Město hledá protipovodňová opatření (?)

Město v současné době realizuje výběrové řízení pro plán revitalizace Výmoly. Povodeň hrozí i centru města, v ohrožení jsou domy v ulici Podhájí, Základní škola, Městský úřad, technické zázemí Veřejně prospěšných služeb za MěÚ,…

Stáří současného Mlýnského rybníka není známo. Odvozuje se pouze z nápisu na klenáku mostku … 1. 10. 1889. Největší zatěžkávací zkouškou byla pro rybník povodeň v r. 1884, kdy voda přetékala po celé délce hráze. Značka této povodně je ve výšce 70 cm nad úrovní hráze! Mlýn pana Sýkory je dnes známý jako Prokůpkův podle současného majitele, kterému i dnes patří i samotný rybník. Změna podoby a rozlohy Mlýnského rybníka je patrná z dobových fotografií. Rybník byl přebudován k energetickým účelům – poháněl dvě turbíny umístěné pod hrází. Poslední rekonstrukce a zásadní přestavby se rybník dočkal v roce 1948.

FOTOGRAFIE:

Na kolorované fotografii je vidět vysoký profil mostku.
Mlýnský rybník

Na další dobové pohlednici je jasně vidět, že nad úrovní hladiny bylo vidět ještě 6,5 řady kamenů opěrné zdi.
Mlýnský rybník

V současnosti je nad hladinou jen 3,5 řady kamenů (přibližně o 60 cm je hladina výše).
Mlýnský rybník

Na záběru z června 2013 je vidět stavba bez stavidla zničeného povodní. Z bahna vykukuje 8 řad kamenů.
Mlýnský rybník

Se změnou rybníka se však změnilo i jeho okolí. Zatímco na okolních polích se dříve normálně hospodařilo, po rekonstrukci rybníka se okolní pozemky zamokřily. Z pole nad rybníkem se stává lužní les s trvale stojící vodou, s výskytem blatouchu,… Voda v samotném korytu Výmoly dnes „stojí“ již od atletického hřiště – mlýnský rybník začíná vlastně již zde.

V manipulačním řádu Mlýnského rybníka se již v roce 1995 uvádí, že rybník je „totálně zanesen“ a mocnost sedimentů je v některých místech zátopy větší než 2 m. Sedimenty pochází z erozní činnosti zemědělské výroby, splachem velmi početných nezpevněných ulic do dešťové kanalizace, sedimenty z individuálního vyústění splaškové kanalizace přímo do potoka, ze stavební činnosti při rekonstrukcí mostů na Výmole a z poslední údržby koryta provedeného Povodím Labe v roce 1994.

Současná kapacita bezpečnostního přelivu (prostor pod mostkem kudy přes stavidlo přepadá voda z Mlýnského rybníka) byla a je i dnes na úrovni 50 % Qt (ročního průtoku), tzn. že kapacita přelivu je překročena dvakrát za rok.

Návrh přestavby rybníka z roku 1995 počítal se zvýšením jeho bezpečnosti, které spočívalo ve zvýšení hráze po přeložce Výmoly obtokem Mlýnského rybníka. Důležité je konstatování, že hráz má nevyhovující nivelitu (výšku nad hladinou za normálního stavu vody) „za předpokladu, že nebude snižována současná normální hladina vody“. Snížení úrovně hladiny Mýnského rybníka o 10, 20 nebo třeba i 50 cm (?) by při tom bylo důležitým stabilizačním prvkem – pro rybník i pro vše co je nyní ohroženo povodní nad rybníkem. Pokud se bude hledat účinné protipovodňové opatření pro centrum Úval, je snížení hladiny zajímavým řešením. Realizace je možná při uvažované rekonstrukci Mlýnského rybníka. Udržení hloubky vody v rybníku je též řešitelné díky dostatečnému výškovému rozdílu dna rybníka a koryta Výmoly pod Mlýnským rybníkem.

FOTOGRAFIE:

Výškový rozdíl současného dna rybníka a Výmoly pod ním je cca 140 cm. Posadit rybník „níž“ by z hlediska výškových kót neměl být problém.
Mlýnský rybník

Na další fotografii je záběr z června 2013 bez stavidla.
Mlýnský rybník

Energetický účel rybník již dlouho neplní. Pro účel rybochovu je rybník silně zanesen bahnem jak je uvedeno výše (je díky bahnu mělký). Retenční schopnost zadržení vody při povodni je nulová. Dnes je rybník pouze potenciálním rizikem pro obyvatele pod hrází, kteří zažili poslední výplach bahna po protržení stavidla v červnu 2013. Rizikem je též pro nemovitosti nad rybníkem při sebemenším zvednutí hladiny po deštích.
Město nyní pořádá výběrové řízení na plán revitalizace Výmoly. Jaká budoucnost bude naplánována Mlýnskému rybníku a centru Úval se v zadání výběrového řízení ( viz www.vhodne-uverejneni.cz ) překvapivě nedočteme.

FOTOGRAFIE:

Na pozemcích nad rybníkem se běžně hospodařilo.
Mlýnský rybník
Mlýnský rybník

Záběr z Vinice na domy v ulici Smetanova. Světlá linka je Výmola, která protíná pozemky nad rybníkem.
Mlýnský rybník

Záběr na mlýn a na stavidlo. Patrné je rozdělení rybníka, které na dalších záběrech zaniká.
Mlýnský rybník
Mlýnský rybník
Mlýnský rybník
Mlýnský rybník

 

 

Written by