O úvalském okolí – 5. díl

Než opustíme hodovské údolí, vydáme se ještě na kratičkou procházku podél pravého ramene potoka směrem k bývalému mlýnu tlustovouskému.

Pozůstatky Pilského rybníka

Po několika minutách dojdeme k mostku, kde naše cesta končí. Poblíž můžeme spatřit jakousi větší kaluž a zbytky zdiva, což jsou pozůstatky po pilském rybníku, o němž tu již byla řeč.

Jeskyňka

Při zpáteční cestě se nám možná podaří objevit ve stráňce nevysoko nad potokem otvor do malé jeskyňky, skrytý za křovím. O jeskyňce málokdo v Úvalech ví; byla asi před deseti lety dokonce znovu objevena při honbě na škodnou, kdy byl malý otvor zprvu považován za vstup do liščí nory. Dovnitř lze se dostat jen po čtyřech“. Je tu malá a nízká dutina verskále, snad jakási skrýš, která byla kdysi uměle vyhloubena. Útvar nebyl odborně zkoumán. Svého času bylo doporučováno, aby otvor byl z bezpečnostních důvodů zazděn.

Mrchoviště

Vrátíme se nyní k bývalému rybníku mlýnskému, nad nímž můžeme zjistit trasy dvou cest: vlevo do Tlustovous, vpravo na Vinici. U této cesty nahoře býval ohrazený pozemek o velikosti asi 3 arů, kde se dříve zakopávaly kadavry uhynulých zvířat.

Po jistých obtížích můžeme nyní nastoupit zpáteční cestu k úvalskému koupališti. Projdeme kolem něho a pak vystoupíme vpravo na stráň a zahledíme se k východu. Podle fotografie staré 50 let vypadala tehdy tato krajinka – jakýsi to přírodní amfiteatr otevřený na západ – asi takto: Na jižním svahu Holé Hostýně byla vzrostlá třešňovka (která zanikla v prvých letech německé okupace); uprostřed prostranství byl holý palouk, vpředu zkosený křovinatou stráňkou, na něm a kolem něho samá pole. Zcela v pozadí stráň s řídkým porostem a na ní mladý smíšený lesík s převládajícími modříny; ten přecházel v úzký pruh háječku, táhnoucího se na Vinici. (To byl tzv. lesík. Prknův či Mašínův). Zcela vpravo byla a je dosud zalesněná stráň nad potokem, což je konec úvalského háje.

Na ztraceném korci

Mezi těmito dvěma porosty bylo pole „Na skřivánku“, táhnoucí se na jižní straně k Vinici, na straně opačné sousedilo se svahovitým polem „Na ztraceném korci“. -V roce 1920 založil tu pod paloukem p. V. Perk svou zelinářskou a květinářskou zahradu a postavil dřevěnou lávku tam, kde byl dříve brod přes potok. Po dvou letech bylo údolí přeťato vedením elektrického proudu, které směřovalo k Hodovu. Tato skutečnost a krásná krajinka kolem byly patrně podnětem k tomu, že právě v jejím středu vznikl rodinný domek čp. 25, který tu v roce 1924 postavil p.Štička. Přibližně v téže době otevřel tu p.Šembera v sousedství pole „Na ztraceném korci“ pískovnu a postavil dřevěný mostek přes potok.

S postupem času zde pomalu přibývalo rodinných domků a chat, byly zakládány ovocné zahrady, vznikla i nová ulice (Horova). Kdysi odlehlý a romantický kout úvalské periferie se tak během čtyřiceti let proměnil na městskou čtvrt, prozatím bezejmennou.

Vykácené duby na Holé Hostyni 1864

Nyní věnujme ještě svou krátkou pozornost Holé Hostýni. V poutavém článku R.Kosaře („Úvaly jindy a nyní“ str.31 a další) se mj dovídáme, že na tomto kopci rostl kdysi les mohutných dubů, který byl vykácen roku 1864. Potom se tu pásávala stáda hodovských ovcí, a to až asi do roku 1927.

Po zániku třešňovky na jižním svahu bylo během německé okupace počato se zalesňováním tohoto pozemku. Výsadba stromků se dála po etapách a byla dokončena na obou svazích i na temeni v roce 1950 za vydatné spolupráce školní mládeže.

