Pole pro developery, město bez zeleně

Místostarosta Úval p. Pokorný v březnovém rozhovoru pro Uvaly.cz uvedl, že by byl rád, kdyby do konce letošního roku 2015 byl schválen nový územní plán města Úval. Územní plán je nejdůležitější dokument určující podobu a budoucnost města na další dlouhá léta dopředu…

 

V blízkých Počernicích se nedávno rozhořela „bitva“ o záměr stavby další obrovské haly, kterou má podle všeho obsadit Amazon. V důsledku může skladová hala zvýšit dopravu v Počernicích o 2268 průjezdů vozidel denně. V hale má pracovat ve dvousměnném nepřetržitém provozu celkem 3000 lidí, pro které zde není ubytování (a plán parkovacích míst u haly počítá s 315 automobily). Stavba měla začít již v říjnu 2015.

Více informací např. na ctidoma.czihned.czfacebook.com

Také v Úvalech máme v územním plánu velkou průmyslovou zónu („plochy nerušící výroby“) na polích za stavebninami Krutský. Proto nám situaci, do které se schválením „rozvojových“ ploch dostalo i naše město, popíše Karla Polydorová, zastupitelka Městské části Praha 20 – Horní Počernice /Šance pro Počernice/.

Záměr Amazonu se měl v Počernicích realizovat na již schválené ploše (v územním plánu) k výstavbě?
Ano, záměr výstavby je na schválené ploše územního plánu. Dokonce je vydané stavební povolení, které je stále platné na 5 menších hal, z toho jedna je již zrealizovaná. Zbývá tedy dostavět 4 haly o stejné ploše jako by měla být jedna velká. V roce 2010 bylo ještě za minulého majitele pozemků (VGP Park) podáno podlimitní oznámení na záměr, který počítal již s touto velkou halou ovšem s výrazně nižší dopravou v počtu 92 TNA těžkých nákladních automobilů (kamionů) / den, 174 LNA lehkých nákladních automobilů / den, 564 osobních automobilů / den.
V dnešním návrhu je TNA 960 průjezdů/den, LNA 48 průjezdů/den, OA 1 260 průjezdů/den. To je opravdu výrazné navýšení dopravy.

2010: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA674
2015: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA981

Je celá záležitost již „vyřízena“, nebo budou jednání zájemce o stavbu pokračovat dalšími kroky?
Rada MČ Praha 20 vydala nesouhlasné stanovisko k záměru pro EIA 25. 8. 2015,
Rozhodovat bude Magistrát hl.m. Prahy – odbor ochrany prostředí, zda záměr půjde do tzv. velké EIA či nikoliv.
Jednání ze strany nového majitele pozemků a budoucího nájemce samozřejmě pokračují.

Horní PočerniceJak velké plochy se to týká – kolik m2 mělo být zastavěno?
Celková zastavěná plocha objektů 45 390 m2 /pozn. stavba o velikosti 9 fotbalových hřišť/
– z toho hala 40 915 m2
– z toho schodiště do haly 40 m2
– z toho hromadná garáž 4 006 m2
– z toho vrátnice 27 m2
– z toho strojovna a nádrže SHZ 402 m2

Jaké argumenty zástupci developera používali vzhledem k přínosům pro Počernice?
Je logické, že je to hlavně výhodné pro samotného majitele areálu a budoucího investora.
Nedomnívám se, že je to pro Horní Počernice přínos. Naopak. Podle mého názoru nebylo nabídnuto nic konkrétního hmatatelného a splnitelného, pouze ústní sliby ve věci vyřešení dopravní situace, která u nás moc dobře řešit nelze. A hlavně ne po umístění takového provozu do Horních Počernic a pak teprve dopravu řešit, mělo by to být naopak. Všichni co přes Horní Počernice jezdí a zde žijí ví jak to s dopravou je.
Opravdu nechápu snahu nám dopravu v Horních Počernicích výrazně zhoršit a předkládat to jako významné výhody.

Jaký je podle vás dopad podobné stavby na obyvatele, městskou čtvrť?
Bohužel dnes doplácíme na přílišnou dobrovolnou benevolenci bývalého vedení naší MČ , která změnami územního plánu z orné půdy na stavební pozemky bez řešení dopravy nás dovedla tam, kde jsme teď. Stále nás čeká další rozsáhlá výstavba. Jen v samotné naší skladové zóně má povolení ještě 11 hal a 2 administrativní budovy. Již dnes nabízí řada firem v areálu pracovní místa, již dnes je tam výrazná doprava kamionů…
Počernice ztrácí svůj charakter klidné zóny s rodinnými domky.

