Kdo brání hlasování o VÝZVĚ?

Začíná to vypadat, že někdo zastupitelům brání, aby hlasovali o „výzvě“. Od 14. listopadu 2014 už utekly tři měsíce a zastupitelé ještě nedostali možnost se k výzvě vyjádřit hlasováním. Co nebo kdo tomu brání? A jak se výzva naplňuje?

Další jednání zastupitelstva je před námi (19. 2. 2015) a výzva by měla být konečně na programu jednání. Je to tak?

Výzva měla být podle jednacího řádu zastupitelstva zařazena na jednání již 16. 12. 2014. Z důvodu organizačních „šumů“ na MěÚ se výzva nedostala do podkladových materiálů. Starosta nakonec „dodatečně“ tento bod při zahájení jednání do programu jednání zařadil a zastupitelé to odsouhlasili (pro: všech 15 zastupitelů). Při vlastním projednání tohoto bodu (Usnesení č.Z-63a/2014, str. 15) stejní zastupitelé odhlasovali, že „… nesouhlasí s projednáním bodu z důvodu nepřipravených podkladů“:

pro stažení bodu z jednání: 11 hlasů … všichni 4 zastupitelé za Otevřené Úvaly – Petr Borecký, Josef Polák, Ludmila Milerová, Dana Poláková, všichni 3 zastupitelé za ODS – Alexis Kimbembe, Josef Krutský, Roman Martinák, oba zastupitelé za ČSSD – Vítězslav Pokorný, Petr Petržílek a k hlasům zastupitelů z vládnoucí koalice se připojili oba hlasy z TOP 09 – Miloslav Kolařík, Helena Váňová.
proti stažení bodu z jednání: 2 – Jaromír Gloc, Jan Černý (oba Pro Úvaly)
zdržel se: 2 – Naděžda Kouklová, Vojtěch Dvořáček (oba Pro Úvaly)
(viz přehled hlasování, str. 5)

Tímto hlasováním zároveň zastupitelé radě uložili „zpracovat vyjádření k ,výzvě z důvodu nepřipravených podkladů a poté předložit vyjádření na dalším jednání zastupitelstva města“. Nelze upřít, že hlasování (o čemkoli, nejen o výzvě) bez  znalosti podkladů by bylo opravdu nezodpovědné.

18. 12. 2014 – Mimořádné jednání rady města. Výzva není na programu jednání.

13. 1. 2015 – Jednání rady města. Výzva není na programu jednání.

22. 1. 2014 – Další jednání zastupitelstva, výzva není zařazena. Zastupitelé stále čekají na stanovisko rady města (viz jejich rozhodnutí z 16. 12. 2014).

10. 2. 2015 proběhlo jednání pětičlenné rady města (Otevřené Úvaly + ODS + ČSSD), kdy byla na programu i výzva. Na webu MěÚ není v tuto chvíli dostupný zápis z jednání rady města, obsah jednání lze však odvodit z materiálu pro další jednání zastupitelstva (str. 147 až 151). Rada města se na tomto jednání zabývala obecným obsahem výzvy, nikoli návrhem podaným 14. 11. 2014 pro schválení zastupitelstvem.

„Rada města přijala na svém jednání dne 10.2.2015 usnesení, kterým doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí vyjádření rady města k výzvě p. Lukáše Rubeše.“
ad 1) Tento bod výzvy považuje rada města za splněný.
ad 2) Tento bod výzvy považuje rada města za splněný částečně.
ad 3) Tento bod výzvy považuje rada města za splněný.
ad 5) Tento bod výzvy považuje rada města za splněný.
ad 6) Tento bod výzvy považuje rada města za splněný.
ad 7) Tento bod výzvy považuje rada města za splněný.

Jaká je situace s naplněním výzvy? Návrh (výzva) má dva rozměry: obsah a závazek.
Pod obsahem si představme „co“ se zveřejňuje a v jaké lhůtě. Druhým rozměrem výzvy je přijetí závazku „tak činit“ a přiřadit odpovědnost na straně volených představitelů města (rady a zastupitelů), ale i zaměstnanců úřadu za obsahové plnění tohoto závazku. Pokud by zastupitelstvo přijalo body „výzvy“, budou mít občané přístup k uvedeným informacím stále, bez ohledu na postoj zaměstnanců, zastupitelů nebo budoucích zastupitelů po jejich výměně ve volbách. Samozřejmě s možností, že další zastupitelé hlasováním tento závazek mohou kdykoli zrušit. Hlasování pro zrušení by bylo hůře obhajitelné, zdůvodnitelné. Naopak při hlasování zastupitelů pro naplnění výzvy jsou všichni zastupitelé na stejné startovní čáře, se stejnou váhou hlasu.

