Předvolební debata lídrů (1. část)

V předvolebním čase byli osloveni všichni lídři úvalských kandidátek pro komunální volby 2014 s nabídkou účasti v předvolební debatě. Všichni souhlasili…

Pravidla byla jednoduchá: odpovědět na 4 otázky, které jsou pro všechny stejné. Dále možnost položit každému ze zúčastněných jednu otázku (každému jinou) a na položené otázky odpovědět. Šestá otázka má volné téma: „na co se vás nikdo nezeptal?“. Písemné odpovědi nejsou nijak upravované, krácené. Pořadí dotazovaných je podle čísel volebních kandidátek.

Děkuji všem zúčastněným za jejich ochotu a odpovědi. Lukáš Rubeš, Uvaly.cz

 

První otázka: V příštích čtyřech letech se zastupitelé nevyhnou rozhodování a realizaci důležitých věcí pro další rozvoj města. Které záležitosti budou muset být, bez ohledu na váš program a úspěch ve volbách, novými zastupiteli nevyhnutelně řešeny?

kandidátka č. 1/ Otevřené Úvaly, Mgr. Petr Borecký: Podle mého názoru je těch věcí více, ale především se jedná o tyto projekty:
1) dobudování vodovodní a kanalizační sítě tam, kde se tak doposud nestalo (Horova čtvrť, V Setých, oblast u bývalé masny). V návaznosti na to vybudování vodovodního „obchvatu“ Jiren a navýšení kapacity přitékající vody a postupné rekonstrukce stávající sítě, zejména v oblasti Pařeziny a Úvaláku.
2) zajištění dostatečné kapacity pro základní školství a ve spolupráci se Sokolem vybudování alespoň zastřešeného hřiště, které bude moci škola a Úvaláci využívat
3) realizace dopravního uzlu u nádraží (parkoviště + terminál bus/kolo/vlak). Zastupitelé se nevyhnou komplexnímu řešení dopravy v centru města (regulace parkování na náměstí Arnošta z Pardubic a v ulici Husova je jen prvním krokem). Spolu s tím bude muset zastupitelstvo finálně rozhodnout, jestli se bude město účastnit realizace akce „rekonstrukce průtahu Úvaly“ se Středočeským krajem. Spoluúčast města na této akci je odhadována na 33 mil. Kč a pohltí prakticky všechny peníze určené na opravy ulic.
4) přestěhování městského úřadu na náměstí Arnošta z Pardubic, opravení objektu v Riegrově a č.p. 95 na náměstí Arnošta z Pardubic. Spolu s tím alespoň zahájení projektové přípravy na realizaci nové městské knihovny.
5) Bezpečné propojení severních částí města, Slovan a Radlické čtvrti s centrem města pro pěší a cyklisty (chodník – cyklostezka podél II/101, přemostění Výmoly u Fabráku, zahájení přípravy lávky přes I/12).

kandidátka č. 2/ ODS, MUDr. Jan Šťastný MBA: Obecně mohou být řešeny jen ty záležitosti, na jejichž realizaci se najdou finanční prostředky; použití slov „muset“ a „nevyhnutelně“ je velmi relativní v terénu města, které ještě potřebuje na splacení svého léty nasbíraného „vnitřního dluhu“ přibližně miliardu Kč. Program ODS není zaměřen na výstavbu „vzdušných zámků“, nýbrž na další snižování této „vnitřní zadluženosti“ a je zcela konkrétní. V oblasti sociální infrastruktury považujeme za prioritu zabezpečit dostatek míst v ZŠ a dále navyšovat počet míst v MŠ. V oblasti technické infrastruktury je to odkanalizování zbylých částí města, navýšení objemu přitékající pitné vody z káranských řadů a rekonstrukce komunikací. Také se budou „muset“ najít finanční prostředky na postupné odstraňování následků nekoordinované suburbánní výstavby z 90. let minulého století, která navýšila vnitřní dluh města o cca 50 milionů Kč.  Za „naprosto nevyhnutelné“ ale považujeme zásadní navýšení finančních prostředků na podporu kultury, sportu, setkávání občanů a podporu zájmových činností.

kandidátka č. 3/ Nezávislí kandidáti Úval s podporou TOP 09, Ing. Helena Váňová: Dle stavu financí a schválených dalších dotačních projektů od odcházející koalice, nebude mít nové vedení žádné rozhodovací možnosti v investiční oblasti. První kroky budou zaměřené na analýzu financí a přípravu rozpočtu na rok 2015. Z první důsledné bilance plánu rozpočtu bude jasný objem disponibilních investičních prostředků. Pro plánování realizace investičních akcí bude také nutná zpětná analýza potřeb města a stanovení priorit. Předpokládáme, že uvedené procesy budou probíhat ve spolupráci všech členů nové rady a zastupitelů.

