda se parkovací problém přesune k vyústění podchodu z druhého nástupiště do ulic Pod Tratí, Sovova, Denisova, Vydrova,… k mlýnskému rybníku.

/aktualizováno 13.10.2014/ 
Několik dní po zveřejnění tohoto přehledu došlo na vyžádání zastupitelstva města ke změně harmonogramu stavby…

Vážení občané Úval,
chtěl bych vás opět jménem vedení stavby „Modernizace trati Praha Běchovice – Úvaly“ stručně seznámit s dalším postupem výstavby v měsíci listopadu 2014.
Kolejová výluka v žel. stanici se blíží ke svému konci, který je plánován na 27.11.14. V současné době finišují práce na všech mostních objektech, nástupišti a zastřešení. Následovat budou práce na železničním spodku vč. odvodnění, zřízení nových konstrukčních vrstev a pokládka nového kolejového roštu.
Dne 30.10.14 je plánováno ukončení silniční uzavírky pod mostem Na Spojce. Po zprovoznění této komunikace se jistě zlepší současná situace u přejezdu.
Vedení stavby bylo místním zastupitelstvem požádáno o přehodnocení plánované uzavírky přejezdu v době od 20.11 do 27.11.14, především z důvodu chybějící možnosti podchodu tratě v blízkosti přejezdu. Po provedených jednáních s investorem, zhotoviteli a projektantem jsme tuto výluku přesunuli na termín 15.1. – 23.1.15, tedy na dobu, kdy již bude pro občany k dispozici alespoň podchod na nástupiště vč. prodloužení do ulice Pod Tratí.
Jsme si vědomi, že tato výluka s sebou bohužel nese nejen pro cestující, ale i ostatní obyvatele Úval velká omezení a komplikace při překonávání cesty z jedné strany obce do druhé, která je rozdělena kolejištěm. Prosím proto občany, aby uvažovaly s dostatečnou časovou rezervou, především při překonávání žel. přejezdu a nevstupovali do kolejiště v době spuštěných závor.
Děkuji zástupcům města, Policii ČR, Městské policii i Vám občanům za pochopení a velmi dobrou spolupráci.
Ředitel stavby Tomáš John

Written by