1. bod
Z jednání zastupitelstva města Úvaly bude pořizován videozáznam (off-line), který bude veřejně dostupný na internetových stránkách města.
Návrh usnesení: Do jednacího řádu zastupitelstva se (za stávající bod 12.8) zařazuje bod „Město z jednání zastupitelstva pořizuje videozáznam. Videozáznam je nejdéle do 10 dní od jednání zastupitelstva umístěn na internetových stránkách MěÚ.“
/V meziobdobí se změnil jednací řád zastupitelstva. Nyní by tento bod měl být zařazen do článku 13, odstavec 6./

Obsahové plnění: Počínaje (2.) jednáním zastupitelstva 27. 11. 2014 jsou z jednání zastupitelstva realizovány on-line přenosy s uchováním záznamu na Youtube.com.
Jednací řád zmiňuje on-line přenosy, nikoli zveřejnění videozáznamů (veřejnou dostupnost na internetu).

Přijetí závazku: O bodu nebylo hlasováno, není přijat.

Bez prodlevy budou zveřejňovány na internetových stránkách města zápisy z jednání rady města a zápisy z jednání všech komisí a výborů.
Návrh usnesení: Město bude zveřejňovat zápisy z jednání rady a všech komisí a výborů na internetových stránkách MěÚ, nejdéle ve lhůtě 10 dní od jednání. V tomto smyslu budou případně upraveny jednací řády komisí i výborů.

Obsahové plnění: Na příkladu jednání rady města k výzvě (10.2.2015) je patrné, že výstup z rady je již součástí materiálů zastupitelům, ale zápis v tuto chvíli stále není na webu města. Je nutné dodat, že časová prodleva je nyní (pouze) 5 dnů. Výzva navrhuje lhůtu do 10 dnů. Hůře jsme na tom stále s komisemi. Odkazy na některé zápisy komisí je možné také dohledat (omylem) zařazené do volebního období 2010 – 2014 (kulturní komise, finanční). Stále na webu chybí zcela zmínka o existenci povinné „povodňové komise“. Zápisy z jednání této komise a zápisy z jednání pracovní skupiny komise také zcela chybí. Zápis z jednání komise prevence kriminality (2.2.2015) na webu v tuto chvíli také není. Zda chybí některé další zápisy je těžké zjistit. 🙂 Je však zřejmé, že ani tento bod není 100% naplněn.
Jednací řády komisí a výborů patrně v tomto smyslu také nebyly upraveny.

Přijetí závazku: O bodu nebylo hlasováno, není přijat.

Vyjádření rady města k bodu 1: Tento bod výzvy považuje rada města za splněný.

2. bod
Město Úvaly bude svůj rozpočet zveřejňovat co nejsrozumitelnější formou na internetu do detailu jednotlivých výdajů.
Návrh usnesení: Provedou se veškerá organizační opatření, případně výběrové řízení k realizaci zveřejňování rozpočtu města, jeho hospodaření a finančních údajů (tzv. „rozklikávací rozpočet“) do nejvyšší možné míry detailu (položky nebo faktury) na internetových stránkách MěÚ tak, aby k pravidelnému zveřejňování informací došlo co nejdříve, nejpozději v druhém pololetí roku 2015.

Obsahové plnění: Po zjištění všech technologických a finančních požadavků je časový termín naplnění tohoto bodu v „druhém pololetí 2015“ nastaven vstřícně. Vedení města již nyní zásadně zlepšilo informace o rozpočtu města na internetu vůči předchozímu stavu. V tuto chvíli je potřeba udělit za tyto změny pochvalu. Na rozklikávací rozpočet města v Úvalech budeme ještě trpělivě čekat. Některá města se stejným informačním systémem pořídila internetový modul vcelku levně během několika měsíců.

Přijetí závazku: O bodu nebylo hlasováno, není přijat.

Vyjádření rady města k bodu 1: Tento bod výzvy považuje rada města za splněný částečně.

3. bod
Město Úvaly bude na internetu zveřejňovat veškeré faktury svých dodavatelů.
Návrh usnesení: V případě, že modul zobrazování „rozklikávacího rozpočtu“ města nebude obsahovat zobrazování údajů přijatých faktur, provedou se veškerá organizační opatření, případně výběrové řízení k realizaci zveřejňování faktur od částky 20 tis. Kč a více na internetových stránkách MěÚ tak, aby k pravidelnému zveřejňování informací došlo co nejdříve, nejpozději v druhém pololetí roku 2015.

