Listopad 1989, svobodné volby a co dál?

Události sametové revoluce v listopadu 1989 směřovaly k uspořádání svobodných voleb v roce 1990 a kompletní změně systému řízení státu. Lidé se svobodně nadechli, měnili práci, učili se podnikat, zakládali firmy. Bude koho ve svobodných volbách volit?

Situace vysoké politiky, nástupu Občanského fóra a prvních svobodných voleb do Parlamentu v roce 1990 je dobře popsána. Změny a převzetí moci však bylo nutné provést také na nižší úrovni okresů, měst a obcí.

Rekonstrukce okresního sboru poslanců

Na okresní úrovni bylo 9. ledna 1990 svoláno Občanské fórum (OF) okresu Praha – východ. Cílem bylo dostat své zástupce na jednání rady Okresního národního úřadu (ONV) Praha – východ a ovlivnit jeho rozhodování vydávání stanoviska k bodům jednání. 22. 1. 1990 již zástupci OF požadují rekonstrukci složení rady ONV. Občanské fórum požadovalo do rady i sboru poslanců dosadit polovinu nestraníků – členů OF a polovinu s paritním zastoupením politických stran.

7.2.1990 byla na jednání zástupců stávajících politických stran dojednáni zastoupení ve stočlenném sboru ONV Praha východ: Občanské fórum 45 členů (v radě 6), Komunistická strana československá 35 členů (v radě 5), Československá strana socialistická 10 členů (v radě 2), Československá strana lidová 10 členů (v radě 2).

Výbor Občanského fóra Úvaly  vyslovil důvěru stávajícím poslancům Věnceslavě Chalupové (bez politické příslušnosti), Aleně Karlové (bez politické příslušnosti) a Františku Lajtnerovi (Komunistická strana československá) a za odstoupivší nebo odvolané poslance byli navrženi kandidáti z řad členů OF Úval: Josef Mestek (ul. Tyršova), Ing. Václav Tůma (ul. Horova), RNDr. Miroslav Forman (ul. Prokopa Velikého), Arnold Šťovíček (ul. Nerudova), Dr. Jaroslav Němec (ul. Horova) a Jitka Pokorná (ul. Nerudova).

Poslanci se za Úvaly stali nakonec František Lajtner (KSČ), Alena Karlová (OF), Josef Mestek (OF), Ing. Václav Tůma (OF), Věnceslava Chalupová (OF).

Převzetí řízení města

Jaká byla situace na komunální úrovni? Poslední únorový den roku 1990 proběhla  na plenárním zasedání Městského národního výboru (MěNV) v Úvalech volba nových kooptovaných radních z řad zástupců OF za odstoupivší vedení úřadu.

Vznik Občanského fóra a převzetí řízení města v průběhu roku 1990 je podrobně popsán v článku „Jak se v Úvalech dělala Sametová revoluce“.

Kooptace byla prvním krokem porevoluční transformace. Hlavním bodem změny společenského a politického systému bylo uspořádání svobodných voleb v listopadu 1990. Aby bylo koho volit, byli v průběhu roku občané vybízeni k aktivitě i na stránkách měsíčníku Život Úval.

Komunistická strana fungovala v Úvalech dál, beze změny, pořádala členské schůze.

Československá strana lidová v Úvalech přetrvala od jejího založení a je představována jako strana věřících bez ohledu na církevní příslušnost. Předsedkyní tehdy byla Marie Herejková a jednatelem Antonín Šťovíček.

Československá strana socialistická v Úvalech již neměla organizaci. Stranu v Úvalech představila poslankyně paní Vlasta Volfová z Čelákovic.

Československá strana sociálně demokratická, která v historii Úval měla bohatou aktivitu, v roce 1948 zanikla.

Novou Stranu zelených v Úvalech představil zástupce z Tuklat.

Nejdříve volby do parlamentu pak komunální

Volby do Federálního shromáždění (Sněmovny lidu a Sněmovny národů) a České národní rady se uskutečnili 8. a 9. června 1990. Při 96 % volební účasti získalo Občanské fórum v Úvalech 70 % hlasů, dříve vládnoucí komunisté 9 %. V průběhu roku jsou lidé prostřednictvím Života Úval i vývěsek v ulicích města seznamováni s významem samosprávy, kompetencemi zastupitelů, rady a starosty, průběhem komunálních voleb, … Rada města rozhodla, že v Úvalech bude 17 členů zastupitelstva a po volbách dojde k osamostatnění Dobročovic (volbou vlastního zastupitelstva). K účasti v komunálních volbách 24.11.1990 se v Úvalech zaregistrovali kandidáti Občanského fóra, Komunistické strany československé, Československé strany lidové, Republikánské unie a 4 nezávislí kandidáti (celkem 30 kandidátů).

Z celkového počtu 3610 voličů dosáhla volební účast 78,4 %. První komunální volby po sametové revoluci vyhrálo v Úvalech Občanské fórum. Zastupitelstvo bylo v období 1990 – 1994 sedmnáctičlenné. Na ustavujícím zastupitelstvu byl zvolen starostou města ing. Ivan Černý, zástupce starosty Jaroslav Tourek,  radní František Smolík, ing. Václava Baumanová a ing. Josef Horák.

  • Občanské fórum … 10 zastupitelů
  • Samostatní nezávislí kandidáti … 4 zastupitelé
  • Křesťansko demokratická unie – Československá strana lidová … 2 zastupitelé
  • Komunistická strana československá … 1 zastupitel

Kandidátní listiny pro volby 1990
ZASTUPITELSTVO 1990 – 1994


foto: ustavující jednání zastupitelstva, zdroj: Život Úval 1991


foto: rada města Úvaly, zdroj: Život Úval 1991

Written by