Ing. Jan Černý – PRO Úvaly

Lídři kandidátek pro komunální volby a kandidáti na starostu města Úvaly pro období 2022 – 2026 odpovídají na předem zaslané předvolební otázky.

Ing. Jan Černý

V Úvalech kromě studia v zahraničí bydlím od narození. Vystudoval jsem elektro-fakultu ČVUT a pracuji jako projektový manažer a technik u spol. T-Mobile. Mimo jiné řeším výstavbu vysílačů u velkých zákazníků nebo v chráněných oblastech. Jednám často se starosty a zástupci krajů. Od roku 2018 jsem členem výboru pro regionální rozvoj a finančního výboru Středočeského kraje. Ve svém současném zaměstnání tak řeším spoustu podobných aktivit jako řeší starosta. Projektový management, sestavování rozpočtu a vyjednávání s krajem, obcemi apod. Navíc jsem členem zastupitelstva již 8 let a to v kombinaci s tím, že jsem se v Úvalech narodil, mi dává vhled do mnoha problémů našeho města.

Do voleb jdeme proto, abychom prosadili naše priority – zpomalení růstu obyvatel, zajištění lepších služeb a to včetně služeb sociálních a lékařů a zvládnutí energetické krize.

Stojím v čele spolku, který vznikl v roce 2014 v podstatě jako společenství lidí, kteří nebyli spokojeni se směřováním Úval ve volebním období 2010-2014 (metastáze zastavitelných ploch do územního plánu, souhlas s výstavbou na Hostíně, navyšování daní a poplatků, prodeje městských pozemků etc.).  V letech 2014-2018 jsme v zastupitelstvu měli čtyři zastupitele, v letech 2018-2022 dokonce pět.

Z této doby je za námi poměrně dost práce, paradoxně odvedené v opozici, kdy jsme postupně tlačili na výraznější transparentnost města, úpravu struktury městského úřadu a příspěvkových organizací, zavádění a postupné vylepšování plánovacích smluv, přípravu územního plánu a podobně. Poněkud paradoxně jsme ve většině otázek byli nejužšímu vedení města konstruktivnějším a přínosnějším partnerem než jeho koaliční spojenci. Nepovažujeme to nicméně za nic zavrženíhodného, podle našeho názoru má být primárním cílem všech kandidátů prospěch města a společenství, nikoliv jejich osobní ambice nebo snaha o obsazení místa ve vedení města.

Několik let se připravuje nový územní plán města Úvaly. Jaké plochy jsou podle vás vhodné pro další výstavbu a jak zastavěnost budete chtít ovlivňovat v případě vašeho zvolení? Na jakých plochách podle vás nemá v Úvalech probíhat další výstavba?

Zastavitelnost definuje územní plán. V novém územním plánu zastavitelnost omezujeme. Žádné nové zastavitelné plochy nad rámec návrhu nového územního plánu v žádném případě nepodpoříme. Výstavba v již schválených územích musí být kvalitní – široké ulice, chodník a hlavně stromy. Město musí růst udržitelně – tedy regulovaně do výšky v centru. Další roztahování města do polí není udržitelné. Všichni pak jezdí autem a město stojí velké peníze udržovat dlouhé kilometry ulic. Již několikrát  jsme navrhovali zadání zpracování regulačního plánu centra města. Takovýto plán, který by byl veřejně projednaný, by každému vlastníku řekl, jak vysokou / objemnou budovu může postavit. Nechceme v Úvalech věžáky a nechceme ani rozvoj hlučné výroby hned vedle obytných zón.

Budete chtít změnit výši a podmínky poplatků spojených s novou bytovou výstavbou?

Jedním z našich cílů je zpomalení a regulace výstavby v Úvalech. Není to snad proto, že bychom nechtěli nové sousedy, ale město a jeho infrastruktura prostě a jednoduše příliv nových obyvatel přestává ba brzy přestane zvládat. Z hlediska urbanismu je mnohem výhodnější přednostní „dozastavování“ prázdných ploch a proluk v intravilánu než další rozpínání města na jeho hranicích.

Z našeho pohledu „regulační poplatek“ plní svou funkci a přináší městu prostředky nutné k vybudování anebo údržbě alespoň té podstatné infrastruktury, jsme spoluautoři jeho zavedení a od počátku jej podporujeme. Otázkou pro nás spíš je, jak dlouho bude vzhledem k navyšování všech vstupů z poplatku hrazených jeho výše udržitelná, samozřejmě se zachováním zvýhodněných podmínek (velmi výrazných slev) pro obyvatele města a dlouhodobé vlastníky pozemků pro individuální výstavbu.

Jak chcete změnit podmínky omezeného a placeného parkování ve městě, rozsah zón s omezeným parkováním a výši poplatků?

Dlouhé řady aut po obou stranách ulic, zablokované výjezdy a zhoršený průjezd určitě nikoho netěší, nutno ovšem deklarovat, že situace v Úvalech vůbec není tak špatná, jak bylo po delší dobu opakovaně vedením města prezentováno.