Obsahové plnění: 7. ledna město na internetu vystavilo seznam všech přijatých faktur (bez omezení výše!). Jde o výstup z účetního systému ve formátu PDF. Možnost třídění, hledání nebo přiřazení výdaje k rozpočtu jednotlivým odborům MěÚ nebo náhled obsahu faktury tedy není k dispozici, ale i tak lze tento počin klasifikovat jako obsahové naplnění tohoto bodu výzvy!

Přijetí závazku zastupitelstvem: O bodu nebylo hlasováno, není přijat.
… Máme 15. 2. 2015 a seznam lednových faktur stále nikde. Na tomto příkladu lze demonstrovat význam „závazku“ naplňovat obsah výzvy!

Vyjádření rady města k bodu 1: Tento bod výzvy považuje rada města za splněný.

4. bod
Dostupnost veškerých smluv a smluvní závazků města Úvaly na internetu
Návrh usnesení: Obchodní vztahy města budou uzavírány tak, aby nebylo znemožněno zveřejňování smluv. Město bude zveřejňovat veškeré smlouvy a smluvní závazky na internetových stránkách MěÚ, nejdéle ve lhůtě 10 dní od podpisu. Zároveň bude zajištěno zveřejnění všech již uzavřených smluv, jejichž plnění nebo rizika trvají. K doplnění smluv na internet dojde co nejdříve, nejpozději do poloviny roku 2015. U smluv uzavřených v minulosti, kde druhá smluvní strana nebude souhlasit se zveřejněním smlouvy, budou na internetu zveřejněny pouze základní údaje smlouvy (uzavření, platnost, obsah a stručný popis a identita smluvních stran).

Obsahové plnění: Město Úvaly na svých internetových stránkách zveřejňuje smlouvy (dodavatelské, mimo nájemních a pracovněprávních).
Jsou na webu zveřejňovány všechny smlouvy? Pod statickými odkazy (bez možnosti hledání, …) jsou na webu MěÚ zveřejněny smlouvy za rok 2011, 2012, 2013. Počínaje rokem 2014 je pro publikaci smluv použit interní webový systém, který prošel hned po posledních volbách zásadní změnou, od kdy je možné ve smlouvách vyhledávat i bez znalosti čísla smlouvy (viz článek k tomuto tématu). Za tuto a další úpravu patří městu jednoznačně pochvala!
A má smysl zveřejnit i staré smlouvy? První skupinu tvoří „citlivé smlouvy“. V předvolebním období tehdejší starosta MUDr. Šťastný zmiňoval možný střet zájmů členů příbuzenstva rodiny Černých díky smlouvě o pronájmu budovy školky na Pražské ulici (Jan Černý se následně stal zastupitelem za spolek Pro Úvaly). Tato smlouva však na webu není zveřejněna, protože byla asi uzavřena v době před zveřejňováním smluv (před rokem 2011). V seznamu faktur za prosinec 2014 najdeme například platbu za služby advokátní kanceláře Petržílek (zastupitel ČSSD). Opět těžko posoudit, kdy byla smlouva uzavřena, ale v seznamu smluv není. Patrně ze stejného důvodu v seznamu nedohledáme smluvní vztah k platbě firmě pana Kolaříka (zastupitel za TOP 09). Je nutné dodat, že na těchto příkladech faktur není nic „podezřelé“!
Druhou, pro správné rozhodování zastupitelů, důležitější skupinou smluv jsou běžící nájemní smlouvy a kupní a prodejní smlouvy z minulosti, z nichž vyplývají pro některou ze smluvních stran rizika či povinnosti. Pro příklad připomeňme poznámky bývalého starosty Ivana Černého k rozhodování o prodeji domu Smetanova 203 na zastupitelstvu, kterého se účastnil již jako řadový občan.
Určitě lze souhlasit s tím, že má město důležitější úkoly než skenovat staré (byť platné) smlouvy z archivu. V současném zastupitelstvu je 9 zastupitelů, kteří nebyli v minulém období zastupiteli a někteří z nich jsou zastupiteli v Úvalech poprvé. Opravdu mají všichni zastupitelé (o občanech ani nemluvě) přehled o všem co z dříve (před r. 2011) uzavřených smluv plyne? Některé smlouvy by si zveřejnění určitě zasloužily.
I s nedostatky u starých smluv lze konstatovat, že výzva je v tomto bodu po obsahové stránce plněna.
Zveřejňování smluv se možná brzo stane dokonce povinností ze zákona. Již dnes mají města možnost zdarma k tomu účelu využít státem zřízený registr smluv (přístup je možný kdykoli začít využívat prostřednictvím stejných přístupových údajů jako jsou pro datové schránky MěÚ). Smlouvy našeho města tak možná brzo budou muset být vystavované na Portálu veřejné správy.

