Rok 2019 bude pro Úvaly nejtěžší

Městu chybí 5 mil. Kč a finanční situace může být ještě horší. Lékem může být prodej majetku, developerské sídliště na polích za městem a vyšší zadlužení.

Program prosincového jednání zastupitelstva (13.12.2018) měl 20 bodů a od začátku bylo jasné, že to bude dlouhé jednání. Dohromady pět hodin času zabrala diskuse kolem financí města. Probíralo se doporučení finanční komise, rozpočet města, rozpočet Technických služeb, zvýšení cen vody a svozu odpadů. Jednání skončilo až o půlnoci, po šesti hodinách jednání.

V úvodu druhého jednání zastupitelstva složil slib zastupitele Petr Petržílek /ČSSD/, který na prvním jednání zastupitelstva chyběl díky své účasti na podnikatelské misi v Číně při příležitosti státní návštěvy prezidenta Zemana. Zastupitel byl rovnou také zvolen předsedou kontrolního výboru.

Čerstvý vánek pro finanční výbor
Kromě povinného kontrolního výboru mají zastupitelé v tomto volebním období pro podporu svého rozhodování koalicí schválený jen finanční výbor. Na jeho prvním jednání se sešlo šest z osmi zvolených zástupců.
Finanční výbor připomínkoval letošní čtvrtou úpravu rozpočtu a rozpočet na rok 2019. 15 mil. příjmů v rozpočtu 2019 je prý nadnesených. 10 mil. Kč se duplicitně objevilo v příjmech 2018 i 2019 a 5 mil. Kč je příjem z developerského příspěvku stavby LIDLu, která pro nesoulad s územním plánem zatím nebude.
Rada města a finanční oddělení upravilo rozpočet pro zastupitele a o 10 mil. Kč snížilo příjmy a ve výdajích stejnou částku škrtlo pro koupaliště. Zastupitelé hlasovali tedy o jiné, „nové“ verzi, než kterou pro ně studovali členové finančního výboru. Vleklá diskuse zastupitelů tento postup podpořila. Výbor nově pod vedením Jaromíra Gloce /PRO Úvaly/ také zjistil, že v minulém volebním období nezrealizoval (!) několik kontrol investičních akcí. Ambice současného finančního výboru pro 2018-2022 se zdají být vyšší, chtějí zmapovat důležité investiční akce od jejich zadání až po realizaci. Návrh na rozšíření výboru o další tři zájemce (vyvolal takovou diskuzi ze strany koalice, že přibyla další nominace ze strany ODS (Ondřej Martinovský). Vyvažování síly koalice při doplňující volbě byla na úrovni grotesky.

samotné hlasování o rozšíření finančního výboru … https://youtu.be/VrS5OtelZKg?t=2838
výsledek tajné volby do FV:
Ing. Hana Opálková / 15 hlasů, zvolena
ing. Josef Zach / 13 hlasů, zvolen
ing. Jan Brajer / 7 hlasů
Ondřej Martinovský / 9 hlasů, zvolen

Rok 2019 nebude pro město jednoduchý
Při jednání o rozpočtu starosta potvrdil, že „rok 2019 nebude pro město jednoduchý“. Rozpočet /promítaná prezentace bude umístěna na webu města/ detailně prezentoval místostarosta Alexis Kimbembe /ODS/, který potvrdil, že rok 2019 bude dosud nejtěžší. Město čekají v roce 2019 čtyři zásadní projekty a to: sběrný dvůr, kamerový systém, koupaliště a rekonstrukce ulice 5. května, na kterou nejsou zatím prostředky.

