Nepřátelská atmosféra a grilování kronikářky

Očekávalo se, že hlavním tématem jednání zastupitelstva bude odvolání kronikářky. Třetí zasedání proběhlo ve velmi bouřlivé atmosféře.

Poděkování města
V úvodu jednání starosta předal do rukou paní Jany Kočárníkové pamětní plaketu města Úval (in memoriam) jako poděkování  za celoživotní činnost pana Miroslava Kočárníka v kulturním, společenském a sportovním životě města. Pan Kočárník zemřel  v roce 2018.

Stavební uzávěra
Občané dostali informaci o vyhlášení plošné stavební uzávěry v Úvalech. Opatření podle starosty necílí na drobné stavebníky a proto je možné individuálně požádat Radu města o výjimku. První výjimku rada schválila na stejném zasedání jako samotné opatření. Uzávěra bude platit do schválení nového územního plánu. Ten se podle starosty ve spolupráci s Janem Černým snad podaří brzo schválit.
Tématu, platnosti a schvalování výjimek se věnuje článek „Úvalské přikázání  – nepostavíš„.

Odvolání kronikářky
Ze stručného jednání programu se dalo předpokládat, že nejsledovanějším bodem jednání bude asi odvolání kronikářky. Jak padlo v úvodu, tak s tím počítal i starosta. Debatu demokraticky omezil na 1 hodinu, ale i tak toto téma zabralo daleko více a debata nebyla předčasně ukončena.
Bývalý místostarosta Vítězslav Pokorný sestavoval kroniky do roku 2015. (Zastupitelstvo schválilo zápis kronikáře 2014 a 2015 21.9.2017.) Na vlastní žádost se funkce kronikáře vzdal. Kroniky 2016 a následují dostala za úkol na návrh letopisecké komise sepsat Lenka Mandová. S výsledkem její první práce však nebyla rada města spokojená. Kronika odevzdaná v lednu 2018 byla odmítána, až se dočkala od rady 16.1.2019 prvních „faktických“ připomínek. Mezitím se vyostřily osobní antipatie „kronikářka – starosta“ natolik, že po článku paní Mandové v Životě Úval 1/2019 rada města (15.1.2019) navrhuje vyměnit kronikáře. S koaliční většinou se zdá, že výsledek v zastupitelstvu je jistý.

K tématu vystoupila Zdenka Havránková /PRO Úvaly/, které vede letopiseckou komisi. Připomněla správný postup připomínkování a nevyčerpání možnosti korektur návrhu kroniky. Paní Poláková otevřela téma koupaliště ve volné příloze kroniky. Další diskuze se týkala mj. koupaliště, koupaliště, popisu finanční situace města, koupaliště,… V emotivní diskuzi se ale také probíral postup, odvolávání kronikáře radou, nezávislost, nadhled, přístup kronikářky, kvality podkladů… Byl změněno, že i v posledním Životě Úval se rozcházel údaj o hospodaření města od místostarosty a starosty na stejné stránce měsíčníku o 10 milionů Kč. Strany ODS a TOP 09 například za rok 2017 nedodaly za rok 2017 podklady kronikářce vůbec (pan Miloslav Kolařík a pan Alexis Kimbembe jsou i dnes součástí vládní koalice).

Trefné připomínky měl také bývalý starosta Ivan Černý. Podle něho jsou v Úvalech problémy s vedením kroniky dlouhodobě, historicky. Události za bouřlivý rok 1945 se prý do kroniky v Úvalech zapisovaly až v roce 1951-1952, podobně rok 1989, 1990 se zapisoval s velkým zpožděním. „Někdy je s Lenkou těžké vyjít. Já jsem si ji v uvozovkách užíval 11 let, kdy dělala šéfredaktorku Života Úval. Ona má svůj názor a ten si hájí. Je těžké s těmito lidmi diskutovat, ale já si takových lidí vážím, že svůj názor vůbec mají. … Kronikářka si ty údaje nevycucala z prstu, někde si tyto zmatečné údaje přečetla.“

Kronikářky se emotivně zastala také její dcera. Paní Mandová uznala, že její počítačová gramotnost byla v roce 2016 na špatné úrovni. Grilovaná kronikářka se několikrát omluvila.

K plánovanému odvolání padl protinávrh Zdenky Havránkové /PRO Úvaly/ pro pokračování práce. Nejdříve se hlasovalo o druhém protinávrhu Dany Polákové /Otevřené Úvaly/, který byl schválen. Lenka Mandová má dopracovat kronikářské zápisy 2016, 2017 a 2018. 11 zastupitelů hlasovalo pro, 3 se zdrželi.

