Poklady na skleněných deskách

Patří mezi nejstarší fotografie Úval. Záběr domů kolem náměstí v Úvalech z roku 1891, který se dochoval do dnešní doby ve Střední odborné škole v Liblicích, patří pravděpodobně mezi nejstarší fotografické záběry našeho města.

Dominantou uprostřed náměstí v Úvalech byl hostinec u Bilanských (na fotografii uprostřed za topoly). Vlevo na budovu navazuje brána a zdobený štít hospodářské budovy s průduchy na sýpku. Vpravo poznáme poslední historické budovy, které se dochovaly do dnešní podoby (vinárna s bránou). Budovy statku vpravo jsou již definitivně minulostí. Na jejich místě dnes stojí dům č.p. 735.
Na celém panoramatu je zajímavé uzavření dvorů stodolami. Ze stodol zemědělských Úval se dnešní doby dožila pouze stodola nad schody z Nerudovy do ulice U Výmoly.
Před prázdným rybníkem Kalák je koňský povoz, jediný dopravní prostředek tehdejší doby.
Fotografie byla pořízena ku příležitosti slavné jubilejní výstavy v Praze.

Několik fotografických záběrů města Úvaly na skleněných deskách se dochovalo ještě v městském archivu. Pokud doma máte jiné, zajímavé fotografie města, nabídněte je k oskenování na kontakt redakce nebo na kontakt archivářky města.


Fotografie: fotografie z roku 1891 ze sbírek Střední odborné školy v Liblicích, Jan Psota
a detail na výřezu:

K této fotografii uvádí Jan Psota: „Soubor 41 skleněných fotografických desek byl pořizován v dubnu 1891 na podnět Hospodářského spolkem okresu Českobrodského pro Všeobecnou zemskou jubilejní výstavu v Praze – Holešovicích pro výstavu, zachycující venkovskou zemědělskou architekturu Českobrodska. Autorem fotky je ateliér J. Benda z Prahy a snímek stál 6 zlatých. Z Úval se dochovala pouze tato celková fotografie, ale víme, že si nechali někteří statkáři fotit samostatné usedlosti, např. František Bilanský, František Šťastný, Bedřich Rosenbaum ale i Pavel Rosenbaum na Hostíně.“ A doplňuje informace z dobového tisku:

čtrnáctideník „Naše Hlasy“, Věstník hospodářského spolku Českobrodského, č. 7. ze dne 5. dubna 1891 na straně 2
Ctěným obcím a rolnictvu!
Myšlenka, aby na zemské jubilejní výstavě v Praze vystaveny byly fotografované pohledy oněch hospodářských budov a statků, jež pěkně a účelně upraveny a uspořádány jsou (jichž v okresu našem zajisté více než kde jinde) dále na vnitřní zařízení těchto (chlévů, stájí, obydlí), dále pohledy na užívané v hospodářstvích našich stroje (nejlépe v kolekcích), na vynikající tu a tam dobytek druhu kteréhokoliv atd. vznikla původně v hospodářském spolku našem a vyjádřena již v létě roku 1890.
Myšlenky té uchopil se také bratrský spolek hospodářský okresu Rakovnického a provedl ji spůsobem zdařilým. Týž ale vedle toho opatřil pro účely výstavní fotografické celkové pohledy na veškeré obce okresu počtem 39 a vystaví tyže ve zvláštním svém pavilonu. Práce tyto provedl osvědčený fotograf p. J. Benda z Prahy, který v době přítomné i u nás mešká a je prováděti bude. I usnesl se výstavní výbor dne 22. března podobným způsobem pro výstavu získati pohledy na veškeré obce okresu českobrodského. Na Rakovnicku zaplatila každá obec první otisk, ale poněvadž skoro v každém případě i jednotlivci příležitosti se naskytnuvší využitkovati dovedli, aby obrázek své obce si opatřili, ukryl se přečasto náklad na první otisk prodejem dalších jednotlivcům. Fotografie jsou ve velkém kvartovém formátě a prvý otisk, nalepený na kartonu, státi bude 6 zlatých; to již počítán náklad za povoz, a kde by tento zdarma poskytnut byl fotografovi, zmírní se ovšem náklad na tento prvý otisk, další otisky výhradně obec prodává za cenu, kterou stanoví si. Mnohé obce nechaly i více pohledů z různých stran zhotoviti. Fotograf podává vždy zprávu starostovi, kdy v kterou obec zavítá. Chceme tímto spůsobem tj. nákladem objednatelů sestaviti, pokud možno, úplnou sbírku fotografických pohledů na veškeré obce našeho okresu a na mnohé hospodářské statky, jich zařízení vnitřní atd.
Za tím účelem činíme sdělení toto všem pp. starostům obecním prosíce o laskavou bezodkladnou přihlášku. Doba výstavní tak daleko dospěla, že nelze otáleti dlouho, aby práce v čas provedena a dodána býti mohla, a prosíme protož o bezodkladné přihlášení. Pp. starostové, doufáme, jsou s to i ve své kompetenci obec přihlásiti a dodatečného schválení si získati. Náklad vzhledem k účelu je vskutku malý – a obecní pokladna snadno částku tu zapraví. Totéž prohlášení činíme i jednotlivým pp. hospodářům.
Nadějeme se, že účastenství bude čilé, neboť do uveřejnění tohoto prohlášení přihlásily se obce: Vykáň, Štolmíř, Chrášťany, Květnice, Hořany, Mochov, Tismice, Břežany, Klučov, Ouvaly, Tlustovousy, Tuklaty, Přišimasy, Tuchoraz, Limuzy, Nová Ves, Dobročovice, Sluštice, tudíž již 18 obcí.
Za fotografování svých statků přihlásili se pp.: M. Šmejkal v Hořanech, Holeka František v Chrášťanech, Josef Rýva v Štolmíři, Prokůpek František ve Vykáni (fotografie dobytka), J. Horák v Přišimasech, Jan Mašín v Tuklatech, Václav Novák v Břežanech, Václav Prokůpek v Nové Vsi, František Židlický v Klučově, František Prokůpek a Václav Martinec v Dobročovicích, František Chlapec ve Slušticích.
Čekáme protož další přihlášky – ale prosíme, by stalo se tak v tomto týdnu ještě.

čtrnáctideník „Naše Hlasy“, Věstník hospodářského spolku Českobrodského, č. 8. ze dne 18. dubna 1891 na straně 2
Následující obce budou ještě fotografovány pro zemskou výstavu: Škvorec, Kozovazy, Žhery, Roztoklaty, Černíky, Přistoupim, Selčánky, Lipany, Vyšerovice; dále hospodářství pp.: Chrousta Václava v Břežanech, Novotného Václava v Roztoklatech, Meissla Alberta ve Vyšerovicích, Cetla Jana v Květnici, Rosenbauma Pavla v Hostýně, slečny Koštířové v Selčánkách, Bilanského Františka v Ouvalech, Rosenbauma Bedřicha tamtéž a Šťastného Františka tamtéž. Mimo to budou fotografovány různé památky v okresu.


foto: asi poslední z úvalských stodol, na křížení ulic Nerudova – Žižkova

Written by