Kam v květnu 2017

Kam v květnu 2017

Sportovní klání, kulturní akce, vzdělávací a osvětové besedy, pozvánky spolků, neorganizovaná setkání a výlety … /průběžně aktualizováno/ ... číst příspěvek »

ESSA Czech součástí holdingu PROMET

ESSA Czech součástí holdingu PROMET

Historické ohlédnutí za kontroverzní výstavbou továrny ESSA Czech jsme v minulém příspěvku končili informací o změně vlastníka. Španělský majitel řízení ... číst příspěvek »

Koalice uzavřená po volbách se v Úvalech rozpadla

Koalice uzavřená po volbách se v Úvalech rozpadla

Ve středu minulý týden 22. března 2017 ČSSD opustila vládnoucí koalici v Úvalech… ... číst příspěvek »

 

Zastupitelstvo, rada, starosta

Zastupitelstvo města je základní orgán, který město spravuje. Zastupitelstvo dále volí všechny ostatní orgány města, v našem případě starostu a zúžené vedení města – městskou radu, výbory a komise. Zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem. Má lichý počet členů. Pro velikost obce mezi 3 a 10 tis. obyvateli může mít 11 až 25 zastupitelů – v Úvalech nyní volíme 15 zastupitelů. Zastupitelé jsou voleni v přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období všemi obyvateli města, kteří dosáhli 18 let.
Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Jednání je veřejné a svolává jej a řídí starosta. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech (nejen přítomných) členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo má právo zejména: schvalovat program rozvoje města, schvalovat rozpočet města, vydávat obecně závazné vyhlášky, rozhodovat o vyhlášení místního referenda, určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (placeni na plný úvazek) a určovat výši jejich odměn, stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, zřídit a zrušit městskou policii, … atd.

Městská rada je orgán volený zastupiteli ke správě města. Jde vlastně o zúžené (operativnější) vedení města. Rozsah pravomocí rady určuje svým hlasováním celé zastupitelstvo. Jednotliví radní mají na starost různé oblasti (finance, rozvoj, atd.).  Členem městské rady je starosta a místostarostové.

Starosta města je volen zastupiteli města. Nejdůležitější pravomoci starosty: svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města, spolu s místostarostou nebo jiným radním podepisuje právní předpisy města, může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka městského úřadu a stanoví jeho plat, … atd.