Diskuze a dotazy občanů
Po dlouhém a emotivním jednání kolem kroniky (a koupaliště) se občané vrátili opět k tématu koupaliště. Paní Kameníková se ptala na nezajištění obnažených betonů přes zimu a zda bude nové koupaliště postaveno tak, aby bylo otevřeno pro sezónu 2019. Ze silně emotivního vystoupení se v nepřehledné přestřelce dospělo až k členství místostarosty Poláka ve Výboru lidové kontroly, pro ostatní přítomné občany nejasné pozici paní Kameníkové na úvalském stavebním úřadu zřejmě v předrevoluční době a oslovení místostarosty soudruhu. Velmi hustá atmosféra v sále zůstala až do konce jednání.
Zazněla již asi tradiční otázka na aktuální zadlužení města. Zadlužení k aktuálnímu dni po odchodu splátky 1 mil. Kč kleslo na 164 mil. Kč.
S dotazem na kamerový systém a účelnost těchto nákladů vystoupil profesně znalý nově se přistěhovaný občan. Vedení města téma podrobněji na místě opět nerozebíralo. Dozvěděli jsme se od zvídavých občanů pouze to, že má jít mimo jiné o 7 kamer na měření rychlosti a 2 tabule s ukazateli rychlosti. Roční provoz má stát odhadem 1 mil Kč. Ticho kolem dotované investice 8 mil. Kč začíná být zajímavé.

Redakční rada Života Úval
Po minulé výtce, že redakční radu nejmenuje rada ale zastupitelstvo, se schvalovalo obsazení redakční rady. Nově o členství projevila zájem Alena Janurová, která přes rok dělá generální úklid archivu města. Do Života Úval aktivně přispívá. Pravidelná je také „její rubrika“ poznáte na fotografii… Jinak se Život Úval nezmění.
Když přeskočíme na závěr jednání, tak bývalý starosta Ivan Černý vystoupil s kritikou doručování Života Úval a lhůt zpracování v dnešní rychlé digitální době. Při doručení měsíčníku v druhém týdnu v měsíci zbývá pro sepsání reakce na články do redakční uzávěrky jen několik dní. Pan Brajer (za tiskárnu) potvrdil, že zdržení nezpůsobuje samotný tisk, který trvá jeden den.

Finanční výbor
Dozvěděli jsme se, že při jednání finančního výboru dostali členové chybné podklady. V polovině jednání chyby odhalili a zastupitelé dostali podklady již opravené. Při jmenování členů finančního výboru proběhla na minulém zastupitelstvu skoro politické bitva. Starosta byl potěšen, že v tomto období bude fungovat výbor lépe. Tak teď ještě zbývá, aby dostával správné podklady 😊
Od občanů padl dotaz na kontrolu nákladů do zasakovacího pásu. Kontrolní zprávu měla za finanční výbor zpracovat jeho vedoucí paní Váňová. Ta tak neučinila a v novém složení se výbor hodlá věnovat aktuálním tématům. Projektu realizovanému před několika lety již nechtějí věnovat energii.

Klíčový projekt přeložky
Na programu bylo ještě rozpočtové opatření, které narovnává k realitě ex-post rozpočet za rok 2018 a řešil se převod několika pozemků.
Debatovalo se dlouze k přijetí dotace na zateplení dvou bytovek města v ulici Kollárova. Investice města je 3 mil. Kč, + dotace 1,353 mil. Kč. Výdaje nejsou vůbec zahrnuty v rozpočtu města. Jde zatím jen o přípravu akce 2020-2021. Zastupitel Gloc bez úspěchu požadoval předložení plánu financování do roku 2020, aby zastupitelé měli přehled k čemu všemu se město do budoucna postupně zavazuje.
Jan Černý otevřel téma uzavření Střední odborné školy v Liblicích v těsném sousedství Českého Brodu. Že je překvapující rozhodnutí kraje pod vedením ANO 2011, ČSSD a KSČM nesystémové a ukvapené panovala shoda mezi všemi úvalskými zastupiteli.
Starosta informoval, že je spokojen s podobou projektu přeložky I/12 a v DPS budou v březnu občané seznámeni s podobou „dálniční“ výpadovky z Běchovic kolem Králičiny s vyústěním na kolínskou silnici.
Starosta, moderující jako vždy celý večer, musel mít pevné nervy. Atmosféra celého večera byla velmi nepříjemná.

V úvodníku aktuálního Života Úval starosta Petr Borecký píše „…v době, kdy se máme nejlépe v historii. Mám velké obavy, co se bude dít, až nastane krize. Jak budeme jako společnost reagovat? Chci vás proto poprosit. Zkusme tu negativní energii porazit. Zkusme se každý jeden z nás dívat na svět pozitivně. A pokud se něco nepovede nebo není podle našich představ, pojďme se s tím nějak vyrovnat. Protože budeme-li pozitivní, budeme-li mít důvěru sami v sebe, dokážeme jako každý z nás i jako společnost velké věci. Negace a zášť z nás lepší lidi a společnost neudělá.“

Jednání pomocí on-line přenosu sledovalo asi 105 sousedů. Jen v následujícím týdnu si záznam pustilo dalších sto lidí. … záznam na Youtube

 

Written by