Otevřené Úvaly a město Úvaly 2018 – 2022

Lídři kandidátek pro komunální volby a kandidáti na starostu odpovídají na předem zaslané předvolební otázky.
Za sdružení „Otevřené Úvaly“ odpovídá kandidát na starostu Mgr. Petr Borecký.

S jakým hlavním sdělením jdete do letošních voleb? Jako kandidát na starostu Úval prosím uveďte, proč by vás měli voliči v Úvalech zvolit do zastupitelstva.
Naše hlavní motto je, že chceme dokončit proměnu města, kterou jsme započali a přeměnit Úvaly definitivně na prosperující moderní město, které je atraktivní pro úspěšné firmy poskytující zaměstnání obyvatelům Úval a ve kterém se Úvalačkám a Úvalákům dobře žije.
Pokud se týká důvodů, proč by mne měli voliči volit, tak naopak – znám spoustu důvodů, proč by mě voliči zvolit neměli, ale ty si nechám pro sebe 🙂  Ale vážně – jsem si jist, že obyvatelé Úval dobře znají jak mé dobré, tak i ty špatné stránky, porovnají si je s ostatními kandidáty a podle toho rozhodnou. Rád bych ještě dodal, že komunální volby nejsou o jednotlivcích, ale o celém týmu, takže by bylo fajn se podívat nejen na to, kdo je kde kandidát na starostu, ale také na to, jaké osobnosti jsou na dalších místech kandidátky a na to, jak se v minulých letech angažovali či neangažovali ve prospěch našeho města.  Každý jeden / jedna z nich se totiž díky preferenčním hlasům může stát zastupitelem / zastupitelkou, potažmo starostou / starostkou.

Volební program … www.otevreneuvaly.cz/kam-dale-s-uvaly/
Webové stránky … www.otevreneuvaly.cz
Facebookový profil … www.facebook.com/OtevreneUvaly

Potřebuje město nový územní plán nebo jiné nové regulativy? Co se má v těchto dokumentech zásadního změnit?
Město jednoznačně nový územní plán potřebuje. Radnice mezi léty 1994 – 2010 narýsovaly územní plán velmi velkoryse, až pro 12 tisíc obyvatel města a s téměř 50 ha průmyslových zón. Problém je, že tenkrát u toho nestanovily žádné podmínky pro etapizaci, sociální nebo technickou infrastrukturu (školy, školky, kapacitu vodovodu a čističky, parkovací plochy, zeleň atd.).  Zároveň se radnice mezi lety 2006 – 2010 zavázala nesmyslnou smlouvou s vlastníkem pozemků na Hostíně, která současné radnici svazuje ruce.
Dnes, po změnách stavebního zákona, které výrazně posílily práva soukromých vlastníků je obtížné, ne-li takřka nemožné zavádět nějaké razantní změny typu rozsáhlých přeměn pozemků ze zastavitelných na nezastavitelné atd. Regulaci výstavby jsme však přesto zavedli, především využíváním institutu plánovacích smluv, regulativů pro zastavitelnost území, minimální výměry stavebních pozemků atd. Všechny tyto regulativy by měl obsahovat i nový územní plán.
Je nutné si uvědomit, že developeři nejsou démoni z pekel, ale normální podnikatelské subjekty, které si uvědomují, že je vždy lepší jít cestou dialogu s městem a nikoli cestou konfliktu. A spolupráce s těmito subjekty zároveň umožňuje postupné vybavování města nezbytnou občanskou vybaveností.

Rozvoj města, podpora kultury a sportu,… vše stojí peníze. Jaký objem financí bude podle vašeho názoru k dispozici v letech 2018 – 2022? Jaké další navýšení v případě vítězství a řízení města použijete vy?
Otázka je velmi široce položena. Asi se ptáte na podporu města pro oblast kultury a sportu. Má to dva aspekty. Tím prvním aspektem je samotná oblast dotací a podpory na provoz jednotlivých spolků a klubů. Zde by bezpochyby byla žádoucí odpověď – navýšíme a to razantně. Naše odpověď taková nebude. Chceme zachovat stávající úroveň a navyšovat o míru inflace.
Kde bychom chtěli napnout naše síly, je samotné materiální zázemí pro sport a kulturu. Stále trvá náš cíl, aby každá městská část měla své veřejné sportoviště, rádi bychom docílili toho, aby se alespoň připravila projektová dokumentace pro revitalizaci lomu v Riegrově ulici do podoby „Úvalské Gutovky“ se skateparkem a rádi bychom posunuli dopředu přípravu městské knihovny a městského kulturního centra.