kandidátka č. 4/ Pro Úvaly, Ing. Jan Černý: Za nejdůležitější věc považuji návrh územního plánu. Spolek PRO Úvaly prosazuje omezení zastavitelných ploch, což stavební zákon umožňuje. Velkou výzvou je také občanská vybavenost. Město by se mělo soustředit nejen na velké projekty s velkými dotacemi – dostavba školy, školka Cukrovar, ale i na malé projekty, které se dají udělat rychleji a levněji. My třeba navrhujeme zřízení třídy lesní školky, která by zvýšila celkový počet míst v mateřských školách, podporu cyklistiky nebo zřízení spolku pro kulturu s výraznou podporou města. Zároveň chceme do rozhodování o další podobě města zapojit co nejvíce Úvaláky. – Nepřeji si, aby Úvaly vypadaly podle mne, ale podle toho, co chtějí jejich obyvatelé.

kandidátka č. 5/ ČSSD, Dr. Vítězslav Pokorný: Domnívám se, že především to bude řešení finanční situace města a zajištění jeho finanční stability. Hledání všech dostupných možností zvýšení příjmů v městském rozpočtu.
Dále půjde o dopracování a schválení nového územního plánu města, aby nedocházelo k rozšiřování zastavitelného území ve městě oproti stávajícímu územnímu plánu. Je nutné přehodnotit tu část ÚP, kde se už počítá s odtrženými obytnými lokalitami.
Město bude muset větší péči věnovat bezpečnosti a pořádku ve městě, včetně systému parkování. Hlavně musí koordinovat činnost městské policie, personálně ji posílit a její výsledky pravidelně vyhodnocovat.
Nezbytné bude dát do souladu systém tříděného sběru s novou legislativou a nedohodneme-li se s novým provozovatelem VaK, zvážit přechod na in-house systém.
Nutností se jeví proškolit zastupitele o jejich funkci a dále je jednotlivě pověřit zodpovědností za konkrétní oblasti rozvoje města.

Druhá otázka: Řešených potřeb města bude asi ještě mnoho. Jakou finanční částku podle vás město (v období 2014-2018) bude mít pro řešení ostatních neakutních záležitostí?

kandidátka č. 1/ Otevřené Úvaly, Mgr. Petr Borecký: Obecně lze říci, že město je schopno v příštích 4 letech bez prodeje majetku vygenerovat částku na investice ve výši cca 100 mil. Kč (30 mil. Kč ulice z daně z nemovitosti, 24 mil. Kč vodovod a kanalizace, cca 44 mil. Kč na ostatní investice a opravy). Toto jsou prostě peníze, které město má na akutní i neakutní problémy.

kandidátka č. 2/ ODS, MUDr. Jan Šťastný MBA: Pro řešení „ostatních neakutních záležitostí“ bude mít město tolik prostředků, kolik jich zbyde po vyřešení „akutních záležitostí“.

kandidátka č. 3/ Nezávislí kandidáti Úval s podporou TOP 09, Ing. Helena Váňová: Dle mých znalostí z minulých období pro investiční akce po zaplacení dluhů města zůstane něco kolem 5- 10 mil Kč. Uvedená částka nestačí ani na základní údržbu nového majetku a ne na investiční rozvoj. Uvedenou situaci jsem již zažila v období 2006 – 2010 kdy nebylo možné realizovat nové investiční projekty z důvodu příprav projektů vodohospodářských staveb k podání žádostí o dotace z EU fondů. Již projektová příprava stála město poměrně značné finanční prostředky.

kandidátka č. 4/ Pro Úvaly, Ing. Jan Černý: Vyznat se v rozpočtu města Úvaly ve stávající formě je docela dřina i pro samotné vedení města, jak se ukázalo s kauzou chybějících 35 milionů. 🙂 Jako občanovi mi nikdo účetnictví města k probádání nepředloží, takže doufám, že tam není další skrytá „díra“. Vzhledem ke stavu Úval je vše akutní: ulice, škola, školka, knihovna, parkování u nádraží. Při příjmech města do rozpočtu kolem 90 milionů (bez dotací a prodeje majetku) a provozních výdajích okolo 70 milionů a se splátkami úvěru 12 milionů, zbývá zhruba 8 milionů. Tyto peníze by měly být vyhrazeny pouze na akutní záležitosti a i mezi nimi musí město prioritizovat. Je tedy evidentní, že město se musí snažit snižovat provozní výdaje a hledat cesty, jak navýšit příjmy.