Přijetí závazku: O bodu nebylo hlasováno, není přijat.

Vyjádření rady města k bodu 1: Tento bod výzvy považuje rada města za splněný.

5. bod
Zadávání projektů projde veřejným připomínkovým řízením, než bude podána žádost o dotaci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo zavazuje starostu, radu města a vedoucí pracovníky městského úřadu přijmout taková organizační opatření, aby nové záměry a projekty města byly vždy zveřejněny na internetových stránkách MěÚ s informacemi o cíli záměru, výši předpokládaných nákladů města, přínosu pro město a jeho obyvatele, časovém plánu realizace a jménem autora návrhu. Zároveň bude zajištěno, že nedojde k podání případné žádosti o dotaci na záměr dříve než 10 dnů po zveřejnění uvedených informací na internetových stránkách MěÚ tak, aby měli občané možnost se ke každému záměru vyjádřit.

Obsahové plnění: Podle současných informací město v tomto volebním období neřešilo nové projekty s financováním z dotací. Rozebírat stav projektů realizovaných nebo rozjednaných v minulosti není cílem výzvy.

Přijetí závazku: O bodu nebylo hlasováno, není přijat.

Vyjádření rady města k bodu 1: Tento bod výzvy považuje rada města za splněný.

6. bod
Transparentní provádění výběrových řízení.
Návrh usnesení: Starosta přijme taková organizační opatření, aby byly na internetových stránkách města zveřejňovány a archivovány informace a výběrová řízení na zakázky malého rozsahu vč. informací o postupu hodnocení a výsledku výběrového řízení. Pro nakládání s nemovitým majetkem města budou předem dány jasná kritéria a smluvní podmínky (návrh smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí).

Obsahové plnění: Zatím není možné posoudit obsahové plnění tohoto bodu. Rozebírat stav v minulosti není cílem výzvy. Věřme, že v tomto volebním období bude občanům poskytováno více informací než tomu bylo v minulosti.
Více se tomuto tématu věnoval již zmíněný článek obsahující i přehled o zakázkách:
zakázky 2014 druh a roční

Přijetí závazku: O bodu nebylo hlasováno, není přijat.

Vyjádření rady města k bodu 1: Tento bod výzvy považuje rada města za splněný.

7. bod
Plán investic města.
Návrh usnesení: Město zveřejní na internetových stránkách MěÚ plán investic, který bude průběžně aktualizován. U každé investice budou uvedeny údaje o nákladech, plánovaných termínech realizace a další popis nebo dokumenty.

Obsahové plnění: V tomto ohledu se web města operativně mění stejně jako plány vedení města. Lze těžko zkontrolovat, zda je na webu MěÚ opravdu vše. Věřme tomu, že po obsahové stránce je tento bod plněn.

Přijetí závazku: O bodu nebylo hlasováno, není přijat.

Vyjádření rady města k bodu 1: Tento bod výzvy považuje rada města za splněný.

 

Aktuální skóre v plnění výzvy (k 15.2.2015):

obsahově procesně výsledek podle rady města
bod 1 – videozáznam
bod 1 – zápisy
znacka-zelena
znacka-cervena
znacka-cervena
znacka-cervena
znacka-NO znacka-OK
bod 2 – rozpočet znacka-oranzova znacka-cervena znacka-NO znacka-oranzova
bod 3 – faktury znacka-zelena znacka-cervena znacka-NO znacka-OK
bod 4 – smlouvy znacka-zelena znacka-cervena znacka-NO znacka-OK
bod 5 – zadávání projektů znacka-oranzova znacka-cervena znacka-NO znacka-OK
bod 6 – výběrová řízení znacka-oranzova znacka-cervena znacka-NO znacka-OK
bod 7 – plán investic znacka-zelena znacka-cervena znacka-NO znacka-OK

Celkově lze hodnotit dosud provedené změny velmi pozitivně. Dokáží volení představitelé města a zaměstnanci úřadu ještě zvýšit otevřenost města vůči svým občanům?
Kdo ze zastupitelů je pro naplnění výzvy a kdo je proti? To se nedozvíme zřejmě ani 19. 2. 2015. Návrh podaný 14. 11. 2014 opět není zařazen jako bod jednání zastupitelstva města. Začíná to vypadat, že se nechce, aby zastupitelé o výzvě vůbec hlasovali…

Poznámka: Celý příběh „výzvy“ je průběžně doplňován na stránce www.uvaly.cz/vyzva

 

Written by