Několik let se mluví o rozrůstání či zastavení rozrůstání Úval. Katastr města je v podstatě naplněn zástavbou. Chybí zastavěnost po pravé straně silnice do Dobročovic, za hřbitovem pod Vinicí, nad koupalištěm k železnici, pole za Hodovem. Dá se předpokládat i výstavba na dosud spících pozemcích (parketárna, skládka za masnou, náměstí Svobody,…)? Mají obyvatelé počítat s tím, že i tyto plochy budou použity pro výstavbu?
Problém Úval je, že se rozšiřují do volné krajiny, ale máme stále nezastavěné plochy v intravilánu. Tedy zcela určitě podpoříme revitalizační projekty pro tyto plochy a sem patří i oblast cukrovaru nebo Vámi výše zmíněné lokality. Tyto projekty považujeme za žádoucí. O nové výstavbě na Náměstí Svobody, která by mohla přinést i městský kulturní dům již s majitelem pozemků jednáme.
Je potřeba si uvědomit, že tyto přestavby stojí nemalé peníze a tyto peníze se musí jejich vlastníkům vrátit. Bytová a komerční výstavba je nezbytným doplňkem těchto investic, protože zajišťují návratnost vložených peněz. To, co musíme akcentovat je, aby se jednalo o výstavbu vyšší občanské kvality s provázaností funkcí bydlení, práce a oddechu a tato výstavba tak měla přínos i pro samotné Úvaly a jejich obyvatele. A pochopitelně, musí navazovat i sociální a technická infrastruktura města.

Jakou představu máte o fungování Života Úval a informování obyvatel města? Je informování nyní dostatečné a jsou informace lehce dohledatelné? Co jako starosta změníte?
Život Úval je v současné době poměrně kvalitní radniční periodikum. Nicméně, prostor ke zlepšení zde vidím. Samotnému mi zde chybí více reportáží a novinářsky zpracovaných článků. To je však dané stávající strukturou fungování redakční rady – její členové odvádí velmi dobrou práci, avšak dělají to po své vlastní práci, dobrovolně a za jen symbolickou odměnu. Odvádí tak pro město v podstatě veřejnou službu a za to si zaslouží poděkování.
Informace o fungování města jsou dnes podle nejen mého názoru dohledatelné velmi dobře – máme webové a facebookové stránky nejen města, ale i jeho příspěvkových organizací a spolků a Život Úval tak je pouze jedním z informačních kanálů. A zde by pomohlo, kdyby vznikla plnohodnotná internetová verze zahrnující vyhledávání v článcích. Jako starosta bych se proto snažil napřít síly tímto směrem. Co se týká samotného fungování redakční rady, zde bych se řídil anglickým příslovím: neměň, co funguje.

Je potřeba obyvatele více zapojit do řízení města? Došlo v období 2014 – 2018 ke zlepšení? Jste příznivcem například participativního rozpočtu a hlasování o rozvoji města?
Osobně jsem já i mí kolegové přesvědčeni, že veřejnost měla v období let 2014 – 2018 výrazně větší možnost promlouvat do projektů města než v minulosti. Jiná otázka je, jak ji veřejnost využila. Zkušenost jsme udělali takovou, že lidé přicházejí jen na diskuse, které se jich bezprostředně týkají a stálými návštěvníky byli v podstatě titíž lidé. To je sice fajn, ale je otázka, jestli je to tak správně.
Nejsem příznivcem systému D21. Vidím zde zkušenost z Říčan, kde přes rozsáhlý marketing akce a pozitivní PR v průběhu let počet „participujících“ občanů neustále klesal a lidé si spíše stěžovali, proč je tím radnice zatěžuje, když je tam od toho, aby ty problémy řešila sama.
Myslím, že v současné době, pokud mají občané zájem, tak možnost účasti na spoluvytváření podoby města mají.
Zároveň je potřeba si uvědomit, že máme zastupitelskou demokracii a pokud se rozhoduje o velkých projektech města, tak je jistě názor veřejnosti důležitý, ale finální odpovědnost (i právní) nakonec nesou zastupitelé, resp. členové rady města.