kandidátka č. 5/ ČSSD, Dr. Vítězslav Pokorný: Těžko předpovídat. Vše záleží na rychlosti splácení dluhu města. Rozhodně jsme proti dalšímu zadlužování. Při provozních nákladech cca 80 milionů Kč na rok a splácení 11 milionů Kč to bude velmi těžké. Myslím si ale, že právě úsilí o stabilizaci finanční situace města a rozumná dotační politika umožní také městu v novém volebním období připravit na investice a kofinancování, resp. spoluúčast, kolem 10 mil. korun na pokrytí investičních i neinvestičních projektů ročně. To ovšem samo o sobě nebude stačit v případě, kdy kraj získá dotaci na rekonstrukci průtahu městem, vč. silnice na náměstí, neboť tento projekt vyvolá další miliónové investice i na straně města. V případě, že nebudou stačit prostředky ze zvláštního fondu na komunikace, jsme připraveni podpořit i jednání o zvýšení daně z nemovitosti, což považujeme za sociálně spravedlivé, už méně pak jednání o prodeji majetku města.

Třetí otázka: Do druhého kola senátních voleb v Praze 10 přišlo na konci září 2014 jen 8,8 % oprávněných voličů. Proč by měli voliči v Úvalech přijít ke komunálním volbám v hojném počtu?

kandidátka č. 1/ Otevřené Úvaly, Mgr. Petr Borecký: Tady je jednoznačná odpověď. V komunálních volbách rozhodujete o tom, v jakém městě budete žít Vy, Vaši blízcí a přátelé. A koho volit? Projděte si kandidátky jednotlivých stran a u každého kandidáta/kandidátky zapřemýšlejte, jaké motivy má daný člověk pro svou kandidaturu, jakou má pověst a jestli za ním stojí v Úvalech nějaká měřitelná práce. Pak se rozhodujte a nebojte se využít křížkování mezi stranami a sdruženími.

kandidátka č. 2/ ODS, MUDr. Jan Šťastný MBA: V Úvalech by měli přijít voliči v hojném počtu zejména proto, aby zvolily ty subjekty, které nestaví vzdušné zámky a hrady z písku.

kandidátka č. 3/ Nezávislí kandidáti Úval s podporou TOP 09, Ing. Helena Váňová: Volební morálka v našem městě je na poměrně vysoké úrovni a zejména komunální volby občany zajímají, protože řeší místní problémy. Zastupitelstvo vzniklé z těchto voleb bude ovlivňovat život v Úvalech příští 4 roky a to si občané velmi dobře uvědomují.

kandidátka č. 4/ Pro Úvaly, Ing. Jan Černý: V čem se volby budou lišit? Úvaláci budou mít možnost po 8 letech volit nové lidi. Pokud chtějí něco změnit, pokud je štve manipulace s informacemi od vedení radnice, aféry pana starosty s řízením v opilosti, „přehlédnutí“ zadluženosti města, nebo každodenní věci jako nemožnost zaparkovat u nádraží nebo umístit své dítě do školky, musí jít k volbám a dát to najevo. Já bych si přál politiku bez afér, bez účetních chyb a bez arogance. Lidé ve spolku Pro Úvaly jsou právě těmi nespokojenými občany (muži i ženami), kteří chtějí, aby si město počínalo profesionálněji a jednalo s lidmi otevřeněji a pro to uděláme maximum.

kandidátka č. 5/ ČSSD, Dr. Vítězslav Pokorný: Atmosféra před komunálními volbami je letos v našem městě agresívnější a mnohdy značně konfrontační. Často se projevuje negativismus za každou cenu, kritika všeho, chybí zcela konkrétní nápady na řešení problémů. Ignorování komunálních voleb ze strany občanů pak dává šanci na úspěch populistickým seskupením, které problémy nejsou sto vyřešit, ale naopak je v konečném důsledku prohloubit. Proto by úvalští občané měli jít k volbám v hojném počtu a vyjádřit, co si myslí. Vždyť jakou místní „vládu“ si ve volbách zvolí, takovou ji budou mít po další čtyři roky a potom je nadávání k ničemu.
Naše strana má v Úvalech dobré odborné zázemí a předložila rozumný volební program Budoucnost pro Úvaláky, který reaguje na hlavní úvalské problémy. Oslovuje všechny generace občanů.

Děkujeme za odpovědi. V druhé části debaty se dozvíte, které cíle ostatních stran a sdružení jsou pro lídry zajímavé. Účastníci debaty si také vzájemně položí otázky.
Úvalské politice je také na těchto stránkách věnována sekce POLITIKA.

… závěr debaty najdete ve druhé části.

Written by