Ztracený místní obecní archív z roku 1929

Čtenář si možná všiml, že v celém tomto vyprávění se autor dosud nikde neodvolával na místní kroniku. I když to s námětem tohoto článku přímo nesouvisí, budiž dovoleno podat zde vysvětlení, zejména pokud jde o vzdálenější minulost. Úvalská kronika je v posledních letech vedena pečlivě a možno říci i vzorně podle směrnic, ale v minulosti tomu tak vždy nebylo. Starší zápisy jsou namnoze velmi stručné, některé časové úseky jsou vůbec vynechány, jindy byly zápisy pořizovány dodatečně (retrospektivně). Je tedy možno označit stav našeho staršího kronikářství za neuspokojivý. Jestliže by se v budoucnosti vyskytl historik, který by chtěl doplnit dějiny Úval za dobu před 60 a více lety, bude odkázán na kroniky školní a farní, snad na několik málo kronik spolkových a na archívy hejtmanství a okresu českobrodského. Pokud jde o místní obecní archív, založený v r.1929, pisatel o něm neví.

Regionální tisk

Další rozptýlené informace bylo by možno získat bedlivým prolistováním starých ročníků krajinských časopisů Českobrodska, jejichž přehled je tu pro všechny případy uveden. Byly to: Naše hlasy, ročník 1881 – 1915, 1918 – 1939; Českobrodské listy 1885 – 1890; Naše listy 1888 – 1899, Českobrodsko a černokostelecko, vyšlo 7 čísel r.1919 1920; Pod Lipany (pro ml.) 1922 – 1928; Podlipanský kraj 1923 – 1933. (Pro úplnost ještě Podlipanský zemědělec 1949 – 1952, Vesnické noviny 1952 – 1960 a ovšem i Hlas východu od r.1960 do zániku).

Autor se tu současně omlouvá nejen za toto odbočení, ale i za všechna příští, jež budou v tomto dlouhém článku ještě následovat.

Jaroslav Rajnyš, 1969, publikováno v Životě Úval

-> pokračování

 

Seriál článků „o úvalském okolí“:

 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 1. díl
  Na přelomu století
  Konec starých Ouval v roce 1918 nebo 1921?
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 2. díl
  Vybudování koupaliště v r. 1894
  1927 – Druhé koupaliště
  Horní mlýnský rybník
  1873 – Fabrák, Kalák, Kaberna
  Horní mlýn
  Zavezení Kaberny
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 3. díl
  Dokončení historie koupališť
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 4. díl
  Barvírna
  Střelnice Svazarmu
  Hodov
  Demolice Hodovského mlýna 1961
  Uvalum speciosum smrdutum
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 5. díl
  Pozůstatky Pilského rybníka
  Jeskyňka
  Mrchoviště
  Na ztraceném korci
  Vykácené duby na Holé Hostyni 1864
  Ztracený místní obecní archív z roku 1929
  Regionální tisk
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 6. díl
  Úvalský háj
  Obecní pastouška
  První část úvalského háje – Císařský sad
  1886 vysázení lip na Ouvalák
  1892 postaven dřevěný pavilon
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 7. díl
  Na Paviloně
  Masarykův Háj a Háj legionářů
  Zbourání chalupy Pod Vinicí v r. 1969
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 8. díl
  První družstevní dům
  Trampské chaty v Králičině
  Třetí kolej a přeložka
  V setých
  Zbořen Stříbrňák
  7 domů ročně, žlutá čísla pro chaty
  U široké louky
  Nouzové stavby Pod Slovany na místě cihelny
  Velké sucho 1947 a rybník Lhoták z roku 1949
  Kruhová cihelna V Rohožni
  Třetí úvalská cihelna
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 9. díl
  Cukrovar a fabrák
  Horní mlýn
  Devět kanálů
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 10. díl
  Dvůr Hostín
  Hrušeň z vojenských map
  Hostína a podzemní chodba
  Arnošt z Pardubic
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 11. díl
  Zrušena panská dominia
  Lom na Hrobce
  Studánka
  Pohled z Vinice
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 12. díl
  SK Ouvaly a Pařezina
  Stavba Sokolovny, skautské klubovny, házená
  Rozkol sociálně demokratické strany, dvě kina a konec D.T.J. ROVNOST
  Sportovní klub SLOVAN a hřiště Na Slovanech
 • O ÚVALSKÉM OKOLÍ 13. díl
  Háj
  Osázení luk topolovými kulturami
  Zalesnění mlýnského údolí