Jak hodnotíte naplnění vlastního volebního programu pro období 2014 – 2018?
Jsme spokojeni. Zásadní věci jsme splnili a u těch, které jsme nesplnili, tak se jedná buď o nutný koaliční kompromis nebo čas ukázal, že řešení buď potrvá déle nebo se dá splnit jiným způsobem. Rozhodně se nemáme za co stydět i proto jsme udělali inventuru našich volebních slibů pod názvem „Skládáme účty našim voličům“. Najdou ji ve volebním časopise, na webu i na FB stránkách Otevřených Úval.

Co bylo a nebylo splněno z koaliční dohody pro roky 2014-2018 a proč?
Koaliční dohoda z roku 2014 byla až pár drobností splněna prakticky celá. Nesplněna zůstala pouze část týkající se územního plánu, protože se nepodařilo najít průřezovou shodu zastupitelstvem a nepodařilo se pohnout s rekonstrukcí městských bytových domů, kde až na konci volebního období se podařilo získat dotaci na jejich opravu. Samotná realizace pak spadne až do příštího volebního období.

V roce 2014 jsem zastupitele oslovil s výzvou obsahující body pro zvýšení transparentnosti řízení města. Pokud získáte většinu a křeslo starosty, která opatření předchozího starosty budete rušit, a která naopak ještě vylepšovat?
(videozáznamy VZZM, rozpočet do detailu výdajů na webu, zveřejňování faktur, závazky a všechny smlouvy města dostupné na webu, veřejné připomínkování projektů města, plán investic a projektů města) http://www.uvaly.cz/vyzva
Není důvod cokoli rušit. Vaše výzva v podstatě kopírovala značnou část plánů Otevřených Úval, takže jsme zavedli jen to, co jsme slibovali. Vzpomeňte si, co se za poslední 4 roky změnilo: máme videopřenosy ze zastupitelstva, rozklikávací rozpočet až na úroveň faktur, investiční mapu města, technickou mapu města, zásobník projektů, z prezentací důležitých projektů jsou pořizovány online záznamy atd. Myslím, že rozsah Vaší výzvy byl nejen naplněn, ale i překročen.
V příštím volebním období bychom rádi zkusili formát videoreportáží o připravovaných projektech města. Přeci jen, lidé dnes méně čtou a více konzumují videoobsah.

Kromě komunálních voleb mají obyvatelé možnost zvolit si i svého Senátora. Jakého kandidáta doporučujete a jaké jsou jeho přednosti?
Za sebe osobně doporučuji pana JUDr. Zdeňka Hrabu, kandidáta za Starosty a nezávislé. Pana Hrabu znám a vím, že je to člověk, který je velmi vzdělaný, osobně slušný a hlavně neslibuje nesmysly, byť by to hezky znělo. Ve svém programu soustřeďuje na to, na co by senátor měl dbát – na vymahatelnost práva, kvalitu zákonů, ochranu svobody a práv člověka.

 

Věříme, že skutečně odvedená práce od roku 2014 je v Úvalech vidět na každém kroku. Navštivte prosím naše webové stránky a nebo, ještě lépe, vyjděte sami do ulic našeho města a podívejte se na vlastní oči. Nepodléhejte jednoduchým sloganům typu: zajistíme, prosadíme, podporujeme… atd. Jsem rád, že volební kampaň ostatních stran a sdružení není útočná a věřím, že to tak zůstane až do doby otevření volebních místností.

Written by