prezentace rozpočtu … https://youtu.be/VrS5OtelZKg?t=7076

Jan Černý /PRO Úvaly/ chtěl vyjasnit kompetence pro přesuny výše výdajů města v souvislosti s navýšením rozpočtu oslav 100 let ČSR na 550 tis. Kč. Diskuse se rozvinula nad položkami, kapitolami, řádky a sloupci finančních tabulek. Přesuny v rámci kapitol schvaluje Rada města.
Vzhledem k nedostatku prostředků je možné, že se bude aktualizovat zásobník projektů a jejich priority. Škrty v běžných výdajích nejsou možné, musely by se škrtat investice spolufinancované dotacemi (s jejich ztrátou) nebo snížit krytí oprav koupaliště, u kterého dotační spolufinancování není. Investice města na rok 2019 nejsou kryté jistými příjmy. Jen na koupaliště chybí polovina peněz.
Opoziční zastupitel kritizoval, že některé investice jsou plánovány, aniž by byly v zásobníku projektů, anebo naopak tam nejsou projekty, které město musí realizovat (např. ulice 5. května). Padl dotaz občana k nastavování priorit investic – zda mohou být zastupitelům i veřejnosti představeny podrobnosti investice do kamerového systému /projekt v hodnotě 8 mil, z toho dotace 6 mil. Kč, kromě kamer jde o měření rychlosti na dalších místech/. Nebylo odpovězeno s tím, že dostane odpověď v zákonné lhůtě 30 dnů.

Prodej majetku a další zadlužení
Aktuální výše dluhu města dle místostarosty Kimbembeho činí 155 mil. Kč a do konce roku se ještě zvýší na 163 mil. Kč.
/Do konce roku bude zcela vyčerpán dvacetiletý úvěr 110 mil. Kč. Společně s dluhem Technických služeb budou Úvaly dlužit celkem 167 mil.Kč./

V diskusi padl požadavek zastupitelky na předložení plánu cash flow na rok 2019 s odkazem na obavu o plnění závazků města v průběhu roku i v souvislosti s náklady na pouhé mzdy zaměstnanců úřadu.

Kde vezme město chybějící prostředky?
Starosta předpokládá, že ze státního rozpočtu město obdrží díky ekonomickému růstu více prostředků od státu.
Vedení města také jedná s Komerční bankou o profinancování dalších investic. Tzn. zvažuje se další zadlužení města.
Uvolněním další nové výstavby na polích proti hřbitovu, nad náměstím (lokalita pod Vinicí) může město získat od developerů dalších 40 mil. Kč. V toto areálu má město také jedny z posledních pozemků, které (jak bylo prezentováno) město může developerům prodat.

Finanční tíseň vládnoucí koalice již v minulosti řešila prodejem městských pozemků. Transakce je popsána v článku …. Nepoučitelné Úvaly zachránila s.r.o. z bytovky

Napnutý rozpočet města byl hladce schválen i s podporou většiny nekoaličních zastupitelů. Proti byla jen Zdenka Havránková /PRO Úvaly/.

Záznam jednání … https://youtu.be/VrS5OtelZKg?t=11371

Zřízení výboru pro územní rozvoj a výstavbu
Na minulém zastupitelstvu Zdenka Havránková doporučovala zřízení výboru pro územní rozvoj a výstavbu.

Důvody pro zřízení výboru na pomoc rozhodování zastupitelů rozepisuje na blogu.

Zřízení výboru v očekávání schvalování změn územního plánu v roce 2019 koalice nepovažuje za nutné a návrh nebyl přijat.

Návrh nepřijat hlasy 7:7:1, záznam na https://youtu.be/VrS5OtelZKg?t=12670

Starosta naopak nabídl změnu určeného zastupitele pro územní plán, místo současného místostarosty p. Josefa Poláka /Otevřené Úvaly/. Nabídku přijal p. Jan Černý /PRO Úvaly/. Patrně již v roce 2019 uvidíme,  jak nekoaliční zastupitel naplní plány většinové koalice.
V dalších bodech se ještě schválil rozpočet Technických služeb s navýšením cen vodného a stočného. K tomuto bodu proběhla bohatá diskuse ohledně kalkulace navýšení ceny a spotřeby vody v Úvalech. Diskutovalo se také nad dotacemi úvalských spolků.
V samém závěru jednání zastupitelstva se otevřela možnost uplatnit formu participativního rozpočtu na část výdajů města. Tzn., že by občané měli možnost spolurozhodování o vyhrazené části výdajů města. Návrh připraví finanční výbor. Je ale otázkou, zda po napnutém rozpočtu města 2019 budou mít občané v roce 2020 ještě o čem hlasovat.

Zájem o jednání na youtube byl vysoký, sledovalo ho 100 sousedů. Celý záznam je k dispozici zde… https://www.youtube.com/watch?v=VrS5OtelZKg

 

Written by