Horní Počernice
Grafika: pocernice.cz a „Amazon v Horních Počernicích nechceme“

Jak mohou obyvatelé (zastupitelé) podobným záměrům předcházet?
Pokud budou v zastupitelstvu jen lidi, kterým jde jen o blaho obce, pak se to stát nemůže. Nemohlo by dojít bez rozumu k nárůstu zastavěných ploch bez technické a dopravní infrastruktury.
Ale to je hodně naivní představa. 🙂

Kromě polí určených k zastavění pro bydlení má město Úvaly v současném územním plánu schváleny plochy – pole pro výstavbu podobných developerských projektů jako v uvedených Počernicích. Infrastruktura města je již nyní nedostatečná pro zástavbu těchto rozvojových ploch ať již z hlediska splaškové kanalizace, likvidace dešťových vod „nad“ městem nebo nedostatečné dopravní kapacity příjezdových komunikací.

Dočkáme se v letošním redukce ploch určených nyní pro výstavbu? Než dostaneme odpověď na tuto otázku, podívejme se do volebních programů úvalských politických uskupení…

Otevřené Úvaly: Nepovolování nových území určených k zástavbě, mimo míst přímo v intravilánu obce.
Pokud podpoříme výstavbu nových obytných čtvrtí, tak jedině uvnitř intravilánu města nebo v přímé návaznosti na něj, a to důsledně na plochách, které již k zastavění určeny jsou.
… Jako základní úkol v oblasti rozvoje města pro následující období vidíme dokončení územního plánu Úval. Námi předložené návrhy na funkční využití některých ploch byly do stávajícího návrhu zapracovány, proto se chceme i nadále aktivně podílet na jeho tvorbě a dokončení. Je třeba důrazně konstatovat, že naše sdružení nepodporuje a nikdy nepodporovalo rozšiřování zastavěných ploch v katastru Úval.
… Budeme i přes odpor developerů a vlastníků velkých zastavitelných pozemků prosazovat etapizaci výstavby, budeme důsledně požadovat uzavírání plánovacích smluv, které podmíní výstavbu dokončením ulic a inženýrských sítí a jejich předáním městu.

ČSSD: Budeme usilovat o to, aby nedocházelo k rozšiřování zastavitelného území ve městě oproti stávajícímu územnímu plánu; území „za přeložkou“ požadujeme vrátit do zemědělské půdy.

ODS: NEBUDE ve volebním období 2014 až 2020 prosazovat ani podporovat další výstavbu v Úvalech, pouze realizaci projektů, které již byly zastupitelstvem schváleny a byly podepsány příslušné smlouvy navazující na vyhlášku města o zhodnocení pozemků možností napojení na vodu a kanalizaci; konkrétně:1) urbanistickou výstavbu v oblasti Hostína „před přeložkou” silnice I/12,2) výstavbu v oblasti Vinice a Radlické čtvrti.
V oblasti dalšího urbanistického rozvoje města bude ODS prosazovat velmi pečlivou strategii v nakládání se zbytkovými pozemky, zejména s těmi, které mohou sloužit k urbánnímu rozkvětu centrálních částí města.
Prioritou ODS je též dokončení územního plánu s kvalitními plošnými regulativy, které zabrání vzniku nekoordinované živelné zástavby a necitlivým zásahům ve stávajícím urbanizovaném území.

/vládnoucí většinovou koalici tvoří Otevřené Úvaly, ČSSD a ODS/

Pro Úvaly: Budeme se snažit zabránit schvalování jakýchkoliv nových ploch k zástavbě a tam, kde je již výstavba schválena, ji co nejlépe regulovat a zpomalit
Chceme v současném návrhu územního plánu zrušit některé zastavitelné plochy, pokud to nebude znamenat sankce pro město.
U nově zastavitelných ploch musí územní plán požadovat zpracování tzv. regulačního plánu (regulační plán na žádost).
Územní plán musí řešit i občanskou vybavenost – výpočty potřeby škol, školek, dopravní koncepci – autobusové zastávky.
Plocha bývalých uhelných skladů musí být v územním plánu vyčleněna jako plocha pro veřejně prospěšnou stavbu – P+R parkoviště.

TOP 09: Postoj k podobě Územního plánu ve volebním prospektu nebyl.

Celé programy najdete na samostatné stránce.

 

Written by