Do budoucna dává smysl regulace parkování mimoměstských řidičů, kteří pouze přestupují na vlak, ale nejprve je nutné dokončit projekt parkoviště v areálu bývalých uhelných skladů; podobně pak je vzhledem k omezené kapacitě do nějaké míry nezbytné regulovat parkování v samém centru města.

Zcela jistě nemáme v úmyslu zavádět placené parkovací zóny a podobné „příjmové kapitoly rozpočtu“, cílem jakýchkoliv regulací by mělo být výhradě omezení přílivu aut odjinud.

Rádi bychom ale i tak využili tento prostor a apelovali na obyvatele, kteří mohou parkovat na svých pozemcích, aby tak dlouhodobě činili. Prázdné ulice bez aut jsou vždy hezčí a bezpečnější.

Jak konkrétně chcete podpořit vznik nových ordinací lékařů ve městě?

Předem je nutno deklarovat, že město nyní není v ekonomické situaci, kdy by mohlo zcela samo stavět nové zdravotní středisko nebo centrum zdravotní péče a spravovat je, stejně jako nemá právní tituly k řešení smluv poskytovatelů zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami a podobně.

Možným řešením k nápravě stávajícího nedostatku některých specializací je poskytování prostoru jednotlivým lékařům v rámci stávajících kapacit města a zároveň aktivní zapojení města do společného projektu se soukromým sektorem.

První takové představy jsou ve fázi jednání, ale velkou neznámou je, jak se k tomu postaví sami lékaři a pojišťovny, stejně jako jak do realizací zasáhne aktuální společenská a ekonomická krize. Je to pro nás klíčové téma, a proto s investory a provozovateli lékařských zařízení komunikujme i přímo.

Co budete chtít změnit na transparentnosti města a Technických služeb?

Transparentnost vystupování města alespoň v současné podobě (přenosy, záznamy, rozklikávací rozpočet města atd. atp.) je z velké části i naším dítětem a na zavádění těchto aktivit a služeb jsme spolupracovali. Nevidíme tedy důvod cokoliv rušit nebo omezovat, naopak bychom rádi v nastoupené cestě pokračovali. Jako největší problém vidíme v komunikaci mezi komisemi a výbory a vedením města. Pokud něco komise či výbor doporučí, rada města by se tím měla zabývat a odůvodnit například zamítnutí podnětu či  “nápadu” z komise. V komisích pracují občané dobrovolně a jestliže se vedení města ani neobtěžuje reagovat na jejich podněty, není to ani lidsky důstojné.

Klíčovým tématem je participace občanů v době, kdy se projekt teprve tvoří. Diskuze s občany nad hotovým projektem jsou často už zbytečné a vedení města se brání změnám kvůli navýšení ceny projektu. Chceme také občany informovat s předstihem o stavbách v jejich okolí.

Od počátku jsme také podporovali projekt „osamostatnění“ tohoto sektoru v rámci struktury města a vzniku Technických služeb. Z našeho pohledu je přehled o činnosti dostatečný, jakkoliv můžeme být ovlivněni tím, že jsme relativně blízko zdrojům informací. Otázkou je, jak podrobné informace ohledně chodu jednotlivých organizací je nutné poskytovat veřejně, souhlasíme však že cenotvorba vodného a stočného mezi takové informace patří a z našeho pohledu je v tomto bodě prostor pro zlepšení.

Co ještě chcete prostřednictvím Uvaly.cz sdělit voličům před komunálními volbami, které se konají 23. a 24. září 2022?

Předně bychom rádi vyzvali všechny čtenáře uvaly.cz k účasti u voleb do městského zastupitelstva. Samozřejmě budeme rádi, pokud dají důvěru celé naší kandidátce nebo i jen jednotlivým členům, ale přijďte i pokud uvažujete o volbě někoho jiného. Čím více občanů se zúčastní, tím víc názorů a postojů bude v zastupitelstvu reprezentováno a právě to je naplněním smyslu voleb.

Zároveň bychom všechny chtěli pozvat na akci, kterou pořádáme 17. 9., a sice k prohlídce budovy bývalého hotelu Budka, který město, i s naší podporou, nedávno koupilo. V budoucnu se, pevně věříme, přemění v atraktivní společenské centrum, ale teď je hlavně příležitost podívat se do prostor, kde někteří obyvatelé nebyli nikdy a jiní třeba desítky let.

Druhým v tomto datu zpřístupněným objektem bude kryt civilní ochrany pod místní pobočkou České pošty (nám. Svobody 1452), což je další prostor, který si někteří z nás matně pamatují z výstavby a jiní v něm nikdy nebyli a třeba o něm ani neví.

Na obou místech budou přítomni naši kandidáti v rolích průvodců připravených zároveň diskutovat o aktuální situaci města a možných cestách, kterými se může po volbách vydat.

PRO Úvaly, web: prouvaly.cz ( volební program )
facebook: www.facebook.com/prouvaly

Written by